Službeni glasnik BiH, broj 54/18

Na osnovu člana 2.9. stav (1) tačka 2, člana 5.22, 5.24 i 5.29 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 36. sjednici, održanoj 26.07.2018. godine, donijela


PRAVILNIK


O ORGANIZACIJI RADA I UTVRĐIVANJU REZULTATA GLASANJA U GLAVNOM CENTRU ZA BROJANJE ZA OPĆE IZBORE 2018. GODINE


POGLAVLJE I. UVODNE NAPOMENE


Član 1.
(Predmet)

(1) Ovim pravilnikom utvrđuje se:

a) nadležnost, organizacija i mjere sigurnosti Glavnog centra za brojanje (član 5.22 Izbornog zakona BiH),

b) procedure i način brojanja glasačkih listića i utvrđivanje rezultata glasanja (član 5.22 stav (1) i (2) Izbornog zakona BiH):

1) nepotvrđenim-kovertiranim glasačkim listićima,

2) u odsustvu,

3) putem mobilnog tima (birača koji su na izdržavanju kazne zatvora ili birača koji su vezani za ustanove ili nisu u mogućnosti da dođu na biračko mjesto zbog starosti, bolesti ili invaliditeta,

4) poštom,

5) u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH u inostranstvu (u daljnjem tekstu: DKP BiH),

c) postupak ponovnog brojanja glasačkih listića (član 5.31. Izbornog zakona BiH) i

d) posmatranje rada Glavnog centra za brojanje (član 17. 2 i 17.5 stav (2) Izbornog zakona BiH).

Član 2.
(Značenje izraza)

Pojedini izrazi korišteni u ovom pravilniku znače:

a) "vreća" glasački materijal koji sadrži grupu koverata sa glasačkim listićima za različite kombinacije koje se trebaju verifikovati i sortirati;

b) "kutija " podrazumijeva verifikovanu i sortiranu grupu koverata sa glasačkim listićima za istu kombinaciju;

c) "aplikacija" podrazumijeva računarski softver JIIS za praćenje rada Glavnog centra za brojanje koji omogućavaju moduli: prijem, priprema za verifikaciju, verifikaciju i sortiranje, priprema za brojanje, brojanje, arhiviranje, izvještavanje za verifikacijiu, unos i obradu izbornih rezultata po kutijama, izbornim jedinicama i ukupnih izbornih rezultata političkih subjekata i izvještavanje o radu Glavnog centra za brojanje i

d) "personalizovani birački komplet" predstavlja kovertu sa biračkim materijalom i upisanim ličnim podacima birača za glasanje: poštom ili nepotvrđenim-kovertiranim glasačkim listićem ili putem mobilnog tima.

POGLAVLJE II. NADLEŽNOST, ORGANIZACIJA I MJERE SIGURNOSTI


GLAVNOG CENTRA ZA BROJANJE


Član 3.
(Nadležnost)

(1) Glavni centar za brojanje nadležan je za:

a) brojanje glasačkih listića i utvrđivanje rezultata glasanja u skladu sa članom 1. stav (1) tačka b) alineja 1) do 5) ovog pravilnika i

b) ponovno brojanje po odluci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Centralna izborna komisija BiH).

(2) Brojanje glasačkih listića, unos i obrada izbornih rezultata u Glavnom centru za brojanje obavlja se na način kojim neće biti narušena tajnost glasanja.

(3) Rezultati brojanja glasova u Glavnom centru za brojanje, dostupni su javnosti i izlažu se u prostorijama Glavnog centra za brojanje po okončanju procesa brojanja svih glasačkih listića za izborni nivo.

Član 4.
(Organizacija)

(1) Glavni centar za brojanje u svom sastavu ima:

a) Upravu koju čine: direktor i tri zamjenika direktora i šefovi smjene

b) Odjel za administrativne i operativne poslove,

c) Odjel za prijem, pripremu i verifikaciju glasačkog materijala,

d) Odjel za kontrolu, sortiranje i brojanje glasačkog materijala,

e) Odjel za prijem, kontrolu, unos i utvrđivanje izbornih rezultata i

f) Odjel za arhivu glasačkih listića i izbornih rezultata brojanih u Glavnom centru za brojanje.

(2) Odjeli iz stava (1) ovog člana sastavljeni su iz Grupa.

(3) Grupu iz stava (2) ovog člana čini određen (tačno utvrđen broj) izvršilaca koji su odgovorni za izvršenje poslova iz nadležnosti Grupe. Broj grupa i izvršilaca u svakoj grupi utvrđen je Pravilnikom o načinu i trajanju angažovanja dodatnog osoblja za pripremu i provođenje Općih izbora 2018. godine broj: 05-1-02-2-469-2/18 od 26.04.2018. godine.

