Službeni glasnik BiH, broj 10/18

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a vezi sa članom 6. stav (1) tačka k) Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 21/03 i 43/09), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 125. sjednici, održanoj 22. decembra 2017. godine, donijelo je


ODLUKU


O USVAJANJU PLANA O SMJERNICAMA POLITIKA TRŽIŠTA RADA I AKTIVNIM MJERAMA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2017. GODINU


Član 1.
(Predmet Odluke)

(1) Ovom odlukom usvaja se Plan o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu.

(2) Sastavni dio odluke čini Plan o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu.

Član 2.
(Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove odluke, odnosno Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu zadužuju se Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za zapošljavanje Federacije Bosne i Hercegovine, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 3.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 325/17
22. decembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.PLAN
O SMJERNICAMA POLITIKA TRŽIŠTA RADA I AKTIVNIM MJERAMA ZAPOŠLJAVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2017. GODINU Sarajevo, 2017. godine


1. UVOD


Na osnovu odredbi Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 21/03 i 43/09), Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine je, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje Federacije Bosne i Hercegovine, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske i Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, uradila prijedlog "Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu".
Ovaj dokument predstavlja smjernice politika tržišta rada i aktivne mjere zapošljavanja koje su planirale nadležne državne i entitetske institucije u oblasti zapošljavanja u 2017. godini. Polazne osnove za kreiranje ovog dokumenta predstavljali su prioritetni ciljevi navedeni u programima rada Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Federalnog zavoda za zapošljavanje Federacije Bosne i Hercegovine, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH za 2017. godinu.
Izvori finansiranja za realizaciju ovih aktivnosti su prvenstveno odobreni budžeti institucija koje realiziraju ove aktivnosti, uz dodatna sredstva osigurana putem realizacije projekata finansiranih iz stranih kredita i donacija i sredstava iz budžeta vlada entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine namijenjenih podršci realizaciji programa aktivnih mjera na tržištu rada.
"Plan o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu" su uradili predstavnici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Federalnog zavoda za zapošljavanje Federacije Bosne i Hercegovine, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.


2. ANALIZA SITUACIJE NA TRŽIŠTU RADA U BOSNI I HERCEGOVINI U 2016. GODINI


Ekonomska kretanja u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri su vezana za eksterno okruženje što se ponajviše odnosi na ekonomska kretanja u zemljama EU i regiona. Tako je postepeni ekonomski oporavak u Eurozoni i zemljama regiona koji se manifestovao kroz nešto viši nivo ekonomskog rasta u odnosu na prethodnu godinu imao pozitivne implikacije na Bosnu i Hercegovinu. Prema statističkim pokazateljima, u 2016. godini nastavio se pozitivan trend kretanja na tržištu rada iz prethodne godine koji je istovremeno bio praćen rastom broja zaposlenih (u periodu I-XI prosječan broj zaposlenih iznosio je 727,7 hiljada i bio je veći za 2,1 % u odnosu na I-XI 2015. godine) i opadanjem broja nezaposlenih lica (prosječan broj nezaposlenih lica u 2016. godini iznosio je 521,4 hiljade i smanjen je za 3,8% u odnosu na prosjek 2015. godine). Prosječna mjesečna neto plata po zaposlenom u 2016. godini iznosila je 838 KM 1 i u odnosu na 2015. godinu povećala se za 0,9%. Posmatrano na godišnjem nivou u 2016. godini ostvaren je rast fizičkog obima industrijske proizvodnje od 4,3%.


Osnovna kretanja na tržištu rada u Bosni i Hercegovini


Nepovoljna situacija na tržištu rada u Bosni i Hercegovini posljedica je, prije svega, slabog otvaranja novih radnih mjesta te neusklađenosti obrazovanja sa potrebama tržišta rada, odnosno potrebe za razvijanjem znanja, vještina i sposobnosti neophodnih kompleksnim i promjenjivim zahtjevima tržišta rada. Stanje na tržištu rada u regiji koje karakterišu velike stope nezaposlenosti, niske stope učestvovanja radne snage i sporo otvaranje formalnih radnih mjesta dodatno slabi mogućnosti oporavka tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Međutim, Bosna i Hercegovina i u 2016. godini bilježi pozitivne promjene na tržištu rada kao i postepeni ekonomski rast. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, broj zaposlenih lica u BiH u periodu januar-novembar 2016. godine konstantno je bio u porastu kako pri mjesečnom, tako i pri godišnjem poređenju. Povećanje broja zaposlenih lica je doprinijelo smanjenju administrativne stope nezaposlenosti koja je u decembru iznosila 40,9% i u odnosu na isti period 2015. godine smanjila se za 1,8 postotnih poena.

Tabela 2. Broj zaposlenih u pravnim licima u periodu I 2016.- XI 2016. godine u BiH

 

Ukupno zaposleni$$$Izvor: Agencija za statistiku BiH$$$

Index u odnosu

na prethodni mjesec

Index u odnosu na isti mjesec prethodne godine

I /2016.

715.540

100,0

101,5

II /2016.

715.880

100,0

101,6

III /2016.

719.180

100,5

101,9

IV /2016.

724.456

100,7

101,9

V /2016.

725.093

100,1

101,6

VI /2016.

730.811

100,8

101,9

VII /2016.

731.364

100,1

102,0

VIII /2016.

729.914

99,8

102,0

IX /2016.

735.917

100,8

102,4

X /2016.

738.604

100,4

102,6

XI /2016.

738.377

100,0

102,7

XII /2016.

-

-

-

 


U 2016. godini zabilježen je pad broja nezaposlenih lica na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u BiH. Prosječan broj nezaposlenih lica u 2016. godini iznosio je 521.357 i u odnosu na prosjek u 2015. godini smanjio se za 20.460 ili 3,8%. Od ukupnog broja osoba koja traže zaposlenje u 2016. godini, 272.608 ili 52,3% su činile žene. Što se tiče kvalifikacione strukture, najveće učešće u ukupnoj nezaposlenosti u decembru 2016. godine činile su osobe sa trećim stepenom obrazovanja (KV radnici 33,1%), zatim radnici sa SSS 28,0%, te NKV radnici 26,9%.
Povećan je broj korisnika prava po osnovu nezaposlenosti. U decembru 2016. godine novčanu naknadu koristilo je 13.056 lica ili 2,6% od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica. Ovaj broj se u odnosu na isti period 2015. godine, kada je novčanu naknadu koristilo 12.716 lica, povećao za 340 lica ili 2,7%. Pravo na zdravstvenu zaštitu po osnovu nezaposlenosti u decembru 2016. godine ostvarilo je 417.497 lica, što je 81,9% od ukupno registrirane nezaposlenosti u BiH.
U 2016. godini, sa evidencija Federalnog zavoda za zapošljavanje Federacije Bosne i Hercegovine, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH ukupno je zaposleno 132.191 nezaposleno lice. Broj zaposlenih u odnosu na 2015. godinu bio je veći za 20.795 osoba ili 18,7%.
Gledajući podatke iz Ankete o radnoj snazi za 2016. godinu, od ukupno 2,5 miliona radno sposobnih osoba, oko 1,1 milion se kvalifikuje kao ekonomski aktivno, a nešto iznad 1,4 miliona kao ekonomski neaktivno. Podaci pokazuju da je manje od polovine radno sposobnog stanovništva iznad 15 godina starosti u BiH aktivno. Stopa aktivnosti od 43,1% je vrlo niska po međunarodnim standardima.
Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za 2016. godinu 2, u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.074.000 lica, dok je broj neaktivnih iznosio 1.415.000 lica. Stopa zaposlenosti veća je u odnosu na 2015. godinu za 0,3% i u 2016. godini bila je 32,2%. Stopa nezaposlenosti manja je u odnosu na 2015. godinu za 2,3% i u 2016. godini iznosila je 25,4%.

