Službeni glasnik BiH, broj 39/19

Na osnovu člana 16. i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17) i člana 14. stav (1) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18), vršitelj dužnosti generalnog direktora Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK


O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O STRUČNOM ZRAKOPLOVNOM METEOROLOŠKOM OSOBLJU


Član 1.


U Pravilniku o stručnom zrakoplovnom meteorološkom osoblјu ("Službeni glasnik BiH", broj 35/14), u članu 2. stav (2) iza tačke (r) dodaje se nova tačka s) koja glasi:

"s) Inicijalni uvjeti: Uvjeti koje mora da zadovolјi kandidat da bi mogao pristupiti početnoj obuci za sticanje Potvrde o stručnoj obučenosti zrakoplovnog MET osoblјa odgovarajućeg ranga u skladu sa ovim pravilnikom."

Član 2.


Član 4. mijenja se i glasi:


"Član 4.

(Inicijalni uvjeti za stručno zrakoplovno meteorološko osoblјe)

(1) Inicijalni uvjeti za zrakoplovnog meteorološkog tehničara su:

a) završena srednja škola meteorološkog smjera, ili

b) završena srednja škola IV stepena i BIP-MT.

(2) Pohađanje BIP-MT iz stava (1) tačka b) organizira i provodi pružatelj MET usluga, kroz angažiranje stručnih i kompetentnih MET instruktora sa odgovarajućim ovlaštenjima, i/ili eksternih stručnih predavača, ili u trening centrima/školskim ustanovama koje vrše obuku MET kandidata ukoliko se ukaže potreba za tim, a u skladu sa WMO i ICAO zahtjevima.

(3) Inicijalni uvjeti za zrakoplovnog meteorološkog prognostičara su:

a) visoko obrazovanje - smjer meteorologija, ili

b) visoko obrazovanje iz fizike, matematike, mašinstva ili elektrotehnike i završen BIP-M.

(4) Pohađanje BIP-M iz stava (3) tačka b) provode visokoškolske ustanove ili trening centri za obuku MET osoblјa, a u skladu sa WMO i ICAO zahtjevima."

Član 3.


Član 5. mijenja se i glasi:


"Član 5.

(Obaveze pružatelja MET usluga u procesima obuke i kvalifikacije osoblјa)

(1) Pružatelj MET usluga ima obavezu da definira i provodi politiku stručnog osposoblјavanja koja uvažava WMO i domaće regulatorne zahtjeve za edukaciju, klasifikaciju, kvalifikaciju, stručnu obuku i trening MET osoblјa.

(2) Radi ispunjenja zahtjeva iz stava (1) ovog člana, pružatelj MET usluga mora uspostaviti poseban sistem i procedure za stručno osposoblјavanje, održavanje i provjeravanje stručne obučenosti i održavanje kompetencija MET osoblјa.

(3) Pružatelj MET usluga uspostavlјa sistem vođenja evidencije na način da se osigura pouzdana slijedlјivost svih aktivnosti, a što podrazumijeva evidenciju o:

a) kvalifikacijama MET osoblјa;

b) obukama i procjenama stručnosti u odnosu na tražene zahtjeve u pogledu stručne osposoblјenosti i kompetencija.

(4) Evidencija iz stava (3) ovog člana se pohranjuje na način koji osigurava zaštitu od oštećenja, izmjene i krađe."

Član 4.


Član 7. mijenja se i glasi:


"Član 7.

(Početna obuka)

Početnoj obuci za aerodromskog meteorološkog tehničara može da pristupi lice koje ispunjava inicijalne uvjete utvrđene u članu 4. stav (1)."

Član 5.


Član 12. mijenja se i glasi:


"Član 12.

(Početna obuka)

Početnoj obuci za aerodromskog MET prognostičara mogu pristupiti lica koja ispunjavaju inicijalne uvjete utvrđene u članu 4. stav (3)."

Član 6.


Član 16. mijenja se i glasi:


"Član 16.

(Zrakoplovni meteorološki tehničar - instruktor i zrakoplovni meteorološki prognostičar - instruktor)

Zrakoplovni meteorološki tehničar - instruktor, odnosno zrakoplovni meteorološki prognostičar - instruktor predlaže, planira i provodi:

a) teorijsku i praktičnu obuku;

b) provjeru stručne obučenosti i procjenu kompetencija MET osoblјa."

Član 7.


U članu 21. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) BHDCA može prihvatiti stručnu obuku obavlјenu u inostranstvu u organizacijama za pružanje usluga obuke MET osoblјa ako uvjeti pod kojima je stručna obuka izvršena nisu blaži od uvjeta propisanih ovim pravilnikom."

Član 8.


Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".

Broj 3-2-02-2-728-13/18
27. maja 2019. godine
Banja Luka


V. d. generalnog direktora
Želјko Travar, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!