Međunarodni ugovori, broj 4/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj: 01,02-05-2-336/18 od 7. marta 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 46. redovnoj sjednici, održanoj 19. aprila 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZMEĐU CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE I VIJEĆA EVROPE


Član 1.


Ratifikuje se Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i Vijeća Evrope, potpisan 25. augusta 2017. godine u Sarajevu i 30. augusta 2017. godine u Strazburu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Ugovora u prijevodu glasi:

Broj Grant.DGII.049.17

FIMS PO br. 557155

CFAD br. Nije primjenjivo

UGOVOR O GRANTU IZMEĐU CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE I VIJEĆA EVROPE


Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, Danijela Ozme br. 7, Sarajevo 71000, BiH, koju predstavlja dr. Irena Hadžiabdić (u daljnjem tekstu: "Primalac granta")

s jedne strane, i

Vijeće Evrope, koje ima svoje glavno sjedište u Avenue de l'Europe, F-67075, Strasbourg, Francuska, a koje predstavlja Claudia Luciani, direktorica Demokratske vladavine, i koja djeluje u ime generalnog sekretara (u daljnjem tekstu: "Vijeće Evrope")

s druge strane,

______________________________________________________________________

dogovorili su se kako slijedi:

ČLAN 1. – PREDMET


1. Predmet ovog ugovora je finansiranje, maksimalno 21,997.24 € (dvadeset jedna hiljada devet stotina devedeset sedam eura i dvadeset četiri euro centa), od strane Vijeća Evrope kao uplata za troškove koje treba zadovoljiti za provedbu koordinacije Obrazovanja rukovodstva i razvoj programa obuke za članove CIK-a BiH, rukovodeće osoblje i relevantno osoblje za obuku (u daljnjem tekstu: "Akcija") kako je opisano u DODATKU I ovog ugovora.

2. Primalac granta će primiti sredstva prema odredbama i uslovima određenim u Ugovoru i njegovim dodacima, koji čine sastavni dio ovog ugovora.

3. Ovaj ugovor će stupiti na snagu onog datuma kada ga druga od dvije Strane potpiše. Period provedbe Akcije će početi 3.8.2017., a okončat će se 31.10.2017. godine.

4. Primalac granta će dati doprinos bilo putem svojim vlastitih resursa bilo doprinosom od trećih strana. Sufinansiranje može imati oblik finansijskih ili ljudskih resursa, doprinosa u naturi ili prihoda koji se napravi iz Akcije. Oblik ovog doprinosa će se detaljno navesti u DODATKU II ovog ugovora.

ČLAN 2. – OBAVEZE PRIMAOCA GRANTA

1. Primalac granta će:

a) se obavezati da provede Akciju, kako je i opisano u DODACIMA I i II, u skladu s odredbama i uslovima sadašnjeg ugovora,

b) biti odgovoran za postupanje u skladu sa svim zakonskim obavezama koje obavezuju na to;

c) odmah obavijestiti Vijeće Evrope o svim izmjenama, koje će vjerovatno uticati ili dovesti do kašnjenja provedbe Akcije, s kojima je Primalac granta upoznat.

2. Primalac granta se obavezuje:

a) da koristi sredstva isključivo za predmet koji je naveden u članu 1.;

b) da ne stvara profit putem sredstava Vijeća Evrope;

c) da odgovori adekvatno i brzo na svaki razuman zahtjev za informacijama kojeg uputi Vijeće Evrope u vezi s provedbom Akcije ili provjerom troškova;

d) da proslijedi Vijeću Evrope konačni narativni izvještaj 1 o korištenju granta do 30. novembra 2017. godine;

e) da proslijedi Vijeću Evrope do 30.11.2017. godine:

- Konačni finansijski izvještaj (pogledajte DODATAK III) o izvršenim uplatama za Akciju, koji je potvrdio odgovorni finansijski službenik Primaoca granta, popraćen odgovarajućim originalnim popratnim dokumentima 2 (i sažetim prevodom onih faktura koje nisu sačinjene na engleskom ili francuskom jeziku). Ako, prema domaćem zakonu, Primalac granta mora zadržati originalne dokumente, moraju se dostaviti ovjerene kopije uz konačni finansijski izvještaj;

- Kopiju bankovne potvrde o uplati ili bilo koji drugi dokument, kojeg pruža banka Primaoca kredita, kako bi se potvrdio prijem uplate;

- Tamo gdje Ugovor nije zaključen u eurima, ovjerenu kopiju, koju daje banka Primaoca kredita, na kojoj je naznačena stopa kursne liste koja je primijenjena na datum(e) konverzije sume primljene u lokalnoj valuti;

- Tamo gdje je primjenjivo, na zahtjev Vijeća Evrope, dokumente o nabavci koji se navode u članu 11.

f) tamo gdje dokumente navedene u članu 2.2 d) i e) Vijeće Evrope ne primi do traženog datuma (traženih datuma), da odustane od prava na isplatu iznosa koji se navodi u članu 3.1;

g) čuvati račune Akcije tokom minimalnog perioda od deset godina od datuma prosljeđivanja narativnih izvještaja i konačnog finansijskog izvještaja prema članu 2.2 d) i e), radi bilo kojih daljnjih provjera pravilnog korištenja granta koje može izvršiti Vijeće Evrope, njegovi vanjski revizori ili njihovi imenovani predstavnici;

h) kada se radi prema ovom ugovoru, da razmotri sve primjenjive zakone i osigura da Vijeće Evrope ne bude odgovorno u pogledu potraživanja treće strane (uključujući i državne vlasti) s tim u vezi;

i) da poduzme odgovarajuće mjere da spriječi nepravilnosti, prevaru, korupciju i svaku drugu nezakonitu radnju u rukovodstvu Akcije. Vijeće Evrope se mora odmah obavijestiti o svim sumnjivim ili stvarnim slučajevima nepravilnosti, prevare i korupcije u vezi s Ugovorom, kao i mjerama koje je Primalac granta poduzeo u vezi s tim.

3. Ako Primalac granta prekrši bilo koju od svojih obaveza iz ovog ugovora, dodjela granta se može smanjiti ili se Ugovor može okončati u skladu s članom 14. i članom 17. Ugovora.

