Službeni glasnik BiH, broj 17/19

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i Odluke o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2019. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 94/18), na prijedlog Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici održanoj 30. januara 2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O ODOBRAVANJU NOVOG ZAPOŠLJAVANJA U SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom odobrava se novo zapošljavanje 30 izvršilaca u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, a za potrebe novonabavljenih i preuzetih objekata i to: dva objekta u Mostaru, dva objekta u Istočnom Sarajevu, te objekti u Sarajevu u ulici Đoke Mazalića br. 5, u ulici Titova 9a i u ulici Dubrovačka br. 6.

Član 2.
(Osiguranje sredstava)

Potrebna sredstva za novo zapošljavanje iz člana 1. ove Odluke za prvi kvartal 2019. godine će se osigurati iz tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2019. godinu a u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2019. godine, i to u ukupnom iznosu od 147.000 KM (bruto plate i naknade- ekonomska kategorija 6111 u iznosu od 123.000 KM te naknade troškova zaposlenih - ekonomska kategorija 6112 u iznosu od 24.000 KM). Sredstva za ostala tri kvartala (april - decembar) 2019. godine u ukupnom iznosu od 439.000 KM (bruto plate i naknade-ekonomska kategorija 6111 u iznosu od 368.000 KM, te naknade troškova zaposlenih-ekonomska kategorija 6112 u iznosu od 71.000 KM) obezbijedit će se iz budžetskih sredstava institucija Bosne i Hercegovine.

Član 3.
(Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 16/19
30. januara 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!