Službeni glasnik BiH, broj 8/19

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je na osnovu člana 25. stav (1) tačka e) i člana 42. stav (1) tačka d), u vezi s čl. 12., 14., 16. i 18. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), rješavajući po Prijavi koncentracije privrednog subjekta MG Industries GmbH, Messer-Platz 1, 65812 Bad Soden am Taunus, Njemačka, kojeg zastupa Nihad Sijerčić, advokat iz Sarajeva, Fra Anđela Zvizdovića 1, BC UNITIC, Tower B/II, Sarajevo, zaprimljenoj dana 21.08.2018. godine pod brojem UP-03-26-1-022-1/18 na 42. (četerdesetdrugoj) sjednici održanoj dana 20.12.2018. godine, donijelo


RJEŠENJE
1. Ocjenjuje se dopuštenom koncentracija koja će nastati sticanjem zajedničke kontrole od strane Messer Group GmbH, Messer-Platz 1, 65812 Bad Soden, Njemačka i CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., 20 avenue Monterey, L-2163 Luksemburg, posredstvom CVC Fund VII ("CVC") ili njihovih povezanih društava, posredstvom njihovog zajednički kontrolisanog društva MG Industries GmbH, Messer-Platz 1, 65812 Bad Soden am Taunus, Njemačka, nad imovinom koja se nalazi u Sjevernoj i Južnoj Americi a koja je predmet prodaje i koja je u vlasništvu društava Linde Aktiengesellschaft, Klosterhofstrasse 1, 80331 Minhen, Nemačka i Praxair, Inc., 10 Riverview Drive. Danbury, Connecticut 06810, Sjedinjene Američke Države.

2. Ovo Rješenje o koncentraciji se upisuje u Registar koncentracija.

3. Ovo Rješenje je konačno i bit će objavljeno u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (dalje u tekstu: Konkurencijsko vijeće) je dana 21.08.2018. godine pod brojem: UP-03-26-1-022-1/18 zaprimilo Prijavu koncentracije (u daljem tekstu: Prijava) od strane privrednog subjekta MG Industries GmbH, sa registrovanim sjedištem na adresi Messer-Platz 1, 65812 Bad Soden am Taunus, Njemačka (u daljem tekstu: Podnosilac prijave ili MG Industries) kojeg zastupa Nihad Sijerčić, advokat iz Sarajeva, Fra Anđela Zvizdovića 1, BC UNITIC, Tower B/II, Sarajevo, koja se tiče sticanja zajedničke kontrole od strane Messer Group GmbH, sa registrovanim sjedištem na adresi Messer-Platz 1, 65812 Bad Soden, Njemačka i CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., sa registrovanom kancelarijom na adresi 20 avenue Monterey, L-2163 Luksemburg, posredstvom CVC Fund VII ("CVC") ili njihovih povezanih društava, posredstvom njihovog zajednički kontrolisanog društva MG Industries GmbH, nad imovinom koja se nalazi u Sjevernoj i Južnoj Americi a koja je predmet prodaje i koja je u vlasništvu društava Linde Aktiengesellschaft, sa registrovanim sjedištem na adresi Klosterhofstrasse 1, 80331 Minhen, Nemačka i Praxair, Inc., sa registrovanim sjedištem na adresi 10 Riverview Drive. Danbury, Connecticut 06810, Sjedinjene Američke Države.

Podnosilac prijave je istu samoinicijativno dopunio dana 23.08.2018. godine podneskom broj: UP-03-26-1-022-2/18 i dana 24.08.2018. godine podneskom broj: UP-03-26-1-022-3/18.

Uvidom u podnesenu Prijavu Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da ista nije kompletna, u smislu člana 30. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09) (u daljem tekstu: Zakon) i čl. 9. i 11. Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracije privrednih subjekata ("Službeni glasnik BiH", broj 30/10), te je Podnosiocu prijave dana 26.09.2018. godine uputilo zahtjev za dopunu prijave broj: UP-03-26-1-022-4/18.

Podnosilac prijаve je istu dopunio dana 05.10.2018. godine podneskom broj: UP-03-26-1-022-5/18.