ČLAN 3. – MODALITETI PLAĆANJA

1. Vijeće Evrope će uplatiti iznos spomenut u članu 1(1) u dvije rate, kako slijedi:

- 70% u roku od 30 dana od prijema ovog propisno potpisanog Ugovora;

- preostali dio u roku od 30 dana od prijema i odobrenja dokumenata navedenih u članu 2.2 d) i e).

Plaćanje balansa će biti zasnovano na stvarnom trošku (kako je naznačeno da je nastao u konačnom finansijskom izvještaju), do iznosa određenog u procijenjenom budžetu, podložno odredbama člana 14. ovog ugovora.

2. Plaćanje će se izvršiti u valuti u kojoj je zaključen ovaj ugovor (vidjeti član 1.1).

3. Gore spomenuti iznosi će se platiti jedino putem bankovnog transfera na sljedeći račun otvoren na ime Primaoca granta:

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH

06411991

BA390000030000000145

CBBSBA22

CENTRALNA BANKA

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

ČLAN 4. – KOMUNIKACIJE IZMEĐU STRANA

1. Kontakt osoba u okviru Vijeća Evrope je:

Francois Friedrich, Head of Division of Electoral Assistance DGII Democracy

67075 Strasbourg cedex

33 (0)3 90 21 53 02

Francois.Friedrich@coe.int

Nije primjenjivo

 Kontakt osoba u okviru Primaoca granta je:

Jasminka Joldić, šefica Odjela za poslove administrativne dokumentacije i obuku

Danijela Ozme br. 7, Sarajevo 71000 BiH

+387 33 251 341

Jasminka.joldic@izbori.ba

+387 33 251 311

 2. Smatra se da je svaka komunikacija obavljena kada je primi strana primalac, osim ako se Ugovor ne poziva na datum kada je komunikacija poslana.

3. Smatra se da je strana primalac primila elektronsku komunikaciju na dan uspješne otpreme te komunikacije, pod uslovom da je poslana na adrese navedene u paragrafu 1 u gornjem tekstu. Smatrat će se da je otprema neuspjela ako strana pošiljalac primi poruku o neisporučenju. U tom slučaju, strana pošiljalac će odmah ponovo poslati takvu komunikaciju na bilo koju drugu adresu navedenu u paragrafu 1 u gornjem tekstu. U slučaju neuspjele otpreme, neće se smatrati da strana pošiljalac krši svoju obavezu da pošalje takvu komunikaciju u okviru navedenog roka, pod uslovom da je komunikacija otpremljena drugim sredstvom komunikacije bez daljeg kašnjenja.

4. Smatrat će se da je pošiljka poslana Vijeću Evrope korištenjem poštanskih usluga primljena u Vijeću Evrope na datum kada je to registrovao odjel naveden u paragrafu 1 u gornjem tekstu.

5. U slučaju formalnih obavijesti koje se šalju preporučenom pošiljkom s povratnom informacijom o prijemu ili slično, ili u slučaju ekvivalentnog elektronskog sredstva, smatrat će se da ih je strana primalac primila na datum prijema naznačen na povratnoj informaciji o prijemu ili ekvivalentu.

ČLAN 5. – ODGOVORNOST ZA ŠTETE

Vijeće Evrope se neće smatrati odgovornim za bilo kakve štete koje uzrokuje ili pretrpi Primalac granta, njegovi zaposlenici, izvođači ili podizvođači, uključujući i svu štetu uzrokovanu trećim stranama kao posljedica Akcije ili tokom provedbe Akcije.

ČLAN 6 . – IZMJENE OKOLNOSTI PRIMAOCA GRANTA

1. Primalac granta će odmah obavijestiti Vijeće Evrope o svim izmjenama u pogledu osoba koje ga mogu zakonito predstavljati, ili njegovog imena, adrese ili zakonskog prebivališta.

2. Potpisivanjem ovog ugovora, Primalac granta izjavljuje na svoju čast potvrđujući da nije ni u jednoj od dolje navedenih situacija i da će također odmah obavijestiti Vijeće Evrope u slučajevima da:

a) jeste ili postane podložan zahtjevu za otvaranje postupka nesolventnosti, ili sam uputi takav zahtjev, ili ide u likvidaciju, prestane djelovati, ili je ili dođe u situaciju bankrota, likvidacije, okončanja djelatnosti, ili dogovora s kreditorima, ili u bilo koju sličnu situaciju koja proističe iz postupka iste vrste, ili bilo kojeg sličnog postupka prema zakonima zemlje u kojoj ima prebivalište;

b) bude osuđen konačnom presudom zbog jedne ili više sljedećih tužbi: učešće u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prevari, pranju novca;

c) primi konačnu presudu, nalaz za krivično djelo koje ima uticaja na njegov profesionalni integritet ili teško profesionalno kršenje discipline;

d) ne postupi u skladu sa svojim obavezama u pogledu plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje, poreza i dažbina, u skladu sa zakonskim odredbama svoje zemlje zakonskog prebivališta.

3. U slučaju nepostupanja u skladu s gore navedenim odredbama, troškovi do kojih dođe nakon promjene okolnosti neće biti prihvaćeni.

4. Primalac granta će također odmah obavijestiti Vijeće Evrope u slučajevima kada je ili bude uključen u pripajanje, preuzimanje ili izmjenu vlasništva ili partnerstva ili dođe do promjene u pravnom statusu. U slučaju nepostupanja u skladu s ovom obavezom, troškovi do kojih dođe nakon promjene okolnosti neće moći biti prihvaćeni.

ČLAN 7. – SUKOB INTERESA


1. Primalac granta se obavezuje da poduzme sve potrebne mjere predostrožnosti da izbjegne svaki rizik od sukoba interesa i odmah će obavijestiti Vijeće Evrope o svakoj situaciji koja vodi ili će vjerovatno dovesti do takvog sukoba.

2. Sukob interesa postoji tamo gdje je kompromitovano nepristrasno i objektivno vršenje funkcija bilo koje osobe prema ovom ugovoru zbog razloga koji uključuju porodični ili privatni život, politički ili nacionalni afinitet, ekonomski interes ili druge interese koji se dijele s drugom stranom.