(4) Sastavni dio ovog pravilnika je organigram Glavnog centra za brojanje.

(5) Organizaciju radnog prostora utvrđuje Uprava Glavnog centra za brojanje uz saglasnost Centralne izborne komisije BiH.

(6) Prostorije za rad i materijalno tehnička sredstva potrebna za rad Glavnog centra za brojanje osigurava Centralna izborna komisija BiH u svom budžetu.

(7) Osoblje angažovano u Glavnom centru za brojanje ima pravo na naknadu za rad u skladu sa Odlukom Centralne izborne komisije BiH.

Član 5.
(Sigurnost)

(1) U Glavnom centru za brojanja zagarantovana je sigurnost izbornog materijala.

(2) U skladu odredbe iz stava (1) ovog člana, kretanje i primopredaja glasačkog materijala i glasačkih listića po pojedinim fazama obrade moraju biti praćena odgovarajućom dokumentacijom, u koju se evidentiraju brojčani podaci o rezultatima izvršenih aktivnosti u svakoj od faza procesa verifikacije, pripreme i brojanja glasačkih listića.

(3) Transport glasačkog materijala između skladišta Centralne izborne komisije BiH i Glavnog centra za brojanje odvija se u skladu sa planom dostave i otpreme glasačkog materijala i prethodno se najavljuje i dostavlja se uz pratnju sigurnosnih agencija BiH.

(4) Mjere fizičke kontrole i sigurnosti provode se na ulazu odnosno izlazu koji koristi osoblje angažovano u Glavnom centru za brojanje. Osoblje angažovano na poslovima sigurnosti u svakoj radnoj smjeni nadzire i evidentira sva kretanja angažovanih, prilikom ulaska i napuštanja prostora Glavnog centra za brojanje o čemu se vode posebne evidencije.

(5) Angažovani u Glavnom centru za brojanje imaju posebne propusnice (akreditacije) koje nose na vidnom mjestu za sve vrijeme boravka u Glavnom centru za brojanje, i dužni su ih pokazati ovlaštenom službenom licu, pri ulasku u prostorije Glavnog centra za brojanje.

(6) Posjetiocima i posmatračima osiguravaju se posebne propusnice (akreditacije) sa unaprijed definisanim sadržajem i dizajnom. Prilikom ulaska u prostor Glavnog centra za brojanje svi posjetioci i posmatrači moraju biti posebno evidentirani i moraju predati važeći identifikacioni dokument osoblju zaduženom za sigurnost, nakon čega im se izdaje odgovarajuća propusnica (akreditacija), koju su dužni nositi na vidnom mjestu za sve vrijeme provedeno u prostorijama Glavnog centra za brojanje.

(7) Propusnicu (akreditaciju) iz stava (5) i (6) ovog člana izdaje Centralna izborna komisija BiH.

POGLAVLJE III. PROCEDURE I NAČIN BROJANJA GLASOVA U GLAVNOM CENTRU ZA BROJANJE


Odjeljak A. Prijem, priprema i verifikacija glasačkog materijala


Član 6.
(Kategorije glasačkih listića)

(1) U Glavnom centru za brojanje broje se:

a) nepotvrđeni-kovertirani glasački listići,

b) glasački listići za glasanje u odsustvu,

c) glasački listići za glasanje putem mobilnog tima,

d) glasački listići za glasanje poštom,

e) glasački listići za glasanje u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH i

f) glasački listići, u skladu sa Odlukom Centralne izborne komisije BiH o ponovnom brojanju.

(2) Brojanje iz stava (1) ovog člana vrši se po proceduri koja je, u skladu sa Pravilnikom o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 29/18) propisana za brojanje na redovnom biračkom mjestu.

Član 7.
(Prijem glasačkog materijala iz skladišta Centralne izborne komisije BiH)

(1) Prije početka rada Glavnog centra za brojanje, glasački materijal za glasanje izvan BiH transportuje se u skladište Centralne izborne komisije BiH.

(2) Glasački materijal iz stava (1) ovog člana transportuje se iz skladišta Centralne izborne komisije BiH u Glavni centar za brojanje, početkom rada Glavnog centra za brojanje, radi provjere prava glasa i uz pratnju lica ovlaštenog za preuzimanje glasačkog materijala.

(3) Glavni centar za brojanje vodi evidenciju o svim dostavama pošiljki sa izbornim materijalom.

