Međunarodni ugovori, broj 4/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-337/18 od 7. marta 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 46. redovnoj sjednici, održanoj 19. aprila 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZMEĐU CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE I VIJEĆA EVROPE


Član 1.


Ratifikuje se Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i Vijeća Evrope, potpisan 25. augusta 2017. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Ugovora u prijevodu glasi:

Broj GA-DGII-4817

FIMS PO br. 556775

CEAD br. Nije primjenjivo

UGOVOR O GRANTU IZMEĐU VIJEĆA EVROPE I CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Vijeće Evrope, čije je glavno sjedište u Avenue de l'Europe, F-67075 Strasbourg, Francuska, a koje predstavlja Daniel POPESCU, šef Odjela demokratskih institucija i vladavine, koji djeluje u ime generalnog sekretara (u daljnjem tekstu: "Vijeće Evrope")

s jedne strane, i

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, koju predstavlja dr. Irena Hadžiabdić, predsjednica (u daljnjem tekstu: "Primalac granta"),

su se dogovorili kako slijedi:

Član 1. – Predmet


1. Predmet ovog ugovora je finansiranje i to maksimalno 8.433.97 (osam hiljada četiri stotine trideset tri eura i devedeset sedam euro centi) od strane Vijeća Evrope kao uplata za troškove koja se mora izvršiti radi provedbe pripreme prikupljanja radova o pitanjima i zaključcima koji potiču sa konferencije "Lokalni izbori 2016. – naučene lekcije" (u daljnjem tekstu: "Akcija") kako je opisano u DODATKU I ovog ugovora.

2. Primalac granta će primiti finansijska sredstva prema odredbama i uslovima određenim u ovom ugovoru i njegovim dodacima, koji čine sastavni dio ovog ugovora.

3. Ovaj ugovor će stupiti na snagu na datum kada ga druga od dvije Strane potpiše. Period provedbe Akcije će početi 31. jula 2017. godine, a bit će okončan 29. septembra 2017. godine.

4. Primalac granta će dati doprinos Akciji bilo putem svojih resursa ili od trećih strana. sufinansiranje može poprimiti formu finansijskih ili ljudskih resursa, doprinosa u naturi ili kao prihod proistekao iz Akcije. Forma ovog doprinosa će biti detaljno data u DODATKU II ovog ugovora.

Član 2. – Obaveze primaoca granta

1. Primalac granta će:

a) se obavezati da provede Akciju, kako je opisano u DODACIMA I i II, u skladu s odredbama i uslovima ovog ugovora;

b) biti odgovoran za postupanje u skladu sa zakonskim obavezama koje su za to potrebne;

c) odmah obavijestiti Vijeće Evrope o svim promjenama koje će vjerovatno imati uticaja ili dovesti do kašnjenja provedbe Akcije, a s kojima je Primalac granta upoznat.

2. Primalac granta se obavezuje:

a) da koristi ova sredstva isključivo za predmet koji je naveden u članu 1.;

b) da ne stvara sebi profit iz finansiranja Vijeća Evrope;

c) da adekvatno i brzo odgovori na svaki razuman zahtjev za informacijama koji uputi Vijeće Evrope u vezi s provedbom Akcije ili provjerom troškova;

d) da proslijedi Vijeću Evrope konačni narativni izvještaj 1 o korištenju granta do novembra 2017. godine;

e) da proslijedi Vijeću Evrope do 1. novembra 2017. godine:

- Konačni finansijski izvještaj (pogledajte DODATAK III) o plaćanjima za Akciju, koji treba ovjeriti odgovorni finansijski službenik Primaoca granta, a treba biti popraćen odgovarajućim originalnim popratnim dokumentima 2 (i sažetim prevodom ovih faktura koje nisu sačinjene na engleskom ili francuskom). Ako, prema domaćem zakonu originalne dokumente mora zadržati Primalac granta, ovjerene kopije se moraju dostaviti s konačnim finansijskim izvještajem;

- Kopiju listića od banke o uplati ili nekog drugog dokumenta, koji pribavlja banka Primaoca granta, kojim se potvrđuje prijem uplate;

- Tamo gdje Ugovor nije zaključen u eurima, potvrđenu kopiju, od banke Primaoca granta, s naznakom stope kursa koja je primijenjena na datum(e) konverzije sume primljene u lokalnoj valuti;

- Tamo gdje je primjenjivo, na zahtjev Vijeća Evrope, dokumente o nabavci koji se spominju u članu 11.

f) tamo gdje Vijeće Evrope ne primi dokumente navedene u članu 2.2 d) i e), i to do potrebnog datuma (potrebnih datuma), da odustane od prava na plaćanje iznosa prema stanju na koje se poziva u članu 3.1 b);

g) da čuva račune Akcije tokom minimalnog perioda od deset godina od datuma prosljeđivanja narativnih izvještaja i konačnog finansijskog izvještaja prema članu 2.2 d) i e), radi bilo kojih daljnjih provjera pravilnog korištenja granta koje može obaviti Vijeće Evrope, njegovi vanjski revizori ili njihovi imenovani predstavnici;

h) kada postupa prema ovom ugovoru, da razmotri svaki primjenjivi zakon i da osigura da Vijeće Evrope ne bude odgovorno u pogledu potraživanja treće strane (uključujući i vlasti Države) s tim u vezi;

i) da poduzme odgovarajuće mjere da spriječi nepravilnosti, prevaru, korupciju ili bilo koju drugu nezakonitu radnju u rukovodstvu Akcije. Vijeće Evrope se mora obavijestiti odmah o svim sumnjivim i stvarnim slučajevima nepravilnosti, prevare i korupcije u vezi s ovim ugovorom, kao i mjerama u vezi s tim koje je poduzeo Primalac granta.