ČLAN 8. – POVJERLJIVOST


Vijeće Evrope i Primalac granta se obavezuju da očuvaju povjerljivost svih dokumenata, informacija ili drugog materijala koji je u direktnoj vezi s ovim ugovorom i propisno je klasifikovan kao povjerljiv, minimalno 10 godina nakon datuma prosljeđivanja finalnog narativnog izvještaja i finalnog finansijskog izvještaja prema članu 2.2 d) i e) iz ovog ugovora.

ČLAN 9. – VIDLJIVOST


1. Osim ako Vijeće Evrope ne zahtijeva ili ne odobrava drugačije, Primalac granta će poduzeti sve potrebne mjere da objavi činjenicu da je Akcija primila sredstva od Vijeća Evrope. Informacije date štampi i korisnicima Akcije, sav promotivni materijal s tim u vezi, zvanične obavijesti, izvještaji i publikacije će navoditi da je Akcija obavljena "sredstvima iz Vijeća Evrope" i istaknut će na odgovarajući način logo Vijeća Evrope.

2. U slučajevima gdje su oprema i velike stavke kupljene korištenjem sredstava koja je pribavilo Vijeće Evrope, Primalac granta će to jasno naznačiti na toj opremi i tim velikim stavkama (uključujući pokazivanje loga Vijeća Evrope), pod uslovom da takve akcije ne ugrožavaju sigurnost osoblja Primaoca granta.

3. To navođenje i logo Vijeća Evrope će biti jasno vidljivi na način da ne stvaraju nikakvu konfuziju u pogledu identifikacije Akcije kao aktivnosti Primaoca granta i vlasništva opreme i stavki Primaoca granta.

4. Sve publikacije Primaoca granta u vezi s Akcijom koje su dobile sredstva od Vijeća Evrope, u ma kojem obliku i ma kojem mediju, uključujući i Internet, nosit će sljedeću ili sličnu izjavu o odricanju: "Ovaj dokument je nastao uz finansijsku pomoć Vijeća Evrope. Gledišta izražena u njemu ne mogu se ni na koji način smatrati da odražavaju zvanično mišljenje Vijeća Evrope".

5. Svi nacrti bilo kojih stavki komunikacije koje pripremi Primalac granta podliježu odobrenju s kontakt osobom u okviru Vijeća Evrope.

6. Primalac granta prihvata da Vijeće Evrope može objaviti u bilo kojem obliku i mediju, uključujući i na svojim web stranicama, ime i adresu Primaoca granta, svrhu i iznos sredstava finansiranja, i, ako je relevantno, postotak sufinansiranja.

ČLAN 10. – VLASNIŠTVO / KORIŠTENJE REZULTATA I OPREME

1. Vlasništvo, pravo vlasništva i industrijsko i intelektualno pravo vlasništva u rezultatima Akcije i izvještajima i drugim dokumentima u vezi s tim će biti dodijeljeno Primaocu granta, kako već može biti slučaj s trećim stranama, osim ako Primalac granta ne odluči drugačije.

2. Bez obzira na odredbe člana 10(1) i podložno članu 8. u gornjem tekstu, Primalac granta daje Vijeću Evrope pravo na besplatno korištenje te, ako oni to smatraju pogodnim, svih dokumenata koji proističu iz Akcije, kakav god da je njihov oblik, pod uslovom da je to u skladu s postojećim pravima industrijskog i intelektualnog vlasništva.

ČLAN 11. – NABAVKA


1. Osim ako se drugačije ne dogovore Strane (Vijeće Evrope i Primalac granta) pismenim putem, nabavka sve robe, radova i usluga i dodjela grantova od strane Primaoca granta i njegovih partnera u kontekstu Akcije će se vršiti u skladu s primjenjivim pravilima i postupcima koje je usvojio Primalac granta.

2. Ovo će se primjenjivati na shvatanje da pravila i postupci Primaoca granta uključuju natjecanje na tenderu (sa bar tri kompetitivne ponude) i da su u skladu s nacionalno ili međunarodno prihvaćenim standardima, u skladu s principima transparentnosti, proporcionalnosti, zdravim finansijskim rukovođenjem, jednakim postupanjem i nediskriminacijom, treba se pobrinuti da se izbjegne svaki sukob interesa. Primalac granta mora biti u poziciji da dostavi dokumente koji pokazuju da je postupio u skladu sa svojim obavezama određenim u ovom članu, kada to zahtijeva Vijeće Evrope ili određeni revizori.

3. Kao izuzetak od paragrafa 2, o gore spomenutim ugovorima se može pregovarati direktno s dobavljačima bez natjecanja na tenderu, ako se trošak odnosi na kupovinu za iznos manji od 2.000 eura isključujući porez, ili manje od 5.000 eura isključujući porez za intelektualne usluge gdje je osnovni kriterij selekcije tehnička stručnost pružaoca usluga.

4. Ne dovodeći u pitanje specifične postupke i izuzetke koje primjenjuje Primalac granta, dodjela koju vrši Primalac granta za ugovore koji se finansiraju prema ovom ugovoru ne može biti kumulativna ili retrospektivna ili imati svrhu ili učinak stvaranja profita za Primaoca granta.

5. Primalac granta će usvojiti razumne mjere, u skladu sa svojim postupcima, da osigura da potencijalni kandidati ili učesnici tendera i korisnici finansijske pomoći budu isključeni iz učešća u postupku nabavke ili postupku za dodjelu finansijske pomoći ako:

a) je njihov pravni status nejasan (npr. ne mogu pružiti informacije o osnivanju prema primjenjivom nacionalnom zakonu ili o registraciji kod poreskih ili drugih nadležnih vlasti); ili

b) su bankrotirali ili podliježu postupku bankrota, prestali su s radom, u sudskoj likvidaciji su, stupili su u dogovor s kreditorima, obustavili su svoje poslovne aktivnosti, ili su u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka koji je propisan nacionalnim zakonodavstvom ili propisima; ili

c) su bili osuđeni za krivično djelo u vezi s profesionalnim postupanjem presudom koja ima snagu res judicata, ili

d) su bili podložni presudi koja ima snagu res judicata zbog prevare, korupcije, uključenosti u kriminalnu organizaciju ili bilo koju drugu nezakonitu aktivnost koja je štetna za finansijske interese Vijeća Evrope; ili

e) su krivi za netačno iznošenje kada pružaju informacije koje su potrebne kao uslov za učešće u postupku ili kada ne pruže te informacije; ili

f) podliježu sukobu interesa.