(4) Obrasci koji služe za evidenciju i kontrolu izvršenih aktivnosti u pojedinim odjelima i grupama moraju pratiti sva kretanja glasačkih listića.

Član 8.
(Prijem glasačkog materijala od izbornih komisija)

(1) Glasački materijal dostavljen od izbornih komisija osnovnih izbornih jedinica, transportuje se u skladište Centralne izborne komisije BiH i ostaje zapečaćen u originalnim vrećama sve do trenutka brojanja u Glavnom centru za brojanje.

(2) Materijal sa orginalnim rezultatima glasanja sa redovnih biračkih mjesta kao i ostalu potrebnu dokumentaciju, izborne komisije osnovnih izbornih jedinica dostavljaju lično u Glavni centar za brojanje, u roku propisanom Pravilnikom o provođenju izbora u BiH.

(3) O primo-predaji materijala iz stava (1) i (2) ovog člana vodi se poseban zapisnik.

Član 9.
(Postupanje sa glasačkim materijalom)

(1) U Glavnom centru za brojanje vreće sa glasačkim materijalom se otvaraju uklanjanjem sigurnosnog pečata i kontroliše se njihov sadržaj na osnovu prateće dokumentacije i baza podataka JIIS.

(2) Glavni centar za brojanje, kroz Aplikaciju vodi evidenciju o svim dostavama iz stava (1) ovog člana.

Član 10.
(Priprema za verifikaciju)

Glavni centar za brojanje vrši kontrolu dostavljenog glasačkog materijala u skladu sa odredbama Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini.

Član 11.
(Verifikacija glasačkog materijala za glasanje poštom)

(1) U Glavnom centru za brojanje, u okviru pripreme izbornog materijala za brojanje birača koji su glasali izvan BiH utvrđuje se ispravnost biračkih kompleta na način da svaki komplet treba biti pakovan u povratnu kovertu, u skladu sa odredbama Pravilnikom o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini.

(2) Birački kompleti iz stava (1) ovog člana, koji ne sadrže potrebnu dokumentaciju ili nisu pristigli u rokovima propisanim Pravilnikom o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini ne šalju se u narednu fazu obrade te se vodi evidencija o broju takvih biračkih kompleta.

(3) U Glavnom centru za brojanje vodi se posebna evidencija o broju biračkih kompleta iz stava (1) i (2) ovog člana i o tome se podnosi poseban izvještaj Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

(4) Centralna izborna komisija BiH donosi odluku o statusu biračkih kompleta iz stava (2) ovog člana.

(5) Birački kompleti s odgovarajućim sadržajem unutar povratne koverte šalju se za provjeru kroz Aplikaciju (provjera podataka biračkog prava za glasanje izvan BiH, glasanje nepotvrđenim-kovertiranim glasačkim listićem i mobilnog tima).

Član 12.
(Verifikacija glasačkog materijala nepotvrđenih-kovertiranih glasačkih listića, mobilnih timova, u odsustvu i DKP BiH)

(1) U Glavnom centru za brojanje skida se pečat i kontroliše sadržaj vreće sa nepotvrđenim-kovertiranim glasačkim listićima, mobilnim timovima, odsustvom i glasanjem u DKP BiH i upoređuje se obrazac brojnog stanja sa dostavljenim materijalom, kao i izvodom iz Centralnog biračkog spiska. (ŠEMA PAKOVANJA).

(2) Birački kompleti koji nisu potpisani na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju nepotvrđenim-glasačkim glasačkim listićima, nakon provjere ostale dokumentacije se posebno odvajaju i ne šalju se u narednu fazu obrade.

(3) U Glavnom centru za brojanje vodi se posebna evidencija o broju biračkih kompleta iz stava (1) i (2) ovog člana i o tome se podnosi poseban izvještaj Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

(4) Centralna izborna komisija BiH donosi odluku o statusu biračkih kompleta iz stava (2) ovog člana.

Član 13.
(Način provjere prava glasa birača)

(1) Za svaki personalizovani birački komplet dostavljen u Glavni centar za brojanje vrši se provjera prava glasa birača. Na osnovu ličnih podataka birača vrši se unos registracijskog broja ili jedinstvenog matičnog broja te kao rezultat provjera u Aplikaciji, sve se svrstavaju u jednu od sljedeće dvije kategorije:

a) birač čije pravo glasa je potvrđeno - listići iz koverte će biti prebrojani i

b) birač nije upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za neku od kategorija personalizovanog glasanja ili je već ranije ostvario biračko pravo - koverte sa ovakvim glasovima neće biti poslane na brojanje.

