Službeni glasnik BiH, broj 82/17

Na osnovu člana 28. stav 5. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10 i 40/12) i člana 12. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 62/10, 30/14 i 38/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po službenoj dužnosti, objavljuje


PREGLED


POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO INTERNIM OGLASIMA ZA OKTOBAR 2017. GODINE


I


1. Edita Perić, postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za preduzetništvo u Sektoru za ekonomski razvoj i preduzetništvo, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 02.10.2017. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

II


1. Sanja Šuka, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za bilateralne trgovinske odnose u Odsjeku za bilateralne trgovinske odnose Sektora za međunarodne trgovinske odnose, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 02.10.2017. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

III


1. Alma Daut, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za multilateralne trgovinske odnose u Odsjeku za multilateralne trgovinske odnose Sektora za međunarodne trgovinske odnose, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 02.10.2017. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

IV


1. Nemanja Tomić, postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za finansije u Odsjeku za implementaciju projekata Sektora za energetiku, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 02.10.2017. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika.

V


1. Nedžib Delić, postavlja se na radno mjesto šef Operativne jedinice, Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, počev od 16.10.2017. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

VI


1. Sanjin Bajramović, postavlja se na radno mjesto inspektor za željeznički promet u Inspektoratu, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, počev od 01.11.2017. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

Broj 03-34-2-131-18/17
06. novembra 2017. godine
Sarajevo


Direktor
Neven Akšamija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!