6. Primalac granta će osloboditi Vijeće Evrope od svih dugovanja u vezi s bilo kojim potraživanjem ili procesom koje pokrene treća strana s kojom Primalac granta stupa u ugovore u svrhu provedbe granta.

ČLAN 12. – PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

1. Da bi se smatrali prihvatljivim kao direktni troškovi prema ovom ugovoru, troškovi moraju:

a) biti neophodni za svrhu granta;

b) biti u skladu s principima zdravog finansijskog rukovođenja, naročito kao najbolja vrijednost za novac i ekonomičnost;

c) nastati djelovanjem Primaoca granta tokom provedbenog perioda kako je definisano u članu 1.3. ovog ugovora;

d) biti odredivi i moći se provjeravati, naročito da se bilježe u računima Primaoca granta i da budu određeni u skladu s računovodstvenim standardima primjenjivim na Primaoca granta;

e) biti u skladu sa zahtjevima primjenjivog zakonodavstva o porezu i socijalnom osiguranju;

f) biti potkrijepljeni originalima ili ovjerenim kopijama popratnih dokumenata (kako može biti slučaj u elektronskoj formi);

i


i


g) biti naznačeni u procijenjenom sveukupnom budžetu Akcije (pogledajte DODATAK II).

2. Indirektni troškovi se mogu smatrati prihvatljivim samo kada su nastali djelovanjem Primaoca granta u vezi s Akcijom koja je predmet dodjele granta; pojavljuju se u procijenjenom budžetu; i odobreni su nakon predstavljanja konačnog finansijskog izvještaja. Ovi troškovi ne smiju prelaziti predviđeni iznos, kako može biti slučaj, u DODATKU II, i ni u kojem slučaju ne mogu prelaziti 7% od ukupnih prihvatljivih troškova.

3. Treba napomenuti da, osim kada je to materijalno nemoguće (npr. za plaćanje troškova taksija), sve uplate trećim stranama se moraju izvršiti putem transfera na njihov bankovni račun.

4. Sljedeći troškovi se neće ni na koji način smatrati prihvatljivim troškovima (spisak nije sveobuhvatan):

a) troškovi dugovanja i usluge dugovanja;

b) naknade za gubitke ili potencijalna buduća dugovanja;

c) pozajmice trećim stranama;

d) kamata koju Primalac granta duguje trećoj strani;

e) stavke koje su već finansirane putem drugih izvora;

f) carinski i uvozni izdaci;

g) kupovina, iznajmljivanje ili leasing objekata, ili restauracija objekata osim ako je to direktno vezano za Akciju;

h) kazne, finansijske sankcije i troškovi spora;

i) bankovne naknade, troškovi garancija i slične naknade;

j) troškovi konverzije, naknade i gubici pri zamjeni povezani s bilo kojim od euro računa sa specifičnim komponentama, kao i drugi čisto finansijski troškovi;

k) troškovi do kojih dođe izvan perioda provedbe kako je definisano u članu 1.3 ovog ugovora;

l) troškovi do kojih dođe tokom suspenzije Ugovora, osim onih koje Vijeće Evrope smatra apsolutno neophodnim za očuvanje uslova provedbe Akcije;

m) stavke koje su već finansirane iz drugog radnog okvira.

ČLAN 13. – PROVJERE RAČUNA I TEHNIČKE I FINANSIJSKE PROVJERE


1. Primalac granta će voditi tačne i sistematične zabilješke i račune u pogledu provedbe Akcije. Odvojeni rukovodstveni račun će se voditi za Akciju i daće detaljne podatke o svim računima i plaćanjima.

2. Primjenjivat će se računovodstveni propisi i pravila Primaoca granta, a podrazumijeva se da ovi propisi i pravila budu u skladu s nacionalno i međunarodno prihvaćenim standardima. U svim drugim slučajevima, Primalac granta će koristiti sistem posvećenog knjigovodstva s dvostrukim unosom kao dio, ili kao dodatak računima Primaoca granta. Ovaj posvećeni sistem će slijediti postupke koje diktira profesionalna praksa i pružit će precizne detalje o kamati koja prispijeva na sredstva koja je uplatilo Vijeće Evrope.

3. Primalac granta će imati uspostavljen sistem finansijske kontrole koja uključuje odvajanje obaveza, dokaz ovlaštenja transakcija, korištenje i zadržavanje naloga za kupovinu, zabilješke o kupljenoj robi, cijene i ugovore.

4. Finansijske transakcije i finansijski izvještaji će biti podložni postupcima unutrašnjeg i vanjskog monitoringa koji su dati u Finansijskim propisima, pravilima i smjernicama Primaoca granta. Primalac granta će dostaviti Vijeću Evrope kopiju revidiranih finansijskih izvještaja, tamo gdje je relevantno.

5. Primalac granta će minimalno tokom deset godina od datuma prosljeđivanja narativnog izvještaja i konačnog finansijskog izvještaja prema članu 2 d) ili e) ovog ugovora:

a) čuvati finansijske računovodstvene dokumente u vezi s finansiranim aktivnostima; i

b) staviti na raspolaganje Vijeću Evrope, na njegov zahtjev, sve relevantne finansijske informacije, uključujući i izvještaje o računima u vezi s Akcijom, bilo da ih čuva Primalac granta ili partneri ili izvođači provedbe.

6. Vijeće Evrope i njegovi vanjski revizori mogu poduzeti provjere (uključujući i provjere na licu mjesta) u vezi s Akcijom koja se finansira prema ovom ugovoru.

ČLAN 14. – KONAČNI IZNOS SREDSTAVA VIJEĆA EVROPE

1. Ukupan iznos kojeg treba platiti Vijeće Evrope Primaocu granta ne može prelaziti maksimalna sredstva određena u članu 1.1 ovog ugovora čak i ako sveukupne uplate prelaze procijenjeni ukupni budžet određen u DODATKU II.

2. Primalac granta prihvata da sredstva od Vijeća Evrope budu ograničena na iznos potreban da se poravnaju računi i uplate za Akciju, što se odražava u procijenjenom ukupnom budžetu određenom u DODATKU II, i da ni pod kojim okolnostima ne može rezultirati viškom za Primaoca granta. Obaveza Vijeća Evrope da uplati svoja sredstva će se primjenjivati jedino za rashode koji ispunjavaju uslove za prihvatljive troškove.