3. Ako Primalac granta prekrši svoje obaveze iz ovog člana, može se umanjiti dodjela granta ili se može okončati Ugovor u skladu s članom 14. i članom 15. ovog ugovora.

Član 3. Modaliteti plaćanja


1. Vijeće Evrope će uplatiti iznos spomenut u članu 1(1) u dvije rate, kako slijedi:

- 70% u roku od 30 dana od prijema ovog propisno potpisanog Ugovora;

- preostali dio u roku od 30 dana od prijema i odobrenja dokumenata navedenih u članu 2.2 d) i e).

2. Plaćanje će se izvršiti u valuti u kojoj je zaključen ovaj ugovor (vidjeti član 1.1).

3. Gore spomenuti iznosi će se platiti jedino putem bankovnog transfera na sljedeći račun otvoren na ime Primaoca granta:

MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BiH

06411991

BA390000030000000145

CBBSBA22

CENTRALNA BANKA

Danijela Ozme br. 7, Sarajevo

Član 4. – Komunikacije između strana

1. Kontakt osoba u okviru Vijeća Evrope je:

Francois Friedrich, Head of Division of Electoral Assistance DGII Democracy

67075 Strasbourg cedex

33 (0)3 90 21 53 02

Francois.Friedrich@coe.int

Nije primjenjivo

Kontakt osoba u okviru Primaoca granta je:

Jasminka Joldic, šefica Odjela za poslove administrativne dokumentacije i obuku

Danijela Ozme br. 7, Sarajevo 71000, BiH

+38733251341

Jasminka.joldic@izbori.ba

+38733251311

2. Smatra se da je svaka komunikacija obavljena kada je primi strana primalac, osim ako se Ugovor ne poziva na datum kada je komunikacija poslana.

3. Smatra se da je strana primalac primila elektronsku komunikaciju na dan uspješne otpreme te komunikacije, pod uslovom da je poslana na adrese navedene u paragrafu 1 u gornjem tekstu. Smatrat će se da je otprema neuspjela ako strana pošiljalac primi poruku o neisporučenju. U tom slučaju, strana pošiljalac će odmah ponovo poslati takvu komunikaciju na bilo koju drugu adresu navedenu u paragrafu 1 u gornjem tekstu. U slučaju neuspjele otpreme, neće se smatrati da strana pošiljalac krši svoju obavezu da pošalje takvu komunikaciju u okviru navedenog roka, pod uslovom da je komunikacija otpremljena drugim sredstvom komunikacije bez daljeg kašnjenja.

4. Smatrat će se da je pošiljka poslana Vijeću Evrope korištenjem poštanskih usluga primljena u Vijeću Evrope na datum kada je to registrovao odjel naveden u paragrafu 1 u gornjem tekstu.

5. U slučaju formalnih obavijesti koje se šalju preporučenom pošiljkom s povratnom informacijom o prijemu ili slično, ili u slučaju ekvivalentnog elektronskog sredstva, smatrat će se da ih je strana primalac primila na datum prijema naznačenog na povratnoj informaciji o prijemu ili ekvivalentu.

Član 5. – Odgovornost za štete

Vijeće Evrope se neće smatrati odgovornim za bilo kakve štete koje uzrokuje ili pretrpi Primalac granta, njegovi zaposlenici, izvođači ili podizvođači, uključujući i svu štetu uzrokovanu trećoj strani kao posljedica Akcije ili tokom provedbe Akcije.

Član 6. – Promjene okolnosti primaoca granta

1. Primalac granta će odmah obavijestiti Vijeće Evrope o svim izmjenama u pogledu osoba koje ga mogu zakonito predstavljati, ili njegovog imena, adrese ili zakonskog prebivališta.

2. Potpisivanjem ovog ugovora, Primalac granta izjavljuje na svoju čast potvrđujući da nije ni u jednoj od dolje navedenih situacija i da će također odmah obavijestiti Vijeće Evrope u slučaju da:

a) jeste ili postane podložan zahtjevu za otvaranje postupka nesolventnosti, ili sam uputi takav zahtjev, ili ide u likvidaciju, prestane djelovati, ili je ili dođe u situaciju bankrota, likvidacije, okončanja djelatnosti, ili dogovora s kreditorima, ili u bilo koju sličnu situaciju koja proističe iz postupka iste vrste, ili bilo kojeg sličnog postupka prema zakonima zemlje u kojoj ima prebivalište;

b) bude osuđen konačnom presudom zbog jedne ili više sljedećih tužbi: učešće u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prevari, pranju novca;

c) primi konačnu presudu, nalaz za krivično djelo koje ima uticaja na njegov profesionalni integritet ili teško profesionalno kršenje discipline;

d) ne postupi u skladu sa svojim obavezama u pogledu plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje, poreza i dažbina, u skladu sa zakonskim odredbama njegove zemlje zakonskog prebivališta.

