Službeni glasnik BiH, broj 30/18

Na osnovu člana 8.B i člana 13. Zakona o željeznicama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 52/05), Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine donosi


UPUTSTVO


O UVJETIMA ZA IZDAVANJE I SADRŽAJU POTVRDE O SIGURNOSTI ZA SIGURNO ODVIJANJE PRIJEVOZA U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU


Član 1.
(Predmet Uputstva)

(1) Ovim Uputstvom utvrđuju se uvjeti za izdavanje potvrde o sigurnosti za sigurno odvijanje prijevoza u željezničkom saobraćaju, njen oblik i sadržaj (za dio A i dio B), korištenje standardnih obrazaca zahtjeva za izdavanje potvrda o sigurnosti (za dio A i dio B) pri svakom izdavanju, produženju, ažuriranju ili oduzimanju dijela A ili dijela B potvrde i dodjeljivanje svakoj potvrdi evropskog identifikacioniog broja.

(2) Potvrda o sigurnosti izdaje se imaocu licence za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu (željezničkom prijevozniku - operateru), nakon provedene procedure predviđene ovim Uputstvom i potvrđivanja prihvatljivosti odredbi sistema upravljanja sigurnošću, koje je donio željeznički prijevoznik - operater, kako bi ispunio specifične uvjete za sigurno odvijanje željezničkog saobraćaja na određenoj mreži.

Član 2.
(Oblik i sadržaj potvrde o sigurnosti)

(1) Potvrda o sigurnosti predstavlja javnu ispravu o ispunjenosti uvjeta za sigurno odvijanje prijevoza u željezničkom saobraćaju i sastoji se od dva dijela (dio A i dio B).

(2) Dijelom A potvrde o sigurnosti potvrđuje se prihvatljivost sistema za upravljanje sigurnošću željezničkog prijevoznika – operatera.

(3) Dijelom B potvrde o sigurnosti potvrđuje se prihvatanje odredbi koje je donio željeznički prijevoznik – operater, kako bi ispunio specifične nacionalne zahtjeve potrebne za siguran rad odnosno funkcioniranje na određenoj mreži.

Član 3.
(Prilozi Uputstva)

Sastavni dio ovog Uputstva čine slijedeći prilozi:

- Potvrda o sigurnosti - dio A

Prilog I

- Potvrda o sigurnosti - dio B

Prilog II

- Standardni obrazac zahtjeva i smjernice

Prilog III

- Oznaka za usklađeni sistem numeriranja, koji se naziva evropskom identifikacionom oznakom (EIO) za potvrdu o sigurnosti

Prilog IV

 Član 4.
(Uvjeti za izdavanje potvrde o sigurnosti)

Da bi ostvario pravo na izdavanje potvrde o sigurnosti, željeznički prijevoznik – operater, poduzeće, drugo pravno lice ili preduzetnik, koji želi da vrši uslugu željezničkog prijevoza, mora da ispuni uvjete u pogledu dostavljanja dokumentacije iz člana 7. ovog Uputstva.

Član 5.
(Podnošenje zahtjeva)

(1) Željeznički prijevoznik - operater za izdavanje potvrde o sigurnosti Regulatornom odboru željeznica Bosne i Hercegovine podnosi popunjen standardni obrazac zahtjeva iz Priloga III ovog Uputstva. Obrazac zahtjeva ispunjava se u skladu sa smjernicama opisanim u Prilogu III ovog Uputstva.

(2) Standardni obrazac zahtjeva popunjava se na jednom od jezika naroda Bosne i Hercegovine koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, a može se dostaviti u Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine i u elektronskoj formi.

(3) Standardni obrazac zahtjeva mora biti taksiran, potpisan od strane odgovornog lica podnosioca zahtjeva, te ovjeren pečatom podnosioca zahtjeva.

(4) Ukoliko je standardni obrazac uredno taksiran, uredno popunjen, potpisan od strane odgovornog lica i ovjeren pečatom podnosioca zahtjeva, Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine podnosiocu zahtjeva prijemnim pečatom i potpisom odgovornog lica potvrđuje da je zahtjev zaprimljen u rad odnosno uzet u razmatranje.