       Tabela 2.   Anketa o radnoj snazi – mjere aktivnosti stanovništva u BiH i entitetima (%)

 

 

BiH

Federacija BiH

Republika Srpska

Brčko Distrikt BiH

Stopa aktivnosti (%)

2006.

43,1

43,1

43,3

37,6

2007.

43,9

42,3

47,0

39,0

2008.

43,9

42,4

47,0

36,8

2009.

43,6

41,6

47,4

38,1

2010.

44,6

42,9

47,9

40,6

2011.

44,0

42,1

47,8

37,4

2012.

44,0

42,4

47,4

36,7

2013.

43,6

41,8

47,4

36,7

2014.

43,7

42,1

47,0

37,0

2015.

44,1

42,6

47,1

39,6

2016.

43,1

41,0

47,2

40,6

Stopa zaposlenosti (%)

2006.

29,7

29,1

30,9

23,7

2007.

31,2

29,2

35,1

23,4

2008.

33,6

31,8

37,3

25,1

2009.

33,1

30,9

37,2

27,0

2010.

32,5

30,4

36,6

25,8

2011.

31,9

29,8

36,1

22,9

2012.

31,7

30,0

35,3

24,8

2013.

31,6

30,3

34,6

23,7

2014.

31,7

30,2

34,9

23,9

2015.

31,9

30,2

35,2

27,6

2016.

32,2

30,5

35,5

27,2

 

Stopa nezaposlenosti (%)

2006.

31,1

32,4

28,5

37,1

2007.

29,0

31,1

25,2

40,0

2008.

23,4

25,0

20,5

31,9

2009.

24,1

25,7

21,4

29,2

2010.

27,2

29,1

23,6

36,4

2011.

27,6

29,2

24,5

39,0

2012.

28,0

29,4

25,6

32,5

2013.

27,5

27,6

27,0

35,5

2014.

27,5

28,4

25,7

35,4

2015.

27,7

29,1

25,2

30,3

2016.

25,4

25,6

24,8

33,1

 


3. SMJERNICE POLITIKA TRŽIŠTA RADA I AKTIVNIH MJERA ZAPOŠLJAVANJA U 2017. GODINI


Prioritetni zadaci zavoda i službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini u 2017. godini su da osiguraju odgovarajuće materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba, te provođenje utvrđenih politika zapošljavanja radi povećanja efikasnosti tržišta rada, što uključuje kreiranje i realizaciju programa i mjera aktivne politike zapošljavanja. Sve aktivnosti u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja bit će usmjerene na stvaranje pretpostavki za poboljšanje kvaliteta i povećanje konkurentnosti ponude na tržištu rada, aktivaciju nezaposlenih na tržištu rada i podsticanje potražnje za radnom snagom, kao i na sticanje povjerenja i uspješnu saradnju partnera na tržištu rada. Zavodi i službe zapošljavanja u BiH su se u planiranim aktivnostima u 2017. godini opredijelili za osnovne smjernice politika tržišta rada koje predviđaju:


1. Preduzimanje mjera na daljem poboljšanju trendova na tržištu rada


Glavne aktivnosti zavoda i službi zapošljavanja u BiH na tržištu rada u 2017. godini biće usmjerene na:
- provođenje zakona o zapošljavanju u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje prava po osnovu nezaposlenosti;
- provođenje programa aktivne politike zapošljavanja na ugrožene ciljne grupe na tržištu rada (mladi bez radnog iskustva, žene, povratnici, Romi, demobilisani vojnici, nezaposlene osobe u stanju socijalne potrebe, osobe starije starosne dobi);
- unapređenje sadržaja i efikasnosti rada u pružanju usluga klјučnim korisnicima, poslodavcima i nezaposlenim licima;
- praćenje i analizu stanja i potreba tržišta rada, kretanja zapošlјavanja, zaposlenosti i nezaposlenosti;
- jačanje i razvoj preduzetništva kroz projekte finansiranja i sufinansiranja samozapošljavanja i provođenje programa pripreme za zapošljavanje osoba, kao i programe obuka, prekvalifikacije i dokvalifikacije.


2. Provođenje ciljanih programa aktivnih mjera zapošljavanja


Polazeći od sadašnjeg stanja nezaposlenosti, kretanja na tržištu rada, kao i ukupnih karakteristika tržišta rada, provodiće se mjere i aktivnosti koje će doprinositi podizanju aktivnosti na tržištu rada, kao i mjere koje će stimulirati zapošljavanje i biti u funkciji povećanja ukupne zaposlenosti. Projekti zapošlјavanja, kao dio mjera aktivne politike, biće usmjereni na podsticanje zapošlјavanja pretežno u privredi i biće namijenjeni teže zapošlјivim i dugoročno nezaposlenim licima koja aktivno traže zaposlenje. U 2017. godini planiran je nastavak ranijih i provođenje novih projekata aktivne politike zapošljavanja koji se odnose na zapošljavanje ili samozapošljavanje ciljnih grupa, a svi planirani programi su prikazani u Poglavlju 4. - Planirane mjere aktivnih politika zapošljavanja na tržištu rada u Bosni i Hercegovini.


3. Brzo i efikasno izvršavanje svih poslova vezanih za ostvarivanje prava nezaposlenih, kao i blagovremenu isplatu ostvarenih materijalnih prava


Svako registrovano nezaposleno lice, u skladu sa važećim zakonima o zapošljavanju u BiH, ostvaruje i prava za slučaj nezaposlenosti koja podrazumijevaju novčana davanja i to:
- pravo na novčanu naknadu,
- pravo na zdravstveno osiguranje po osnovu nezaposlenosti,
- pravo na penziono osiguranje po osnovu nezaposlenosti,
- uplatu doprinosa za PIO, ukoliko se sa tim stažom osiguranja ispunjavaju uvjeti za starosnu penziju.
Osim ovih prava, svako lice koje se prijavi na evidenciju nezaposlenih radi traženja zaposlenja ima pravo i na informiranje o mogućnostima i uvjetima zapošljavanja, na posredovanje u zapošljavanju, na Vijećeovanje o izboru zanimanja i na stručno osposobljavanje i pripremu za zapošljavanje. Zavodi i službe zapošljavanja su i u 2017. godini planirali sredstva za ispunjavanje ovih zakonskih obaveza.


4. Podizanje kvaliteta u radu sa klјučnim korisnicima usluga, poslodavcima i nezaposlenim licima i modernizaciju i unapređenje funkcije posredovanja


U 2017. godini poseban akcenat stavit će se na unapređenje metoda i postupaka u ostvarivanju funkcije posredovanja, a sve u cilju približavanja korisnicima usluga. Posebno će se raditi na:
- Uvođenju novih tehnologija u radu sa nezaposlenim licima, poslodavcima i drugim zainteresiranim stranama,
- Uvođenju sistema upravljanja prema učincima,
- Unapređenju informatičke (aplikativne i komunikacijske) podrške poslovnim procesima,
- Unapređenju sistema evidencija,
- Jačanju kapaciteta i stručnom usavršavanju ljudskih potencijala.


