"Službeni glasnik BiH", broj 18/17 11.5.2017.

Ovde možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 18/17 [11.5.2017.]

Akti iz ovog broja:

Skupština Kantona Sarajevo
POSLOVNIK O RADU ODBORA ZA ŽALBE JAVNOSTI SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDAVAJUĆEG I ČLANOVA POLICIJSKOG ODBORA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O USPOSTAVLJANJU I IMENOVANJU PREDSJEDAVAJUĆEG I ČLANOVA POLICIJSKOG ODBORA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO za obrazovanje, nauku i mlade
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO PRIVREDE
Ministarstvo zdravstva KS
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU DOKTORA MEDICINE OVLAŠTENIH ZA PREGLED, UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI OSOBA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE PETA GIMNAZIJA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE PETA GIMNAZIJA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE o RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE GIMNAZIJA OBALA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE ČETVRTA GIMNAZIJA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE ČETVRTA GIMNAZIJA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE GIMNAZIJA DOBRINJA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE GIMNAZIJA DOBRINJA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE ŽELJEZNIČKI ŠKOLSKI CENTAR
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE ŽELJEZNIČKI ŠKOLSKI CENTAR
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE DRUGA GIMNAZIJA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE DRUGA GIMNAZIJA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE PRVA GIMNAZIJA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE PRVA GIMNAZIJA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE GIMNAZIJA DOBRINJA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "SOKOLJE"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "SOKOLJE"
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA SA POZICIJE: TEKUĆA REZERVA
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU REVIDIRANE STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO (2014-2020) SA AKCIONIM PLANOM PRIORITETNIH PROJEKATA I MJERA ZA PERIOD 2017.-2020. GODINE
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DODJELI I PRODAJI STANOVA NA KOJIMA OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO IMA PRAVO RASPOLAGANJA
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA BORAČKIH UDRUŽENJA U 2017. GODINI
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRESTANKU MANDATA IZABRANOM VIJEĆNIKU U OPĆINSKOM VIJEĆU HADŽIĆI
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O VERIFIKACIJI MANDATA IZABRANOM VIJEĆNIKU U OPĆINSKOM VIJEĆU HADŽIĆI
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZBORU PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA HADŽIĆI
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA HADŽIĆI
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANICE ADMINISTRATIVNE KOMISIJE
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SARADNJU SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA PRAĆENJE POLOŽAJA BORACA, RVI I PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA
OPĆINA HADŽIĆI - Općinski načelnik
PRAVILNIK O NAČINU FORMIRANJA I RADU KOMISIJE ZA TEHNIČKI PREGLED GRAĐEVINA
OPĆINA HADŽIĆI - Općinski načelnik
CJENOVNIK TEHNIČKOG PREGLEDA GRAĐEVINA
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O OBJAVLJIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE DVA ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE VOGOŠĆA
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "CENTAR VOGOŠĆA"
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O POGODNOSTIMA ZA INVESTIRANJE NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA U SVRHU RAZVOJA I POTICAJA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE ZA 2017. GODINU
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PLAĆAMA I NAKNADAMA U JEDINSTVENOM OPĆINSKOM ORGANU UPRAVE I PRAVOBRANILAŠTVU OPĆINE VOGOŠĆA
OPĆINA TRNOVO - Općinski načelnik
ODLUKU O ORGANIZACIJI JEDINSTVENOG OPĆINSKOG ORGANA UPRAVE I POSEBNIH SLUŽBI OPĆINE TRNOVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRESTANKU MANDATA IZABRANOG VIJEĆNIKA U OPĆINSKOM VIJEĆU NOVO SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O VERIFIKACIJI MANDATA VIJEĆNIKA U OPĆINSKOM VIJEĆU NOVO SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROSJEČNOJ KONAČNOJ GRAĐEVINSKOJ CIJENI IZ PRETHODNE GODINE 1 m2 KORISNE STAMBENE POVRŠINE
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA POGODNOSTI DODIJELJENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA (RENTE) U 2017. GODINI
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA EKSPROPRISANO I DODIJELJENO GRADSKO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE ZA 2017. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2016. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI STIPENDIJA
KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA ODJELA ZA INTERNU REVIZIJU KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA KJKP "PARK " D.O.O. SARAJEVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!