Nakon analize podnesene Prijave i dopuna Prijave, Konkurencijsko vijeće je dana 23.11.2018. godine aktom broj: UP-03-26-1-022-9/18 Podnosiocu prijave izdalo Potvrdu o prijemu kompletne i uredne prijave, u smislu člana 30. stav (3) Zakona o konkurenciji.

Podnosilac Prijave je, u smislu člana 30. stav (2) Zakona, naveo da namjerava podnijeti zahtjev za ocjenu koncentracije tijelima ovlaštenim za ocjenu koncentracije Republike Srbije, Makedonije, Albanije, Evropske Unije, Brazila, Ukrajine, Kine i Kanade.

Konkurencijsko vijeće, u skladu sa članom 16. stav (4) Zakona o konkurenciji, je izdalo Obavještenje o dostavljenoj Prijavi broj: UP-03-26-1-022-7/18 dana 13.11.2018. godine (objavljeno dana 15.11. 2018. godine u dnevnim novinama i na web stranici Konkurencijskog vijeća) i pozvalo sve zainteresovane strane na dostavljanje pisanih komentara o namjeravanoj koncentraciji, što se u predviđenom roku nije dogodilo.

Konkurencijsko vijeće je iz Prijave utvrdilo slijedeće činjenice:

Prijava koncentracije je podnesena u zakonom propisanom roku, u smislu člana 16. stav (1) Zakona.

1. Učesnici koncentracije


Učesnici koncentracije su privredni subjekt MG Industries GmbH, Messer-Platz 1, 65812 Bad Soden am Taunus, Njemačka, kao zavisno društvo Messer Group GmbH, Messer-Platz 1, 65812 Bad Soden, Njemačka i CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., 20 avenue Monterey, L-2163 Luksemburg i Ciljna imovina u vlasništvu društava Linde Aktiengesellschaft, Klosterhofstrasse 1, 80331 Minhen, Nemačka i Praxair, Inc., 10 Riverview Drive, Danbury, Connecticut 06810, Sjedinjene Američke Države.

2. Privredni subjekt MG Industries GmbH


Privredni subjekt MG Industries GmbH je društvo sa ograničenom odgovornošću organizovano u skladu sa zakonima Federalne Republike Njemačke, registrovano u privrednom registru lokalnog suda u Frankfurtu na Majni, pod brojem registracije HRB B225048, sa registrovanim sjedištem na adresi Messer-Platz 1, 65812 Bad Soden am Taunus, Njemačka. MG Industries je društvo posebne namjene, novoosnovano za potrebe predmetne Transakcije. Nakon ispunjenja Transakcije, MG Industries će biti pod indirektnom zajedničkom kontrolom društava Messer Group GmbH, (U daljem tekstu: Messer) i CVC Capital Partners SICAVFIS S.A., posredstvom CVC Fund VII (U daljem tekstu: CVC), ili njihovih povezanih društava.

Stoga, prije zatvaranja Transakcije, MG Industries je nepotpuno funkcionalno društvo zajedničkog ulaganja (nonfully functional joint venture company) koje se nalazi pod zajedničkom kontrolom Messer-a i CVC-a, i koje nema sve funkcije nezavisnog učesnika.

Iako se nalazi pod zajedničkom kontrolom Messer Grupe i CVC-a, MG Industries će u praksi funkcionisati kao zavisno društvo Messer Grupe i Messer Grupa će unijeti svoje zapadnoevropsko poslovanje u MG Industries prije zatvaranja Transakcije. Zajedno sa Messerovim istočnoevropskim i azijskim poslovanjem, MG Industries-om će se upravljati u sklopu integrisane globalne industrijske gasne kompanije. Kao zavisno društvo Messer Grupe, MG Industries će imati potpun i jednak pristup korporativnim funkcijama Messer Grupe, uključujući naročito centralni inženjering, aplikacije, IT, nabavke i logističke mogućnosti, na istoj osnovi koja je trenutno dostupna ostalim poslovnim jedinicama Messer Grupe. U srednjem roku, Messer Grupa namjerava da integriše MG Industries u svoje istočnoevropsko i azijsko poslovanje, nakon čega je predviđeno da CVC Fund VII istupi sa svojom investicijom iz MG Industries

Privredni subjekt MG Industries GmbH nema povezanih privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini.