5. Provođenje funkcije profesionalnog informiranja i usmjeravanja


Zavodi i službe zapošljavanja imaju značajnu ulogu kada je u pitanju karijerno informiranje i usmjeravanje osoba koje se nalaze pred izborom buduće profesije. Ove aktivnosti imaju za cilj pružanje pomoći i podrške licima u kreiranju profesionalnog razvoja i usmjeravaju ga u područje rada u kojima ima najviše izgleda za uspjeh i zapošljavanje. Navedene aktivnosti zavoda i službi za zapošljavanje realizirat će se kroz:
- podizanje nivoa svijesti o izboru zanimanja i pronalaženju poslova prema sopstvenim interesovanjima, sposobnostima i sistemom vrijednosti kod pripadnika različitih grupa teže zapošljivih osoba (rad CISO centara i Klubova za traženje posla),
- podršku razvoju cjeloživotnog učenja,
- uspostavljanje konkretnije saradnje sa institucijama iz oblasti obrazovanja, naročito u kreiranju upisne politike,
- organiziranje predavanja za učenike,
- profesionalno informiranje učenika o stanju i potrebama tržišta rada,
- promociju zanimanja iz oblasti proizvodnih i uslužnih djelatnosti za kojima postoje potrebe na tržištu rada.


4. PLANIRANE MJERE AKTIVNIH POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA NA TRŽIŠTU RADA U BOSNI I HERCEGOVINI


Pri utvrđivanju mjera aktivne politike zapošljavanja vodilo se računa o realizaciji zadataka ostvarenih u prethodnoj godini kao i karakteristikama sadašnjeg stanja na tržištu rada. Mjere iz ovog dokumenta su prilagođene potrebama i zahtjevima tržišta rada i usklađene su sa okvirnim strateškim, zakonskim i planskim dokumentima u oblasti zapošljavanja u BiH. Takođe, radi ocjene ukupnog učinka mjera na tržištu rada i unapređenja njihove efikasnosti provodiće se aktivnosti monitoringa i evaluacije uz primjenu odgovarajućih metodoloških rješenja.
U skladu sa postojećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, aktivne politike zapošljavanja sprovode:
- U Federaciji BiH - Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe zapošljavanja,
- U Republici Srpskoj - Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i
- U Brčko Distriktu BiH - Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.
Aktivnosti oko koordinacije posredovanja u zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u drugim državama, iniciranje potrebnih aktivnosti kod entitetskih zavoda za zapošljavanje i Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH da se zajedno i u saradnji sa poslodavcima, sindikatima, obrazovnim ustanovama i drugim udruženjima organiziraju i sprovode programi profesionalnog usmjerenja i obrazovanja u svrhu većeg zapošljavanja i drugih oblika aktivne politike zapošljavanja, zajednički obavljaju Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe zapošljavanja Federacije BiH, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.


4.1. FEDERACIJA BiH


Prioritetni zadaci Federalnog zavoda za zapošljavanje, u skladu s nadležnostima, misijom i vizijom, jesu obezbijediti odgovarajuću materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenim osobama, te kreiranjem i realizacijom adekvatnih programa i mjera aktivne politike zapošljavanja provoditi utvrđenu politiku i strateške smjernice u oblasti zapošljavanja u Federaciji BiH radi povećanja efikasnosti tržišta rada, s posebnim naglaskom na bržoj integraciji nezaposlenih osoba na tržište rada.
Sve aktivnosti u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja bit će usmjerene na stvaranje pretpostavki za poboljšanje kvaliteta i povećanje konkurentnosti ponude na tržištu rada, poticanje potražnje za radnom snagom i pružanje podrške nezaposlenim osobama kroz poticanje samozapošljavanja, obezbjeđenje adekvatnih informacija za nezaposlene osobe i poslodavce, kao i na sticanje povjerenja i uspješnu saradnju kroz odgovarajuća partnerstva sa različitim akterima na tržištu rada.


4.1.1. MJERE AKTIVNIH POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA


Federalni zavod za zapošljavanje će, samostalno ali i u okviru partnerstva sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama, pored planiranih, provoditi i mjere koje odgovarajućim aktima i dokumentima utvrdi Vlada Federacije BiH, a koje su usmjerene na poboljšanje uvjeta na tržištu rada i povećanje zaposlenosti u Federaciji BiH, posebno za teško zapošljive kategorije nezaposlenih osoba. Mjere iz ovog programa rada su prilagođene potrebama i zahtjevima tržišta rada i usklađene su sa okvirnim strateškim dokumentima u oblasti rada i zapošljavanja. 3 U 2017. godini nastojat će se pružiti podrška teže zapošljivim kategorijama nezaposlenih osoba, prije svega mladim osobama bez radnog iskustva, dugotrajno nezaposlenima, ženama i dr. Planirano je da mjerama aktivne politike zapošljavanja bude obuhvaćeno oko 8.000 nezaposlenih osoba. Planirano je da javni pozivi za učešće u realizaciji programa budu otvoreni sve do ugovaranja raspoloživih sredstava, radi mogućnosti kontinuiranog apliciranja poslodavaca u skladu sa njihovim potrebama, čime se povećava i mogućnost poticanja zapošljavanja nezaposlenih osoba tokom cijele planske godine. Također, radi ocjene ukupnog učinka mjera na tržištu rada i unapređenja njihove efikasnosti provodit će se aktivnosti monitoringa i evaluacije uz primjenu odgovarajućih metodoloških rješenja.


PROGRAM SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA, SAMOZAPOŠLJAVANJA I PRIPREME ZA RAD


Cilj programa je zaposliti 8.000 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH sa posebnom rodnom i socijalnom osjetljivošću radi jačanja njihove konkurentnosti i integracije na tržištu rada, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti te stvaranja uvjeta za sticanje prvog radnog iskustva, samozapošljavanja i mobilnosti radne snage. Za realizaciju Programa u 2017. godini planirana su sredstva u iznosu od 28.000.000 KM 4. Predviđena je realizacija slijedećih programa:
- Prvo radno iskustvo/Zapošljavanje mladih
- Prilika za sve
- Periodično/sezonsko zapošljavanje
- Vaučer za posao
- Start-up
- Samozapošljavanje i zapošljavanje u oblasti poljoprivrede
- Obukom do zaposlenja
- Program zapošljavanja Roma
- Javni radovi
Partneri u provođenju ovog projekta su kantonalne službe za zapošljavanje, poslodavci, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalno ministarstvo poljoprivrede Federacije BiH, vodoprivrede i šumarstva, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH i drugi zainteresirani subjekti. Predviđeno je da program obuhvati nezaposlene osobe iz slijedećih ciljnih grupa:
- Mladi bez radnog iskustva, žene,
- Dugotrajno nezaposlene osobe,
- Demobilisani borci i djeca nezaposlenih demobilisanih boraca,
- Osobe s invaliditetom, kao i radno sposobne osobe sa lakom i umjerenom retardacijom, članovi porodica šehida/poginulih branilaca, djeca i supružnici osoba s invaliditetom od 60% i više,
- Osobe dobi preko 40 godina,
- Članovi domaćinstva u kojem ni jedan član nije zaposlen,
- Romi,
- Samohrani roditelji, staratelji i hranitelji i njihova djeca, roditelji djeteta sa posebnim potrebama, bivši štićenici doma za nezbrinutu djecu,
- Žrtve nasilja, civilne žrtve rata, žrtve nasilja u porodici, liječeni ovisnici i dr.