Član 6.
(Zahtjev za izdavanje potvrde o sigurnosti za prijevoz)

(1) Zahtjev za izdavanje potvrde o sigurnosti podnosi se na standardnom obrascu datom u Prilogu III ovog Uputstva.

(2) Obrazac iz stava 1. ovog člana koristi se za podnošenje zahtjeva za:

- izdavanje nove potvrde o sigurnosti

dio A i /ili dio B

- obnavljanje potvrde o sigurnosti

dio A i /ili dio B

- ažuriranje potvrde o sigurnosti

dio A i /ili dio B

 (3) Ako se podnose odvojeni zahtjevi za izdavanje nove potvrde dio A i dio B, prvo se podnosi zahtjev za potvrdu o sigurnosti dio A, a zatim zahtjev za potvrdu o sigurnosti dio B.

(4) Željeznički prijevoznik - operater može podnijeti zahtjev za izdavanje samo dijela B potvrde o sigurnosti ukoliko ima važeću potvrdu o sigurnosti dio A.

Član 7.
(Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjeve za izdavanje potvrda o sigurnosti)

(1) Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjeve za izdavanje potvrda o sigurnosti navedena je u obrascima zahtjeva za izdavanje potvrde o sigurnosti i smjernicama za popunjavanje zahtjeva za izdavanje potvrde o sigurnosti.

(2) Uz zahtjev koji se odnosi na dio A potvrde o sigurnosti podnosilac zahtjeva mora da dostavi slijedeća dokumenta:

a) Licencu kojom mu je priznato svojstvo željezničkog prijevoznika - operatera (ovjerena kopija),

b) Interno Uputstvo o sigurnosti kojim je reguliran sistem upravljanja sigurnosti (ovjerena kopija).

(3) Uz zahtjev koji se odnosi na dio B potvrde o sigurnosti podnosilac zahtjeva mora da dostavi slijedeća dokumenta:

a) Potvrdu o sigurnosti za dio A (ovjerena kopija),

b) Licencu kojom mu je priznato svojstvo željezničkog prijevoznika - operatera (ovjerena kopija),

c) Potvrdu o osiguranju ili finasijskom pokriću koja se prilaže licenci za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu (ovjerena kopija),

d) Spisak nužnih propisa i tehničkih specifikacija o interoperabilnosti sa upućivanjem na postupke u sistemu upravljanja sigurnošću i dokumentima o tome kako se primjenjuju (original),

e) Spisak različitih kategorija zaposlenog osoblja ili lica koja pružaju usluge na osnovu zaključenih ugovora,

f) Opis postupaka koji se odnosi na zaposleno osoblje a dio su sistema upravljanja sigurnošću,

g) Spisak različitih kategorija željezničkih vozila,

h) Opis postupaka koji se odnose na željeznička vozila a dio su sistema upravljanja sigurnošću,

i) ostali dokumenti.

Član 8.
(Izdavanje potvrde o sigurnosti)

(1) Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine, odlučit će o podnesenom zahtjevu za izdavanje potvrde o sigurnosti u roku od 90 dana, računajući od dana prijema zahtjeva sa kompletnom dokumentacijom navedenom u članu 7. ovog Uputstva.

(2) Ako željeznički prijevoznik - operater ispunjava sve uvjete iz člana 4. ovog Uputstva, Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine izdaje potvrdu o sigurnosti odnosno Rješenje o odbijanju izdavanja potvrde o sigurnosti, ako podnosilac zahtjeva ne isunjava sve uvjete iz ovog Uputstva, sa obrazloženjem.

(3) Svakoj izdatoj potvrdi o sigurnosti dodjeljuje se evropski identifikacioni broj.

(4) Protiv rješenja o odbijanju izdavanja potvrde o sigurnosti, željeznički prijevoznik - operater može podnijeti žalbu Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od dobijanja istog.

Član 9.
(Podnošenje novog zahtjeva za izdavanje potvrde o sigurnosti)

(1) Željeznički prijevoznik - operater, po prijemu rješenja o odbijanju izdavanja potvrde o sigurnosti, kada otkloni nedostatke o neispunjavanju uvjeta iz člana 4. ovog Uputstva, može da podnese Regulatornom odboru željeznica Bosne i Hercegovine nov zahtjev za izdavanje potvrde o sigurnosti.