3. u slučaju nepostupanja u skladu s gore navedenim odredbama, troškovi do kojih dođe nakon promjene okolnosti neće biti prihvaćeni.

4. Primalac granta će također odmah obavijestiti Vijeće Evrope u slučajevima kada je ili bude uključen u pripajanje, preuzimanje ili izmjenu vlasništva ili partnerstva ili dođe do promjene u pravnom statusu. U slučaju nepostupanja u skladu s ovom obavezom, troškovi do kojih dođe nakon promjene okolnosti neće moći biti prihvaćeni.

Član 7. – Sukob interesa


1. Primalac granta se obavezuje da poduzme sve mjere predostrožnosti da izbjegne svaki rizik od sukoba interesa i odmah će obavijestiti Vijeće Evrope o svakoj situaciji koja vodi ili će vjerovatno dovesti do takvog sukoba.

2. Sukob interesa postoji tamo gdje je kompromitovano nepristrasno i objektivno vršenje funkcija bilo koje osobe prema ovom ugovoru zbog razloga koji uključuju porodični ili privatni život, politički ili nacionalni afinitet, ekonomski interes ili druge interese koji se dijele s drugom stranom.

Član 8. – Povjerljivost


Vijeće Evrope i Primalac granta se obavezuju da očuvaju povjerljivost svih dokumenata, informacija ili drugog materijala koji je u direktnoj vezi s ovim ugovorom i propisno je klasifikovan kao povjerljiv, minimalno 10 godina nakon datuma prosljeđivanja finalnog narativnog izvještaja i finalnog finansijskog izvještaja prema članu 2.2 d) i e) iz ovog ugovora.

Član 9. – Vidljivost


1. Osim ako Vijeće Evrope ne zahtijeva ili ne odobrava drugačije, Primalac granta će poduzeti sve potrebne mjere da objavi činjenicu da je Akcija primila sredstva od Vijeća Evrope. Informacije date štampi i korisnicima Akcije, sav promotivni materijal s tim u vezi, zvanične obavijesti, izvještaji i publikacije će navoditi da je Akcija obavljena "sredstvima iz Vijeća Evrope" i istaknut će na odgovarajući način logo Vijeća Evrope.

2. U slučajevima gdje su oprema i velike stavke kupljene korištenjem sredstava koja je pribavilo Vijeće Evrope, Primalac granta će to jasno naznačiti na toj opremi i tim velikim stavkama (uključujući pokazivanje loga Vijeća Evrope), pod uslovom da takve akcije ne ugrožavaju sigurnost osoblja Primaoca granta.

3. To navođenje i logo Vijeća Evrope će biti jasno vidljivi na način da ne stvaraju nikakvu konfuziju u pogledu identifikacije Akcije kao aktivnosti Primaoca granta i vlasništvo opreme i stavki Primaoca granta.

4. Sve publikacije Primaoca granta u vezi s Akcijom koje su dobile sredstva od Vijeća Evrope, u ma kojem obliku i ma kojem mediju, uključujući i Internet, nosit će sljedeću ili sličnu izjavu o odricanju: "Ovaj dokument je nastao uz finansijsku pomoć Vijeća Evrope. Gledišta izražena u njemu ne mogu se ni na koji način smatrati da odražavaju zvanično mišljenje Vijeća Evrope".

5. Svi nacrti bilo kojih stavki komunikacije koje pripremi Primalac granta podliježu odobrenju s kontakt osobom u okviru Vijeća Evrope.

6. Primalac granta prihvata da Vijeće Evrope može objaviti u bilo kojem obliku i mediju, uključujući i na svojoj web stranici, ime i adresu Primaoca granta, svrhu i iznos sredstava i, ako je relevantno, postotak sufinansiranja.

Član 10. – Vlasništvo / korištenje rezultata i opreme

1. Vlasništvo, pravo vlasništva i industrijsko i intelektualno pravo vlasništva u rezultatima Akcije i izvještajima i drugim dokumentima u vezi s tim će biti dodijeljeno Primaocu granta, kako već može biti slučaj sa trećim stranama, osim ako Primalac granta odluči drugačije.

2. Bez obzira na odredbe člana 10(1) i podložno članu 8. u gornjem tekstu, Primalac granta daje Vijeću Evrope pravo na besplatno korištenje te, ako oni to smatraju pogodnim, svih dokumenata koji proističu iz Akcije, kakav god da je njihov oblik, pod uslovom da je to u skladu s postojećim industrijskim i intelektualnim pravima vlasništva.

