Službeni glasnik BiH, broj 54/18

Na osnovu člana 10. stav (1) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 8/18) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 147. sjednici, održanoj 25. juna 2018. godine, donijelo je


ODLUKU


O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ TEKUĆEG GRANTA "PROGRAMI ZA PRIPREMU PROJEKATA I POTENCIJALNIH KANDIDATA ZA SREDSTVA IZ FONDA H2020" ZA 2018. GODINU


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji, uvjeti i način dodjele sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" (Okvirni program EU za naučna istraživanja i inovacije HORIZONT 2020; Međuvladin okvir za evropsku saradnju u oblasti naučnih i tehnoloških istraživanja - Program COST; Evropska mreža za finansiranje tržišno orijentiranih projekata iz različitih tehnički oblasti - Program EUREKA).

Član 2.
(Sredstva)

(1) Sredstva za tekući grant "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2018. godinu u iznosu od 444.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) za 2018. godinu na poziciji "Tekući transferi i grantovi".

(2) Sredstva se dodjeljuju putem javnog konkursa (u daljem tekstu: konkurs) i u skladu s kriterijima definiranim ovom odlukom.

(3) Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM, a maksimalni do 30.000,00 KM.

Član 3.
(Pravo na podnošenje projekata)

(1) Pravo na podnošenje projekata na osnovu ovog granta imaju registrirane naučnoistraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije nauka i umjetnosti, inovacioni centri, tehnološki parkovi), neprofitne organizacije, odnosno druga fizička i pravna lica koja su uključena u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnoistraživačkih rezultata kroz apliciranje i učešće u programima HORIZONT 2020, COST i EUREKA.

(2) Za učešće u akcijama u okviru programa COST mogu da apliciraju fizička lica, s tim da se sredstva doznačavaju putem matične naučnoistraživačke institucije.

(3) Subjekti iz stava (1) ovog člana mogu biti podržani sa po jednim projektom u okviru svakog od tri programa EU: HORIZONT 2020, COST i EUREKA.

(4) Subjekti koji su dobili sredstva za projekte u okviru javnog konkursa za 2015., 2016. i 2017. godinu i čiji su projekti u toku, mogu aplicirati na javni konkurs za 2018. godinu ukoliko izvršavaju obaveze iz zaključenog ugovora sa Ministarstvom.

Član 4.
(Izuzeće)

(1) Ukoliko je podnosilac projekta u periodu do 2018. godine dobio sredstva od Ministarstva, a nije izvršio svoje obaveze na osnovu zaključenog ugovora sa Ministarstvom, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu konkursa za 2018. godinu neće se uzimati u razmatranje.

(2) Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor iz stava (1) ovog člana, te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta koji aplicira za sredstva na osnovu objavljenog konkursa ukoliko se ta osoba javi kao ovlaštena osoba.

Član 5.
(Namjena sredstava)

(1) Sredstva iz člana 2. stav (1) ove odluke, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom dodjeljuje za sufinansiranje projekata koji daju doprinos razvoju nauke i inovacija u Bosni i Hercegovini, te doprinose implementaciji strateških dokumenta i međunarodnih obaveza u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini, kroz:

a) Podršku pripremi projekata za otvorene tekuće pozive u okviru programa HORIZONT 2020 i realizaciju odobrenih projekata u okviru programa HORIZONT 2020;

b) Podršku za učešće u akcijama u okviru programa COST;

c) Podršku za pripremu i realizaciju projekata u okviru programa EUREKA;

d) Podršku projektima koji doprinose većem stepenu uspješnosti učešća Bosne i Hercegovine u programu HORIZONT 2020;

e) Podršku radu EURAXESS centra.

(2) Ukoliko aktivnosti za koje se traži sufinansiranje sadrže i troškove za hranu i piće isti ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava za podržani projekat; dok troškovi taksi usluga, goriva, te mobilnih telefona nisu prihvatljivi.

(3) Fizička lica iz odobrenih sredstava, u skladu sa članom 3. stav (2), ne mogu sebi isplaćivati plaće niti plaćati poreze i doprinose po osnovu ličnih primanja.

