"Službeni glasnik BiH", broj 3/17 11.5.2017.

Ovde možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Međunarodni ugovori broj 3/17 [11.5.2017.]

Akti iz ovog broja:

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BiH I VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE O SARADNJI U OBLASTIMA KULTURE, OBRAZOVANJA, NAUKE, OMLADINE I SPORTA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU NOVIH BILJNIH SORTI OD 2. DECEMBRA 1961., TEKST IZMIJENJEN U ŽENEVI 10. NOVEMBRA 1972., 23. OKTOBRA 1978. I 19. MARTA 1991. GODINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PRVOG DOPUNSKOG SPORAZUMA O FINANSIRANJU I PROJEKTU KOJI SE ODNOSI NA DODATNE MJERE OBNOVE NAKON POPLAVA I SMANJENJE RIZIKA OD PRIRODNIH KATASTROFA UZ SPORAZUM O FINANSIRANJU I PROJEKTU OD 31. 10. 2014. IZMEĐU KfW-a, FRANKFURT NA MAJNI (KfW), I BOSNE I HERCEGOVINE (PRIMALAC) I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (FEDERACIJA) I OPĆINA TUZLA I ZENICA (AGENCIJE ZA REALIZACIJU PROJEKTA) U DODATNOM IZNOSU OD 2.375.000,00 EURA - PROGRAM VODOSNABDIJEVANJA I OTPADNIH VODA U BOSNI I HERCEGOVINI II. (PROJEKAT)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O OSNIVANJU REGIONALNOG UREDA ZA SARADNJU MLADIH ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU ARANŽMANA O BESPOVRATNOJ POMOĆI IZ PROGRAMA ORIO ZA FAZU PROVOĐENJA I FAZU FUNKCIONIRANJA I ODRŽAVANJA IZGRADNJE KANALIZACIONE MREŽE I POSTROJENJA ZA PRERADU OTPADNIH VODA U GRADU BIJELJINI, ORI11BA08I
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU PROGRAMA AKTIVNOSTI PREKOGRANIČNE SARADNJE BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA ZA 2015. GODINU IZMEĐU EVROPSKE KOMISIJE, BOSNE I HERCEGOVINE I CRNE GORE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA UZ SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, S JEDNE STRANE, I EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S DRUGE STRANE, KAKO BI SE UZELO U OBZIR PRISTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE EVROPSKOJ UNIJI
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O UZAJAMNOM UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH, SLUŽBENIH I PASOŠA ZA JAVNE POSLOVE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU DOPUNE BROJ 1 SPORAZUMU O FINANSIRANJU KOJI SE TIČE DRŽAVNOG PROGRAMA ZA BOSNU I HERCEGOVINU U OKVIRU KOMPONENTE PROGRAMA IPA - POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJI INSTITUCIJA ZA 2013. GODINU
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I RUMUNIJE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPREČAVANJU UTAJE POREZA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE O SPREČAVANJU AKATA NUKLEARNOG TERORIZMA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE, VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE, VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE, VLADE CRNE GORE, VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O FORMIRANJU BALKANSKIH MEDICINSKIH SNAGA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PISMA PRISTUPANJA SPORAZUMU O FINANSIRANJU IZMEĐU EVROPSKE KOMISIJE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE U POGLEDU IZVRŠENJA AKCIONOG PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE SRBIJA - BOSNA I HERCEGOVINA ZA 2014. GODINU, KOJEM JE BOSNA I HERCEGOVINA PRISTUPILA 28.3.2016.
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VIJEĆA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O POMORSKOM PRIJEVOZU TERETA TRGOVAČKIM BRODOVIMA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 1 NA UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, ZAKLJUČEN 5. OKTOBRA 2011. U LUKSEMBURGU I 25. OKTOBRA 2011. U SARAJEVU - PROJEKAT BOLNICE U REPUBLICI SRPSKOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU ZA INTERREG IPA CBC HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014. - 2020. CCI2014TC1615CB004 IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE KOMISIJE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O ZAPOŠLJAVANJU DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE U REPUBLICI SLOVENIJI I PROTOKOLA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROTOKOLA O PROVOĐENJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O ZAPOŠLJAVANJU DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE U REPUBLICI SLOVENIJI
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PRVOG AMANDMANA NA SPORAZUM IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE ŠVICARSKE KONFEDERACIJE O DODJELI FINANSIJSKE POMOĆI ZA "PROGRAM VODOSNABDIJEVANJA I OTPADNIH VODA U BOSNI I HERCEGOVINI II" (OBNOVA I NADOGRADNJA SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA I OTPADNIH VODA U OPĆINAMA TUZLA I ZENICA)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU KONVENCIJE O ZAŠTITI MIGRATORNIH VRSTA DIVLJIH ŽIVOTINJA, BON, 23. JUNA 1979. GODINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT MODERNIZACIJE DRUMSKOG SEKTORA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O REGULIRANJU OBAVEZA BIVŠEG SSSR-a PO OBRAČUNIMA U VEZI S ROBNIM PROMETOM IZMEĐU BIVŠEG SSSR-a I BIVŠE SFRJ
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI PRVOG AMANDMANA NA SPORAZUM O FINANSIRANJU (PROJEKAT HITNOG OPORAVKA OD POPLAVA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI AKATA SVJETSKOG POŠTANSKOG SAVEZA (UPU) USVOJENIH NA 25. KONGRESU UPU-a ODRŽANOM 2012. GODINE U DOHI
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O TRGOVINSKOJ I EKONOMSKOJ SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE KRALJEVINE MAROKO
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O VOJNO-FINANSIJSKOJ SARADNЈI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE I IMPLEMENTACIONOG PROTOKOLA U VEZI S FINANSIJSKOM POMOĆI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE GRUZIJE O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE ZA IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE "SRBIJA-BOSNA I HERCEGOVINA" 2014 - 2020
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O GRANTU EK IPA TF No. TF0A1998 (PROJEKAT OTPADNIH VODA U SARAJEVU, REHABILITACIJA PREČIŠTAČA OTPADNIH VODA U BUTILAMA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O STRATEŠKOJ PROCJENI OKOLIŠA UZ KONVENCIJU O PROCJENI UTICAJA NA OKOLIŠ PREKO DRŽAVNIH GRANICA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU ZA SAUDIJSKI GRANT ZA OBNOVU ODREĐENOG BROJA KUĆA POVRATNIKA U SREBRENICU I PROJEKAT EKONOMSKE PODRŠKE IZMEĐU KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI IZMJENA I DOPUNA SPORAZUMA O FINANSIRANJU ZA "TEHNIČKU POMOĆ ZA FARMU VJETRA VLAŠIĆ - TRAVNIK, BiH", ZAKLJUČEN IZMEĐU I OD STRANE BOSNE I HERCEGOVINE, EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ("BANKA") I JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO 7. OKTOBRA 2013. GODINE U SARAJEVU I 4. NOVEMBRA 2013. GODINE U LUKSEMBURGU (WB7-BiH-ENE-09/20110180) ("SPORAZUM O FINANSIRANJU")
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O TRGOVINSKOJ I EKONOMSKOJ SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE KRALJEVINE MAROKO
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU ZA SAUDIJSKI GRANT ZA IZGRADNJU I OPREMANJE UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE U SARAJEVU IZMEĐU KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!