3. U slučaju da Akcija bude obustavljena ili nezavršena u okviru perioda provedbe ovog ugovora, sredstva koja se ne utroše nakon što se namire sve obaveze do kojih dođe u ovom periodu, uključujući i sve zarađene kamate, odmah će se isplatiti Vijeću Evrope.

4. U slučaju da se Akcija uopće ne provede, ili se ne provede ispravno, u potpunosti ili na vrijeme, i ne dovodeći u pitanje njegovo pravo da okonča ovaj ugovor prema članu 17, Vijeće Evrope može, nakon što dozvoli da Primalac granta dostavi svoja zapažanja, smanjiti finansije pro rata, te uzeti u obzir dio Akcije koji nije izvršen prema odredbama datim u ovom ugovoru. U slučaju da konačna dodjela bude manja nego sveukupno inicijalno plaćanje i bilo koje uplate izvršene u vrijeme odluke da se smanji iznos, Vijeće Evrope će imati pravo na povrat razlike u razumnom vremenu.

5. U slučaju da sredstva uplaćena prema ovom ugovoru moraju da se plate Vijeću Evrope zbog smanjenja dodjele ili okončanja Ugovora, bilo kakav spor će se dostaviti arbitraži prema članu 21. i sve troškove u vezi s povratom će snositi Primalac granta.

ČLAN 15. – OBUSTAVLJANJE


Vijeće Evrope može obustaviti ovaj ugovor ako to zahtijevaju iznimne okolnosti. Vijeće će obavijestiti Primaoca granta o svojoj namjeri za obustavljanje i pozvat će Primaoca granta da dostavi svoja zapažanja u roku od 10 (deset) radnih dana.

ČLAN 16. – DOPUNE


1. Osim ako nije drugačije određeno u ovom ugovoru, odredbe ovog ugovora se mogu dopunjavati jedino pismenim odobrenjem između Strana.

2. Izuzimanjem iz člana 16.1, kada neka dopuna privremenom budžetu nema uticaja na osnovnu svrhu Akcije, i finansijski uticaj je ograničen na prenos u okviru jednog poglavlja budžeta, uključujući obustavljanje ili uvođenje jedne stavke, ili prenos između poglavlja budžeta uključujući varijaciju od 25% ili manje iznosa koji je originalno unesen (ili kako je dopunjen dopunskom klauzulom) u vezi sa svakim dotičnim poglavljem, Primalac granta može jednostrano dopuniti privremeni budžet i obavijestit će Vijeće o tome pismenim putem, najkasnije u sljedećoj izvještajnoj fazi.

ČLAN 17. – OKONČANJE


1. Vijeće Evrope zadržava pravo da okonča ovaj ugovor i Primalac granta se obavezuje da odmah nakon okončanja isplati sredstva uplaćena u sljedećim slučajevima:

a) ako Primalac granta ne koristi sredstva za svrhu Akcije; ili

b) ako Primalac granta ne objasni detaljno kako su korištena sredstva za Akciju; ili

c) ako Primalac granta ne dostavi potrebne dokumente do planiranog vremena; ili

d) ako Primalac granta ne ispuni bilo koju odredbu iz ovog ugovora;

e) u slučajevima obuhvaćenim članom 6.2.

2. Vijeće Evrope će obavijestiti Primaoca granta o svojoj namjeri da okonča (Ugovor) i pozvati Primaoca granta da dostavi svoja opažanja u roku od 10 (deset) radnih dana od prijema takve obavijesti.

ČLAN 18. – SLUČAJ VIŠE SILE


1. U slučaju više sile, Strane će biti oslobođene svojih obaveza iz ovog ugovora bez ikakvih finansijskih kompenzacija. Viša sila se definiše tako da uključuje sljedeće: velike vremenske probleme, zemljotres, štrajkove koji pogađaju zračno putovanje, napade, stanje rata, zdravstvene rizike ili događaje koji bi zahtijevali da Vijeće obustavi finansiranje.

2. U slučaju takvih okolnosti, od svake Strane će se tražiti da obavijesti drugu Stranu o tome pismenim putem, u okviru perioda od 5 dana.

ČLAN 19. – OTKRIVANJE ODREDBI IZ UGOVORA

1. Primalac granta je obaviješten i daje ovlaštenje da se otkriju sve relevantne odredbe Ugovora, uključujući identitet i primjenu, za svrhe unutrašnje i vanjske revizije i to Komitetu ministara i Parlamentarnoj skupštini Vijeća u pogledu vršenja funkcija zadnje spomenute institucije koje je propisano zakonom, kao i za svrhu ispunjavanja zahtjeva za objavljivanje i transparentnost Vijeća Evrope i njegovih donatora. Primalac granta dozvoljava objavljivanje, u bilo kojem obliku i mediju, uključujući i web stranice Vijeća Evrope ili njegovih donatora, pravnog osnova Ugovora, prirode i svrhe Ugovora, naziva i mjesta Primaoca granta i iznosa Ugovora.

2. Kada god da je to prigodno, Vijeće će preduzeti specifične mjere povjerljivosti kako bi se očuvali vitalni interesi Primaoca granta.

ČLAN 20. – TUMAČENJE I PRIMJENJIV ZAKON

1. Odredbe ovog ugovora će imati prednost nad njegovim dodacima.

2. Ništa se u Ugovoru ne može tumačiti kao odricanje od bilo kakvih privilegija ili imuniteta koji su odobreni Vijeću Evrope njegovim dokumentima propisanim zakonom ili međunarodnim pravom.

3. Ugovor se rukovodi primjenjivim pravilima i propisima Vijeća Evrope.

ČLAN 21. – SPOROVI


1. Bilo kakav spor u pogledu ovog ugovora će – ako ne dođe do prijateljskog rješavanja između Strana – biti dostavljen na arbitražu u skladu s Pravilom br. 481 od 27.2.1976. godine koje je izdao generalni sekretar kako je određeno u članu 21. Općeg ugovora o privilegijama i imunitetima Vijeća Evrope.

