Međunarodni ugovori, broj 4/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-327/18 od 7. marta 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 46. redovnoj sjednici, održanoj 19. aprila 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE ŠPANIJE O RAZMJENI I MEĐUSOBNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije o razmjeni i međusobnoj zaštiti tajnih podataka, potpisan 5. juna 2017. godine u Sarajevu, na bosanskom, hrvatskom, srpskom, španskom i engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma glasi:

SPORAZUM IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE ŠPANIJE O RAZMJENI I MEĐUSOBNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA


Bosna i Hercegovina i Kraljevina Španija (u daljem tekstu zajednički označene kao "Strane" ili pojedinačno kao "Strana"), u želji da osiguraju zaštitu tajnih podataka nastalih i/ili razmijenjenih između Strana ili Ugovarača u nadležnosti jedne od Strana, su u interesu državne sigurnosti, sastavile sljedeći opšti sigurnosni sporazum (u daljnjem tekstu "Sporazum").

ČLAN 1.
Svrha

Svrha ovog Sporazuma je da se osigura zaštita tajnih podataka Bosne i Hercegovine i/ili Španije koje su proizvele Strane ili Ugovarači pod njihovom nadležnošću, i/ili koji su razmijenjeni između Strana, između Ugovarača u njihovoj nadležnosti i između Strane i bilo kojeg Ugovarača u nadležnosti druge Strane. Sporazumom se utvrđuju sigurnosne procedure i aranžmani za takvu zaštitu.

ČLAN 2.
Definicije

U svrhu ovog Sporazuma, primjenjivat će se sljedeće definicije:

a) "Ugovor koji sadrži tajne podatke" znači ugovor ili podugovor, uključujući i sve pregovore koji prethode zaključivanju ugovora koji sadrže tajne podatke ili koji uključuju pristup, nastajanje, korištenje ili prijenos tajnih podataka.

b) "Tajni podatak" znači svaka informacija koja bez obzira na njen oblik ili prirodu, ili način prenosa kojeg određuje pojedinačno jedna Strana ili zajednički obje Strane, zahtijeva zaštitu od nedozvoljenog otkrivanja ili gubljenja, a na koju se primjenjuje sigurnosna klasifikacija, u skladu sa zakonima i propisima Strane ili Strana;

c) "Nadležni sigurnosni organ" ili "NSO" znači sigurnosni organ Strane koja je odgovorna za primjenu i nadzor nad odredbama utvrđenih u ovom Sporazumu.

d) "Ugovarač" znači svako lice ili tijelo koje posjeduje pravnu sposobnost za sklapanje ugovora.

e) "Sigurnosna dozvola za objekat" ili "FSC" znači potvrda državnog sigurnosnog organa (DSO) ili nadležnog sigurnosnog organa (NSO) Strane, da je Ugovarač u određenom objektu uspostavio odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu tajnih podataka do i uključujući određeni stepen sigurnosne klasifikacije.

f) "Državni sigurnosni organ" ili "DSO" znači državni organ Strane koji ima krajnju odgovornost za sigurnost tajnih podataka u skladu s odredbama ovog Sporazuma. DSO može također preuzeti neke ili sve odgovornosti NSO.

g) "Princip potrebno znati" znači potreba pojedinca da ima pristup tajnim podacima u vezi sa službenim dužnostima i/ili za izvršenje određenog zadatka.

h) "Sigurnosna dozvola za osoblje (PSC)" znači odobrenje koje DSO ili NSO izdaje pojedincu koji je prošao sigurnosnu provjeru, za pristup i rukovanje tajnim podacima do određenog stepena tajnosti, u skladu s državnnim zakonima i propisima.

i) "Strana pošiljalac" znači Strana ili Ugovarač u njenoj nadležnosti, koja pruža tajne podatke Strani primaocu, u skladu s ovim Sporazumom.

j) "Strana primalac" znači Strana, ili Ugovarač u njenoj nadležnosti, koja prima tajne podatke od Strane pošiljaoca, u skladu s ovim Sporazumom.

k) "Pismo o sigurnosnim aspektima (SAL)" ili "Vodič o stupnjevima sigurnosne klasifikacije (SCG)" znači dokument koji je izdao nadležni organ jedne od Strana, kao dio bilo kojeg ugovora koji sadrži tajne podatke, u kojem su naznačeni sigurnosni zahtjevi i/ili identificirani aspekti koji zahtijevaju sigurnosnu zaštitu.

