Službeni glasnik BiH, broj 47/18

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u predmetu broj U 2/17, na osnovu člana VI/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine, člana 57. stav (3), člana 61. st. (5) i (6) i člana 72. stav (6) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 94/14), u sastavu: Mirsad Ćeman, predsjednik Mato Tadić, potpredsjednik Zlatko M. Knežević, potpredsjednik Margarita Caca-Nikolovska, potpredsjednica Tudor Pantiru, sudija Valerija Galić, sutkinja Miodrag Simović, sudija Seada Palavrić, sutkinja Giovanni Grasso, sudija na sjednici održanoj 31. maja 2018. godine donio je


RJEŠENJE
Utvrđuje se da Narodna skupština Republike Srpske nije izvršila Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U 2/17 od 1. juna 2017. godine.

Utvrđuje se da odredba člana 93. stav 4. Zakona o izvršnom postupku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13 i 98/14) prestaje da važi narednog dana od dana objavljivanja ovog rješenja u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine".

U skladu sa članom 72. stav (6) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ovo rješenje dostavlja se Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

Rješenje objaviti u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i "Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine".

OBRAZLOŽENJE


1."Ustavni sud Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) Odlukom broj U 2/17 od 1. juna 2017. godine usvojio je zahtjev Okružnog suda u Banjaluci (sudija Milan Blagojević) za ocjenu ustavnosti člana 93. stav 4. Zakona o izvršnom postupku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13 i 98/14). Predmetnom odlukom je utvrđeno da član 93. stav 4. Zakona o izvršnom postupku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13 i 98/14) nije u skladu sa članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te je naloženo Narodnoj skupštini Republike Srpske da, u skladu sa članom 61. stav (4) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, najkasnije u roku od šest mjeseci od objavljivanja ove odluke u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" usaglasi član 93. stav 4. Zakona o izvršnom postupku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13 i 98/14) sa članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Također, predmetnom odlukom je naloženo Narodnoj skupštini Republike Srpske da, u skladu sa članom 72. stav (5) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u roku iz prethodnog stava obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine o mjerama preduzetim s ciljem izvršenja ove odluke.

2."Odluka Ustavnog suda broj U 2/17 od 1. juna 2017. godine objavljena je u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 43/17 od 16. juna 2017. godine, od kada je Narodnoj skupštini Republike Srpske počeo teći rok od šest mjeseci za usklađivanje odredbe člana 93. stav 4. Zakona o izvršnom postupku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13 i 98/14) sa članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

3."Ustavni sud konstatira da je rok za izvršenje Odluke broj U 2/17 od 1. juna 2017. godine Narodnoj skupštini Republike Srpske istekao 16. decembra 2017. godine.

4."Narodna skupština Republike Srpske nije u ostavljenom roku dostavila obavještenje o izvršenju predmetne odluke. S obzirom na to, Ustavni sud je dopisom od 22. decembra 2017. godine zatražio od Narodne skupštine Republike Srpske da dostavi obavještenje o izvršenju Odluke broj U 2/17 od 1. juna 2017. godine, te da uz obavještenje dostavi odgovarajuće dokaze koji potvrđuju provođenje predmetne odluke Ustavnog suda.

5."Narodna skupština Republike Srpske ni u naknadno ostavljenom roku nije dostavila Ustavnom sudu traženo obavještenje.

6."Imajući u vidu navedeno, kao i na osnovu uvida u odluke Narodne skupštine Republike Srpske objavljene u "Službenom glasniku Republike Srpske", Ustavni sud je zaključio da Narodna skupština Republike Srpske nije u ostavljenom roku uskladila odredbe člana 93. stav 4. Zakona o izvršnom postupku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13 i 98/14) sa Ustavom Bosne i Hercegovine.

7."Ustavni sud podsjeća da je svojom odlukom broj U 2/17 od 1. juna 2017. godine odredio način i rok za izvršenje odluke. Prema članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće. Također, prema članu 72. stav (1) Pravila Ustavnog suda, konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda dužno je poštovati svako fizičko i pravno lice, a prema stavu (2) istog člana, svi organi vlasti su dužni u okviru svojih nadležnosti utvrđenih Ustavom i zakonom provoditi odluke Ustavnog suda.


Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mirsad Ćeman, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!