2.1. Privredni subjekt Messer Grupa


Privredni subjekt Messer Grupa je globalni proizvođač i distributer industrijskih, medicinskih i specijalnih gasova, sa registrovanim sjedištem na adresi Messer-Platz 1, 65812 Bad Soden, Njemačka, registrovan kod Osnovnog suda u Frankfurtu na Majni pod brojem: HRB 73307 i sa osnovnim kapitalom od 1.000.000.000,00 EUR.

Pretežna registrovana djelatnost privrednog subjekta Messer Grupa je razvoj, proizvodnja i distribucija:

a) gasova svih vrsta,

b) mašina, uređaja, aparata i dodatnih materijala, posebno za proizvodnju, razrjeđivanje, odvajanje, čiščenje gasova i gasnih smješa kao i za čuvanje, transport, mjerenje, provjeru, regulisanje i primjenu gasova,

c) medicinskih gasova i laboratorijskih uređaja.

Messer Grupa ima sljedeća zavisna društva registrovana u Bosni i Hercegovini:
- Messer Mostar Plin d.o.o., sa registrovanim sjedištem na adresi Rodoč bb, Mostar, Bosna i Hercegovina, matični broj: 1-9271 - pretežna registrovana djelatnost: Proizvodnja i distribucija industrijskih i medicinskih gasova i prateće opreme ("Messer Mostar Plin");

- Messer Tehnoplin d.o.o., sa registrovanim sjedištem na adresi Rajlovačka bb, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, matični broj: 65-01-0429-11 - pretežna registrovana djelatnost: Proizvodnja i distribucija industrijskih i medicinskih gasova i prateće opreme ("Messer Tehnoplin");

- Messer BH Gas d.o.o., sa registrovanim sjedištem na adresi Poslovna zona 14, Sočkovac, Petrovo, Bosna i Hercegovina, matični broj: 65-01-0019-17 - pretežna registrovana djelatnost: Proizvodnja i distribucija industrijskih i medicinskih gasova i prateće opreme ("Messer BH Gas"); i

- Plin Sarajevo d.d., sa registrovanim sjedištem na adresi Rajlovačka bb, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, matični broj: 65-02-0009-10 - pretežna registrovana djelatnost: Proizvodnja i distribucija industrijskih i medicinskih gasova i prateće opreme ("Plin Sarajevo");

2.2. Privredni subjekt CVC


Privredni subjekt CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. je društvo organizovano u formi javnog društva sa ograničenom odgovornošću, koje se klasifikuje kao specijalizovani investicioni fond, osnovano kao investiciono društvo sa varijabilnim kapitalom i koje posluje u skladu sa zakonima Velikog Vojvodstva Luksemburg, sa registrovanim sjedištem na adresi Avenue Monterey 20, L-2163 Lukremburg, i koje je registrovano u Trgovinskom i kompanijskom registru Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) pod brojem B 138.220.

"CVC Mreža" se sastoji od CVC-a i njegovih zavisnih društava, kao i CVC Capital Partners Advisory Group Holding Foundation i njenih zavisnih društava, koja su u privatnom vlasništvu i čije aktivnosti obuhvataju pružanje investicionih savjeta i/ili upravljanje investicijama u ime određenih investicionih fondova i platformi ("CVC Fondovi").

CVC Fondovi drže vlasnička prava u velikom broju kompanija u različitim industrijama, pretežno u Evropi, SAD i Azijsko-pacifičkom regionu.

Privredni subjekt Yeti Investments S.à.r.l., je portfolio kompanija CVC Fondova koja će posjedovati udjele u privrednom subjektu MG Industries. Također, CVC Fondovi posjeduju zavisno društvo u Bosni i Hercegovini, Alvogen Pharma d.o.o. Sarajevo.