Član 11. – Nabavka


1. Osim ako se drugačije ne dogovore Strane (Vijeće Evrope i Primalac granta) pismenim putem, nabavka sve robe, radova i usluga i dodjela grantova od strane Primaoca granta i njegovih partnera u kontekstu Akcije će se vršiti u skladu s primjenjivim pravilima i postupcima koje je usvojio Primalac granta.

2. Ovo će se primjenjivati na shvatanje da pravila i postupci Primaoca granta uključuju natjecanje na tenderu (sa bar tri kompetitivne ponude) i da su u skladu s nacionalno ili međunarodno prihvaćenim standardima, u skladu s principima transparentnosti, proporcionalnosti, zdravim finansijskim rukovođenjem, jednakim postupanjem i nediskriminacijom, treba se pobrinuti da se izbjegne svaki sukob interesa. Primalac granta mora biti u poziciji da dostavi dokumente koji pokazuju da je postupio u skladu sa svojim obavezama određenim u ovom članu, kada to zahtijeva Vijeće Evrope ili određeni revizori.

3. Kao izuzetak od paragrafa 2, o gore spomenutim ugovorima se može pregovarati direktno s dobavljačima bez natjecanja na tenderu, ako se trošak odnosi na kupovinu za iznos manji od 2.000 eura isključujući porez, ili manje od 5.000 eura isključujući porez za intelektualne usluge gdje je osnovni kriterij selekcije tehnička stručnost pružaoca usluga.

4. Ne dovodeći u pitanje specifične postupke i izuzetke koje primjenjuje Primalac granta, dodjela koju vrši Primalac granta za ugovore koji se finansiraju prema ovom ugovoru ne može biti kumulativna ili retrospektivna ili imati svrhu ili učinak stvaranja profita za Primaoca granta.

5. Primalac granta će usvojiti razumne mjere, u skladu sa svojim postupcima, da osigura da potencijalni kandidati ili učesnici tendera i korisnici finansijske pomoći budu isključeni iz učešća u postupku nabavke ili postupku za dodjelu finansijske pomoći ako:

a) je njihov pravni status nejasan (npr. ne mogu pružiti informacije o osnivanju prema primjenjivom nacionalnom zakonu ili o registraciji kod poreskih ili drugih nadležnih vlasti); ili

b) su bankrotirali ili podliježu postupku bankrota, prestali su s radom, u sudskoj likvidaciji su, stupili su u dogovor s kreditorima, obustavili su svoje poslovne aktivnosti, ili su u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka koji je propisan nacionalnim zakonodavstvom ili propisima; ili

c) su bili osuđeni za krivično djelo u vezi s profesionalnim postupanjem presudom koja ima snagu res judicata, ili

d) su bili podložni presudi koja ima snagu res judicata zbog prevare, korupcije, uključenosti u kriminalnu organizaciju ili bilo koju drugu nezakonitu aktivnost koja je štetna za finansijske interese Vijeća Evrope; ili

e) su krivi za netačno iznošenje kada pružaju informacije koje su potrebne kao uslov za učešće u postupku ili kada ne pruže te informacije; ili

f) podliježu sukobu interesa.

6. Primalac granta će osloboditi Vijeće Evrope od svih dugovanja u vezi s bilo kojim potraživanjem ili procesom koje pokrene treća strana sa kojom Primalac granta stupa u ugovore u svrhu provedbe granta.

Član 12. – Prihvatljivi troškovi

1. Da bi se smatrali prihvatljivim kao direktni troškovi prema ovom ugovoru, troškovi moraju:

a) biti neophodni za svrhu granta;

b) biti u skladu s principima zdravog finansijskog rukovođenja, naročito kao najbolja vrijednost za novac i ekonomičnost;

c) nastati djelovanjem Primaoca granta tokom provedbenog perioda kako je definisano u članu 1.3. ovog ugovora;

d) biti odredivi i moći se provjeravati, naročito da se bilježe u računima Primaoca granta i da budu određeni u skladu s računovodstvenim standardima primjenjivim na Primaoca granta;

e) biti u skladu sa zahtjevima primjenjivog zakonodavstva o porezu i socijalnom osiguranju;

f) biti potkrijepljeni originalima ili ovjerenim kopijama popratnih dokumenata (kako može biti slučaj u elektronskoj formi);

i


g) biti naznačeni u procijenjenom sveukupnom budžetu Akcije (pogledajte DODATAK II).

2. Indirektni troškovi se mogu smatrati prihvatljivim samo kada su nastali djelovanjem Primaoca granta u vezi s Akcijom koja je predmet dodjele granta; pojavljuju se u procijenjenom budžetu; i odobreni su nakon predstavljanja konačnog finansijskog izvještaja. Ovi troškovi ne smiju prelaziti predviđeni iznos, kako može biti slučaj, u DODATKU II, i ni u kojem slučaju ne mogu prelaziti 7% od ukupnih prihvatljivih troškova.

3. Treba napomenuti da, osim kada je to materijalno nemoguće (npr. za plaćanje troškova taksija), sve uplate trećim stranama se moraju izvršiti putem transfera na njihov bankovni račun.

