Međunarodni ugovori, broj 12/17

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 53. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 25. oktobra, 29. novembra i 14. decembra 2017. godine, i na 5. hitnoj sjednici Doma naroda, održanoj 22. decembra 2017. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BR. 1 NA UGOVOR O FINANSIRANJU, ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE, EVROPSKE INVESTICIONE BANKE I JP AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE 12. DECEMBRA 2013. U LUKSEMBURGU, 13. DECEMBRA 2013. U BANJOJ LUCI I 16. DECEMBRA 2013. U SARAJEVU (UGOVOR O FINANSIRANJU), ZA PROJEKAT "AUTOPUT BANJA LUKA - DOBOJ" (FI 82.135-SERAPIS 2011 - 0622)


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Amandmana br. 1 na Ugovor o finansiranju, zaključen između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Evropske investicione banke i JP Autoputevi Republike Srpske 12. decembra 2013. u Luksemburgu, 13. decembra 2013. u Banjoj Luci i 16. decembra 2013. u Sarajevu (ugovor o finansiranju), za Projekat "Autoput Banja Luka - Doboj" (Fi 82.135 - SERAPIS 2011 - 0622), potpisanog 11. novembra 2016. godine u Luksemburgu, 9. marta 2017. godine u Sarajevu i 11. maja 2017. godine u Banjoj Luci.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-05-2-2117/17
22. decembra 2017. godine
Sarajevo
Predsjedavajuća
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Mr. Ognjen Tadić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!