(4) Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekat u skladu s Odlukom Vijeća ministara BiH te nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava, niti promjenu samog projekta (npr. umjesto izabranog predložiti drugi projekat odnosno vršiti prenamjenu dodjeljenih sredstava).

(5) Projekti sa kojima se aplicira, iz stava (1) ovog člana, mogu biti i dvogodišnji.

(6) Za sufinansiranje projekata iz stava (1) tač. a) i e) ovog člana iznos sredstava koji se može odobriti je do 25.000,00 KM; za sufinasniranje projekata u okviru stava (1) tačka c) iznos sredstava koji se može odobriti je do 30.000,00 KM; za sufinasniranje projekata u okviru stava (1) tač b) i d) iznos sredstava koji se može odobriti je do 10.000,00 KM.

Član 6.
(Cilj granta, indikatori učinka i izvori verifikacije)

(1) Cilj dodjele grant sredstava iz člana 2. stava (1) ove odluke je sufinansiranje projekata koji daju doprinos razvoju nauke u Bosni i Hercegovini, te doprinose implementaciji strateških dokumenata i međunarodnih obaveza u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini. Rezultat koji se želi postići je veće učeše u programima Evropske unije za nauku kroz sufinansiranje minimalno 15 projekata iz ovog granta.

(2) Indikatori učinka su:

a) minimalno pet projekata podržano za aktivnosti iz člana 5. stav (1) tačka a) ove odluke, a koji se odnose na program HORIZONT;

b) minimalno pet projekata podržano za aktivnosti iz člana 5. stav (1) tačka b) ove odluke, a koji se odnose na program COST;

c) minimalno dva projekata podržana za aktivnosti iz člana 5. stav (1) tačka c) ove odluke, a koji se odnose na program EUREKA;

d) minimalno dva projekta podržana za aktivnosti iz člana 5. stav (1) tačka d) ove odluke, a koji se odnose na podršku projektima koji doprinose većem stepenu uspješnosti učešća BiH u programim HORIZONT 2020,

e) Podržan rad EURAXESS centra.

(3) Izvori verifikacije za utvrđivanje učinka su narativni izvještaji uz koje se kao dokazi dostavljaju fotografije, izvještaji medija, zapisnici sa sastanaka, zabilješke sa događaja kojima prisustvuju predstavnici Ministarstva, i sl.

(4) Broj projekata koji su podržani iz programa HORIZONT, COST i EUREKA, broj ostvarenih partnerstava na realizaciji odobrenih projekata sa partnerima iz drugih zemalja i iznos povučenih sredstava u okviru odobrenih projekata predstavlja pokazatelj uspješnosti realizacije ukupnog granta i rezultat ostvarenja postavljenog cilja.

Član 7.
(Kriteriji za vrednovanje podnesenih projekata)

(1) Prilikom razmatranja podnesenih projekata vrednovat će se:

a) kvalitet projekta i njegov doprinos razvoju nauke u Bosni i Hercegovini, implementaciji strateških dokumenata i međunarodnih obaveza u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini, i to kroz:

1) dosadašnji rad na projektima u Okvirnim programima Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj, te programima COST i EUREKA,

2) aktualnost teme istraživanja, doprinos konkurentnosti proizvoda i tehnologija,

3) učestvovanje aplikanata u troškovima realizacije projekta,

4) podrška entitetskih i drugih institucija u ostvarivanju projekta,

5) mogućnost primjene rezultata na više korisnika,

6) broj partnerstava ostvarenih sa partnerima iz drugih zemalja u okviru projekta.

b) finansijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine, do sada ostvarena saradnja s međunarodnim partnerima i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama,

c) održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta,

d) izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti, jasnost povezanosti cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj direktnih ili indirektnih korisnika koji su obuhvaćeni projektom,

e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim budžetom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

(2) Vrednovanje projekata vršit će se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacionom obrascu (Prilog 1.4) koji je sastavni dio ove odluke a koji obuhvataju:

a) tematske kriterije,

b) finansijske i operativne kapacitete aplikanta,

c) relevantnost projekta,

d) efektivnost i izvodljivost aktivnosti,

e) održivost aktivnosti i ciljeva, te

f) budžet i troškovnu efektivnost aktivnosti.

