Međunarodni ugovori, broj 3/18

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 37. sjednici Doma naroda, održanoj 17. aprila 2018. godine, i na 60. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 18. aprila 2018. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 1 NA UGOVOR O FINANSIRANJU, ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE 19. MAJA 2014. GODINE U SARAJEVU I 5. JUNA 2014. GODINE U LUKSEMBURGU (UGOVOR O FINANSIRANJU) - DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE BiH/C (Fi 82.304-SERAPIS 2010-0562)


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Amandmana broj 1 na Ugovor o finansiranju, zaključen između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke 19. maja 2014. godine u Sarajevu i 5. juna 2014. godine u Luksemburgu (Ugovor o finansiranju) - Distribucija električne energije BiH/C (Fi 82.304-SERAPIS 2010-0562), potpisanog 8. septembra 2017. godine u Sarajevu.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" - Međunarodni ugovori.

Broj 01,02-05-2-718/18
18. aprila 2018. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Mladen Bosić, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Mr. Ognjen Tadić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!