Službeni glasnik BiH, broj 2/18

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), i člana 11. Zakona o fmansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 126. sjednici, održanoj 28. decembra 2017. godine, donijelo je


ODLUKU


O PRIVREMENOM FINANSIRANJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD JANUAR - MART 2018. GODINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom odobrava se privremeno finansiranje institucija Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2018. godine.

Član 2.
(Visina sredstava za privremeno finansiranje)

(1) Privremeno finansiranje institucija Bosne i Hercegovine za period iz člana 1. ove odluke utvrđuje se na osnovu Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 94/16).

(2) Za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u periodu januar - mart 2018. godine odobravaju se sredstva u iznosu do 237.500.000 KM, što predstavlja 1/4 sredstava odobrenih za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine shodno Zakonu o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

Član 3.
(Raspored rashoda po budžetskim korisnicima)

(1) Raspored rashoda po budžetskim korisnicima za period iz člana 1. ove odluke za tekuće rashode vršit će se na osnovu budžeta korisnika utvrđenih u Zakonu o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu u iznosima kojima se omogućava obavljanje aktivnosti za zakonom utvrđene nadležnosti budžetskih korisnika. Ministarstvo finansija i trezora s budžetskim korisnicima usaglašava operativne planove potrošnje za period važenja ove odluke.

(2) Raspored rashoda na stavci Direktni transferi sa Jedinstvenog računa trezora - stavka 99991 utvrđenih Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017.godinu, vršit će se u skladu sa dospijećem obaveza po pojedinim stavkama.

(3) Korištenje tekuće rezerve iz člana 3. tabela 3. stavka 99992 - tekuća rezerva utvrđene Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, vršit će se u skladu sa članom 17. Zakona o fmansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a najviše do 1/4 iznosa tekuće rezerve iz člana 3. tabela 3. stavka 99992;

Član 4.
(Višegodišnji projekti)

Nastavak finansiranja višegodišnjih projekata koji su usvojeni u budžetima prethodnih godina, kao i programa posebnih namjena vršit će se iz sredstava koja su prenesena u skladu s članom 14. Zakona o fmansiranju institucija Bosne i Hercegovine, odnosno osigurana namjenskim donacijama i drugim namjenskim sredstvima.

Član 5.
(Provođenje odluke)

Provođenje ove odluke vršit će Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i institucije Bosne i Hercegovine koje se finansiraju iz budžeta, u skladu s odredbama i procedurama utvrđenim u Zakonu o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu i Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine.

Član 6.'
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od 1. januara 2018. godine.

VM broj 296/2017
28. decembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!