PROFESIONALNA ORIJENTACIJA (PROFESIONALNO INFORMISANJE, PROGRAM OBUKE ZA AKTIVNO TRAŽENJE POSLA I DR.)


U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), Strateškim pravcima razvoja karijerne orijentacije u Federaciji BiH za period 2015-2020. godina i smjernicama iz Doktrine rada javnih službi za zapošljavanje u Federaciji BiH, Federalni zavod za zapošljavanje će u narednom periodu pružati pomoć kantonalnim službama za zapošljavanje i koordinirati aktivnosti u vezi sa provođenjem programa profesionalne orijentacije. S tim u vezi, planirana je jača podrška daljem razvoju mjere Vijećeovanja, motiviranja, informiranja i pomoći kod traženja zaposlenja (metode i tehnike aktivnog traženja posla, izrada individualnog plana zapošljavanja), kao i planiranja i razvoja profesionalne karijere i srodnih aktivnosti, koje se provode u okviru centara za informiranje, Vijećeovanje i obuku, klubova za traženje posla pri kantonalnim službama za zapošljavanje, kao i u saradnji sa obrazovnim ustanovama, drugim agencijama, organizacijama i institucijama. Radna grupa formirana na nivou Federacije Bosne i Hercegovine će koordinirati aktivnosti u oblasti profesionalne orijentacije, te će se u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH pristupiti unificiranju i proširenju opsega usluga u ovoj oblasti. Planirano je i unapređenje web stranice www.abecedakarijere.ba, koja može biti jedinstveni izvor aktuelnih informacija o karijernoj orijentaciji u oblasti posredovanja u zapošljavanju. Za realizaciju aktivnosti profesionalne orijentacije u 2017. godini planirana su sredstava u iznosu od 200.000 KM.


FINANSIRANJE ZAPOŠLJAVANJA IZ SREDSTAVA NAMJENSKOG DEPOZITA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE


Programom dugoročnih plasmana za podsticaj zapošljavanja omogućeno je korištenje sredstava revolving kreditne linije putem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Cilj programa je finansijska podrška zapošljavanju, samozapošljavanju i zadržavanju postojeće zaposlenosti iz sredstava namjenskog depozita Federalnog zavoda za zapošljavanje. Kreditiranje krajnjih korisnika se vrši putem banaka prema pojedinačnim zahtjevima korisnika uz primjenu bankarskih procedura kod ocjene boniteta korisnika, uz povoljnu kamatnu stopu, grace period i period otplate. Krediti su namijenjeni za krajnje korisnike koji se bave djelatnošću u industriji, zanatstvu i uslugama, te poljoprivrednoj proizvodnji. Ciljna grupa su pravni subjekti registrirani na području Bosne i Hercegovine i osobe koje osnivaju privrednu djelatnost, izuzev trgovine i ugostiteljstva. Partner u realizaciji programa je Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine.


PROJEKAT ZAPOŠLJAVANJA MLADIH U BOSNI I HERCEGOVINI (YEP)


U okviru Programa zapošljavanja mladih u Bosni i Hercegovini (YEP), koji finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a realizira njemačka konsultantska firma GOPA u saradnji sa javnim službama za zapošljavanje, pružat će se i dalje podrška razvoju novih usluga tj. metoda rada sa nezaposlenim osobama i poslodavcima u kantonalnim službama za zapošljavanje i primjene savremenog koncepta rada u biroima za zapošljavanje. Također, predviđene su aktivnosti na uspostavi i širenju sistema mjerenja učinaka u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH, izradi individualnih planova zapošljavanja u radu sa nezaposlenim osobama, te provođenju ispitivanja zadovoljstva korisnika usluga. U sklopu tog projekta nastavit će se sa pružanjem podrške i saradnjom koja se odnosi na organiziranje foruma o zapošljavanju, promociju uspješnih priča o zapošljavanju/samozapošljavanju, širenju novih praksi Posebna pažnja će biti usmjerena u razvoj i promociju socijalnog poduzetništva u Federaciji BiH.


FINANSIRANJE PROJEKATA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA


Većina zajedničkih projekata u vezi sa tržištem rada, zapošljavanjem i obukom, npr. programi stručnog osposobljavanja i usavršavanja, programi volontiranja, karijerne orijentacije, organiziranje konferencija, sajmova i drugih događaja posvećenih ovoj oblasti, razvojni projekti iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć EU (IPA) - projekti prekogranične saradnje, jačanje institucija i slično, kao i projekti sa drugim organizacijama i institucijama, uključuju učešće zvaničnih institucija u finansiranju određenih komponenti projekata.
Tako će u 2017. godini Federalni zavod za zapošljavanje, na principu učešća u finansiranju ili obezbjeđenja drugih resursa, a uz podršku domaćih i/ili međunarodnih donatora, zajednički realizirati projekte fokusirane na kategorije teško zapošljivih nezaposlenih osoba, na kategorije osoba koje nisu obuhvaćene pojedinačnim projektima iz ovog programa rada, kao i na projekte koji omogućavaju brzo, efikasno i efektivno djelovanje na tržištu rada u kontekstu zadovoljavanja potreba za zapošljavanjem odgovarajuće radne snage i razvoja njene konkurentnosti. U 2016. godini Federalni zavod za zapošljavanje je partner drugim organizacijama i institucijama u više projektnih prijedloga koji su predati na Javni poziv za učešće u projektu "Lokalna partnerstva za zapošljavanje", a koji realizira Međunarodna organizacija rada uz podršku Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, a čija se realizacija, po eventualnom odobravanju očekuje i u 2017. godini. Planira se i podrška organiziranju sajmova zapošljavanja u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje, radi jačanja i promoviranja funkcije posredovanja u zapošljavanju i drugih usluga, te olakšavanja komunikacije između ključnih aktera na tržištu rada. Za troškove učešća u sufinansiranju projekata sa drugim organizacijama i institucijama Federalni zavod za zapošljavanje planirao je za 2017. godinu sredstva u iznosu od 1.700.000 KM.


4.2. REPUBLIKA SRPSKA


Polazeći od zakonom propisanih funkcija Zavoda, strateških dokumenata u ovoj oblasti kao i utvđenih mjera Vlade Republike Srpske, Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske će u 2017. godini težište aktivnosti usmjeriti na aktivne politike zapošlјavanja kao klјučni osnov rada i djelovanja. Prioritete u ovoj oblasti opredijeliće već definisani cilјevi Strategije i operativni zadaci za njihovu realizaciju. Ono što je važno istaći, je da će se uporedo sa ovom aktivnostima, realizovati već započeti reformski zadaci u okviru institucionalnog jačanja službe zapošlјavanja, upravo kako bi se stvorili preduvjeti za uspješnu realizaciji aktivnih mjera. U okviru toga. posebna pažnja posvetiće se Vijećeodavnom procesu i radu sa nezaposlenim. Imajući u vidu ostvareni trend zapošlјavanja lica sa evidencije u 2016. godini, posredničkom funkcijom Zavoda za zapošlјavanje Republike Srpske i mjerama aktivne politike očekuje se da će se u 2017. godini dostići broj od oko 35.000 zaposlenih sa evidencije Zavoda za zapošlјavanje Republike Srpske.