Član 8.
(Postupak i način dodjele sredstava)

(1) Ministarstvo će odmah po stupanju na snagu ove odluke, putem javnog konkursa objaviti postupak i način dodjele sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2018. godinu, na web stranici Ministarstva i u tri dnevna lista u Bosni i Hercegovini.

(2) Konkurs je otvoren 21 dan od dana posljednje objave.

(3) Neblagovremene i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje.

Član 9.
(Potrebna dokumentacija i način dostavljanja)

(1) Podnosilac projekta za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2018. godinu, obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

a) aplikacioni obrazac, koji je sastavni dio ove odluke (Prilog 1), sa prijedlogom projekta koji mora biti popunjen na računaru, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnosioca projekta. Aplikacioni obrazac mora biti popunjen na računaru, u suprotnom će se smatrati neurednim i neće se uzeti u razmatranje,

b) finansijski plan projekta, na obrascu za budžet koji je sastavni dio ove odluke (Prilog 2), s izvorima prihoda i očekivanim rashodima koji mora biti popunjen na računaru, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnosioca projekta. Obrazac za budžet mora biti popunjen na računaru, u suprotnom će se smatrati neurednim i neće se uzeti u razmatranje.U budžetu projekta mora biti jasno naznačeno za koje aktivnosti se traže sredstva od strane Ministarstva, a za koje aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora,

c) izvod iz registra nadležnog organa u kojem je registriran podnositelj projekta, ne stariji od tri mjeseca,

d) statut, samo za institute, udruženja i fondacije, a u slučaju da je bilo izmjena i dopuna statuta iste se dostavljaju uz osnovni statut,

e) uvjerenje o poreskoj registraciji podnosioca projekta (identifikacijski broj),

f) rješenje o razvrstavanju podnosioca projekta prema djelatnosti izdato od strane nadležnog zavoda za statistiku,

g) zvaničan dokument banke o otvaranju transakcionog računa podnosioca projekta (budžetski korisnici treba da dostave uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcioni račun banke, broj budžetske organizacije, vrstu prihoda i broj općine),

h) subjekti koji su budžetski korisnici i posluju preko računa entiteta, kantona ili općine dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog organa, a kojom se potvrđuje da nema smetnji da novac odobren za projekat bude na raspolaganju korisniku sredstava,

i) kopiju godišnjeg obračuna o poslovanju podnosioca projekta za 2017. godinu, ovjerenu od strane Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a), odnosno Finansijsko informatičke agencije (FIA),

j) izjava podnosioca projekta, čija forma je sastavni dio ove odluke (Prilog 3), potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena službenim pečatom podnosioca projekta,

k) CD na kojem je snimljena dokumentacija iz tač. a) i b) ovog stava,

l) ukoliko podnosilac projekta ne može dostaviti neki od obaveznih dokumenata na način predviđen ovom odlukom, dužan je o tome sačiniti pisano obrazloženje koje mora biti potpisano i ovjereno službenim pečatom podnosioca projekta i dostaviti isto uz ostalu raspoloživu projektnu dokumentaciju. Ukoliko se obrazloženje ocjeni opravdanim od strane Komisije takvi podnosioci projekta će se uzeti u razmatranje, kao izuzetak.

(2) Dokumentacija iz stava (1) ovog člana navedena pod tač. a), b), h) j) i l) dostavlja se u originalu, dokumentacija navedena pod tač d), e) i f) dostavlja se u ovjerenoj kopiji ne starijoj od tri mjeseca, dokument pod tač. c) i g) dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od tri mjeseca, dokument pod tačkom i) dostavlja se u kopiji ovjerenoj od strane Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a), odnosno Finansijsko informatičke agencije (FIA). CD se dostavlja sa snimljenom dokumentacijom iz tač. a) i b) stava (1) ovog člana.