(2) Na poleđinu koverte sa glasačkim listićima koja osigurava tajnost glasa, upisuje se broj kombinacije glasačkih listića koji koverta treba da sadrži i koji Aplikacija daje kao rezultat provjere u bazi podataka.

(3) Jedna kombinacija glasačkih listića podrazumijeva po jedan glasački listić za svaki izborni nivo, u okviru istog izbornog nivoa za koji se glasa u određenim osnovnim izbornim jedinicama.

(4) U posebne grupe se odvajaju svežnjevi koverti sa glasačkim listićima koji su verifikovani i posebno koverte koje nisu verifikovane (nije potvrđeno pravo glasa ili je već ostvareno na neki od načina glasanja).

(5) U prateći kontrolni obrazac upisuju se podaci o broju koverti sa glasačkim listićima koji su verifikovani (potvrđeni) i o broju koverti sa glasačkim listićima koji nisu potvrđeni.

(6) Odluku o odbijanju prava glasa, iz stava (4) ovog člana donosi Centralna izborna komisija BIH.

Član 14.
(Označavanje statusa)

(1) Za birače čije pravo glasa je potvrđeno u skladu sa članom 13. ovog pravilnika, koverte sa njihovim glasačkim listićima označavaju se kao potvrđene i šalju se u naredne faze procesa brojanja.

(2) Označavanje statusa vrši se upisivanjem informacije o rezultatu provjere kroz Aplikaciju u posebnu rubriku koja se nalazi na poleđini koverte i upisuje se broj kombinacije glasačkih listića koji koverta treba da sadrži.

(3) Nakon završetka provjere iz stava (2) ovog člana vrši se razdvajanje sadržaja vreće u posebne prozirne plastične vreće, odvajajući svežnjeve koverti sa glasačkim listićima koji su potvrđeni od koverti birača koji nemaju pravo glasa.

(4) Prozirne plastične vreće iz stava (3) ovog člana stavljaju se u originalne vreće u kojima su koverte prvobitno bile upakovane, zajedno sa obrascem za evidenciju i kontrolu izvršenih aktivnosti.

(5) Ukupan broj koverti u vreći nakon završene verifikacije mora se slagati sa brojem koverti koje su pristigle iz pripreme za verifikaciju prije početka faze verifikacije. Sva neslaganja se evidentiraju i obavještava priprema za verifikaciju radi usaglašavanja.

Član 15.
(Obrada izvoda iz Centralnog biračkog spiska)

(1) Izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje u odsustvu i DKP BiH obrađuju se u verifikaciji na način da se svaki birač koji je glasao i potpisao izvod evidentira kroz Aplikaciju skeniranjem Bar koda ili unosom podataka.

(2) Izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje na redovnom biračkom mjestu obrađuju se u verifikaciji na način da se svaki birač koji je glasao i potpisao izvod evidentira kroz Aplikaciju skeniranjem Bar koda ili unosom podataka.

(3) Nakon skeniranja Bar koda iz stava (1) i (2) ovog člana vrši se ručno brojanje potpisa na biračkom spisku i upoređuje sa analitičkim pregledom kroz Aplikaciju. Podatak o broju potpisa upisuje se u prateći obrazac.

Odjeljak B. Kontrola, sortiranje i brojanje glasačkog materijala


Član 16.
(Početak brojanja glasačkih listića)

(1) Glasački listići kojima su glasali birači izvan BiH verifikuju se i broje nakon evidentiranja lica koja su glasala nepotvrđenim-kovertiranim glasačkim listićim u JIIS. Brojanje ovih listića započinje na dan izbora u određenom vremenu nakon zatvaranja biračkih mjesta.

(2) Po odobrenju direktora Glavnog centra za brojanje ili njegovog zamjenika i nakon što budu obavljene neophodne pripreme, pripremljene serije za glasanje izvan BiH upućuju se u naredne faze za brojanje.

(3) Brojanje glasova u Glavnom centru za brojanje provodi se prema redosljedu operacija koje se odvijaju unutar pojedinih organizacionih jedinica, i to:

a) aktivnosti za kontrolu, sortiranje i pripreme serija sa glasovima,

b) aktivnosti za pripremu za brojanje,

c) aktivnosti za brojanje,

d) sređivanje dokumentacije sa rezultatima brojanja, unos rezultata i računarska obrada podataka i

e) arhiviranje serija/paketa sa prebrojanim glasačkim listićima.

