Službeni glasnik BiH, broj 86/17

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 56. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), člana 28. stav (2) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), a po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine broj: 03-34-2-1004-10/17 od 24.11.2017. godine, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA

1. Dragan Tomović, imenuje se za pomoćnika direktora u Sektoru za upravljanje krizom i hitnim slučajevima u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, počev od 01.12.2017. godine.

2. Imenovanom iz tačke 1. ovog rješenja pripada plata iz B5 platnog razreda, kao i druga prava i obaveze u skladu sa važećim propisima.

3. Ovo rješenje stupa na snagu 01.12.2017. godine, a objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje


U skladu sa članom 19. stav (1) i članom 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obratila se Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine zahtjevom broj: 02-34-1-1695-2/17 od 18.10.2017. godine, za raspisivanje internog oglasa za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta pomoćnika direktora u Sektoru za upravljanje krizom i hitnim slučajevima u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Nakon provedene konkursne procedure po raspisanom internom oglasu, Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine dostavila je Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine aktom broj: 03-34-2-1004-10/17 od 24.11.2017. godine, a u skladu sa članom 28. stav (2) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, mišljenje za imenovanje rukovodećeg državnog službenika - pomoćnika direktora u Sektoru za upravljanje krizom i hitnim slučajevima u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i predložila da se Dragan Tomović kao najuspješniji kandidat imenuje za navedeno radno mjesto.

Platni razred rukovodećeg državnog službenika određen u skladu sa članom 11. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16 i 72/17).

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja imenovani može uložiti žalbu Odboru državne službe za žalbe u roku od osam dana od dana prijema istog.

Broj 01-1-34-1-1695-25/17
24. novembra 2017. godine
Mostar


Direktor
Mr. sci. Džemil Hajrić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!