2. Odbor za arbitražu će biti sastavljen od dva arbitra, od kojih je svaki odabrala jedna od Strana, i od predsjedavajućeg arbitra, kojeg su imenovala druga dva arbitra; u slučaju da nije imenovan predsjedavajući arbitar prema gore navedenim uslovima u okviru perioda od šest mjeseci, predsjednik Regionalnog suda u Strasbourgu će izvršiti imenovanje.

3. Alternativno, Strane mogu dostaviti spor na rješavanje jednom arbitru kojeg one odaberu zajedničkim dogovorom ili, ako ne dođe do takvog dogovora, da ga odabere predsjednik Regionalnog suda u Strasbourgu.

4. Odbor spomenut u paragrafu 2 ovog člana ili, gdje je odgovarajuće, arbitar koji se spominje u paragrafu 3 ovog člana, će odrediti postupak koji će se slijediti.

5. Ako se strane ne dogovore o primjenjivom zakonu, Odbor ili, gdje je prigodno, arbitar će odlučiti ex acquo bono s obzirom na opće principe zakona i na komercijalne običaje.

6. Arbitražna odluka će biti obavezujuća za Strane i neće proisteći žalba iz toga.

Urađeno u dvije kopije, na bosanskom, srpskom, hrvatskom i engleskom jeziku u Sarajevu.

Za Primaoca granta

Za Vijeće Evrope

Dr. Irena Hadžiabdić

 

Claudia Luciani

Mjesto

Mjesto

Datum 

Datum 

 DODATAK I – OPIS AKCIJE Kontekst


Ovaj grant je organizovan u okviru Pomoći pri izborima za Bosnu i Hercegovinu od strane Vijeća Evrope

na zahtjev Centralne izborne komisije BiH.

Kontrola i vlasništvo materijala za obuku


Centralna izborna komisija BiH će imati punu kontrolu i vlasništvo nad sadržajem. Uloga Vijeća Evrope je samo da pruži finansijsku podršku.

Podugovaranje štampanja


Primalac granta može podugovoriti štampanje s javnom ili privatnom organizacijom uz prethodno odobrenje Vijeća Evrope.

Opis:


S ciljem poboljšanja rukovodećih vještina i osiguranja razvojnih kapaciteta izborne administracije, Centralna izborna komisija BiH bi željela poboljšati funkcionisanje institucije putem obuke članova CIK-a BiH i rukovodećeg osoblja pri CIK-u BiH, kao i relevantnog osoblja za obuku.

Fokus će biti na boljem razumijevanju osnova rukovođenja, upravljanja ljudskim resursima, izgradnji tima, planiranju sredstava, operativnim sistemima, poboljšanju profesionalizma i komunikacije, kulturne raznolikosti i kompetencija.

Kurs LEAD će se provoditi kroz organizovanje sljedećih obuka:

a) Kurs obuke instruktora (Train the Trainers course – ToT): ciljna grupa: 7 članova CIK-a BiH; 11 šefova sektora i jedinica Sekretarijata CIK-a BiH; 2 zaposlenika Sekretarijata CIK-a BiH zadužena za obuku izborne administracije na lokalnom nivou.

b) Obuka predsjednika/članova općinskih/gradskih izbornih komisija (OIK) Primarna ciljna grupa: 50 predsjednika OIK-a (u 2 obuke; 5 dana svaka na 2 lokacije – u Sarajevu i u području Sjeverne BiH – odluka treba da se donese). Odabir učesnika će se obaviti na osnovu javnog poziva za izražavanje interesa. CIKBiH će izvršiti odabir na osnovu primljenih prijava, regionalne zastupljenosti, kompetencija, veličine i kompleksnosti općine i drugih relevantnih pitanja. U slučaju da broj kandidata bude manji od 25 po jednoj lokaciji, javni poziv će se poslati drugim članovima OIK-a.

S ciljem integrisanja metodologije obuke LEAD kao redovne komponente Izbornog edukacionog centra, koji će postati funkcionalan u oktobru 2017. godine, počevši s obukom LEAD (pogledajte dalje u tekstu), sačinit će se Izvedbeni program, koji uključuje i nastavni plan i program, kategorizaciju tema, literaturu, nastavna pomagala i metodologiju. Izvedbeni program, koji uključuje specifične oblasti po ovlaštenju CIK-a BiH (razni aspekti izbornog procesa i finansiranje političkih stranaka,) prevest će se, redigovati i štampati u odgovarajućem formatu za buduće korištenje u Izbornom edukacionom centru CIK-a BiH.

Mjesto i trajanje projekta


- Izrada i objavljivanje izvedbenog programa (1 – 30.9.2017. godine)

- Kurs obuke instruktora (ToT) će se održati u Izbornom edukacionom centru CIK-a BiH Sarajevo. Trajanje kursa će biti 6 dana. (9 – 14.10.2017. godine)

- Prva obuka predsjednika OIK-a će se održati u Izbornom edukacionom centru CIK-a BiH u Sarajevu, ukupno 25 učesnika, trajanje 5 dana. (16 – 20.10.2017. godine)

- Druga obuka predsjednika OIK-a će se održati u području sjeverne BiH zavisno od profila i broja kandidata; ukupno 25 učesnika, trajanje 5 dana. (Treba odrediti hotel.) (23 – 27.10.2017. godine)

DODATAK II – PROCIJENJENI BUDŽET - UGOVOR O GRANTU

Akcija:

Organizacija LEAD – obrazovanja rukovodstva i razvoj programa obuke za članove CIK-a BiH, rukovodeće osoblje i relevantno osoblje za obuku

Mjesto:

Sarajevo i područje sjeverne BiH

Period provedbe:

3. 8 – 30. 10. 2017. godine

Odgovorni administrator Vijeća Evrope:

F. Friedrich

Valuta:

Euro

Grant od Vijeća Evrope:

21,997.24

Doprinos Primaoca granta:

1 ljudski resursi tokom trajanja projekta (pravni/finansijski poslovi /logistička podrška/projektno osoblje, odnosi s javnošću, fotodokumentacija); prostor za urede i obuku

Troškovi

Jedinica

# jedinica

Prosječna jed. cijena

# učesnika

Procijenjeni budžet

1. Ljudski resursi

1.1. Osoblje

1.1.1. Navedite

Po xx

 

0.00

 

0.00

1.1.2. Navedite

Po xx

 

0.00

 

0.00

1.1.3. Navedite

Po xx

 