(2) Željeznički prijevoznik - operater koji već posjeduje potvrdu o sigurnosti izdatu na osnovu prethodnih podzakonskih akata Regulatornog odbora željeznica Bosne i Hercegovine može da od Regulatornog odbora željeznica Bosne i Hercegovine zatraži izdavanje nove potvrde o sigurnosti prema odredbama ovog Uputstva.

Član 10.
(Oduzimanje i suspenzija potvrde o sigurnosti)

(1) Svaku promjenu uvjeta iz člana 4. ovog Uputstva željeznički prijevoznik - operater je dužan da u roku od osam dana prijavi Regulatornom odboru željeznica Bosne i Hercegovine.

(2) Ako na osnovu prijave željezničkog operatera, ili provjerom, Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine utvrdi da željeznički opereter ne ispunjava sve uvjete iz člana 4. ovog Uputstva, donijet će rješenje o oduzimanju potvrde o sigurnosti, sa obrazloženjem.

(3) O svakom oduzimanju potvrde o sigurnosti Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine obavještava upravitelja infrastrukture u roku od tri dana.

(4) Ukoliko željeznički prijevoznik - operater prestane da pruža usluge željezničkog prijevoza u Bosni i Hercegovini duže od tri mjeseca, a dostavio je pisanu potvrdu Regulatornom odboru željeznica Bosne i Hercegovine da nema namjeru da nastavi da pruža usluge željezničkog prijevoza, Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine oduzima potvrdu o sigurnosti.

(5) Potvrda o sigurnosti prestaje da važi na dan kada je oduzme Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine.

(6) U hitnim slučajevima zbog nepoštovanja eksploatacionih pravila sigurnosti, kao i zbog lošeg tehničkog stanja mobilnih sredstava direktor Regulatornog odbora željeznica Bosne i Hercegovine može suspendirati važenje izdate potvrde o sigurnosti na period ne duži od dva mjeseca.

Član 11.
(Važenje potvrde o sigurnosti)

(1) Potvrda o sigurnosti važi sve dok željeznički prijevoznik - operater izvršava svoje obaveze u skladu sa ovim Uputstvom.

(2) Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine će redovno razmatrati produženje perioda važenja potvrde o sigurnosti svakih pet godina.

(3) Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine može postaviti nove uvjete za izdavanje potvrde o sigurnosti željezničkom prijevozniku - operateru uz pisanu najavu od mjesec dana.

Član 12.
(Registar izdatih potvrda o sigurnosti)

Registar izdatih potvrda o sigurnosti vodi se u Regulatornom odboru željeznica Bosne i Hercegovine.

Član 13.
(Naknada za izdavanje potvrde o sigurnosti)

Naknada za izdavanje potvrde o sigurnosti utvrđena je Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Član 14.
(Usklađivanje)

Ovim Uputstvom o uvjetima za izdavanje i sadržaju Potvrde o sigurnosti za sigurno odvijanje prijevoza u željezničkom saobraćaju preuzimaju se odredbe Uredbe komisije (EZ) br. 653/2007, od 13. juna 2007. o upotrebi jedinstvenog evropskog obrasca rješenja o sigurnosti i dokumentaciji za izdavanje rješenja o sigurnosti u skladu s članom 10. Direktive 2004/49/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća i o valjanosti rješenja o sigurnosti izdatih na osnovu Direktive 2001/14/EZ.

Član 15.
(Stupanje na snagu)

(1) Uputstvo o uvjetima i sadržaju potvrde o sigurnosti za sigurno odvijanje prijevoza u željezničkom saobraćaju stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u Službenim glasnicima entiteta i Brčko distrikta BiH.

(2) Danom stupanja na snagu ovog Uputstva stavlja se van snage Uputstvo o uvjetima i sadržaju potvrde o sigurnosti za sigurno odvijanje prijevoza u željezničkom saobraćaju ("Službeni glasnik BiH", broj 67/08).

Broj 13-01-29-7-180-1/18.
22. marta 2018. godine
Sarajevo


Direktor
Tihomir Narić, s. r.