Službeni glasnik BiH, broj 17/19

Na osnovu člana 5. stav 3. Statuta Komisije, Komisija za računovodstvo i reviziju BiH i odredbi člana 2. Poslovnika o načinu konstituisanja i rada KRRBiH br. 138-1/12 od 27.12. 2012. g., Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je, na svojoj sjednici održanoj dana, 26.2.2019. godine, donijela


ODLUKU


O IMENOVANJU GENERALNOG SEKRETARA KOMISIJE


Član 1.


Mr. sc. Gabriela Čilić Kardov, magistar ekonomskih nauka, imenuje se za generalnog sekretara Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine na mandatni period od godinu dana.

Član 2.


U skladu sa članom 1., imenovana preuzima sva prava i obaveze s danom 1.3.2019. godine.

Član 3.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje


S obzirom da je Mirela Bojić, dipl. pravnik, razriješena funkcije generalnog sekretara Komisije odlukom br. 110-3/19 od 26.2. 2019. g. i da je članom 5. Statuta Komisije propisano da sjedište generalnog sekretara određuje predsjedavajući Komisije na mandatni period od godinu dana, za generalnog sekretara Komisije RRBiH imenovana je Gabriela Čilić Kardov, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

Broj 110-4/19
26. februara 2019. godine


Predsjedavajući
Komisije za računovodstvo i reviziju BiH
Prof. dr. Novak Kondić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!