"Službeni glasnik BiH", broj 10/19 7.3.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 10/19 [7.3.2019.]

Akti iz ovog broja:

Ministarstvo zdravstva KS
ODLUKU
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA "POČASNI GRAĐANIN GRADA SARAJEVA"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA "POČASNI GRAĐANIN GRADA SARAJEVA"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA "POČASNI GRAĐANIN GRADA SARAJEVA"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA "PLAKETA GRADA SARAJEVA"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA "PLAKETA GRADA SARAJEVA"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA "PLAKETA GRADA SARAJEVA"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI NAGRADE "SARAJEVSKA PAHULJICA"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DODJELI NAGRADE "GRAHAM BAMFORD"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI I OVLAŠTENJA GRADONAČELNIKU I PRAVOBRANILAŠTVU GRADA SARAJEVA ZA RJEŠAVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA OBJEKTA ZGRADE ŽELJEZNIČKE STANICE BISTRIK U CILJU PRISTUPANJA REALIZACIJI PROJEKTA OBNOVE I REHABILITACIJE HISTORIJSKE GRAĐEVINE - ZGRADA ŽELJEZNIČKE STANICE BISTRIK U SARAJEVU KAO NACIONALNOG SPOMENIKA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA I PRISTUPANJU REALIZACIJI PROJEKTA IZGRADNJA SKI STAZA TREBEVIĆ I PRATEĆIH OBJEKATA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU I NAČINU SUFINANSIRANJA KULTURNIH MANIFESTACIJA OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD SARAJEVO
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU I NAČINU SUFINANSIRANJA SPORTSKIH MANIFESTACIJA OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD SARAJEVO
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA "ŠVRAKINO SELO - ANEKS"
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O OBJAVLJIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE TRI ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE NOVI GRAD SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "BRIJEŠĆE"
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "BRIJEŠĆE"
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANICE KOMISIJE ZA PITANJA MLADIH OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI GRAD SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA PITANJE MLADIH OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI GRAD SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANICE KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI GRAD SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O GUBITKU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS
INSTRUKCIJU O VISINI MJESEČNOG NOVČANOG IZNOSA SUBVENCIONIRANJA TROŠKOVA GRIJANJA
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI SLUŽBI OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O KREDITNOM ZADUŽENJU ZA IZGRADNJU GRADSKOG STADIONA ILIJAŠ SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI NA UPRAVLJANJE I KORIŠTENJE SISTEMA ZA VIDEO NADZOR GRADSKOG PODRUČJA OPĆINE ILIJAŠ
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O PONIŠTENJU ODLUKE
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAČINU I USLOVIMA PRODAJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE ILIJAŠ ZA PERIOD 01.01.2018 - 31.12.2018. GODINE
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!