(3) Dokumentacija iz stava (1) ovog člana od tačke a) do tačke l) se dostavlja istim redosljedom kako je navedeno u stavu (1) ovog člana, i mora biti uvezana u cjelinu sa označenim (numeriranim) stranicama.

(4) Dokumentacija koja ne bude uvezana na način definiran prethodnim stavom neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se neurednom.

(5) Podnosilac čiji projekat je odobren i u fazi realizacije u okviru programa HORIZONT 2020, uz dokumentaciju iz stava (1) ovog člana, obavezno dostavljaju i kopiju ugovora zaključenog između nadležnog organa EU i konzorcijuma, u čiji sastav ulazi i podnosilac projekta.

(4) Podnosilac čiji projekat je odobren i u fazi realizacije u okviru programa COST i EUREKA, a za čiju podršku se traže sredstva, obavezno dostavlja dokaz o potvrdi učešća u realizaciji odobrenog projekta.

(6) Podnosilac projekta za dodjelu sredstava subjektima koji apliciraju na tekuće otvorene pozive unutar programa HORIZONТ 2020, COST i EUREKA, a kojima se dodjele sredstva, dužni su odmah po izvršenoj aplikaciji, Ministarstvu dostaviti dokaz o navedenom.

(7) Dokumentacija iz stava (1) ovog člana od tačke a) do tačke l) dostavlja se na način bliže opisan u st. (2) i (3) ovog člana u zatvorenoj koverti, isključivo putem pošte Ministarstvu, sa naznakom: "Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta: "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020 " za 2017. godinu, Ministarstvo civilnih poslova, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo".

(8) Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kome je objavljen konkurs će se prihvatiti, a koja stigne nakon zatvaranja konkursa neće se prihvatiti.

(9) Aplikacioni obrazac (Prilog 1), Obrazac za budžet (Prilog 2) Izjava (Prilog 3) sastavni su dio ove odluke.

Član 10.
(Imenovanje i zadaci Komisije)

(1) Ministar civilnih poslova rješenjem imenuje Komisiju za razmatranje primljenih projekata na osnovu objavljenog javnog konkursa za tekući grant "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2018. godinu, vrednovanje primljenih projekata i sačinjavanje prijedloga odluke za dodjelu sredstava (u daljem tekstu: Komisija), a koja se sastoji od sedam članova, sekretara i tehničkog saradnika. U sastav Komisije ulaze i po jedan član kojeg predlažu predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i njegova dva zamjenika.

(2) Komisija se sastoji od sedam članova, sekretara i tehničkog saradnika. Komisija bliže uređuju djelokrug i način svog rada putem donošenja poslovnika o radu.

(3) Komisija je dužna izvršiti provjeru kompletnosti dokumentacije i za projekte koji su ispunili administrativne kriterije izvršiti evaluaciju, sve prema evaluacionom obrascu iz člana 7. stav (2) ove odluke.

(4) Svaku aplikaciju boduju svi članovi Komisije prema Evaluacionom obrascu. Najmanji i najveći broj bodova se odbacuje. Preostali bodovi se saberu i dijele sa pet i daju rezultat - ukupan broj bodova. Na osnovu ukupnog broja bodova formira se rang lista. U skladu s rang listom i prihvatljivim troškovima u okviru budžeta aplikanta, Komisija predlaže iznos sredstava za dodjelu vodeći računa da se za dodjeljena sredstva mogu realizirati aktivnosti, postići određeni rezultati i ostvariti postavljeni cilj.

(5) Predsjednik i svi članovi Komisije potpisuju sve zapisnike i tabele nastale u okviru rada Komisije.

(6) Komisija je dužna dati zadatak obaviti u roku ne dužem od 60 radnih dana od dana početka rada.

(7) Komisija podnosi Izvještaj o svom radu ministru civilnih poslova s prijedlogom odluke o dodjeli sredstava.