Član 17.
(Postupak kontrole presonalizovanih koverata)

(1) Vreće sa glasačkim materijalom koje su prošle fazu verifikacije i koje sadrže glasačke listiće za birače čije pravo glasa je potvrđeno uzimaju se iz originalne vreće i provodi se slijedeći postupak:

a) koverte se razdvajaju po kombinacijama glasačkih listića,

b) slažu se u svežnjeve po kombinacijama,

c) svežnjevi se odvajaju gumicama i na komad papira, koji se stavlja na vrh svežnja, upisuje se broj koverti određene kombinacije i oznaka vreće,

d) vrši se kontrolno brojanje koverti po svim svežnjevima i provjerava se slaganje ovog broja sa podacima sa obrasca za evidenciju i kontrolu izvršenih aktivnosti,

e) pristupa se formiranju serija sa glasačkim listićima koje su sastavljene od verifikovanih koverata sa glasačkim listićima birača koji su glasali jednim načinom glasanja,

f) jedna kombinovana serija sastavljena je od određenog broja koverti iste kombinacije verifikovanih glasačkih listića.

(2) Sve koverte sa glasačkim listićima za birače čije pravo glasa nije potvrđeno kroz proces verifikacije pakuju se u posebno označene "#KR" pakete na kojima se evidentira njihovo brojno stanje, zajedno s originalnom pratećom dokumentacijom.

(3) Koverte iz stava (1) ovog člana pakuju se u kutije prema utvrđenom postupku. Jedna serija sa glasačkim listićima sastavlja se od određenog broja koverti iste kombinacije i kategorije glasačkih listića, a koje mogu da dolaze iz različitih vreća, odnosno biračkih mjesta, u cilju osiguranja zaštite tajnosti glasa u slučaju malog broja koverti sa određenom kombinacijom glasačkih listića.

(4) Nakon formiranja, serija iz stava (3) ovog člana, u naredne faze procesa brojanja dostavlja se kutija sa serijom za glasanje, koja se posebno označava, i sadrži slijedeće podatke:

a) jedinstveni broj serije za glasanje po kategoriji listića - tekstualno-brojčana oznaka koja je posebno propisana i

b) broj koverti koje se nalaze u kutiji.

Član 18.
(Priprema serija brojanja nepersonalizovanih koverata)

Vreće sa glasačkim materijalom koje nisu prošle kroz fazu verifikacije u Glavnom centru za brojanje, podliježu sljedećim aktivnostima formiranja serije za brojanje u odsustvu i u DKP BiH:

a) vrši se otvaranje zapečaćene vreće sa kovertama koje sadrže glasačke listiće i provjerava sadržaj,

b) obavlja se kontrolno brojanje koverata sa glasačkim listićima za svaku različitu kombinaciju unutar vreće,

c) vrši se upoređivanje dobijenih brojeva sa podacima koji su upisani u obrazac brojnog stanja vreće odnosno biračkog mjesta,

d) u slučaju da se ne slaže neki od podataka, nadzornik grupe utvrđuje uzroke odstupanja i provjerava dostavljenu dokumentacije i

e) formira se kutija sa serijom za glasanje.

Član 19.
(Postupak formiranja serije za brojanje)

(1) Formiranje serije za brojanje je postupak koji se provodi uz neposrednu kontrolu nadzornika grupe.

(2) Vreća sa glasačkim materijalom sa biračkog mjesta može da sadrži određeni broj koverti sa različitim kombinacijama glasačkih listića, ovisno o izbornim jedinicama, odnosno općini za koje se glasa, na biračkom mjestu.

(3) Sve koverte sa istom kombinacijom glasačkih listića iz jedne vreće, pakuju se u kutije koje sadrže koverte samo jedne kombinacije. Takve kutije, tj. serije mogu sadržavati i koverte iz više vreća sa različitih biračkih mjesta za glasanje datim načinom glasanja, s tim da se vodi evidencija o konačnom broju i porijeklu koverti koje su ušle u sastav jedne serije.

(4) Broj koverti koje ulaze u sastav jedne serije utvrđuje se u zavisnosti od vrste izbora (ukupnog broja različitih kombinacija glasačkih listića za izbore koji se provode i broja birača upisanih u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje za određenu izbornu jedinicu).

(5) Svi podaci o tačnom sastavu serije za glasanje, upisuju se na obrazac za praćenje i kontrolu serije.