4. Sljedeći troškovi se neće ni na koji način smatrati prihvatljivim troškovima (spisak nije sveobuhvatan):

a) troškovi dugovanja i usluge dugovanja;

b) naknade za gubitke ili potencijalna buduća dugovanja;

c) pozajmice trećim stranama;

d) kamata koju Primalac granta duguje trećoj strani;

e) stavke koje su već finansirane putem drugih izvora;

f) carinski i uvozni izdaci;

g) kupovina, iznajmljivanje ili leasing objekata, ili restauracija objekata osim ako je to direktno vezano za Akciju;

h) kazne, finansijske sankcije i troškovi spora;

i) bankovne naknade, troškovi garancija i slične naknade;

j) troškovi konverzije, naknade i gubici pri zamjeni povezani s bilo kojim od euro računa sa specifičnim komponentama, kao i drugi čisto finansijski troškovi;

k) troškovi do kojih dođe izvan perioda provedbe kako je definisano u članu 1.3 ovog ugovora;

l) troškovi do kojih dođe tokom suspenzije Ugovora, osim onih koje Vijeće Evrope smatra apsolutno neophodnim za očuvanje uslova provedbe Akcije;

m) stavke koje su već finansirane iz drugog radnog okvira.

Član 13. – Provjere računa i tehničke i finansijske provjere

1. Primalac granta će voditi tačne i sistematične zabilješke i račune u pogledu provedbe Akcije. Odvojeni rukovodstveni računi će se voditi za svaku aktivnost i dat će detaljne podatke o svim računima i plaćanjima.

2. Računovodstveni propisi i pravila Primaoca granta će se primjenjivati, a podrazumijeva se da ovi propisi i pravila budu u skladu s nacionalno i međunarodno prihvaćenim standardima. U svim drugim slučajevima, Primalac granta će koristiti sistem posvećenog knjigovodstva s dvostrukim unosom kao dio, ili kao dodatak računima Primaoca granta. Ovaj posvećeni sistem će slijediti postupke koje diktira profesionalna praksa i pružit će precizne detalje o kamati koja prispijeva na sredstva koja je uplatilo Vijeće Evrope.

3. Primalac granta će imati uspostavljen sistem finansijske kontrole koja uključuje odvajanje obaveza, dokaz ovlaštenja transakcija, korištenje i zadržavanje naloga za kupovinu, zabilješke o kupljenoj robi, cijene i ugovore.

4. Finansijske transakcije i finansijski izvještaji će biti podložni postupcima unutrašnjeg i vanjskog monitoringa koji su dati u Finansijskim propisima, pravilima i smjernicama Primaoca granta. Primalac granta će dostaviti Vijeću Evrope kopiju revidiranih finansijskih izvještaja.

5. Primalac granta će minimalno tokom deset godina od datuma prosljeđivanja narativnog izvještaja i konačnog finansijskog izvještaja prema članu 2 c) ili d) ovog ugovora:

a) čuvati finansijske računovodstvene dokumente u vezi sa finansiranim aktivnostima; i

b) staviti na raspolaganje Vijeću Evrope, na njegov zahtjev, sve relevantne finansijske informacije, uključujući i izvještaje o računima u vezi s Akcijom, bilo da ih čuva Primalac granta ili partneri ili izvođači provedbe.

6. Vijeće Evrope i njegovi vanjski revizori mogu poduzeti provjere (uključujući i provjere na licu mjesta) u vezi s Akcijom koja se finansira prema ovom ugovoru.

Član 14. – Konačni iznos sredstava Vijeća Evrope

1. Ukupan iznos koji treba platiti Vijeće Evrope Primaocu granta ne može prelaziti maksimalna sredstva određena u članu 1.1 ovog ugovora čak i ako sveukupne uplate prelaze procijenjeni ukupni budžet određen u DODATKU II.

2. Primalac granta prihvata da sredstva od Vijeća Evrope budu ograničena na iznos potreban da se poravnaju računi i uplate za Akciju, što se odražava u procijenjenom ukupnom budžetu određenom u DODATKU II, i da ni pod kojim okolnostima ne može rezultirati viškom za Primaoca granta. Obaveza Vijeća Evrope da uplati svoja sredstva će se primjenjivati jedino za rashode koji ispunjavaju uslove za prihvatljive troškove.

3. U slučaju da Akcija bude obustavljena ili nezavršena u okviru perioda provedbe ovog ugovora, sredstva koja se ne utroše nakon što se namire sve obaveze do kojih dođe u ovom periodu, uključujući i sve zarađene kamate, odmah će se isplatiti Vijeću Evrope.

4. U slučaju da se Akcija uopće ne provede, ili se ne provede ispravno, u potpunosti ili na vrijeme, i ne dovodeći u pitanje njegovo pravo da okonča ovaj ugovor prema članu 17., Vijeće Evrope može, nakon što dozvoli da Primalac granta dostavi svoja zapažanja, smanjiti finansije pro rata te uzeti u obzir dio Akcije koji nije izvršen prema odredbama datim u ovom ugovoru. U slučaju da konačna dodjela bude manja nego sveukupno inicijalno plaćanje i bilo koje uplate izvršene u vrijeme odluke da se smanji iznos, Vijeće Evrope će imati pravo na povrat razlike u razumnom vremenu.