4.2.1. MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA


Mjere aktivne politike zapošlјavanja realizovaće se kroz kontinuirane aktivnosti u sledećim oblastima rada:
- Realizacija funkcije posredovanja i unapređenje mjera na usklađivanju ponude i potražnje;
- Povećanje aktivnosti na tržištu rada, rad CISO centara i Klubova za traženje posla;
- Realizacija mjera u oblasti karijerne orijentacije, informisanja o izboru zanimanja, planiranju karijere i razvoju cjeloživotnog učenja;
- Prikuplјanje podataka o tržištu rada, analiza i praćenje osnovnih pokazatelјa o stanju i potrebama tržišta rada, praćenje kretanja zapošlјavanja, ukupne zaposlenosti i nezaposlenosti;
- Realizacija, praćenje i evaluacija projekata zapošlјavanja usvojenih u Akcionim planom zapošlјavanja za 2016. godinu čija se realizacija nastavlјa i u 2017. godini;
- Pripremu, izradu i realizaciju projekata zapošlјavanja koji će biti utvrđeni Akcionim planom zapošlјavanja za 2017. godinu, a čiji je neposredni nosilac realizacije Zavod za zapošlјavanje;
- Institucionalno jačanje kapaciteta Zavoda za zapošlјavanje i jačanje i razvoj partnerskih odnosa sa drugim akterima tržišta rada.


4.2.2. REALIZACIJA, MONITORING I EVALUACIJA PROJEKATA USVOJENIH AKCIONIM PLANOM ZAPOŠLЈAVANJA ZA 2016. GODINU, ČIJA SE REALIZACIJA NASTAVLЈA I U 2017. GODINI


U skladu sa definisanim mjerama, Upravni odbor Zavoda za zapošlјavanje Republike Srpske usvojio je Program zapošlјavanja u Republici Srpskoj za 2016. godinu, odnosno Operativni plan za realizaciju Akcionog plana zapošlјavanja i slijedeće projekte zapošlјavanja:
- "Projekat podrške zapošlјavanju i samozapošlјavanju djece poginulih boraca VRS, ratnih vojnih invalida VRS i nezaposlenih demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske u 2016. godini - Zajedno do posla";
- "Projekat podrške zapošlјavanju u privredi Republike Srpske u 2016. godini";
- "Projekat podrške sticanju radnog iskustva mladih u statusu pripravnika u 2016. godini"
- "Projekat podrške zapošlјavanju lica iznad 45 godina starosti";
- "Projekat podrške zapošlјavanju Roma u Republici Srpskoj u 2016. godini".
Po navedenim projektima sredstva su odobrena krajem mjeseca jula a prva zapošlјavanja najvećim dijelom su realizovana u avgustu i septembru mjesecu. Iz tih razloga, realizacija se većim dijelom prenosi u 2017. godinu. Ono što je potrebno naglasiti za projekte koji se prenose u 2017. godinu je da je, u skladu sa odlukama Vlade Republike Srpske, došlo do izmjene Akcionog plana zapošlјavanja za 2016. godinu što je zahtjevalo i izmjenu projekta "Podrške sticanju radnog iskustva mladih u statusu pripravnika", projekta "Zajedno do posla" i "Projekta zapošlјavanja u privredi Republike Srpske u 2016 godini". Izmjene su ugrađene u projekte, a projekti se realizuju u skladu sa usvojenim izmjenama kako u iznosu sredstava i u broju lica, tako i u izvorima finansiranja. Ukupno potrebna sredstva za 2017. godinu za realizaciju ovih projekata iznose 7.056.360,00 KM.


PROJEKAT PODRŠKE ZAPOŠLЈAVANJU I SAMOZAPOŠLЈAVANJU DJECE POGINULIH BORACA VRS, RATNIH VOJNIH INVALIDA VRS I NEZAPOSLENIH DEMOBILISANIH BORACA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE "ZAJEDNO DO POSLA" U 2016. GODI


Cilј Projekta je zapošlјavanje lica iz utvrđene cilјne grupe putem podsticaja poslodavcima i stvaranja povolјnijih uvjeta za samozapošlјavanje. Projektom se nastoji pobolјšati materijalni položaj ove osjetlјive populacije radi ekonomske održivosti i socijalne uklјučenosti a u cilјu stvaranja povolјnijeg i socijalno pravednijeg okruženja. Projekat se finansira iz sredstava Zavoda za zapošlјavanje Republike Srpske i ukupna vrijednost Projekta iznosi 3.815.000 KM. Očekivani efekti Projekta su zapošlјavanje 706 lica sa evidencije nezaposlenih, od čega 250 lica zaposleno kod poslodavca na neodređeni vremenski period i samozapošlјavanje 456 lica na period od najmanje 12 mjeseci. Projektom se očekuje radna i socijalna integracija lica obuhvaćenih Projektom, posebno invalidnih lica (RVI) kao i osnažena i unapređena funkcija posredovanja u cilјu bržeg zapošlјavanja. Potrebna sredstva za 2017. godinu su 1.186.700,00 KM.


PROJEKAT PODRŠKE ZAPOŠLЈAVANJU U PRIVREDI REPUBLIKE SRPSKE U 2016. GODINI


Cilј Projekta je podsticanje zapošlјavanja u privredi Republike Srpske, a posebno u proizvodnim djelatnostima u cilјu efikasnijeg privrednog rasta i stvaranja prostora kao i uvjeta za povećanje ukupne zaposlenosti. Projektom se utiče i na smanjenje regionalnih dispariteta pošto su prednost pri odobravanju sredstava imali poslodavci i nezaposlena lica iz nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština. Projekat se finansira iz sredstava Zavoda za zapošlјavanje Republike Srpske i ukupna vrijednost Projekta 5.800.000,00 KM. Očekivani efekti Projekta su zapošlјavanje 1.450 lica sa evidencije nezaposlenih od čega 1.250 lica zaposleno kod poslodavca na neodređeni vremenski period i samozapošlјavanje 200 lica na period od najmanje 12 mjeseci. Projektom se očekuje osnažena i unaprijeđena funkcija posredovanja u cilјu bržeg zapošlјavanja kao i jačanje modela uspješne saradnje između privrednog sektora i javne službe za zapošlјavanje, posredovanjem u zapošlјavanju 1.450 lica. Potrebna sredstva za realizaciju u 2017. godini su 2.133.200,00 KM.


PROJEKAT PODRŠKE STICANJU RADNOG ISKUSTVA MLADIH U STATUSU PRIPRAVNIKA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2016. GODINI


Cilј Projekta je osposoblјavanje mladih nezaposlenih lica sa VSS za samostalan rad u struci, kako bi se stvorili uvjeti za polaganje pripravničkog ispita i ravnopravno učestvovali na tržištu rada. Projekat se finansira sredstvima Zavoda za zapošlјavanje. Ukupna vrijednost Projekta je 4.069.237,44 KM za osposoblјavanje 531 lica, a očekivani efekti Projekta ogledaju se u osposoblјavanju mladih i stručnih lica sa VSS za samostalan rad u struci, ostanak u radnom odnosu minimalno 50% lica iz druge komponente te pobolјšanje kvalifikacione strukture zaposlenih u privredi. Potrebna sredstva za realizaciju u 2017. godini su 3.200.760,00 KM.