2.2.1. Privredni subjekt Yeti Investments S.à.r.l.


Privredni subjekt Yeti Investments S.à.r.l., je portfolio kompanija CVC Fondova osnovana 31.05.2018. godine sa sjedištem na Avenue Monterey 20, 2163 Luxemburg, koja je registrovana Trgovinskom i kompanijskom registru Luksemburga pod brojem: B225048, sa uplaćenim osnovnim kapitalom od 105.000,00 EUR.

Pretežna registrovana djelatnost privrednog subjekta Yeti Investments S.à.r.l je uzimanje učešća u ma kojoj formi, u luksemburškim ili inostranim privrednim subjektima, sticanje putem kupovine, upisa ili na drugi način, akcija, obveznica, priznavana duga, blagajničkih zapisa i drugih hartija od vrijednosti u ma kojoj formi, kao i vlasništvo, administriranje, razvoj i upravljanje svojim portfolijom.

2.2.2. Privredni subjekt Alvogen Pharma d.o.o.


Privredni subjekt Alvogen Pharma d.o.o. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića br. 1 Sarajevo, je zavisno društvo CVC Fondova registrovano kod općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem: 65-01-0116-10 ugovorenim osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM.

Pretežna registrovana djelatnost privrednog subjekta Alvogen Pharma je trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima.

3. Ciljna imovina


Ciljna Imovina se sastoji od određene imovine i poslovanja koja se tiču industrijskih gasova, a koja je u vlasništvu privrednih subjekata Linde Aktiengesellschaft, sa registrovanim sjedištem na adresi Klosterhofstrasse 1, 80331 Minhen, Njemačka i Praxair, Inc., sa registrovanim sjedištem na adresi 10 Riverview Drive. Danbury, Connecticut 06810, Sjedinjene Američke Države, locirana isključivo u Sjevernoj i Južnoj Americi, i koja je namijenjena prodaji.

Privredni subjekt Linde Aktiengesellschaft je globalno aktivan u isporuci industrijskih gasova, medicinskih gasova, specijalnih gasova i povezanih usluga, uključujući i inženjering. Privredni subjekt Praxair je aktivan u isporuci industrijskih gasova, medicinskih gasova, specijalnih gasova i povezanih usluga, kao i u tehnologijama površinskog premaza. Praxair posluje u Sjevernoj i Južnoj Americi, Evropi i Aziji.

Prodaja određene imovine privrednih subjekata Linde i Praxair je uslov za dobijanje uslovnog odobrenja od strane, između ostalih, Evropske Komisije, Federalne komisije za trgovinu SAD (FTC), kao i brazilskog tijela za zaštitu konkurencije (CADE), u koncentraciji koja se tiče spajanja Linde-a i Praxair-a (koja je prijavljena Evropskoj Komisiji 12. januara 2018. godine).

Ciljna imovina se sastoji od imovine navedene u Prilogu 1 Kupoprodajnog Ugovora koji su Učesnici zaključili 16. jula 2018. godine, i dodatne imovine koja se nalazi isključivo u Sjedinjenim Američkim Državama, navedene u nastavku:

- HyCO (vodonično ugljen-monoksidno) postrojenje Linde-a koje se nalazi u La Poret-u, Texas, SAD, zajedno sa pripadajućom malom mrežom cjevovoda (koja povezuje postrojenje sa kupcima)

- Tri dodatne jedinice za odvajanje vazduha koje se nalaze u Ejdelu (trenutno u procesu izgradnje) kolumbusu i Nešvilu

- Jedno CO2 postrojenje koje se nalazi u Brendonu, SAD i

- Nekoliko ugovora sa kupcima koji se odnose na laserski gas (laser gas)

Konkretno, u pitanju je imovina koja se koristi za proizvodnju, prodaju, prečišćavanje, tretman i/ili distribuciju industrijskih i atmosferskih gasova, ugljen dioksida i helijuma, uključujući prateću nepokretnu i pokretnu imovinu (kao što su centar za daljinsko upravljanje, povezani pogoni, terminali za kamione, stanice za gorivo itd.).

Prema podacima iz Prijave Ciljna Imovina nema nikakve aktivnosti u Evropi. Također, Ciljna Imovina nema zavisnih društava u Bosni i Hercegovini i nije ostvarila bilo kakav prihod u Bosni i Hercegovini u 2017. godini.