Član 20.
(Priprema za brojanje)

(1) Priprema za brojanje organizovana je kao određeni broj timova s licima koja su zadužena za aktivnosti sortiranja. Jedan tim okupljen je oko jednog stola i osim osoblja koje čine sorteri, svaki od timova ima po jednog vođu tima. Vođa tima nadgleda dolazak serije sa kovertama koje sadrže glasačke listiće iz zone pripreme i odgovoran je za rad svog tima.

(2) Tim koji je dobio seriju za obradu obavlja sljedeće postupke u toku trajanja faze sortiranja:

a) otvara kutiju u koju je zapakovan sadržaj jedne serije;

b) vrši kontrolno brojanje koverti unutar serije i upoređuje dobijeni broj sa brojem koverti na pratećem kontrolnom obrascu za praćenje serije po fazama i unosi ove podatke u obrazac za praćenje. U slučaju da se brojevi ne slažu vrši se ponovno brojanje i, ako se i dalje brojevi ne slažu ta činjenica bit će upisana u polju predviđenom za komentar na obrascu;

c) obavještava nadzornika pripreme za brojanje o neslaganju opisanom u tački b) ovog stava i

d) otvara i kontroliše sadržaj koverti, pri čemu se u okviru jednog tima za sortriranje ova obaveza izvršava na slijedeći način:

1) sa svake strane vođe tima pripreme za brojanje sjedi po jedan sorter koji otvara koverte sa listićima i provjerava sadržaj,

2) prazne koverte dodaju se vodi tima koji ih stavlja u plastičnu vreću,

3) koverte sa glasačkim listićima proslijeđuju se do druga dva sortera iz tima koji provjeravaju da li je sadržaj koverte odgovarajući u odnosu na oznaku kombinacije glasačkih listića i da li je broj listića za pojedine izborne nivoe u skladu sa definisanim sadržajem,

4) koverte kod kojih je utvrđeno neslaganje sadržaja u odnosu na kombinaciju, dostavljaju se nadzorniku pripreme za brojanje koji treba da izvrši dodatnu provjeru i

5) koverte čiji je sadržaj odgovarajući proslijeđuju se do sortera koji čine ostatak tima, a koji će sortirati glasačke listiće iz ovih koverti prema tipovima listića.

(3) Nakon postupka provedenog u skladu sa stavom (2) ovog člana dobijaju se dvije opće kategorije za koverte iz jedne serije:

a) koverte sa neodgovarajućim sadržajem (glasačkim listićima) koje se odstranjuju u fazi sortiranja i neće biti brojane i

b) koverte s odgovarajućim sadržajem glasačkih listića koji se proslijeđuju u fazu brojanja.

Član 21.
(Koverte sa neodgovarajućim sadržajem)

(1) Koverte sa neodgovarajućim sadržajem ne prosljeđuju se u fazu brojanja. To su:

a) koverte čiji je sadržaj suprotan oznaci na koverti (tipovi glasačkih listića koji se nalaze unutar koverte ne odgovaraju oznaci kombinacije na površini koverte),

b) koverta je prazna i ne sadrži niti jedan glasački listić i

c) koverta sadrži duple glasačke listiće ili višak glasačkih listića u odnosu na propisani broj za datu kombinaciju.

(2) Nadzornik grupe pripreme za brojanje dodatno provjerava sve ovakve koverte, evidentira i konstatuje uzroke odstupanja u pogledu sadržaja koverti sa glasačkim listićima za glasanje u odsustvu.

(3) Sve odbijene koverte sa glasačkim listićima iz faze sortiranja pakuju se u posebnu prozirnu plastičnu vreću.

(4) Vreća iz stava (3) ovog člana pečati se plastičnim pečatom sa serijskim brojem, koji se unosi u obrazac za praćenje kretanja serije. U ovaj obrazac se upisuju i podaci o broju odbijenih koverti prema kategorijama unutar određene serije. Prozirna plastična vreća koja sadrži ove koverte vraća se u kutiju u koju je serija bila originalno zapakovana i to tako da se stavi na dno kutije.

Član 22.
(Koverte sa odgovarajućim sadržajem)

(1) Priprema za brojanje glasačkih listića iz koverti sa odgovarajućim sadržajem razvrstava se prema tipovima glasačkih listića. Ovisno o kombinaciji glasačkih listića pakovanih u okviru serije koja se sortira i vrsti izbora, koverte mogu sadržavati 1, 2, 3. ili 4. glasačka listića za odgovarajuće izborne nivoe u okviru istog izbornog nivoa.