l) "Stupanj sigurnosne klasifikacije" znači kategorija dodijeljena tajnim podacima koja ukazuje na osjetljivost istih, stupanj oštećenja koje bi moglo nastati u slučaju neovlaštenog otkrivanja ili gubitka, i stepen zaštite koji Strane treba da primijene.

m) "Sigurnosni incident" znači čin ili propust suprotan državnim zakonima i propisima, koji može dovesti ili dovodi do neovlaštenog pristupa, otkrivanja, gubitka, uništenja ili odavanja tajnih podataka nastalih/ili razmijenjenih u skladu s ovim Sporazumom.

n) "Treća strana" znači svaka država, uključujući pravne subjekte i pojedince pod njezinom jurisdikcijom, ili međunarodne organizacije, koje nisu strana u ovom Sporazumu.

ČLAN 3.
Sigurnosni organi

1. DSO-i Strana su:

Za Bosnu i Hercegovinu:

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine

Sektor za zaštitu tajnih podataka - Državni sigurnosni organ

Za Španiju:

Državni sekretar,

Direktor nacionalnog obavještajnog centra

Nacionalni ured sigurnosti

2. Svaki DSO izvještava drugi DSO, o nadležnim sigurnosnim organima (CSA) u njihovim zemljama, u pismenoj formi, prije stupanja Sporazuma na snagu.

3. Svaki DSO u pisanoj formi izvještava drugi DSO, o svim važnim izmjenama u njihovim DSO/NSO.

ČLAN 4.
Stepeni sigurnosne klasifikacije

1. U skladu s ovim Sporazumom, svaki tajni podatak mora biti označen odgovarajućim stepenom sigurnosne klasifikacije, u skladu s državnim zakonima i propisima Strane pošiljaoca. Strana primalac neće ponovo označavati tajni podatak koji je dobila od Strane pošiljaoca.

2. Strane su saglasne da stepeni sigurnosne klasifikacije odgovaraju jedni drugima, te da će se smatrati ekvivalentnim, kako slijedi:

Za Bosnu i Hercegovinu

Za Španiju

VRLO TAJNO

SECRETO

TAJNO

RESERVADO

POVJERLJIVO

CONFIDENCIAL

INTERNO

DIFUSIÓN LIMITADA

 3. Strana primalac će osigurati da se ne mijenjaju niti ukidaju stepeni sigurnosne klasifikacije, dodijeljeni tajnim podacima, dobivenim od Strane pošiljaoca, osim uz prethodno pismeno odobrenje Strane pošiljaoca.

ČLAN 5.
Sigurnosne mjere

1. Strane će poduzeti sve odgovarajuće mjere primjenjive u skladu s njihovim državnim zakonima i propisima, u cilju zaštite tajnih podataka razmijenjenih i/ili nastalih u okviru ovog Sporazuma.

2. Strana pošiljalac obavještava Stranu primaoca o:

a) Stepenu sigurnosne klasifikacije dostavljenog tajnog podatka i svim uslovima ustupanja ili ograničenjima u korištenju istog i

b) Svakoj daljnoj promjeni stepena sigurnosne klasifikacije dostavljenog tajnog podatka.

3. Nakon dostavljanja tajnog podatka, Strana primalac će:

a) u skladu sa svojim državnim zakonima i propisima, istom dodijeliti stepen zaštite jednak najmanje stepenu zaštite koji dodjeljuje vlastitom tajnom podatku, prema odgovarajućem stepenu sigurnosne klasifikacije.

b) ako je potrebno, osigurati da takav tajni podatak dobije odgovarajuću oznaku u skladu s njenim stepenom sigurnosne klasifikacije;

c) osigurati da se takav tajni podatak koristi isključivo u svrhu za koju je dostavljen (osim u slučaju kada Strana pošiljaoc daje izričit pristanak u pisanoj formi, za dalju ili drugačiju upotrebu istog), i

d) u skladu s članom 7. ovog Sporazuma, tajni podatak se ne otkriva trećoj strani bez prethodnog pismenog odobrenja Strane pošiljaoca.

4. Za postizanje i održavanje uporedivih sigurnosnih standarda, svaki DSO će, na zahtjev drugog DSO, pružiti informaciju o svojim sigurnosnim pravilima, standardima, postupcima i praksi za zaštitu tajnih podataka, te će u tu svrhu omogućiti posjete DSO ili NSO druge Strane, prema potrebi.