0.00

 

0.00

1.2. Stručnjaci/konsultanti

1.2.1. Navedite

Po xx

 

0.00

 

0.00

1.2.2. Navedite

Po xx

 

0.00

 

0.00

1.2.3. Navedite

Po xx

 

0.00

 

0.00

1.3. Dnevnica (ručak, večera, smještaj, transfer)

1.3.1. Međunarodni

Po danu

 

0.00

 

0.00

1.3.2. Lokalni

Po danu

 

0.00

 

0.00

Suma stavke 1 Ljudski resursi 0.00

2. Putovanje

2.1. Međunarodno putovanje

Po povratnom letu

 

0.00

 

0.00

2.2. Lokalni transport

Po putovanju

 

0.00

 

0.00

Suma stavke 2 Putovanje 0.00

3. Oprema i nabavke

3.1. Navedite

Po xx

 

0.00

 

0.00

3.2. Navedite

Po xx

 

0.00

 

0.00

Suma stavke 3 Oprema i nabavka 0.00

4. Uredske stavke

4.1. Iznajmljivanje ureda i s tim povezani troškovi

Mjesečno

 

 

 

 

4.2. Uredski materijal

Mjesečno

 

0.00

 

0.00

4.3. Uredski namještaj i oprema

Po komadu

 

0.00

 

0.00

4.4. Druge usluge

Mjesečno

 

0.00

 

0.00

Suma stavke 4 Uredske stavke 0.00

5. Drugi troškovi i usluge

5.1. Publikacije

Po komadu

 

0.00

 

0.00

5.2. Studije, istraživanje

Po komadu

 

0.00

 

0.00

5.3. Prevod Izvedbenog programa

Po prev. kartici / 1800 znakova

120

10.77

 

1,292.40

5.4. Prevod materijala za obuku (170 str. A4)

Po prev. kartici / 1800 znakova

 

 

 

2,000.00

5.5. Prevod ugovora

Po prev. kartici / 1800 znakova

25

10.77

 

269.25

5.6. Prevod narativnog i finansijskog izvještaja

Po prev. kartici / 1800 znakova

55

10.77

 

592.35

5.7. Redigovanje na bosanski, hrvatski, srpski jezik

Po red. kartici / 1800 znakova

360

2.097

 

754.92

5.8. Redigovanje materijala za obuku na bos., hrvatskom, srpskom jeziku (170 str. A4)

Po red. kartici / 1800 znakova

 

2.096

 

1,006.33

5.9. Redigovanje ugovora na bosanski, hrvatski, srpski jezik

Po red. kartici / 1800 znakova

75

2.096

 

157.22

5.10. Štampanje Izvedbenog programa

Po setu

30

10.226

 

306.78

5.11. Štampanje certifikata

Po komadu

70

0.153

 

10.74

5.12. Kopiranje materijala za kurs

Po setu

70

8.181

 

572.65

5.6. Usmeno prevođenje

Po osobi / dan

 

 

 

0.00

5.5. Konferencije/seminari2

5.5.1. Iznajmljivanje sale

Po danu

5

153.39

 

766.95

5.5.2. Iznajmljivanje opreme za usm. prevodioce

Po događaju

 

 

0.00

5.5.3. Osvježenje tokom obuke: ukupan br. dana: 16 / ukupan br. (*tekst nečitak)

Po pauzi

405

2.405

 

974.06

5.5.4. Lokalni prevoz (trošak za gorivo/autob. karte)

Po događaju

5

10.226

20

1,022.58

5.5.5. Ručkovi (16 dana / 77 osoba)

Po ručku

405

10.226 €

 

4,141.46

5.5.6. Hotelski smještaj (polupansion – spavanje, doručak, večera)

Po danu

5

46.016 €

34

7,822.77

5.5.7. Akcije vidljivosti

Po komadu

 

 

0.00

Suma stavke 5 Drugi troškovi i usluge 21,690.46

6. Drugo

 

6.1. DHL, brza pošta

Po pošiljci

2

153.39

 

306.78

 

6.2. Navedite

Po xx

 

0.00

 

0.00

 

Suma stavke 6 Drugo

306.78

 

Sveukupno troškovi Granta

21,997.24

 

Napomene:

1 Navedite da li se Primalac granta obavezuje da dâ doprinos putem doprinosa u naturi, ili putem finansijskog doprinosa. U prvom slučaju, opisat će se doprinos u naturi, dok u drugom slučaju, iznos i valuta finansijskog doprinosa će se naznačiti u kvadratiću.

2 Unesite različite redove da bi se uzele u obzir različite jedinične cijene ili brojevi učesnika u svakom događaju (ručak, putovanje itd.).

"Prosječna jedinična cijena" se može koristiti, ali ne može "Prosječan broj učesnika". 2 Pogledajte članove 1.1. i 3.2.

 

Potvrđujem da je ovo predloženi budže

 

Prihvatam predloženi budžet

 

Ime predstavnika Primaoca granta (navesti svojstvo, npr. direktor)

(ime i svojstvo)

Ime predstavnika Vijeća Evrope

(Ime)

 

Potpis:

 

Potpis:

 

 

Datum:

 

Datum:

 

 

 DODATAK III – MODEL FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA

Akcija:

<Akcija>

Mjesto:

<Mjesto (ako ima)>

Period provedbe:

Od <datum> do <datum>

Odgovorni finansijski službenik:

<Ime, funkcija>

Valuta:

<navedite>

Grant od Vijeća Evrope:

<navedite ukupan iznos Granta Vijeća Evrope>

Doprinos Primaoca granta:

<1 navedite>

Troškovi

Jedinica

# jedinica

Prosječna jed. cijena

(valuta izvještaja)2

# učesnika

Procijenjeni budžet iz Ugovora o Grantu

Rashodi

(valuta izvještaja)3

Broj fakture

1. Ljudski resursi

1.1. Osoblje

1.1.1. Navedite

Po xx

 

0.00

 

0.00

0.00

 

1.1.2. Navedite

Po xx

 

0.00

 

0.00

0.00

 

1.1.3.Navedite

Po xx

 

0.00

 

0.00

0.00

 

1.2. Stručnjaci/konsultanti

1.2.1. Navedite

Po xx

 

0.00

 

0.00

0.00

 