PROJEKAT PODRŠKE ZAPOŠLЈAVANJU LICA IZNAD 45 GODINA STAROSTI


Cilј Projekta je zapošlјavanje pretežno dugoročno nezaposlenih lica iznad 45 godina starosti i aktivno uklјučivanje u tržište rada lica koja su imala značajno prethodno radno iskustvo i dali izuzetno veliki doprinos razvoju privrednih tokova, a sada se nalaze na završetku profesionalne karijere. Projekat se finansira sredstvima Zavoda za zapošlјavanje Republike Srpske. Ukupna vrijednost Projekta je 1.409.000,00 KM. Očekivani efekti Projekta su zapošlјavanje 336 lica sa evidencije nezaposlenih od čega je 206 lica zaposleno kod poslodavca na neodređeni vremenski period i samozapošlјavanje 130 lica na period od najmanje 12 mjeseci. Projektom se očekuje socijalna reintegracija i uklјučivanje u društvene tokove lica starijih od 45 godina. Potrebna sredstva za 2017. godinu su 468.200,00 KM.


PROJEKAT PODRŠKE ZAPOŠLЈAVANJU ROMA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2016. GODINI


Cilј Projekta je zapošlјavanje lica romske nacionalnosti putem podsticajnih sredstava za poslodavce i stvaranje uvjeta za samozapošlјavanje, ravnopravno muškaraca i žena a u skladu sa iskazanim potrebama. Putem Projekta pobolјšati materijalni položaj i pospješiti zapošlјivost romske populacije radi ekonomske i socijalne sigurnosti i integracije u društvene tokove u Republici Srpskoj. Projekat se finansira iz granta Ministarstva za lјudska prava i izbjeglice BiH. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 219.380,00 KM. Očekivani efekti Projekta su zapošlјavanje 38 lica romske nacionalnosti sa evidencije nezaposlenih te ostanak u radnom odnosu minimalno 40% lica zaposlenih po Projektu i po isteku ugovornih obaveza. Potrebna sredstva za realizaciju u 2017. godini iznose 67.500,00 KM.


4.2.3. PRIPREMA, IZRADA I REALIZACIJA PROJEKATA ZAPOŠLЈAVANJA KOJI ĆE BITI UTVRĐENI AKCIONIM PLANOM ZAPOŠLЈAVANJA ZA 2017. GODINU, A ČIJI JE NEPOSREDNI NOSILAC REALIZACIJE ZAVOD ZA ZAPOŠLЈAVANJE RE


Imajući u vidu sadašnje karakteristike tržišta rada, klјučne strateške cilјeve definisane za period 2016-2020. godine, kao i još uvijek visoku stopu nezaposlenosti, Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske se opredijelio i za provođenje projekata zapošlјavanja. Polazeći od osnovnih cilјeva utvrđenih Strategijom zapošlјavanja Republike Srpske 2016-2020. godina, a u cilјu njihovog ostvarenja, za 2017. godinu biće utvrđen Akcioni plan zapošlјavanja kojim će se precizirati projekti i iznosi sredstava za njihovu realizaciju. Projekti koje će pripremiti i realizovati Zavod, a isti se finansiraju iz budžeta Zavoda biće definisani u skladu sa osnovnim cilјevima Strategije, odnosno njihova realizacija treba da doprinese povećanju ukupne zaposlenosti i kreiranju novih radnih mjesta. Pri izradi projekata posebno će se voditi računa o sledećem:
- Zapošlјavanju najranjivijih grupa nezaposlenih i to demobilisanih boraca, djece poginulih boraca, mladih, lica starosti iznad 50 godina, dugoročno nezaposlenih i lica suficitarnih zanimanja, invalidnih lica, Roma i drugih marginalizovanih grupa;
- Podsticanju zapošlјavanja u privredi prvenstveno prerađivačkoj industriji, polјoprivredi, proizvodno uslužnim djelatnostima;
- Podsticanju zapošlјavanja u nerazvijenim i ruralnim sredinama;
- Podsticanju razvoja preduzetništva, posebno mladih;
- Unapređenju kvalifikacione strukture zaposlenih, posebnih i specifičnih znanja za određene poslove, kompetencija i podizanja ukupnog nivoa zapošlјivosti aktivnih tražilaca posla.
U skladu sa pripremama na izradi Akcionog plana zapošlјavanja za 2017.godinu može se očekivati kreiranje i provođenje:
- posebnog projekta sufinansiranja prekvalifikacije, dokvalifikacije i pripreme za zapošlјavanje,
- posebnog projekta namijenjenog mladima do 30 godina i licima iznad 50 godina starosti,
- posebnog projekta sufinansiranja samozapošlјavanja nezaposlenih lica i
- nastavak procesa zapošlјavanja u privredi i u 2017.godini, pripremom i provođenjem posebnog projekta zapošlјavanja kod poslodavaca u realnom sektoru sa posebnom komponentom zapošlјavanja u izrazito nerazvijenim i nerazvijenim opštinama i komponentom zapošlјavanja u razvijenim i srednje razvijenim opštinama. Planirana sredstva za ove projekte u 2017. iznose 12.000.000,00 KM.


4.2.3.2. PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ TRANSFERA VLADE I DRUGIH GRANTOVA (GRANTOVA DRUGIH INSTITUCIJA)


Planirana sredstva u 2017. godini iz transfera Vlade Republike Srpske iznose 4.500.000,00 KM, od kojih se 1.000.000,00 KM odnosi na zapošlјavanje djece poginulih boraca. U skladu sa Strategijom zapošlјavanja 2016.-2020. gdje su precizirani strateški cilјevi i mjere za njihovo ostvarenje, Akcionim planom zapošlјavanja za 2017. godinu, te smjernicama Programa ekonomskih reformi za 2017. godinu u skladu sa raspoloživim sredstvima iz Budžeta Republike Srpske (transferi Vlade) ili drugih grantova, Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske će na bazi definisanih zadataka pripremiti konkretne projekte u kojima će se utvrditi zadaci, aktivnosti, rokovi realizacije i neophodna sredstva. Opredjelјenje Vlade Republike Srpske je stalan i održiv proces zapošlјavanja djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca VRS, pa se i u 2017.godini može očekivati nastavak ovog procesa započetog 2012. godine. U okviru navedenih aktivnosti, pripremiće se Projekat sufinansiranja zapošlјavanja i samozapošlјavanja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida.
Takođe, očekuje se realizacija novog projekta finansiranog sredstvima Svjetske banke, gdje će najveći dio sredstava biti usmjeren na provođenje mjera aktivne politike zapošlјavanja. Prilikom provođenja ovih aktivnosti pripremiće se i realizovati projekat kojim će biti obuhvaćeno regresno vraćanje doprinosa na plate kod novog zapošlјavanja lica sa evidencije Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske. U skladu sa strateškim dokumentima i utvrđenim aktivnostima koje se odnose na probleme zapošlјavanja Roma, jedan od projekata koji će biti finansiran iz drugih grantova je Projekat podrške zapošlјavanju Roma u Republici Srpskoj u 2017. godini. Za ovaj projekat se očekuje grant iz Budžeta Institucija BiH putem Ministarstva za lјudska prava i izbjeglice BiH u iznosu od 236.617,00 KM. Cilј navedenih mjera je unapređenje zapošlјivosti aktivnih tražilaca posla posebno marginalozivanih grupa i ugroženih kategorija i usmjeravanje nezaposlenih ka aktivnom djelovanju na tržištu rada. Pomenutim mjerama se utiče na jačanje privredne strukture Republike Srpske i smanjenje regionalnih dispariteta u razvoju.