5. U slučaju da sredstva uplaćena prema ovom ugovoru moraju da se plate Vijeću Evrope zbog smanjenja dodjele ili okončanja Ugovora, bilo kakav spor će se dostaviti arbitraži prema članu 21. i sve troškove u vezi sa povratom će snositi Primalac granta.

Član 15. – Obustavljanje


Vijeće Evrope može obustaviti ovaj ugovor ako to zahtijevaju iznimne okolnosti. Vijeće će obavijestiti Primaoca granta o svojoj namjeri za obustavljanje i pozvat će Primaoca granta da dostavi svoja zapažanja u roku od 10 (deset) radnih dana.

Član 16. – Dopune


1. Osim ako nije drugačije određeno u ovom ugovoru, odredbe ovog ugovora se mogu dopunjavati jedino pismenim odobrenjem između Strana.

2. Izuzimanjem iz člana 16.1, kada neka dopuna privremenom budžetu nema uticaja na osnovnu svrhu Akcije, i finansijski uticaj je ograničen na prenos u okviru jednog poglavlja budžeta, uključujući obustavljanje ili uvođenje jedne stavke, ili prenos između poglavlja budžeta uključujući varijaciju od 25% ili manje iznosa koji je originalno unesen (ili kako je dopunjen dopunskom klauzulom) u vezi sa svakim dotičnim poglavljem, Primalac granta može jednostrano dopuniti privremeni budžet i obavijestit će Vijeće o tome pismenim putem, najkasnije u sljedećoj izvještajnoj fazi.

Član 17. – Okončanje


1. Vijeće Evrope zadržava pravo da okonča ovaj ugovor i Primalac granta se obavezuje da odmah nakon okončanja isplati sredstva uplaćena u sljedećim slučajevima:

a) Ako Primalac granta ne koristi sredstva za svrhu Akcije; ili

b) Ako Primalac granta ne objasni detaljno kako su korištena sredstva za Akciju; ili

c) Ako Primalac granta ne dostavi potrebne dokumente do planiranog vremena; ili

d) Ako Primalac granta ne ispuni bilo koju odredbu iz ovog ugovora;

e) U slučajevima obuhvaćenim članom 6.2.

2. Vijeće Evrope će obavijestiti Primaoca granta o svojoj namjeri da okonča i pozvati Primaoca granta da dostavi svoja opažanja u roku od 10 (deset) radnih dana od prijema takve obavijesti.

Član 18. – Slučaj više sile


1. U slučaju više sile, Strane će biti oslobođene svojih obaveza iz ovog ugovora bez ikakvih finansijskih kompenzacija. Viša sila se definiše tako da uključuje sljedeće: velike vremenske probleme, zemljotres, štrajkove koji pogađaju zračno putovanje, napadi, stanje rata, zdravstvene rizike ili događaje koji bi zahtijevali da Vijeće obustavi finansiranje.

2. U slučaju takvih okolnosti, od svake Strane će se tražiti da obavijesti drugu Stranu o tome pismenim putem, u okviru perioda od 5 dana.

Član 19. – Otkrivanje odredbi iz ugovora

1. Primalac granta je obaviješten i daje ovlaštenje da se otkriju sve relevantne odredbe Ugovora, uključujući identitet i primjenu, za svrhe unutrašnje i vanjske revizije i to Komitetu ministara i Parlamentarnoj skupštini Vijeća u pogledu vršenja funkcija ovih spomenutih institucija koje je propisano zakonom, kao i za svrhu ispunjavanja zahtjeva za objavljivanje i transparentnost Vijeća Evrope i njegovih donatora. Primalac granta dozvoljava objavljivanje, u bilo kojem obliku i mediju, uključujući i web stranice Vijeća Evrope ili njegovih donatora, pravnog osnova Ugovora, prirode i svrhe Ugovora, naziva i mjesta Primaoca granta i iznosa Ugovora.

2. Kada god da je to prigodno, Vijeće će preduzeti specifične mjere povjerljivosti kako bi se očuvali vitalni interesi Primaoca granta.

Član 20. – Tumačenje i primjenjiv zakon

1. Odredbe ovog ugovora će imati prednost nad njegovim dodacima.

2. Ništa se u Ugovoru ne može tumačiti kao odricanje od bilo kakvih privilegija ili imuniteta koji su odobreni Vijeću Evrope njegovim dokumentima propisanim zakonom ili međunarodnim pravom.

3. Ugovor se rukovodi primjenjivim Pravilima i propisima Vijeća Evrope.

Član 21. – Sporovi


1. Bilo kakav spor u pogledu ovog ugovora će – ako ne dođe do prijateljskog rješavanja između Strana – biti dostavljen na arbitražu u skladu s Pravilom br. 481 od 27. 2. 1976. godine kojeg je izdao generalni sekretar kako je određeno u članu 21. Općeg ugovora o privilegijama i imunitetima Vijeća Evrope.

