Službeni glasnik BiH, broj 95/18

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 5. stav (1) i (4) Zakona o carinskoj tarifi ("Službeni glasnik BiH", broj 58/12), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 126. sjednici održanoj 21. decembra 2018. godine, donijelo je


ODLUKU


O UTVRĐIVANJU CARINSKE TARIFE ZA 2019. GODINU


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom utvrđuje se Carinska tarifa za 2019. godinu, u skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi ("Službeni glasnik BiH", broj 58/12).

Carinska tarifa za 2019. godinu je sastavni dio ove Odluke

Član 2.
(Sadržaj Odluke)

Carinska tarifa za 20198. godinu obuhvata nomenklaturu roba koja je u skladu sa Harmoniziranim sistemom i sa Kombiniranom nomenklaturom koju koristi Evropska unija, oznake za posebne zahtjeve države i dodatne šifarske oznake, carinske stope koje se primjenjuju na robu obuhvaćenu nomenklaturom, preferencijalne carinske stope u skladu sa međunarodnim sporazumima koje je BiH zaključila sa određenim zemljama ili grupama zemalja kao i tarifne kvote.

Sastavni dio Carinske tarife za 2019. godinu čine Opća pravila kao i Pravila o jedinstvenoj carinskoj stopi.

Član 3.
(Usklađenost propisa)

Ovom Odlukom preuzimaju se odredbe Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 2018/16025 od 11. oktobra 2018. godine o izmjenama Aneksa I Uredbe Savjeta (EEZ) broj 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (Sl.l.L 273, 31.10.2018. godine).

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivaće se od 1. januara 20198. godine.

VM broj 258/18
21.decembra 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Kompletnu Carinsku tarifu možete pročitati u pdf izdanju!


Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!