4. Pravni okvir ocjene koncentracije


Konkurencijsko vijeće je u provođenju postupka ocjene dopuštenosti koncentracije primjenilo odredbe Zakona, Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10), te Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekta ("Službeni glasnik BiH", broj 18/06 i 34/10).

Konkurencijsko vijeće je, na osnovu člana 43. stav (7) Zakona, koristilo sudsku praksu Evropskog suda i odluke Evropske komisije, kao i kriterije i standarde iz Obavijesti Evropske Komisije o izračunu ukupnog prihoda u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) broj: 4064/89 o kontroli koncntracije privrednih subjekta.

5. Pravni osnov i oblik koncentracije


Dana 16. jula 2018. godine privredni subjekt MG Industries, u svojstvu Kupca, i privredni subjekti Linde i Praxair, u svojstvu Prodavaca, kao i povezana društva učesnika koncentacije - Messer Canada Inc., AcquiCo USA i Linde Public Limited Company, zaključili su kupoprodajni Ugovor u skladu sa kojim Messer i CVC (posredstvom MG Industries) namjeravaju da steknu zajedničku kontrolu nad Ciljnom Imovinom. Prije koncentracije, Messer i CVC su osnovali novo društvo, MG Industries, koje će biti pod zajedničkom kontrolom Messera i CVC-a. Nakon sprovođenja koncentracije, CVC Fondovi će indirektno posjedovati vlasničke udjele u MG Industries posredstvom Yeti Investments S.à.r.l..

Prodaja određene imovine privrednih subjekata Linde i Praxair je uslov za dobijanje uslovnog odobrenja od strane, između ostalih, Evropske Komisije, Federalne komisije za trgovinu SAD (FTC), kao i brazilskog tijela za zaštitu konkurencije (CADE), u koncentraciji koja se tiče spajanja Linde-a i Praxair-a (koja je prijavljena Evropskoj Komisiji 12. januara 2018. godine).

Slijedom navedenog pravni oblik koncentracije predstavlja sticanje zajedničke kontrole od strane privrednih subjekata Messer i CVC, posredstvom privrednog subjekta MG Industries nad Ciljnom Imovinom, u skladu sa članom 12. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

6. Obaveza prijave koncentracije


Obaveza prijave koncentracije postoji ukoliko su uspunjeni uslovi iz člana 14. stav 1) pod a) i b) Zakona, odnosno ako ukupni prihod svih učesnika koncentracije ostvaren podajom roba i /ili usluga na svjetskom tržištu iznosi 100.000.000,00 KM po završnom računu u godini koja je prethodila koncentraciji i da ukupni godišnji prihod svakog od najmanje dva privredna subjekta učesnika koncentracije ostvaren prodajom roba i /ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine iznosi najmanje 8.000.000,00 KM, ili ako je njihovo zajedničko tržišno učešće na relevantnom tržištu veće od 40%.

Ukupni ostvareni godišnji prihodi učesnika koncentracije na dan 31.12.2017. godine iznosili su:

Tabela 1.

 

MG Industries

Ciljna Imovina

Messer

CVC

Svijet

 (..) KM $$$Podaci predstavljaju poslovnu tajnu u smislu člana 38. Zakona o konkurenciji$$$

 (..) KM

(..) KM

BiH

 (..) KM

 (..) KM

-

 Izvor: Prijava-Finansijski izvještaji privrednih subjekata

MG Industries nema vlastitih prihoda

⃰ ⃰ Prihodi ostvareni putem povezanih privrednih subjekata u BiH

Godišnji prihodi učesnika koncentracije predstavljaju ukupne prihode (bez poreza na dodanu vrijednost i drugih poreza koji se direktno odnose na učesnike koncentracije na tržištu Bosne i Hercegovine), u smislu člana 9. tačka h) Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata.

Prema iznesenim podacima (Tabela 1.) učesnici koncentracije ispunjavaju uslov ukupnog godišnjeg prihoda na svjetskom tržištu, kao i na tržištu Bosne i Hercegovine iz člana 14. stav (1) tačka a) i b) Zakona, te je na osnovu iznesenih podataka postojala obaveza prijave koncentracije.