5. Svaka Strana osigurava primjenu odgovarajućih mjera zaštite tajnih podataka koji se obrađuju, pohranjuju ili prenose u komunikacionim i informacionim sistemima. Takve mjere će osigurati povjerljivost, integritet, dostupnost, i prema potrebi neosporavanje i autentičnost tajnih podataka, kao i odgovarajući nivo odgovornosti i sljedivosti radnji preuzetih u vezi zaštite tajnih podataka.

ČLAN 6.
Pristup tajnim podacima

1. Niko nema pravo pristupa tajnim podacima isključivo na temelju zvanja, funkcije ili sigurnosne dozvole za osoblje (PSC).

2. Pristup tajnim podacima s oznakom POVJERLJIVO/CONFIDENCIAL ili više ograničen je na pojedince koji imaju potrebu znati i kojima je izdata odgovarajuća PSC. Ti pojedinci moraju biti upoznati sa svojim odgovornostima u vezi sa zaštitom tajnih podataka prije nego što im se odobri pristup.

3. Za državljane Bosne i Hercegovine i Španije koji žive u vlastitoj zemlji i zatraže pristup tajnim podacima, odgovornost za provođenje procesa PSC leži na njihovim DSO.

4. Za državljane Bosne i Hercegovine i Španije koji žive u zemlji druge strane i zatraže pristup tajnim podacima, PSC postupak može provesti DSO bilo koje Strane, uz pomoć druge strane kada je to potrebno. Na zahtjev i u skladu s državnim zakonima, DSO-i uzajamno se pomažu pri provedbi postupaka provjere kandidata koji su potrebni za primjenu ovog sporazuma. DSO-i se međusobno konsultiraju o minimumu informacija potrebnih za procedure provjere.

5. PSC nije potrebna za pristup tajnim podacima s oznakom INTERNO ili DIFUSIÓN LIMITADA. Takav pristup će biti ograničen na pojedince koji imaju potrebu znati, a koji su upoznati sa svojim odgovornostima i obavezama koje se odnose na zaštitu takvih tajnih podataka.

6. U okviru aktivnosti u oblasti zaštite tajnih podataka od zajedničkog interesa za obje Strane, dozvole za osoblje i objekte, izdate u skladu sa zakonima i propisima jedne od Strana bit će priznate od druge Strane. Ekvivalentnost sigurnosnih klasifikacija moraju biti u skladu s Članom 4. ovog Sporazuma.

ČLAN 7.
Ograničenja u korištenju i otkrivanju

1. U skladu s odredbama stava 3. ovoga člana, te s državnim zakonima i propisima Strane primaoca, tajni podaci dostavljeni prema ovom Sporazumu, neće se otkrivati trećim stranama bez prethodnog pisanog odobrenja Strane pošiljaoca.

2. Ukoliko je prethodna pisana saglasnost data suprotno od Strane pošiljaoca, Strana primalac neće koristiti ili dopustiti upotrebu, ni jednog tajnog podatka primljenog od Strane pošiljaoca, osim u svrhe za koje je dostavljen i unutar svih ograničenja.

3. U okviru državnih zakona i propisa, Strana primalac će poduzeti sve razumne korake koji su joj na raspolaganju, u cilju zaštite tajnih podataka od otkrivanja. Ako postoji bilo koji zahtjev za otkrivanje nekog tajnog podatka shodno ovom Sporazumu, Strana primalac će o tome odmah obavijestiti Stranu pošiljaoca u pisanom obliku, a obje Strane će se međusobno konsultovati pisanim putem, prije nego što Strana primalac donese odluku o otkrivanju.

ČLAN 8.
Prenos tajnih podataka

1. Ako se tajni podatak s oznakom POVJERLJIVO/CONFIDENCIAL ili više fizički prenosi između Strana, šalje se putem kanala Vlada-Vladi. Međutim, DSO ili odnosni NSO mogu međusobno dogovoriti druge kanale, u skladu s državnim zakonima i propisima Strane pošiljaoca.

2. Ako se tajni podatak s oznakom INTERNO/DIFUSIÓN LIMITADA fizički prenosi između Strana, to će se provesti u skladu s državnim zakonima i propisima Strane pošiljaoca, što uključuje korištenje međunarodnih poštanskih službi ili komercijalnih kurirskih kompanija.

