Službeni glasnik BiH, broj 54/18

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka e) Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16 i 72/17) i člana 39. stav 1. Zakona o komunikacijama ("Službeni glasnik BiH", br. 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije, na 37. sjednici održanoj 13.07.2018. godine, usvojilo je


ODLUKU


O IZMJENI ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DODATAK NA PLATU PO OSNOVU OBAVLJANJA STRUČNIH POSLOVA DIREKTNO VEZANIH ZA FUNKCIJU REGULATORA ZAPOSLENIH U REGULATORNOJ AGENCIJI ZA KOMUNIKACIJE


Član 1.


U Odluci o uslovima i načinu ostvarivanja prava na dodatak na platu po osnovu obavljanja stručnih poslova direktno vezanih za funkciju regulatora zaposlenih u Regulatornoj agenciji za komunikacije ("Službeni glasnik BiH", broj 30/18), član 6. mijenja se i glasi:

"Član 6.

(Utvrđivanje visine regulatornog dodatka)

(1) Visina regulatornog dodatka za radna mjesta koja obavljaju poslove iz člana 2. ove odluke utvrđuje se posebnim opštim aktom generalnog direktora, uz primjenu kriterija iz čl. 3. i 4. ove odluke.

(2) Za utvrđivanje visine regulatornog dodatka iz stava (1) ovog člana, kriteriji iz čl. 3. i 4. ove odluke primjenjuju se na sljedeći način:

a) Kriterij 1 - bodovi po složenosti poslova:

Radno mjesto

Bodovi

Pomoćnik direktora i rukovodilac sektora

50

Šef odjeljenja i šef odsjeka

40

Stručni savjetnik

30

Viši stručni saradnik

20

Stručni saradnik

10

Maksimalan broj bodova po kriterijumu 1 iznosi 50, a minimalan broj bodova je 10.

 b) Kriterij 2 – bodovi za procenat poslova i zadataka iz opisa poslova radnih mjesta koji su u potpunosti ili djelimično direktno vezani za vršenje funkcije regulatora:

Procenat poslova i zadataka iz opisa poslova radnih mjesta koji su u potpunosti ili djelimično direktno vezani za vršenje funkcije regulatora

Bodovi

od 81% do 100%

50

od 61% do 80%

40

od 41% do 60%

30

od 21% do 40%

20

do 20%

10

Maksimalan broj bodova po kriterijumu 2 iznosi 50, a minimalan broj bodova je 10.

 c) Na osnovu opisa poslova radnih mjesta propisanih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Regulatorne agencije za komunikacije, procenat poslova i zadataka iz stava (2) tačka b) ovog člana utvrđuje generalni direktor opštim aktom iz stava (1) ovog člana.

d) Procenat visine regulatornog dodatka propisan članom 5. stav (2) ove odluke, za konkretno radno mjesto, utvrđuje se na način da se broj dobijenih bodova, po kriterijima propisanim stavom (2) tačke a) i b) ovog člana, sabere i podijeli sa dva.

(3) Opšti akt iz stava (1) ovog člana generalni direktor će donijeti u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ove odluke."

Član 2.


Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 04-02-3-3286-2/17
13. jula 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća Agencije
Plamenko Čustović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!