"Službeni glasnik BiH", broj 10/18 8.3.2018.

Ovde možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 10/18 [8.3.2018.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU JAVNE USTANOVE "SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O KRITERIJIMA ZA IMENOVANJE NA POZICIJE ČLANOVA SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA JAVNE USTANOVE "MUZEJ SARAJEVA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V. D. PREDSJEDNIKA I V. D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE "GERONTOLOŠKI CENTAR"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE "GERONTOLOŠKI CENTAR"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA KULTURU KANTONA SARAJEVO"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO PRIVREDE KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA PRAVOBRANILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
ODLUKU O VISINI NAKNADE I NAČINU PLAĆANJA KORIŠTENJA UREĐENIH KORITA I OBALA VODOTOKA NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA ZA PERIOD DO DONOŠENJA ELABORATA O VODOTOCIMA ZA 2018. GODINU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O NASTAVKU PRIVREMENOG KORIŠTENJA STANA U ULICI PRUŠČAKOVA BROJ 4 U SARAJEVU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O NASTAVKU PRIVREMENOG KORIŠTENJA STANA U ULICI TURHANIJA BROJ 3/PR. U SARAJEVU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O NASTAVKU PRIVREMENOG KORIŠTENJA STANA U ULICI OBALA KULINA BANA BROJ 17 U SARAJEVU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "STAMBENA ZONA ŠIP" - STAMBENI OBJEKAT NA K.Č. 701 K.O. SARAJEVO VI
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA Poslovna zona "Šip" - lokalitet "EU Trening centar" - Centar za razvoj i implementaciju evropskih projekata-parcela K 58
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "BJELAVE - ČEKALUŠA" STAMBENI OBJEKAT NA K.Č. 366, 367 I 368 K.O. SARAJEVO IV
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PANJINA KULA-HRASTOVI", LOKALITET BREKA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAČINU ODABIRA PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA PO LOD METODOLOGIJI
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZBORU NADARENIH UČENIKA I STUDENATA ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZBORU UČENIKA I STUDENATA KOJI SE ŠKOLUJU U OTEŽANIM USLOVIMA ŽIVOTA ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROMJENI OBLIKA ORGANIZOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU" SARAJEVO U JAVNU USTANOVU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O DAVANJU NA UPRAVLJANJE GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI VALTERA PERIĆA 6
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA U VLASNIŠTVU OPĆINE ILIJAŠ
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU "STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA OPĆINE ILIJAŠ ZA PERIOD 2018. - 2022. GODINE"
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O GUBITKU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK
OPĆINA ILIJAŠ - Općinski načelnik
ODLUKU O NAKNADAMA POSEBNIH USLUGA U SLUŽBI ZA OPĆU UPRAVU, BORAČKO-INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU OPĆINE ILIJAŠ
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KRITERIJIMA, USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA BORAČKIH UDRUŽENJA SA STATUSOM OD POSEBNOG INTERESA I DRUŠTVENOG ZNAČAJA ZA OPĆINU NOVO SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVO SARAJEVO "ONSA" D.O.O. SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
PRAVILNIK O DODJELI STIPENDIJA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!