1.2.2. Navedite

Po xx

 

0.00

 

0.00

0.00

 

1.2.3. Navedite

Po xx

 

0.00

 

0.00

0.00

 

1.3.Dnevnica (ručak, večera, smještaj, transfer)

 

 

1.3.1.Međunarodni

Po danu

 

0.00

 

0.00

0.00

 

1.3.2.Lokalni

Po danu

 

0.00

 

0.00

0.00

 

Suma stavke 1 Ljudski resursi 0.00 0.00

2. Putovanje

2.1. Međunarodno putovanje

Po povratnom letu

 

0.00

 

0.00

0.00

 

2.2. Lokalni transport

Po putovanju

 

0.00

 

0.00

0.00

 

Suma stavke 2 Putovanje 0.00 0.00

3. Oprema i nabavke

3.1. Navedite

Po xx

 

0.00

 

0.00

0.00

 

3.2. Navedite

Po xx

 

0.00

 

0.00

0.00

 

Suma stavke 3 Oprema i nabavka 0.00 0.00

4. Uredske stavke

4.1. Iznajmljivanje ureda i s tim povezani troškovi

Mjesečno

 

0.00

 

0.00

0.00

 

4.2. Uredski materijal

Mjesečno

 

0.00

 

0.00

0.00

 

4.3. Uredski namještaj i oprema

Po komadu

 

0.00

 

0.00

0.00

 

4.4. Druge usluge

Mjesečno

 

0.00

 

0.00

0.00

 

Suma stavke 4 Uredske stavke 0.00 0.00

5. Drugi troškovi i usluge

5.1. Publikacije

Po komadu

 

0.00

 

0.00

0.00

 

5.2. Studije, istraživanje

Po komadu

 

0.00

 

0.00

0.00

 

5.3. Prevođenje

Po 250 riječi

 

0.00

 

0.00

0.00

 

5.4. Usmeno prevođenje

Po osobi/dan

 

0.00

 

0.00

0.00

 

5.5. Konferencije/seminari4

5.5.1. Iznajmljivanje sale

Po događaju

 

 0.00

 

0.00

0.00

 

5.5.2. Iznajmljivanje opreme za usmeno prevođenje

Po događaju

 

 

0.00

 

0.00

0.00

 

5.5.3. Pauze za kafu

Po događaju

 

0.00

 

0.00

0.00

 

5.5.4. Lokalni prevoz

Po događaju

 

0.00

 

0.00

0.00

 

5.5.5. Dnevnice (ručak, večera, smještaj, transfer)

Po događaju

 

0.00

 

0.00

0.00

 

5.5.6. Akcije vidljivosti

Po stavci

 

0.00

 

0.00

0.00

 

Suma stavke 5 Drugi troškovi i usluge

0.00

0.00

 

6. Drugo

6.1. Navedite

Po xx

 

0.00

 

0.00

0.00

 

6.2. Navedite

Po xx

 

0.00

 

0.00

0.00

 

Suma stavke 6 Drugo

0.00

0.00

 

Ukupni troškovi Granta (1-6)

0.00

0.00

 

Već plaćeno (listić bankovne potvrde o uplati za prvu ratu u lokalnoj valuti)

 

0.00

 

Dugovani iznos

 

0.00

 

Napomene:

1 Naznačite da li se Primalac granta obavezuje da dâ doprinos putem doprinosa u naturi, ili putem finansijskog doprinosa. U prvom slučaju, doprinos u naturi će biti opisan, dok u drugom slučaju, valuta finansijskog doprinosa će biti naznačena u kvadratiću.

2 Pogledajte član 2.2. e) 3 Pogledajte član 3.2.

4 Različiti redovi za uzimanje u obzir razlika jediničnih cijena ili broja učesnika u svakom događaju (ručak, putovanja itd.). Prosječna jedinična cijena se može koristiti, ali ne može prosječan broj učesnika.

Ja, potpisnik, potvrđujem da je ukupan iznos uplata iznosio <suma u ciframa i valuta> (<suma slovima i valuta>) i da su pridodani svi popratni dokumenti.

Ime i funkcija predstavnika Primaoca granta:

 

Potpis:

 

Datum:

 

 Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-1465-63/18
19. aprila 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Bakir Izetbegović, s. r.

1 Svi izvještaji bi trebali biti, osim ako se drugačije ne dogovori između Strana, dostavljeni na jednom od zvaničnih jezika Vijeća Evrope (engleskom ili francuskom jeziku)

2 Izraz „odgovarajući originalni popratni dokumenti“ se odnosi na potpisane ugovore, fakture i prijeme rada (za sve transakcije), također bi trebalo pribaviti ovlaštenje plaćanja za sve transakcije u slučaju da Primalac granta koristi takvu praksu, kao i pouzdane dokaze plaćanja (nalog ovlaštenja plaćanja i bankovni izvještaj). U pogledu okruglih stolova / konferencija, podrazumijeva se program koji spominje, između ostalog, naziv, datume, mjesto održavanja, dnevni red događaja, imena stručnjaka koji vode događaj, potpisan spisak učesnika, ugovore s mjestom održavanja događaja (npr. hotel) za iznajmljivanje dvorane, hranu i napitke učesnika, fakture mjesta održavanja događaja za gore navedene usluge, kao i izvještaj o rezultatima događaja. U pogledu konsultantskih usluga podrazumijeva se dokaz stvorenih izlaznih rezultata, ugovori sa stručnjacima i konsultantima koji sadrže specifičan opis usluga koje treba obaviti, fakture dostavljene nakon izvedbe i isporuke radova (specijalnosti konsultanata će odgovarati prirodi aktivnosti za koje su angažovani). U pogledu troškova putovanja/smještaja stručnjaka i učesnika, podrazumijeva se, tamo gdje je to relevantno, ugovori s putničkom agencijom za troškove putovanja i smještaja, fakture putne agencije u kojima se navode odredišta, datumi, cijene karti i imena osoba koje putuju, program događaja u kojem se navode imena stručnjaka i potpisan spisak učesnika. Ovaj spisak nije sveobuhvatan. U slučaju bilo kakve sumnje u pogledu tumačenja značenja izraza „odgovarajući originalni popratni dokumenti“, Primalac granta se upućuje na to da konsultuje Vijeće Evrope.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!