4.2.3.3. REALIZACIJU PROJEKATA RAZVOJA I JAČANJA MEHANIZAMA RADA, UNUTRAŠNJIH KAPACITETA I POVEĆANJA KONKURENTNOSTI ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRPSKE U SARADNJI SA DRUGIM PARTNERIMA I INSTIT


Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske ostvaruje saradnju, kako sa institucijama iz Republike Srpske tako i međunarodnim organizacijama koje svoje djelovanje, između ostalog fokusiraju na oblast zapošlјavanja. Prepoznajući svoju ulogu i značaj na tržištu rada, Zavod za zapošlјavanje nastoji da kontinuirano unapređuje kvalitet usluga koje pruža klijentima. Sa jačanjem lјudskih resursa, kroz razne programe obrazovanja zasnovane na potrebama i promjenama tržišta rada i zahtjevima poslodavaca, Zavod nastoji da se transformiše u modernu instituciju tržišta rada. U okviru Projekta zapošlјavanja mladih YEP, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a implementira njemačka konsultantska kompanija GOPA nastaviće se saradnja i pružanje dalјe podrške radu i razvoju JU Zavoda za zapošlјavanje Republike Srpske i pozitivnim promjenama na tržištu rada. U toku je III faza Projekta YEP čiji je osnovni cilј nastavak realizacije započetih aktivnosti, a odnose se prvenstveno na unapređenje sadržaja i razvoja savremenih metoda rada Zavoda za zapošlјavanje Republike Srpske u radu sa nezaposlenim licima i poslodavcima. Zavod za zapošlјavanje je u okviru implementacije Projekta YEP, a uz smjernice i Vijećee eksperata sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti tržišta rada pripremio novi organizacioni model rada u biroima Zavoda, čiji je cilј aktivacija nezaposlenih lica i brža integracija na tržište rada. Za 2017. godinu je planirano i proširenje mreže Klubova za traženje posla, odnosno planirano je otvaranje četiri nova kluba.
Međunarodna organizacija rada (ILO) je u 2016. godini započela implementaciju novog trogodišnjeg projekta pod nazivom "Podrška lokalnim partenerstvima za zapošlјavanje u BiH" (Local Employment Partnership - LEP) koji finansira EU. Projekat je dio šire podrške EU lokalnom razvoju i zapošlјavanju u BiH a provodi ga ILO sa cilјem da se podrže samoodržive, partnerski vođene aktivnosti u okviru tržišta rada na lokalnom nivou, kako bi se povećao pristup formalnom zapošlјavanju, posebno u područjima pogođenim poplavama u 2014. godini. U okviru Projekta LEP Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske - Filijala Doboj, kao vodeći aplikant, aplicirao je i formirao lokalno partnerstvo između Zavoda za zapošlјavanje RS - filijale Doboj, Grada Doboja, Visoko poslovno tehničke škole Doboj, Udruženja ToPeer Doboj, Udruženja paraplegičara regije Doboj, te poslodavaca Euro-Limun d.o.o. Doboj i GOPA gmbh. Tema projektnog prijedloga je oporavak od poplava kroz partnerstvo za zapošlјavanje i preduzetništvo Doboj. Cilј projekta je smanjenje nezaposlenosti kroz unapređenje mjera aktivne politike zapošlјavanja u Republici Srpskoj njihovim povezivanjem sa održivim i efikasnim lokalnim partnerstvima za zapošlјavanje.
Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske će takođe, nastaviti saradnju u okviru Projekta GIZ "Podrška obrazovanju odraslih" (Pasoš kompetencija) i nastojati da ove aktivnosti proširi i na saradnju sa poslodavcima.
U okviru saradnje sa Evropskom trening fondacijom - ETF, čije aktivnosti su strukturirane oko niza projekata koji se odvijaju u zemlјama partnerima kako bi olakšali reformu stručnog obrazovanja i osposoblјavanja te sistema zapošlјavanja, nastaviće se aktivnosti i u 2017. godini. Cilј ovih aktivnosti je da se omogući i podstakne razmjena praksi između različitih institucija specijalizovanih za zapošlјavanje, razvoj vještina, zapošlјavanje mladih, te predstavnika socijalnih partnera.
Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske će i u 2017. godini nastaviti sa jačanjem i razvojem partnerskih odnosa sa drugim institucijama i akterima tržišta rada s cilјem pobolјšanja planiranja aktivnosti neophodnih za unapređenje tržišta rada, definisanja kvalitetnijih mjera intervencija na tržištu rada ostvarivanjem kvalitetnije saradnje sa poslodavcima i sagledavanjem potreba za obrazovanjem novih kadrova. Klјučni partneri u realizaciji ovih aktivnosti su: Unija udruženja poslodavaca RS, Savez sindikata Republike Srpske, Zavod za statistiku RS, Privredna komora, naučno-istraživačke institucije u Republici Srpskoj, kao i predstavnici lokalne zajednice. Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske će u skladu sa procesom programiranja pomoći Evropske unije u okviru IPA projekata, uzeti aktivnog učešća u izradi i pripremi projekata koji se odnose na prekograničnu saradnju službi zapošlјavanja, poštujući utvrđeni sistem koordinacije u sprovođenju ovih aktivnosti. Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske će raditi i na pripremi prijedloga projekata za buduće pozive za dodjelu sredstava, koji bi pomogli u stvaranju uvjeta za realizaciju cilјeva definiranih Strategijom zapošlјavanja RS.


4.3. BRČKO DISTRIKT BiH


Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH će u 2017. godini, u cilju podsticanja i efikasnijeg funkcionisanja tržišta rada i povećanja stope zaposlenosti, svoje aktivnosti usmjeriti da se postigne što efikasnija aktivna posrednička uloga Zavoda i usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada. To će se realizovati kroz sljedeće mjere:
- Podjelom na evidentičarske i savjetodavne poslove te uvođenjem individualnog i grupnog savjetovanja
- Uvođenjem Mobilnog biroa radi lakšeg pristupa uslugama Zavoda nezaposlenih lica iz ruralnih sredina,
- Reformom i izmjenom ustaljene prakse prilikom provođenja aktivne politike zapošljavanja,
- Unapređenjem funkcije profesionalne orijentacije putem karijernog usmjeravanja kroz blagovremeno i cjelovito informisanje učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola o stanju na tržišu rada,
- Podsticanje razvoja neformalnog obrazovanja, postsekundarnog obrazovanja i organizovanja stručne pripreme radnika prema potrebama tržišta rada,
- Unapređenjem stepena i kvalitete saradnje sa poslodavcima kroz uvođenje Kancelarije za poslodavce,
- Konstantnim oglašavanjem potrebama koje iskažu poslodavci putem oglasa, neposrednom komunikacijom sa Zavodom ili anketnim ispitivanjem putem Web i FB stranice,
- Izdavanje informacija i publikacija o kretanju na tržištu rada kao i publikacija iz oblasti zapošljavanja kao što su:
- Kako započeti vlastiti biznis,
- Vodič za nezaposlene.