2. Odbor za arbitražu će biti sastavljen od dva arbitra, od kojih je svaki odabrala jedna od Strana, i od predsjedavajućeg arbitra, kojeg su imenovala druga dva arbitra; u slučaju da nije imenovan predsjedavajući arbitar prema gore navedenim uslovima u okviru perioda od šest mjeseci, predsjednik Regionalnog suda u Strasbourgu će izvršiti imenovanje.

3. Alternativno, Strane mogu dostaviti spor na rješavanje jednom arbitru kojeg one odaberu zajedničkim dogovorom ili, ako ne dođe do takvog dogovora, da ga odabere predsjednik Regionalnog suda u Strasbourgu.

4. Odbor spomenut u paragrafu 2 ovog člana ili, gdje je odgovarajuće, arbitar koji se spominje u paragrafu 3 ovog člana će odrediti postupak koji će se slijediti.

5. Ako se strane ne dogovore o primjenjivom zakonu, Odbor ili, gdje je prigodno, arbitar će odlučiti ex acquo bono s obzirom na opće principe zakona i na komercijalne običaje.

6. Arbitražna odluka će biti obavezujuća za strane i neće proisteći žalba iz toga.

Sačinjeno u dvije kopije, na bosanskom, srpskom, hrvatskom jeziku i engleskom jeziku u Sarajevu dana 31. 7. 2017. godine.

Ovog datuma 3 ___/___/_____

Za Vijeće Evrope

Daniel Popescu (*potpisano)

Za Primaoca granta

25. 08.2017.

Dr. Irena Hadžiabdić

DODATAK I – OPIS AKCIJE Kontekst


Ovaj grant je organizovan u okviru pomoći pri izborima Bosni i Hercegovini od Vijeća Evrope na zahtjev Centralne izborne komisije BiH.

Kontrola i vlasništvo publikacije

Centralna izborna komisija BiH će imati punu kontrolu i vlasništvo nad sadržajem. Uloga Vijeća Evrope je samo da pruži finansijsku podršku.

Podugovaranje štampanja

Primalac granta može podugovoriti štampanje ili s javnom ili privatnom organizacijom uz prethodno odobrenje Vijeća Evrope.

Specifične informacije o samoj publikaciji

Autor (koautori) brošure će biti članovi CIK-a, generalni sekretar, uvaženi predstavnici akademske zajednice i nevladinog sektora, predsjednici / članovi općinskih/gradskih izbornih komisija.

Brošura će se raspodijeliti kako slijedi: (učesnici konferencije – njih 200, općinske/gradske izborne komisije – članovi 600, radne grupe, CIKBiH, mediji, nevladin sektor, biblioteka i biblioteke u BiH, gosti CIK-a BiH iz zemlje i inostranstva – njih oko 600, tako da broj cirkulacije dolazi na 1.200 kopija.

DODATAK II – PROCIJENJENI BUDŽET – UGOVOR O GRANTU

Akcija:

Priprema prikupljanja radova o pitanjima i zaključcima proisteklim s konferencije "Lokalni izbori 2016. – naučene lekcije"

Mjesto:

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Period provedbe:

31. 7.–29. 9. 2017. godine

Odgovorni administrator Vijeća Evrope

F. Friedrich

Valuta:

Euro

Grant od Vijeća Evrope:

8.433.97 €

Doprinos od Primaoca granta:

CIKBiH će pružiti potpunu tehničku i pravnu podršku ovom projektu, a također i profesionalnu. Formiran je komitet za editorijal i izdavanje, CIKBiH će biti izdavač Postupka, a bit će na raspolaganju i uredski resursi.

Izdatak

Jedinica

# jedinica

Prosječna cijena po jedinici

# učesnika

Procijenjeni

budžet

1. Ljudski resursi

1.1. Stručnjaci/konsultanti

1.1.1 Honorar za

autore/koautore (1 mjesec)

Po osobi

15

110

 

1650

Suma stavke 1 Ljudski resursi

 

 

 

 

1650

2. Drugi izdaci i usluge

2.1 Štampanje brošure B5 format

Po brošuri

1200

3.30

 

3960

2.2 Prevod Ugovora o grantu na bosanski

Po stranici

20

10.75

 

215

2.3 Lektorisanje prevedenog Ugovora o grantu na bosanskom, srpskom i hrvatskom

Po stranici

60

2.08

 

124.80

2.4 Katalogizacija (Katalogizacija u publikaciji i ISBN broj)

Po brošuri

1

41.67

 

41.67

2.5 Troškovi za DHL

Po projektu

2

92.50

 

185

2.6 Prevod narativnog izvještaja na engleski

Po stranici

30

10.75

 

322.50

2.7 Prevod brošure na engleski

Po stranici

180

10.75

 

1935

Suma stavke 2 Drugi izdaci i usluge

 

 

 

 

6783.97

Ukupni izdaci Granta (1-2)

 

 

 

 

8433.97

 Zabilješke:

1 Napomenuti da li se Primalac granta obavezuje da dâ doprinos putem doprinosa u naturi, ili putem finansijskog doprinosa. U prvom slučaju, doprinos u naturi će se opisati, dok će se u drugom slučaju, iznos i valuta finansijskog doprinosa naznačiti u kvadratiću.