(8) Prijedlog Komisije ministar civilnih poslova upućuje Vijeću ministara BiH koje donosi Odluku o dodjeli sredstava.

Član 11.
(Obavijesti o rezultatima)

(1) Odluka o dodjeli sredstava objavljuje se na web stranici Ministarstva civilnih poslova BiH i Službenom glasniku BiH.

(2) Subjekti koji ne budu zadovoljavali administrativno-tehničke kriterije će biti obavješteni o razlozima neispunjavanja istih, kao i subjekti koji nakon evaluacije pristiglih projekata budu imali manje od 55 bodova, i to pisanim putem nakon što Vijeće ministara BiH donese odluku o dodjeli sredstava.

Član 12.
(Ugovor o korišćenju dodijeljenih sredstava)

(1) Sa subjektima kojima su odobrena sredstva prema Odluci iz člana 10. stava (9) ove odluke, Ministarstvo zaključuje ugovor.

(2) Prije zaključivanja ugovora korisnici sredstava se obavještavaju (e-meilom i telefonski) o Odluci Vijeća ministara BiH iz člana 10. stava (9) ove odluke i odobrenim sredstvima, te se od istih traži da prije zaključivanja ugovora dostave:

a) revidirani budžet u skladu s odobrenim sredstvima i u skladu s budžetom u okviru aplikacije dostavljene na javni konkurs. Revidirani budžet projekta postaje sastavni dio ugovora iz stava (1) ovog člana i isti mora biti potpisan od strane korisnika sredstava i ovjeren pečatom.

b) obavijest o tačnom terminu početka i završetka projekta i isti se unose u ugovor.

(3) U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), za nabavku opreme, roba ili usluga, iz sredstva odobrenog projekta korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama, odnosno doznačena sredstva će utrošiti u skladu s zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno finansijskim dokazima.

(4) Ukoliko korisnik sredstava granta nema status ugovornog organa (udruženja, fondacije i sl.), s obzirom da se radi o trošenju javnih sredstava, Korisnik sredstava je obavezan transparentno trošiti dodjeljena sredstva u skladu sa Instrukcijom Ministarstva o obavezi primjene Zakona o javnim nabavkama od strane krajnjih korisnika grant sredstava broj: 05-02-2-1258-1/17 od 25.12.2017. godine koja je objavljena na web stranici Ministarstva.

(5) Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom gubi pravo na korišćenje sredstava.

(6) Ukoliko korisnik sredstava u toku realizaciji projekta ustanovi da nije u mogućnosti u rokovima iz Ugovora završiti odobreni projekat, o tome je dužan odmah obavijestiti Ministarstvo i navesti razloge.

(7) Ministarstvo, na molbu korisnika sredstava, može dati saglasnost za produženje roka realizacije projekta makismalno do šest mjeseci, ukoliko za to postoje opravdani razlozi koje nije bilo moguće predvidjeti u trenutku zaključivanja ugovora.

Član 13.
(Izvještaj o utrošku sredstava)

(1) Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj (Prilog 5), Obrascu za finansijski izvještaj (prilog 6) i Obrascu za statistički izvještaj (Prilog 7), a koji su sastavni dio ove odluke.

(2) Korisnik sredstava, u skladu sa stavom (1) ovog člana, dužan je završni narativni i finansijski izvještaj dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta prema obarscima iz stava (1) ovog člana.

(3) Finansijski izvještaj obavezno sadrži kopije orginalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu u skladu sa važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast.

(4) Polugodišnji izvještaji dostavljaju se prema Obrascu za narativni izvještaj i to najkasnije do 25.1. i 20.7.

(5) Korisnici sredstava kojima su dodijeljena sredstva u iznosu 25.000,00 KM i više dužni su dostaviti i Izvještaj nezavisne revizije prema odredbama iz člana 14. ove odluke.

(6) Ukoliko korisnik sredstava ne dostavi izvještaj u skladu sa st. (1), (2), (3) i (5) ovog člana Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora BiH u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokrenut će se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

(7) Korisnik sredstava je dužan da vodi odvojenu i preciznu finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lako mogu identificirati.