3. Strana primalac će potvrditi u pisanom obliku prijem tajnih podataka. Da bi se to omogućilo, Strana pošiljalac će uz tajne podatke priložiti potvrdu o prijemu koju potpisuje Strana primalac i vraća Strani pošiljaocu do određenog datuma.

4. Kad se između Strana prenose velike količine tajnih podataka kao teret, prevozna sredstva, put i svi zahtjevi pratnje podliježu planu prevoza, kojeg su unaprijed i zajednički dogovorili DSO ili relevantni NSO Strana.

5. Tajni podatak koji se prenosi elektronski između Strana, ne šalje se bez zaštite. Takvi prijenosi moraju biti zaštićeni kriptografskim sredstvima, koja su međusobno prihvatili DSO ili NSO obje Strane.

ČLAN 9.
Prevođenje, umnožavanje i uništavanje tajnih podataka

1. Svi prevodi i reprodukcije tajnih podataka, pribavljeni u skladu s ovim Sporazumom, zadržavaju izvorni stepen sigurnosne klasifikacije i zaštićeni su u skladu s tim.

2. Prevodi sadrže odgovarajuću napomenu na jeziku na kojem su prevedeni, kojom se naznačava da isti sadrže tajni podatak druge Strane.

3. Prevodi i reprodukcije će biti ograničeni na minimum potreban u službene svrhe, a vršit će ih samo pojedinci koji imaju potrebu znati, a koji imaju PSC do stepena sigurnosne klasifikacije umnoženih ili prevednih tajnih podataka.

4. Tajni podaci s oznakom stepena TAJNO/RESERVADO ili višeg prevodit će se i reproducirati samo uz prethodnu pisanu dozvolu nadležnog sigurnosnog organa Strane pošiljaoca.

5. Kada prestane potreba za tajnim podacima pribavljenim u okviru ovog Sporazuma, isti će biti uništeni u skladu sa standardima koje bi Strana primalac primijenila na svoje vlastite tajne podatke s ekvivalentnim stepenom sigurnosne klasifikacije.

6. Tajni podaci s oznakom stepena TAJNO/RESERVADO ili više neće biti uništavani. Bit će vraćeni nadležnom sigurnosnom organu Strane pošiljaoca.

7. Ako krizna situacija onemogućava zaštitu tajnog podatka kako je predviđeno ovim Sporazumom, isti će biti uništen uz pomoć odgovarajućih sredstava, čim to bude izvodljivo, kako bi se izbjegao sigurnosni incident. Strana primalac će pisanim putem obavijestiti DSO ili relevantnu NSO Strane pošiljaoca, ukoliko je u kriznoj situaciji potrebno uništiti tajne podatke iz ovog Sporazuma.

8. Strana pošiljalac može zabraniti prevođenje ili umnožavanje, izmjenu ili uništenje tajnih podataka, uz odgovarajuću oznaku ili priloženu pisanu obavijest.

ČLAN 10.
Sigurnosna saradnja

1. Kada DSO ili NSO jedne Strane traže potvrdu sigurnosne dozvole za objekte (FCS) od Ugovarača iz druge Strane, dužni su dostaviti formalni pisani zahtjev DSO ili NSO te Strane, koji će sadržati najmanje sljedeće podatke:

a) Ime Ugovarača,

b) Adresa Ugovarača i

c) Razlog upućivanja zahtjeva.

2. Kada DSO ili NSO jedne Strane traže potvrdu sigurnosne dozvole za osoblje (PSC) za određenu osobu iz druge Strane, dužni su dostaviti formalni pisani zahtjev DSO ili NSO te Strane, koji će sadržati najmanje sljedeće podatke:

a) Ime osobe;

b) Datum i mjesto rođenja;

c) Državljanstvo dotične osobe, i

d) Naziv organizacije u kojoj je zaposlena dotična osoba.

3. Po prijemu zahtjeva opisanog u stavu 1. ili stavu 2. ovog člana, DSO ili NSO će obavijestiti DSO ili NSO Strane podnosioca zahtjeva, o statusu sigurnosne dozvole za objekte (FCS) ili sigurnosne dozvole za osoblje (PSC) predmetnog Ugovarača ili pojedinca, i o roku važenja sigurnosne dozvole za objekte ili o datumu isticanja sigurnosne dozvole za osoblje.