2 Unesite različite redove da se uzmu u obzir razlike u jediničnim cijenama ili broju učesnika u svakom događaju (ručak, putovanja itd.)

"Prosječna jedinična cijena" se može koristiti, ali ne može "Prosječan broj učesnika". 2 Pogledajte članove 1.1 i 3.2.

Prihvatam predloženi budžet

Potvrđujem da je ovo predloženi budžet

Dr. Irena Hadžiabdić

Predsjednica

Ime predstavnika Vijeća Evrope

Daniel POPESCU

Potpis

 

Potpis

(*potpisano)

Datum:

 

Datum:

 

 

 

 

 

 DODATAK III – MODEL FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA

MODEL FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA – UGOVOR O GRANTU

Aktivnost:

Mjesto:

Datum:

Odgovorni administrator:

DODATAK III – MODEL FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA MODEL FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA – UGOVOR O GRANTU Aktivnost: Mjesto: Datum: Odgovorni administrator:


 

 

 

 

 

 

1

 

Uplate

Jedinica

# jedinica

Prosječna jedinična cijena u eurima

# učesnika

Troškovi (lokalna valuta)

Troškovi

(€)

Procijenjeni budžet

(€)

Faktura broj

1. Ljudski resursi

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma stavke 1 Ljudski resursi

 

 

 

 

0

0

 

 

Suma stavke Drugo

 

 

 

 

0

0

 

 

2. Drugi izdaci i usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Štampanje brošure B5 format

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Prevod Ugovora o grantu na bosanski

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Lektorisanje prevedenog Ugovora o grantu na bosanski, srpski i hrvatski

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Katalogizacija (Katalogizacija u publikaciji i ISBN broj

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Troškovi za DHL

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Prevod narativnog izvještaja na engleski

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Prevod brošure na engleski

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi izdaci i usluge

 

 

 

 

0

0

 

 

Ukupni troškovi projekta (1-2)

 

 

 

 

0

0

0

 

Doprinos Vijeća Evrope

 

 

 

 

0

0

 

 

Već plaćeno (listić od banke o uplati za prvu ratu u lokalnoj valuti)

 

 

 

Dugovani iznos

0

0

 

 Napomene:

1 Različiti redovi kako bi se uzele u obzir razlike jediničnih cijena ili broj učesnika u svakom događaju (ručak, putovanja itd.).

Može se koristiti prosječna jedinična cijena ali ne može prosječan broj učesnika!

2 Cijena prema kursnoj listi koja treba da se koristi je cijena iz člana 2.2 (d).

Potvrđujem da je ukupna suma uplata bila....... (u punom iznosu) eura i da su pridodani svi popratni dokumenti.

Ime predstavnika Primaoca granta (i svojstvo, npr. direktor):

Potpis:

Datum:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" - Međunarodni ugovori na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-1465-62/18
19. aprila 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Bakir Izetbegović, s. r.

1 Sve izvještaje bi trebalo, osim ako se drugačije ne dogovori između Strana, dostaviti na jednom od zvaničnih jezika Vijeća Evrope (engleskom ili francuskom)

2 Izraz „odgovarajući originalni popratni dokumenti“ se odnosi na potpisane ugovore, fakture i prijeme rada (za sve transakcije), također bi trebalo pribaviti ovlaštenje plaćanja za sve transakcije u slučaju da Primalac granta koristi takvu praksu, kao i pouzdane dokaze plaćanja (nalog ovlaštenja plaćanja i bankovni izvještaj). U pogledu okruglih stolova / konferencija, podrazumijeva se program koji spominje, između ostalog, naziv, datume, mjesto održavanja, dnevni red događaja, imena stručnjaka koji vode događaj, potpisan spisak učesnika, ugovore s mjestom održavanja događaja (npr. hotel) za iznajmljivanje dvorane, hrane i napitaka učesnika, fakture mjesta održavanja događaja za gore navedene usluge, kao i izvještaj o rezultatima događaja. U pogledu konsultantskih usluga podrazumijeva se dokaz stvorenih izlaznih rezultata, ugovora sa stručnjacima i konsultantima koji sadrže specifičan opis usluga koje treba obaviti, fakture dostavljene nakon izvedbe i isporuke radova (specijalnosti konsultanata će odgovarati prirodi aktivnosti za koje su angažovani). U pogledu troškova putovanja / smještaja stručnjaka i učesnika, podrazumijeva se, tamo gdje je to relevantno, ugovori s putničkom agencijom za troškove putovanja i smještaja, fakture putne agencije u kojima se navode odredišta, datumi, cijene karti i imena osoba koje putuju, program događaja u kojem se navode imena stručnjaka i potpisan spisak učesnika. Ovaj spisak nije sveobuhvatan. U slučaju bilo kakve sumnje u pogledu tumačenja značenja izraza „odgovarajući originalni popratni dokumenti“, Primalac se upućuje na to da konsultuje Vijeće Evrope.

3 Ako Strane nisu fizički prisutne na istom mjestu pri potpisivanju Ugovora, umetnite datum posljednjeg potpisivanja

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!