Službeni glasnik BiH, broj 10/18

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), u skladu sa članom 87. Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ("Službeni glasnik BiH", br. 47/14 i 46/16), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 129. sjednici održanoj 11. januara 2018. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU DELEGACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PRI KOMITETU EKSPERATA VIJEĆA EVROPE ZA EVALUACIJU BORBE PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI


Član 1.


U Odluci o imenovanju Delegacije Bosne i Hercegovine pri Komitetu eksperata Vijeća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ("Službeni glasnik BiH", broj 45/15) u članu 3. stav (1) tač. a), c) i h) mijenjaju se i glase:

"a) Borislav Čvoro, Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine - Finansijsko- obavještajno odjeljenje (u daljem tekstu: FOO);

c) Željko Bogut, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine;

h) Radenko Milić, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova;"

U članu 3. stav (1) poslije tačke h) dodaje se nova tačka i) i glasi:

"i) Boris Lovrinović, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine."

Član 2.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 14/18
11. januara 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!