4. Ako Ugovarač ili pojedinac trenutno nemaju sigurnosnu dozvolu za objekte ili osoblje, ili je dozvola nižeg stepena nego što je potrebno, DSO ili NSO koji zaprime zahtjev obavijestit će o toj činjenici DSO ili NSO koji je podnio zahtjev. Ako je traženo u izvornom zahtjevu, u obavijesti nadležnog NSA ili CSA također je potrebno navesti da li je u toku postupak izdavanja FCS ili PSC s odgovarajućim stepenom.

5. Na zahtjev, DSO-i ili NSO-i će jedni drugima pomagati u istragama u vezi sa sigurnosnim dozvolama za objekte i osoblje, u skladu s državnim zakonima i propisima.

6. Ako informacija dostavljena DSO ili NSO kojom se potvrđuje sigurnosna dozvola za objekte (FCS) ili osoblje (PCS), dovodi u sumnju postojeći status sigurnosne dozvole relevantnog Izvođača ili pojedinca, DSO ili NSO je dužan o tome obavijestiti DSO ili NSO koji je podnio zahtjev u najkraćem roku. DSO ili NSO koji je potvrdio FSC ili PSC će odmah provesti reviziju i obavijestiti DSO ili NSO koji je podnio zahtjev, da li su predložene ikakve promjene u statusu sigurnosne dozvole za objekte Ugovarača ili za pojedinca.

7. DSO-i ili NSO-i mogu zatražiti od NSA ili CSA druge Strane da izvrše reviziju (pregledaju) svaku sigurnosnu dozvolu za objekte ili osoblje koju su izdali. Po završetku takvog pregleda, DSO ili NSO su dužni obavijestiti o rezultatima revizije DSO ili NSO koji su podnijeli zahtjev, a kada je potrebno poduzeti i sve daljnje mjere.

8. Ako u skladu s državnim zakonima i propisima, DSO ili NSO povuče ili smanji stepen postojeće sigurnosne dozvole za objekte (FSC) ili sigurnosne dozvole za osoblje (PSC), izdate Ugovaraču ili pojedincu za kojeg je osigurana potvrda, DSO ili NSO druge Strane će o tome biti obaviještena u pisanom obliku, čim to bude izvodljivo.

ČLAN 11.
Ugovori koji sadrže tajne podatke

1. Ako jedna Strana ili Ugovarač koji je u njenoj nadležnosti predloži ugovor koji sadrži tajni podatke koji uključuje tajne podatke označene s POVJERLJIVO/CONFIDENCIAL ili više s Ugovaračem u nadležnosti druge Strane, ista će prvo dobiti pismenu potvrdu od DSO ili NSO druge Strane da je Ugovaraču odobrena FSC i/ili PSC do odgovarajućeg stepena sigurnosne klasifikacije, u skladu s članom 10. ovog Sporazuma.

2. DSO koji je izdao FCS ili PCS, nadgleda mjere provođenja Ugovarača ili Podugovarača, u skladu s njegovim zakonima i propisima.

3. FSC i/ili PSC nije potreban za ugovore koji sadrže tajne podatke koji su ograničeni na tajni podatak sa stepenom INTERNO / DIFUSIÓN LIMITADA.

4. Ugovori koji sadrže tajne podatke će sadržavati klauzulu o sigurnosnim zahtjevima, koja će najmanje uključivati sljedeće:

a) Definicija termina "Classified Information" i ekvivalenta stepenima sigurnosne klasifikacije Strana, u skladu s odredbama člana 4. ovog Sporazuma,

b) Izjava da će tajni podatak nastao i/ili razmijenjen kao posljedica ugovora, biti zaštićen od strane Ugovarača, u skladu sa važećim državnim zakonima i propisima,

c) Zahtjev da će Ugovarač otkriti tajni podatak samo pojedincima koji imaju potrebu znati, kojima je dodijeljena sigurnosna dozvola s odgovarajućim stepenom sigurnosne klasifikacije, koji su upoznati o svojim obavezama, i koji su zaduženi za obavljanje svih zadataka ili ispunjenje obaveza vezi s Ugovorom koji sadrži tajne podatke,