(8) Korisnik je dužan da računovodstvene knjige i drugu finansijsku dokumentaciju, u slučaju potrebe, učini dostupnom za razmatranje i kontrolu od strane Ministarstva ili bilo kog drugog lica koje ovlasti Vijeće ministara BiH ili bilo kog drugog zakonom ovlaštenog organa.

(9) Korisnik može izvršiti realokaciju u iznosu do 15 % unutar odobrenih budžetskih linija bez posebne saglasnosti Ministarstva, što posebno navodi u izvještaju s obrazloženjem.

(10) Ministarstvo će najkasnije do 31.03.2019. godine dostaviti izvještaj Parlamentarnoj skupštini BiH o dodjeljenom tekućem grantu ""Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2018. godinu, putem Vijeća ministara BiH.

Član 14.
(Nezavisna revizija)

(1) U skladu s stavom (5) član 13. ove odluke korisnici sredstava kojima su dodijeljena sredstva u iznosu 25.000,00 KM i više dužni su angažirati nezavisnu reviziju u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardom 4400 – Dogovorene procedure, gdje će se od revizora zahtjevati da provede "Procedure verifikacije troškova projekta" i dostavi "Izvještaj o stvarnom nalazu – Report of factual findings".

(2) Korisnici sredstava troškove nezavisne revizije mogu planirati u okviru budžeta projekta sa kojim apliciraju na konkurs.

(3) Revizor, za svaku odobrenu stavku troškova u okviru budžeta projekta iz ugovora, provjerava:

a) Stvarno nastali trošak-revizor provjerava da je trošak za svaku stavku stvarno nastao i da se odnosi na korisnika sredstava. U ovu svrhu revizor provjerava prateću dokumentaciju (npr. fakture, ugovore) i dokaze o plaćanju. Ravizor također provjerava dokaze da je rad završen, roba primljena ili usluge izdate i on/ona provjerava postojanje imovine, ako je primjenljivo.

b) Rok za implementaciju - revizor provjerava da su troškovi za svaku stavku nastali u toku perioda za implementaciju aktivnosti.

c) Budžet - revizor provjerava da je trošak za svaku stavku naveden u budžetu projekta koji je sastavni dio ugovora.

d) Neophodnost - revizor provjerava da li je trošak za svaku stavku neophodan za implementaciju aktivnosti i da je nastao kao rezultat ugovorenih aktivnosti a uvidom u prirodu troškova sa pratećom dokumentacijom.

e) Evidencija - revizor provjerava da je trošak za svaku stavku evidentiran u računovodstvenom sistemu korisnika sredstava i da je evidentiran u skladu sa važećim računovodstvenim standardima.

f) Opravdanost - revizor potvrđuje da je trošak za svaku stavku potkrepljen dokazima i posebno pratećom dokumentacijom. Sva finansijsko-računovodstvena dokumentacija u skladu s zakonskim pripisima se prilaže uz izvještaj.

g) Revizor provjerava da se novčana vrijednost svake odobrene stavke troška slaže sa osnovnim dokumentima (npr. računima, platnim izvodima) i da je korišten tačan kurs, gdje je to primjenljivo.

h) Revizor provjerava prirodu troškova za svaku stavku i utvrđuje da je svaka stavka troška klasificirana pod tačnim (pod)naslovom u finansijskom izvještaju.

i) Poštovanje pravila nabavke - gdje je to primjenljivo, revizor provjerava da li su provedene procedure nabavke u skladu s zakonom o nabavkama.

j) Revizor utvrđuje da li su troškovi za svaku stavku prihvatljivi te da li je namjenski utrošen novac iz ugovora i opravdan relevantnim dokazima, te da li su poštovani propisi koji se odnose na blagajničko gotovinsko plaćanje.

(4) Revizor je dužan da svu original finansijsko-računovodstvenu dokumentaciju pomoću koje vrši "Procedure verifikacije troškova projekta" ovjeri svojim pečatom kako se ista ne bi mogla koristiti za izvještavanje prema trećim licima. Kopija cjelokupne dokumantacije sastavni je dio izvještaja nezavisne revizije.