7. Relevantno tržište učesnika koncentracije


Relevantno tržište, u smislu člana 3. Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta čini tržište određenih proizvoda/usluga koji su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu.

Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište proizvoda obuhvata sve proizvode i/ili usluge koje potrošači smatraju međusobno zamjenjivim s obzirom na njihove bitne karakteristike, kvalitet, namjenu, cijenu ili način upotrebe.

Prema članu 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište u geografskom smislu obuhvata cijelu ili dio teritorije Bosne i Hercegovine, na kojoj su tržišni konkurenti aktivni u prodaji i/ili kupovini relevantnog proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima koje to tržište bitno razlikuje od uslova tržišne konkurencije na susjednim geografskim tržištima.

Imajući u vidu pretežne registrovane djelatnosti učesnika koncentracije, a posebno djelatnosti Ciljne Imovine, relevantno tržište proizvoda moglo bi se definisati kao tržište proizvodnje i snabdijevanja industrijskim gasovima.

Pošto privredni subjekti Messer Grupa i CVC, putem svojih povezanih privrednih društava djeluju na području čitave Bosne i Hercegovine relevantnim tržištem u geografskom smislu smatra se tržište Bosne i Hercegovine.

Slijedom navedenog, pod relevantnim tržištem predmetne koncentracije smatrat će se tržište proizvodnje i snabdijevanja industrijskim gasovima na teritoriji Bosne i Hercegovine.

7.1. Analiza relevantnog tržišta


Tržišna učešća privrednih subjekata učesnika koncentracije kao i njihovih glavnih tržišnih konkurenata na relevantnom tržištu proizvodnje i snabdijevanja industrijskim gasovima na teritoriji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu:

Tabela 2.

R.br.

Privredni subjekt

Tržišno učešće(%)

1

Messer Grupa

(..)

2

CVC

(..)

3

Ciljna Imovina

(..)

4

Hifa

(..)

5

Istrabenz Plin

(..)

6

Krajina Petrol

(..)

7

SOL, Kakmuž, Trn

(..)

8

Holdina, Ina, Energopetrol

(..)

9

Ostali

(..)

10

Ukupno

100,0

 Izvor: Prijava

Prema podacima iz Tabele 2. privredni subjekt Messer Grupa na releventanom tržištu proizvodnje i snabdijevanja industrijskim gasovima ima učešće od (..)%, dok privredni subjekt CVC kao i Ciljna imovina nemaju tržišno učešće na relevantnom tržištu proizvodnje i snabdijevanja industrijskim gasovima u Bosni i Hercegovini.

8. Ocjena koncentracije


Konkurencijsko vijeće analizom podataka (Tabele 1.-2.) je ocijenilo da provođenjem predmetne koncentracije neće doći do povećanja tržišnog udjela učesnika predmetne koncentracije na relevantnom tržištu proizvodnje i snabdijevanja industrijskim gasovima, odnosno neće doći do stvaranja niti jačanja njihovog dominantnog položaja, pogotovo uzimajući u obzir da Ciljna imovina nema tržišnog učešća na relevantnom tržištu proizvodnje i snabdijevanja industrijskim gasovima u Bosni i Hercegovini, budući da isključivo posluje na tržištu Sjeverne i Južne Amerike.

Slijedom iznesenoga, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da predmetna koncentracija ne sprječava, ograničava niti narušava tržišnu konkurenciju na relevantnom tržištu proizvodnje i snabdijevanja industrijskim gasovima u Bosni i Hercegovini, te je donijelo odluku kao u dispozitvu ovog Rješenja, u smislu člana 18. stav (2) tačka a) Zakona.

9. Administrativna taksa


Na ovo Rješenje Podnosilac prijave, u skladu sa članom 2. stav (1) tarifni broj 107. tačka d) pod 1) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi s procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", br. 30/06, 18/11 i 75/18) dužni je platiti administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

10. Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovog Rješenja nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objavljivanja ovog Rješenja.

Broj UP-03-26-1-022-11/18
20. decembra 2018. godine
Sarajevo


Predsjednica
Adisa Begić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!