Službeni glasnik BiH, broj 30/18

Na osnovu člana 2a. Pravilnika o statusu država ili regija u odnosu na bovinu spongiformnu encefalopatiju ("Službeni glasnik BiH", br. 80/10, 55/12, 86/12 i 98/14), Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine donio je


PRAVILNIK


O IZMJENI PRAVILNIKA O STATUSU DRŽAVA ILI REGIJA U ODNOSU NA BOVINU SPONGIFORMNU ENCEFALOPATIJU


Član 1.


U Pravilniku o statusu država ili regija u odnosu na bovinu spongiformnu encefalopatiju ("Službeni glasnik BiH", br. 80/10, 55/12, 86/12 i 98/14), Dodatak mijenja se i glasi:

"DODATAK

POPIS DRŽAVA ILI REGIJA

A. Države ili regije sa zanemarivim BSE rizikom

Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Njemačka, Estonija, Hrvatska, Italija, Cipar, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Holandija, Austrija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovenija, Slovačka, Španija, Finska, Švedska, Sjeverna Irska, Škotska, Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska, Argentina, Australija, Brazil, Čile, Kolumbija, Kostarika, Indija, Izrael, Japan, Namibija, Novi Zeland, Panama, Paragvaj, Peru, Singapur, Sjedinjene Američke Države i Urugvaj;

B. Države ili regije s kontroliranim BSE rizikom

Irska, Grčka, Francuska, Ujedinjena Kraljevina osim Sjeverne Irske i Škotske, Kanada, Meksiko, Nikaragva, Južna Koreja i Tajvan;

C. Države ili regije s neutvrđenim BSE rizikom

Države ili regije koje nisu navedene u tačkama A ili B."

Član 2.


Ovim Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o statusu država ili regija u odnosu na bovinu spongiformnu encefalopatiju se preuzimaju odredbe Odluke Komisije od 29. juna 2007. o utvrđivanju BSE statusa država članica ili trećih zemalja ili njihovih regija u skladu s njihovim rizikom od BSE-a.

Član 3.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Bro 03-3-02-2-287-3/18
19. aprila 2018. godine
Sarajevo


Direktor
Ljubomir Kalaba, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!