(2) Priprema za brojanje, u skladu sa ukupnim brojem glasačkih listića različitih tipova formira odgovarajući broj grupa listića istog tipa, koje sprema za narednu fazu brojanja, poštujući sljedeća pravila:

a) glasački listići se slažu tako da je unutrašnja strana sa nazivima političkih subjekata okrenuta licem prema dolje,

b) brojanje se vrši tako da se formiraju grupe od po 25 glasačkih listića istog tipa,

c) priprema za brojanje glasačkih listića dva puta broji istu grupu i provjerava slaganje rezultata brojanja,

d) grupe od po 25 glasačkih listića poredaju se jedna na drugu,

e) broji se ukupan broj svežnjeva od po 25 glasačkih listića i dodaju se preostali glasački listići kako bi se dobio ukupan broj listića određenog tipa,

f) na komad papira upisuje se ukupan broj glasačkih listića za dati izborni nivo i taj papir se stavlja na vrh svežnjeva,

g) upisuje se ukupan broj glasačkih listića iz jedne serije, svakog tipa (za svaki izborni nivo, odnosno izbornu utrku) na kontrolne obrasce za praćenje kretanja serije,

h) provjerava se tačnost na taj način što se ovaj ukupan broj prebrojanih glasačkih listića za sve tipove sabira sa ukupnim brojem odbačenih glasačkih listića iz koverti sa neodgovarajućim sadržajem i kontroliše se slaganje tako dobijenog broja sa rezultatom kontrolnog brojanja koje je bilo obavljeno na početku faze pripreme za brojanje (odmah poslije otvaranja kutije sa datom serijom) i

i) ako je došlo do odstupanja, ponovo se provjerava i obavještava nadzornik grupe za sortiranje glasačkih listića.

(3) Ako je kontrolno brojanje obavljeno na zadovoljavajući način, prebrojani glasački listići u svežnjevima od po 25 listića istog tipa stavljaju se u plastične vreće (po jedna vrećica za svaki različit tip listića).

(4) Obrazac za praćenje kretanja serije prethodno se popunjava svim podacima koji treba da se osiguraju u fazi sortiranja. Osim potpisa, na formularu se navode i podaci o datumu, smjeni i timu sortera koji je obradio seriju.

(5) Plastične vreće koje sadrže glasačke listiće samo jednog tipa stavljaju se u kutiju u kojoj je serija prvobitno dostavljena u pripremu za brojanje. Obrazac za praćenje i kontrolu serije stavlja se na vrh kutije sa sortiranom serijom i kutija se dostavlja nadzorniku grupe za brojanje glasačkih listića.

Odjeljak C. Utvrđivanje rezultata u Glavnom centru za brojanje


Član 23.
(Izvještaj za Centralnu izbornu komisiju BiH)

(1) Glavni centar za brojanje jedanput dnevno izvještava Centralnu izbornu komisiju BiH o radu. Dnevni izvještaj se dostavlja svaki dan u 10,00 sati sa stanjem na kraju treće smjene.

(2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana sadrži zbirni pregled dostavljenog, pripremljenog i obrađenog izbornog materijala. Izvještaj se generiše iz Aplikacije JIIS-a.

(3) Izuzetno od stava (1) ovog člana Glavni centar za brojanje, po zahtjevu Centralne izborne komisije BiH izvještaje će dostavljati u kraćim vremenskim periodima.

(4) Glavni kontrolor jedanput dnevno izvještava Centrtalnu izbornu komisiju BiH u 10,00 sati o izbornim rezltatima prebrojanih glasačkih listića, sa stanjem na kraju treće smjene. Izvještaj se generiše iz Aplikacije JIIS-a.

(5) Izvještaj iz stava (1) ovog člana, osim statističkih podataka sadrži i narativni dio u koji su uključena, ali se ne ograničava: pitanja sigurnosti, izvršenih posjeta (međunarodnih zvaničnika, medija, nevladinih organizacija, kadrovska popunjenost Glavnog centra za brojanje i sva druga pitanja od značaja za normalno funkcionisanje Glavnog centra za brojanje).

Član 24.
(Izvještavanje o izbornim rezultatima)

(1) Na osnovu objedinjenih i procesuiranih rezultata izrađuju se izvještaji o rezultatima brojanja glasova u Glavnom centru za brojanje, koji su dostupni javnosti i posmatračima rada Glavnog centra za brojanje.

(2) Odjel za prijem, kontrolu, unos i utvrđivanje izbornih rezultata, vrši kontrolu i objedinjava podatke sa svih originalnih obrazaca rezultata utvrđenih u Glavnom centru za brojanje sa objedinjenim rezultatima sa redovnih biračkih mjesta.

