"Službeni glasnik BiH", broj 5/18 14.6.2018.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Međunarodni ugovori broj 5/18 [14.6.2018.]

Akti iz ovog broja:

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU IZMJENA I DOPUNA (IZ 2016. GODINE) KONVENCIJE O RADU NA MORU (MLC) IZ 2006. GODINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA IZ 2014. GODINE UZ KONVENCIJU MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA O PRISILNOM RADU IZ 1930. GODINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA NA SPORAZUM O GRANTU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM STAMBENIM PROGRAMOM I U VEZI S DRUGIM POTPROJEKTOM U OKVIRU DRŽAVNOG PROJEKTA STAMBENOG ZBRINJAVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU PROGRAMA AKTIVNOSTI PREKOGRANIČNE SARADNJE BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2015. - 2017., ZA 2016. GODINU, IZMEĐU EVROPSKE KOMISIJE, BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O SAGLASNOSTI NA UVEĆANJE ZAJMA I PRIHVATANJU UVEĆANJA OBAVEZA PO UGOVORU O GARANCIJI (BANJA LUKA - DOBOJ - FAZA 1) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ I UGOVORA BROJ 2 O AMANDMANU NA UGOVOR O ZAJMU, POTPISAN 26. APRILA 2012. (BANJA LUKA - DOBOJ - FAZA 1) IZMEĐU JAVNOG PREDUZEĆA "AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" BANJA LUKA I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BR. 3 NA UGOVOR O FINANSIRANJU, ZAKLJUČEN IZMEĐU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, BOSNE I HERCEGOVINE I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 15. JULA 2008. U SARAJEVU 18. AUGUSTA 2008. U LUKSEMBURGU, I NAKNADNI AMANDMAN NA UGOVOR/VODOVOD I KANALIZACIJA U FEDERACIJI BiH - FI 24.569 (UGOVOR O FINANSIRANJU)
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU I PROJEKTU IZMEĐU KFW-a, FRANKFURT NA MAJNI ("KfW") I BOSNE I HERCEGOVINE ("PRIMALAC") KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA, I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ("FEDERACIJA"), KOJU ZASTUPA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA, I GRADA ZENICA ("AGENCIJA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA"), KOJU PREDSTAVLJA GRADONAČELNIK U IZNOSU OD EUR-a 13.016.696,80 EURA (ULAGANJE) I 500.000,00 EURA (PRATEĆE MJERE) – PRIKUPLJANJE I TRETMAN OTPADNIH VODA, ZENICA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU MINISTARSTVA ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA NACIONALNE ODBRANE NARODNE REPUBLIKE KINE O VOJNOJ POMOĆI ZA BOSNU I HERCEGOVINU
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI AMANDMANA BR. 1 NA UGOVOR O FINANSIRANJU, ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE DANA 19. MAJA 2014. GODINE U SARAJEVU I 5. JUNA 2014. GODINE U LUKSEMBURGU ("UGOVOR O FINANSIRANJU") – DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE BiH/C (Fi 82.304 – SERAPIS 2010-0562)
MINISTARTSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE
MEMORANDUM O SARADNJI U OBLASTI MLADIH IZMEĐU MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, NAUKE, ISTRAŽIVANJA I SPORTA REPUBLIKE SLOVAČKE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!