Službeni glasnik BiH, broj 86/17

Na osnovu člana 88. stav 1. tačka d) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i člana 117. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15 i 93/16), Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, na sjednici održanoj 26.10.2017. godine, donijelo je


ODLUKU


O PRESTANKU MANDATA

Ramizi Karadža, sudiji Općinskog suda u Mostaru, prestaje mandat sudije tog suda, sa danom 31.10.2017. godine, zbog podnošenja ostavke.

Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje


Ramiza Karadža, sudija Općinskog suda u Mostaru, 02.10.2017. godine, u pismenoj formi, uputila je ostavku Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće), na dužnost sudije navedenog suda, zbog odlaska u penziju, sa 01.11.2017. godine.

Članom 88. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o VSTV BiH), propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat sudije ili tužioca, a jedan od razloga je u slučaju podnošenja ostavke. Prilikom podnošenja ostavke, mandat sudije ili tužioca ističe na dan kada Vijeće primi njegovu pismenu ostavku ili na dan kada ostavka treba da stupi na snagu, koje od navedenog nastupa kasnije, a što je u konkretnom slučaju 31.10.2017. godine.

U skladu sa naprijed navedenim, a na osnovu člana 88. stav 1. tačka d) Zakona o VSTV-u BiH, kao i člana 117. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, donesena je odluka kao u dispozitivu.

Broj 04-07-3-3087-3/2017
26. oktobra 2017. godine


Predsjednik
Milan Tegeltija

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!