Međunarodni ugovori, broj 2/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-2852/17 od 20. februara 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 45. redovnoj sjednici, održanoj 13. marta 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU DRŽAVNOG PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA 2016. GODINU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum o finansiranju Državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2016. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, potpisan 4. jula 2017. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-936-20/18
13. marta 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Akademik Dragan Čović, s. r.

1 Uredba (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11.03.2014. godine o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), OJ L 77, 15. 03. 2014, str. 11.

2 Eliminiranje neuspješne ponude pet godina nakon završetka postupka nabavke.

3 Eliminiranje neuspješnih aplikacija tri godine nakon završetka postupka nabavke.

4 Za ugovore o pružanju usluga ovaj korak uključuje prethodne kontrole koje se odnose na odobravanje užeg izbora.

5 Po sektorima u indikativnom Strateškom dokumentu.

6 Za Prekograničnu saradnju potrebno je posebno izvještavanje.

7 Ovo uglavnom trebaju biti rezultati, kao i odabrani relevantni pokazatelji rezultata.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!