"Službeni glasnik BiH", broj 44/17 9.11.2017.

Ovde možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 44/17 [9.11.2017.]

Akti iz ovog broja:

Skupština Kantona Sarajevo
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU
Skupština Kantona Sarajevo
ZAKON O IZMJENI ZAKONA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU
Skupština Kantona Sarajevo
ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SPAJANJU JAVNIH USTANOVA KULTURE U JAVNU USTANOVU "CENTAR ZA KULTURU KANTONA SARAJEVO"
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O IZDVAJANJU ORGANIZACIONE JEDINICE "COLLEGIUM ARTISTICUM" IZ JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA KULTURU KANTONA SARAJEVO" U SAMOSTALNU JAVNU USTANOVU
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA PRAVOBRANILAŠTVA KANTONA SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRENOS PRAVA VLASNIŠTVA ZEMLJIŠTA NA DRŽAVU BOSNU I HERCEGOVINU
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU ZA PRIJEVOZ NA POSAO I SA POSLA UPOSLENIKA U JAVNIM INSTITUCIJAMA, JAVNIM USTANOVAMA, FONDOVIMA I PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ I SUOSNIVAČ KANTON SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U OBLASTI ZDRAVSTVA ZA PODRUČJE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SIGURNOST KAO PRIVREMENOG RADNOG TIJELA
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRAVOBRANILAŠTVU OPĆINE ILIDŽA
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA ZA PERIOD 01.01.-30.09.2017. GODINE
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MEĐUNARODNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU NOVO SARAJEVO"
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!