d) Zahtjev iz tačke c) Ugovarač neće otkrivati ili dozvoliti otkrivanje tajnog podatka koji se odnosi na Ugovorom koji sadrži tajne podatke, trećoj Strani;

e) Zahtjev da tajni podatak u vezi s Ugovorom koji sadrži tajne podatke može da se koristi samo u svrhu za koju je pribavljen, ili na osnovu naknadne, isključive saglasnosti Strane pošiljaoca u pisanom obliku;

f) Izmjene u procedurama i mehanizmima koje mogu nastati u vezi s tajnim podacima, uključujući i izmjene njihovog stepena sigurnosne klasifikacije;

g) Kanali koji će se koristiti za prenos tajnih podataka koji će biti u skladu sa zahtjevima člana 8. ovog Sporazuma.

h) Procedure prevođenja, umnožavanja i uništavanja, koje će biti u skladu sa zahtjevima člana 9. ovog Sporazuma;

i) Procedure odobravanja posjeta osoblja jedne Strane drugoj Strani, u vezi s aktivnošću iz Ugovora koji sadrži tajne podatke, koje će biti u skladu s članom 12. ovog Sporazuma;

j) Detalji o NSO ili DSO koji su ovlašteni da odluče o slanju i nadziranju čuvanja tajnih podataka u vezi s Klasifikovanim ugovorom; i

k) Zahtjev da će Ugovarač odmah obavijestiti svoj DSO ili NSO o svakom postojećem sigurnosnom incidentu ili sumnji u isti, a koji se tiče tajnog podatka u vezi s Ugovorom koji sadrži tajne podatke, te poduzeti sve razumne radnje u cilju ublažavanja efekata takvog sigurnosnog incidenta.

5. Ugovori koji sadrži tajne podatke kojima su obuhvaćeni tajni podaci označeni kao POVJERLJIVO/CONFIDENCIAL ili više sadržavat će SAL ili SCG koji identifikuju sigurnosne zahtjeve ugovora.

6. Nadležni DSO ili NSO Strane koja odobrava dodjelu Ugovora koji sadrži tajne podatke koji uključuje tajne podatke označene kao POVJERLJIVO/CONFIDENCIAL ili više, dostavit će kopiju važnih dijelova Ugovora koji sadrži tajne podatke, kao i SAL ili SCG, nadležnom DSO ili NSO Strane primaoca, u cilju olakšane provedbe ugovora.

7. Za ugovore koji sadrže tajne podatke koji uključuju zajedničko kreiranje tajnih podataka, nadležni DSO-i ili NSO-i mogu se međusobno konsultovati i zajednički dogovoriti odredbe klauzule sigurnosnih zahtjeva koja će se ugraditi u Ugovor koji sadrži tajne podatke.

ČLAN 12.
Posjete

1. Posjete u cilju pristupa tajnim podacima podliježu prethodnom odobrenju NSO-a domaćina. Odobrenje se dodjeljuje samo osobama koje su u skladu s državnim zakonom ovlaštene pristupiti tajnim podacima određenog nivoa tajnosti.

2. Zahtjev za posjetu u vezi s tajnim podacima stepena POVJERLJIVO/CONFIDENCIAL i više dostavlja se na odobrenje NSO-u strane domaćina najmanje četrnaest (14) radnih dana prije posjete. U hitnim slučajevima zahtjev može biti dostavljen u kraćem periodu, uz prethodnu koordinaciju između nadležnih sigurnosnih organa Strana.

3. Svaka Strana će osigurati zaštitu ličnih podataka posjetioca u skladu sa zakonima i propisima.

4. Posjete koje se odnose na tajne podatke stepena INTERNO/DIFUSIÓN LIMITADA ugovorat će se direktno između objekta u zemlji Strane koja treba obaviti posjetu i objekta koji treba biti posjećen.

5. Zahtjev za posjetu sačinjava se na engleskom jeziku i prvenstveno sadržava sljedeće:

a) svrhu te predloženi datum posjete;

b) ime i prezime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo i broj pasoša ili lične karte posjetioca;

c) funkciju posjetioca i ime organa, agencije ili društva kojeg predstavlja;

d) valjanost i nivo sigurnosne dozvole za PSC posjetioca;

e) ime, adresu, broj telefona i faksa, e-mail adresu i kontakt podatke organa, agencija odnosno objekata koja se namjeravaju posjetiti;

f) datum sačinjenog zahtjeva i potpis nadležnog organa.