Član 25.
(Kontrola izbornih rezultata)

Kontrola dostavljenih izbornih rezultata obavlja se na osnovu provjera tačnosti podataka koji se objedinjavaju sa obrazaca za zbirne rezultate glasanja sa svih biračkih mjesta i obrazaca za zbirne rezultate Glavnog centra za brojanje.

Član 26.
(Ponovno brojanje glasačkih listića)

(1) Centralna izborna komisija BiH utvrđuje i objavljuje izborne rezultate, nakon objedinjavanja rezultata glasanja sa redovnih biračkih mjesta i rezultata dobivenih brojanjem glasačkih listića u Glavnom centru za brojanje najkasnije 20 dana nakon održavanja izbora.

(2) Nakon što su objavljeni izborni rezultati iz stava (1) ovog člana za pojedine izborne nivoe, Centralna izborna komisija BiH može naložiti ponovno brojanje glasačkih listića na način utvrđen Izbornim zakonom BiH za pojedini izborni nivo.

POGLAVLJE IV. POSMATRAČI U GLAVNOM CENTRU ZA BROJANJE


Član 27.
(Akreditovani posmatači)

(1) Akreditovani posmatrači, mogu posmatrati proces brojanja glasova i sve aktivnosti koji se odvijaju u Glavnom centru za brojanje, o čemu se vodi posebna evidencija prisustva akreditovanih posmatrača. Posmatranje rada Glavnog centra za brojanje je u skladu sa članom 17.2 Izbornog zakona BiH.

(2) Akreditovani posmatrači i drugi službeni posjetioci mogu se kretati po radnim prostorima Glavnog centra za brojanje koji su označeni kao zone kojima ova lica imaju pristup. U svakoj radnoj smjeni određuje se angažovano osoblje Glavnog centra za brojanje koje je zaduženo za vođenje evidencije prisustva posmatrača, informisanje posmatrača, organizovanje obilaska prostora Glavnog centra za brojanje i pružanje odgovora u vezi sa pojedinim aktivnostima koje se odvijaju u odjelima i grupama.

(3) U toku obilaska Glavnog centra za brojanje posmatrači i posjetioci moraju se pridržavati pravila o kućnom redu, i ne smiju na bilo koji način uticati na sam proces brojanja glasova i aktivnosti koje su u toku, niti ometati angažovano osoblje Glavnog centra za brojanje u radu.

(4) Svim posmatračima će biti na raspolaganju knjiga primjedbi akreditovanih posmatrača u koju mogu unijeti svoje primjedbe, sugestije i zapažanja.

(5) Odgovore na pitanja akreditovanih posmatrača vezana za pojedine aktivnosti koje se provode u Glavnom centru za brojanje osim administrativnog asistenta, mogu davati i nadzornici smjene, nadzornici odjela i grupa u Glavnom centru za brojanje iz djela poslova koje obavljaju i u okviru svojih nadležnosti. Za sva ostala pitanja koja se regulišu posebnim aktom kojeg donosi rukovodeće osoblje Glavnog centra za brojanje, posmatračima rada Glavnog centra za brojanje stoji na raspolaganju rukovodeće osoblje Glavnog centra za brojanje.

POGLAVLJE V. ZAVRŠNE ODREDBE


Član 28.
(Obrasci)

Sastavni dio ovog pravilnika su:

a) zapisnik o primopredaji glasačkog materijala iz skladišta Centralne izborne komisije BiH u Glavni centar za brojanje (GCB OZ - 1),

b) zapisnik o primopredaji glasačkog materijala iz izbornih komisija u Glavni centar za brojanje (GCB OZ - 2),

c) kontrolni obrazac prijema i obrade glasačkog materijala (GCB OGM - 1),

d) kontrolni obrazac razvrstavanja glasačkog materijala (GCB OGM - 2),

e) obrazac za praćenje kretanja serije glasačkog materijala za brojanje u Glavnom centru za brojanje (GCB OSGL - 1),

f) dnevni izvještaj Glavnog centra za brojanje o glasačkom materijalu (GCB IGM) i

g) dnevni izvještaj Glavnog centra za brojanje o prebrojanim glasačkim listićima (GCB IGL) i

h) evidencija prisustva akreditovanih posmatrača (EPAP GCB).

Član 29.
(Stupanje na snagu i objava u službenim glasilima)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se u "Službenim novinama Fеderacije BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" i internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba.

Broj 05-1-07-11-733-1/18
26. jula 2018. godine
Sarajevo


Predsjednica
Dr. Irena Hadžiabdić, s. r.