Službeni glasnik BiH, broj 30/18

Na osnovu člana 88. stav 1. tačka a) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i člana 117. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17 i 88/17), Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, na sjednici održanoj 18.04.2018. godine, donijelo je


ODLUKU


O PRESTANKU MANDATA

Milici Vujičić, sutkinji Osnovnog suda u Sokocu, prestaje mandat sutkinje tog suda, sa danom 18.06.2018. godine, zbog odlaska u penziju.

Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje


Milica Vujičić, sutkinja Osnovnog suda u Sokocu, dana 02.04.2018. godine, u pismenoj formi, uputila je ostavku Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće), na dužnost sutkinje navedenog suda, sa danom 18.06.2018. godine, zbog odlaska u penziju.

Članom 88. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o VSTV BiH), propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat sudije ili tužioca, a jedan od razloga je u slučaju podnošenja ostavke. Prilikom podnošenja ostavke, mandat sudije ili tužioca ističe na dan kada Vijeće primi njegovu pismenu ostavku ili na dan kada ostavka treba da stupi na snagu, koje od navedenog nastupa kasnije, a što je u konkretnom slučaju dan 18.06.2018. godine.

Sukladno naprijed navedenom, a na osnovu člana 88. stavak 1. tačka d) Zakona o VSTV-u BiH, kao i člana 117. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, donesena je odluka kao u dispozitivu.

Broj 04-07-3-1332-2/2018
18. aprila 2018. godine


Predsjednik
Milan Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!