6. NSO-i strana mogu sastaviti spisak pojedinaca s pravom na višestruke posjete. Spiskovi su inicijelno važeći tokom dvanaest (12) mjeseci. Uslove određene posjete potrebno je direktno dogovoriti s prikladnim kontakt osobama ispred pravne osobe koju ti pojedinci namjeravaju posjetiti, a u skladu s dogovorenim uslovima.

ČLAN 13.
Sigurnosni incidenti

1. Svaki postojeći sigurnosni incident ili sumnja na isti, koji se tiče tajnih podataka druge Strane (uključujući i zajednički kreirane tajne podatke) istraživat će Strana kod koje se incident desio.

2. Ako je sigurnosni incident koji se tiče tajnih podataka druge Strane (uključujući i zajednički kreirane tajne podatke) potvrđen, DSO ili NSO Strane gdje se incident dogodio, poduzet će odgovarajuće mjere u skladu sa svojim državnim zakonima ili propisima, s ciljem ograničavanja posljedica. Ako je potrebno, DSO ili NSO će pokrenuti disciplinski i/ili sudski postupak, u skladu sa svojim državnim zakonima i propisima.

3. Ako sigurnosni incident ili sumnja na isti, dovede do nedozvoljenog otkrivanja ili gubljenja tajnih podataka druge Strane (uključujući i zajednički kreirane tajne podatke) DSO ili NSO Strane gdje se incident dogodio, o rezultatu istrage će obavijestiti drugi DSO ili NSO, pisanim putem i što je moguće prije, kao i o svakoj poduzetoj mjeri u sprječavanju ponavljanja.

ČLAN 14.
Troškovi

1. Implementacija ovog Sporazuma neće iziskivati troškove.

2. U slučaju bilo kakvih troškova, svaka Strana snosi vlastite troškove, nastale tokom ispunjenja njenih obaveza iz ovog Sporazuma.

ČLAN 15.
Rješavanje sporova

Svaki spor ili nesuglasica između Strana u tumačenju ili primjeni ovog Ugovora, ili bilo koji drugi spor ili nesuglasica koji proizlazi iz ovog Ugovora, rješavat će se isključivo putem konsultacija između stranaka bez pribjegavanja vanjskoj nadležnosti.

ČLAN 16.
Završne odredbe

1. Svaka Strana obavještava drugu Stranu o ispunjenju unutrašnjih procedura potrebnih za stupanje na snagu ovog Sporazuma, u pisanom obliku. Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon prijema posljednje obavijesti.

2. Ovaj Sporazum može se izmijeniti i dopuniti uz obostranu pisanu saglasnost Strana. Svaka Strana može predložiti izmjene i dopune ovog Sporazuma, u bilo koje vrijeme. Ako jedna Strana uputi takav prijedlog, Strane će započeti konsultacije o izmjeni ovog Sporazuma. Dogovorene izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu s uslovima iz stava 1. ovog člana.

3. DSO-i ili NSO-i mogu zaključiti provedbene aranžmane u skladu s ovim Sporazumom.

4. Ovaj Sporazum ostaje na snazi do daljnjeg. Strana može raskinuti ovaj Sporazum uz pisanu obavijest dostavljenu drugoj Strani diplomatskim putem, a Sporazum će biti stavljen van snage 6 mjeseci nakon prijema takve obavijesti. U slučaju okončanja ovog Sporazuma, Strane su dužne štititi svaki tajni podatak, već nastao i/ili razmijenjen u skladu s ovim Sporazumom, sve dok taj podatak ostaje tajan.

U potvrdu navedenog, ovaj Sporazum potpisali su propisno ovlašteni predstavnici Strana.

Sastavljeno u Sarajevu, dana 05. juna 2017. godine, u dva originala, na zvaničnim jezicima u Bosni i Hercegovini (bosanskom, hrvatskom i sprskom), na španskom i na engleskom jeziku, od kojih je svaki tekst jednako vjerodostojan. U slučaju razlika između Strana u tumačenju odredbi ovog Sporazuma, prevladava tekst na engleskom jeziku.

Za Bosnu i Hercegovinu:

Za Kraljevinu Španiju:

Gdin Dragan Mektić

Gdin Juan Bosco Giménez Soriano

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine

Ambasador Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini

 Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-1465-68/18
19. aprila 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Bakir Izetbegović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!