Službeni glasnik BiH, broj 85/18

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi s članom 10. stav (1) Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 72/16) i članom 5. Odluke o uspostavljanju radnih grupa za evropske integracije ("Službeni glasnik BiH", broj 34/17), na prijedlog Direkcije za evropske integracije, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 146. sjednici održanoj 18. juna 2018. godine, usvojilo je


LISTU


PREDSJEDAVAJUĆIH I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆIH RADNIH GRUPA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

(1) Lista predsjedavajućih i zamjenika predsjedavajućih radnih grupa za evropske integracije i redoslijed njihovog rotiranja svakih šest mjeseci data je u nastavku:

RADNA GRUPA

PRVO PREDSJEDAVANJE

DRUGO PREDSJEDAVANJE

TREĆE PREDSJEDAVANJE

1. Sloboda kretanja roba

Radmila Dragišić, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske

Dragan Milović, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Marinko Bošnjak, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

2. Sloboda kretanja radnika

Snježana Kapić,

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Mira Vasić,

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske

Damir Dizdarević,

Ministarstvo civilnih poslova BiH

3. Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga

Radmila Dragišić,

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske

Dragiša Mekić,

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Aida Milavić,

Federalno ministarstvo trgovine

4. Sloboda kretanja kapitala

Mira Bradara,

Federalno ministarstvo finansija

Snježana Rudić,

Ministarstvo finansija Republike Srpske

Miroljub Krunić,

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine

5. Javne nabavke

Admir Ćebić,

Agencija za javne nabavke BiH

Damir Morić,

Federalno ministarstvo finansija

Slavoljub Stojanović,

Ministarstvo finansija Republike Srpske

6. Pravo privrednih društva

Slavica Bogdanović,

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske

Niko Grubešić,

Ministarstvo pravde BiH

Jasmina Pašić,

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

7. Pravo intelektualne svojine

Josip Merdžo,

Institut za intelektualno vlasništvo BiH

Stipo Buljan,

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Zoran Savić,

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske

8. Politika konkurencije

Arijana Regoja - Dražić,

Konkurencijsko vijeće BiH

Alija Aljović,

Federalno ministarstvo finansija

Radmila Mihić,

Ministarstvo finansija Republike Srpske

9. Finansijske usluge

Mira Bradara,

Federalno ministarstvo finansija

Snježana Rudić,

Ministarstvo finansija Republike Srpske

Miroljub Krunić,

Ministarstvo finansija i trezora BiH

10. Informaciono društvo i mediji

Ernest Đonko,

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Biljana Vojvodić,

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske

Vlatko Drmić,

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

11. Poljoprivreda i ruralni razvoj

Nijaz Brković,

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Zoran Maletić,

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Dušan Nešković,

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

12. Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika

Marijo Vrebac,

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Radmila Čojo,

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Dušan Nešković,

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

13. Ribarstvo

Zoran Maletić,

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Dušan Nešković

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Faketa Begović,

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

14. Transportna politika

Nataša Kostić,

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske

Zoran Andrić,

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

Pavo Boban,

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

15. Energija

Tarik Begić,

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Milan Baštinac,

Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske

Admir Softić,

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

16. Oporezivanje

Slobodanka Popović,

Ministarstvo finansija Republike Srpske

Muharem Mašinović,

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

Hajrudin Hadžimehanović,

Federalno ministarstvo finansija

17. Ekonomska i monetarna politika

Vera Letica,

Ministarstvo finansija i trezora BiH

Alija Aljović,

Federalno ministarstvo finansija

Jelena Popović,

Ministarstvo finansija Republike Srpske

18. Statistika

Emir Kremić,

Federalni zavod za statistiku

Jasmin Komić,

Republički zavod za statistiku Republike Srpske

Velimir Jukić,

Agencija za statistiku BiH

19. Socijalna politika i zapošljavanje

Snježana Kapić,

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Mira Vasić,

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske

Damir Dizdarević,

Ministarstvo civilnih poslova BiH

20. Preduzetnička i industrijska politika

Zoran Savić,

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske

Dragan Milović,

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Zdravko Čerović,

Federalno ministarstvo razvoja, preduzetništva i obrta

21. Transevropske mreže

Mladen Goluža,

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

Pavo Boban,

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Milenko Todorović,

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske

22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Radmila Dragišić,

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske

Vera Letica,

Ministarstvo finansija i trezora BiH

Samir Bakić,

Federalno ministarstvo finansija

23. Pravosuđe i osnovna prava

Željko Bogut,

Ministarstvo pravde BiH

Ajša Softić,

Federalno ministarstvo pravde

Slobodan Zec,

Ministarstvo pravde Republike Srpske

24. Pravda, sloboda i sigurnost

Samir Rizvo,

Ministarstvo sigurnosti BiH

Mirko Kuprešaković,

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Slaven Rosić,

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske

25. Nauka i istraživanje

Siniša Marčić,

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske

Biljana Čamur Veselinović,

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Sifet Kukuruz,

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

26. Obrazovanje i kultura

Mario Mikulić,

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zapadnohercegovačkog kantona

Radmila Kocić-Ćućić,

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

Adnan Husić,

Ministarstvo civilnih poslova BiH

27. Okoliš i klimatske promjene

Svjetlana Radusin,

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Brankica Pandurević,

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Mehmed Cero,

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

28. Zaštita potrošača i zaštita zdravlja

Amela Lolić,

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

Draženka Malićbegović,

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Goran Čerkez,

Federalno ministarstvo zdravstva

29. Carinska unija

Hajrudin Podbićanin,

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Damir Morić,

Federalno ministarstvo finansija

Slobodanka Popović,

Ministarstvo finansija Republike Srpske

30. Vanjski odnosi

Midhat Salić,

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Samir Bakić,

Federalno ministarstvo finansija

Slobodanka Dubravac,

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske

31. Vanjska, sigurnosna i odbrambena politika

Almir Šahović,

Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Mustafa Hujdurović,

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Tatjana Telić,

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske

32. Finansijska kontrola

Fatima Obhođaš,

Federalno ministarstvo finansija

Dragoljub Nakić,

Ministarstvo finansija Republike Srpske

Ranko Šakota,

Ministarstvo finansija i trezora BiH

33. Finansijske i budžetske odredbe

Vlatko Dugandžić,

Ministarstvo finansija i trezora BiH

Alija Aljović,

Federalno ministarstvo finansija

Slobodanka Popović,

Ministarstvo finansija Republike Srpske

 (2) Prvo šestomjesečno predsjedavanje je započelo 4. maja 2017. godine.

(3) Stupanjem na snagu ove liste stavlja se van snage Lista predsjedavajućih i zamjenika predsjedavajućih radnih grupa za evropske integracije ("Službeni glasnik BiH", broj 42/17).

(4) Ova lista stupa na snagu danom usvajanja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 202/18
18. juna 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!