Član 15.
(Kontrola odobrenih projekata)

(1) Kontrola realizacije odobrenih projekata se vrši po njihovom završetku na bazi dostavljenog kompletnog narativnog i finansijskog izvještaja. Kontrola uključuje:

a) analizu narativnog izvještaja o realizaciji projekta koju vrši Sektor za nauku i kulturu u Ministarstvu i na bazi koje se utvrđuje učinak realiziranog projekta, te

b) analizu finansijskog izvještaja koju vrši Komisija za finansijsku kontrolu.

(2) Komisiju za finansijsku kontrolu izvještaja iz stava (1) tačka b) ovog člana imenuje ministar civilnih poslova. Komisija se sastoji od pet članova i sekretara. Komisije bliže uređuju djelokrug i način svog rada putem donošenja poslovnika o radu.

(3) Članovi Komisije za finansijsku kontrolu ne mogu biti osobe koje su učestvovale u radu Komisije za evaluaciju projekata.

(4) Ukoliko zaključi da je potrebno Komisija iz stava (2) ovog člana će odlaskom u sjedište korisnika sredstava ostvariti uvid u cjelokupnu dokumentaciju.

(5) Za projekte koji su podržani sa iznosom 10.000 KM i više Ministarstvo učinak utvrđuje i kroz prisustvo predstavnika Ministarstva kako pri održavanju manifestacija u Bosni i Hercegovini, tako i u prostorijama korisnika grant sredstava o čemu se sačinjava zabilješka i prilaže uz obrazac za narativni izvještaj. U skladu s mogućnostima predstavnik Ministarstva isto čini i za korisnike sredstava koji su dobili sredstva manja od 10.000 KM.

(6) Subjekti koji podliježu obavezi dostavljanja nalaza nezavisne revizije isti dostavljaju uz popunjene i vlastitim pečatom ovjerene obrasce za narativni i finansijski izvještaj.

(7) Ukoliko je nalaz nezavisne revizije potvrdio namjenski utrošak sredstava i ukoliko je isti sačinjen i potkrepljen dokazima navedenim u članu 14. ove odluke, isti ne podliježe analizi Komisije za finansijsku kontrolu.

(8) Ukoliko je nalaz nezavisne revizije negativan odnosno utvrdi se nenamjensko trošenje doznačenih sredstava, ili nije sačinjen na način definiran u članu 14. ove odluke, prema korisniku sredstava preduzimaju se radnje u skladu s stavom (10) ovog člana.

(9) Stručno-analitičku podršku Komisiji za finansijsku kontrolu u postupku kontrole realizacije odobrenih projekata pruža Sektor za nauku i kulturu u Ministarstvu, što je detaljnije utvrđeno internim uputstvom Ministarstva, kojim se bliže uređuju i druge radnje koje kao obaveza proizilaze iz odredbi ove odluke.

(10) Ukoliko Komisija iz stava (2) ovog člana kod korisnika sredstava u izvještavanju utvrdi greške tehničke prirode, koje podrazumijevaju nepravilno popunjene Obrasce za izvještaje i slične tehničke greške, korisnik sredstava se obavještava pismenim putem, ili putem fax-a ili telefonom, o potrebi otklanjanja utvrđenih nedostataka u roku od 15 dana od prijema obavještenja. Ako korisnik sredstava u zadanom roku ne otkloni nedostatke, Ministarstvo će uputiti zahtjev Korisniku sredstava da izvrši povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava, u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži. Ukoliko se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

(11) Ukoliko se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava aplikant je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokrenut će se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

(12) Ukoliko korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realizaciju odobrenog projekta, dužan je da izvrši povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ukoliko se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

Član 16.
(Korištenje naziva Ministarstva)

Korisniku sredstava je dozvoljeno korištenje naziva Ministarstva u skladu sa odredbama Zakona o grbu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/01 i 23/04).

Član 17.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 120/18
25. juna 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.