4.3.1. MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA


Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH će u 2017. godini, u cilju podsticanja i efikasnijeg funkcionisanja tržišta rada i povećanja stope zaposlenosti, svoje aktivnosti usmjeriti da se postigne što efikasnija aktivna posrednička uloga Zavoda i usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada može se realizovati kroz sljedeće mjere:


PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH (LICA STARIJE ŽIVOTNE DOBI, LICA SA INVALIDITETOM, MLADI DO 35 GODINA)


Cilj ove mjere je podrška zapošljavanju nezaposlenih osoba iz teže zapošljivih kategorija i to:
- 20 lica starije starosne dobi,
- 10 lica sa invaliditetom i
- 83 mladih do 35 godina starosti.
Ovaj program dovešće do povećanja socijalne uključenosti lica sa invaliditetom i lica starije životne dobi, dugoročnost u zapošljavanju lica iz teže zapošljivih kategorija, stvaranje uvjeta za odlazak u penziju lica starije životne dobi i smanjenje odliva nezaposlenih mladih osoba usljed odlaska u inostranstvo. Ukupno je predviđeno ovim programom obuhvatiti 113 osoba iz ciljnih grupa sa evidencije nezaposlenih, a za ovaj program je planirano izdvajanje 861.219,60 KM.


PROGRAMI STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA, OBUKE I PRIPREME ZA ZAPOSLENJE


Programom rada za 2017. godinu je predviđeno da 250 lica sa evidencije nezaposlenih prođu neki od programa stručnog osposobljavanja, obuka i priprema za zaposlenje. Ovim programom predviđene su slijedeće aktivnosti:
- Informatička obuka - 50 kandidata,
- Vođenje poslovnih knjiga - 50 kandidata,
- Kurs engleskog jezika - 50 kandidata,
- Kurs njemačkog jezika - 50 kandidata,
- Obuka iz oblasti preduzetništva - 50 kandidata.
U 2017. godini za realizaciju ovog programa predviđena su sredstva u iznosu od 35.000,00 KM.


4.3.2 REFORMA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BIH


Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH je 08.12.2015. godine potpisao Memorandum o razumjevanju sa njemačkom konsultantskom firmom GOPA koja sredstvima Vlade Švajcarske kroz Projekt YEP vrši reformske procese u zavodima i službama za zapošljavanje u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Prvi korak reforme predstavljala je izrada situacione analize u Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH koja je osnovni dokument u kojem se dalju smjernice i prijedlozi za dalje korake u pravcu ojačavanja rada Zavoda. Na osnovu provedene situacione analize, u sklopu ostalih aktivnosti, predviđena je modernizacija programa za podsticanje zapošljavanja i drugih aktivnih mjera. U suštini, ulaskom u saradnju sa Projektom YEP, Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH želi svojim korisnicima usluga, svojim klijentima, na što lakši i jednostavniji način omogućiti da ostvare svoja traženja. Podizanje kvaliteta rada, na bazi gore navedenog, očekuje se u mnogim segmentima, kako slijedi:
- Profesionalna orijentacija,
- Informacioni seminari,
- Individualno savjetovanje
- Grupno savjetovanje
- Klub za traženje posla,
- Mobilni biro.


4.4. MJERE KOJE SE ODNOSE NA SARADNJU U OBLASTI MEĐUNARODNOG TRŽIŠTA RADA


U skladu sa odredbama Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 21/03 i 43/09), i Programom rada Agencije za rad i zapošljavanje BiH za 2017. godinu, Agencija će, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje Federacije BiH, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske i Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH, u 2017. godini:
- Predstavljati Agenciju na međunarodnom planu u oblasti zapošljavanja i sarađivati sa nadležnim agencijama, institucijama i međunarodnim organizacijama u toj oblasti;
- Učestvovati u pregovorima za zaključivanje međunarodnih ugovora u oblasti socijalnog osiguranja u dijelu koji se odnosi na oblast nezaposlenosti;
- Učestvovati u pregovorima za zaključivanje međunarodnih ugovora u oblasti zapošljavanja,
- U saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH, učestvovati u provođenju zaključenih međunarodnih sporazuma o zapošljavanju sa Republikom Slovenijom, Republikom Srbijom, Državom Katar i Dogovora o posredovanju pri zapošljavanju radnika iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačku na određeno vrijeme (njegovatelji);
- U saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH, učestvovati u realizaciji zaključenih sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i drugih država u dijelu koji se odnosi na oblast nezaposlenosti;
- Učestvovati u realizaciji Dogovora o slanju studenata iz Bosne i Hercegovine na stručnu ferijalnu praksu u SR Njemačku u toku ljetnog raspusta, kojeg su potpisali Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Savezna Agencija za rad SR Njemačke;
- Koordinirati aktivnosti u domaćim i međunarodnim projektima u oblasti zapošljavanja koji su od interesa za Bosnu i Hercegovinu i u saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH, učestvovati u njihovoj realizaciji,
- U saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH, izraditi Pregled potrebnog broja radnih dozvola za strance u BiH za 2018. godinu i dostaviti ga Ministarstvu civilnih poslova BiH u dalju proceduru utvrđivanja godišnje kvote radnih dozvola od strane Vijećea ministara BiH, te vršiti redovno izvještavanje o realizaciji Odluke Vijećea ministra BiH o godišnjoj kvoti radnih dozvola za 2017. godinu.


5. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA


Promjene na tržištu rada su značajno determinisane poslovnim okruženjem u BiH i regionu odnosno obimom investicija i vanjske trgovine. U 2017. godini očekuje se rast obima investicija kao i vanjske trgovine (DEP projekcije), što bi se pozitivno odrazilo na zapošljavanje i neto plate. Pored toga, prema projekcijama EK (European Economic Forecast, 2016. godina) u Evropskoj uniji u 2017. godini se takođe predviđa rast broja zaposlenih, odnosno smanjenje stope nazaposlenosti sa 8,9% na 8,5%. Uz pretpostavljena dešavanja u regionu i EU, u BiH se može očekivati postepni nastavak rasta broja zaposlenih lica. Rast potražnje, odnosno bolji poslovni ambijent u privatnom sektoru bi se pozitivno odrazio na poslovanje bh. preduzeća uz veće mogućnosti zapošljavanja. Na taj način broj zaposlenih u javnoj upravi ne bi trebao imati značajan doprinos ukupnom rastu broja zaposlenih u BiH.
Imajući u vidu navedena dešavanja u BiH se može očekivati postepeno smanjenje stope nezaposlenosti u BiH uz povećanje broja zaposlenih od 1,6% i umjeren rast prosječne neto plate. 5
Znatnu podršku pozitivnim kretanjima na tržištu rada bi trebale dati i aktivne politike zapošljavanja koje provode zavodi i službe zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U 2017. godini očekuje se i početak realizacije Projekta podrške zapošljavanju u Bosni i Hercegovini, finansiranog sredstvima Svjetske banke. Nadležni za realizaciju ovog projekta će biti Federalni zavod za zapošljavanje Federacije BiH i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.


1 Izvor: Agencija za statistiku BiH

2  Izvor: Agencija za statistiku BiH, Anketa o radnoj snazi 2016.

3 Strategija jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH, Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2013-2017. i dr.

4 Dio sredstava u procijenjenom iznosu od 8.000.000 KM se odnosi na prenesene obaveze po osnovu mjera iz 2014., 2015. i 2016. godine koje dospijevaju na naplatu u 2017. godini

5 DEP BiH, Program ekonomskih reformi za 2017-2019. godinu (ERP BiH 2017-2019)

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!