"Službeni glasnik BiH", broj 29/17 19.4.2017.

Ovde možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 29/17 [19.4.2017.]

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SADRŽAJ PROGRAMA OBUKE ZA RUKOVODEĆE DRŽAVNE SLUŽBENIKE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O KRITERIJIMA I POSTUPKU IZBORA I IMENOVANJA ČLANOVA U ETIČKI KOMITET FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA IZGRADNJU BRZE CESTE LAŠVA - NEVIĆ POLJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA NEDOSTAJUĆIH SREDSTAVA IZ REVOLVING FONDA USPOSTAVLJENOG U OKVIRU PROJEKATA POBOLJŠANJA PRISTUPA FINANSIJSKIM SREDSTVIMA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (SME I i SME II) FONDACIJI ZA ODRŽIVI RAZVOJ - FONDACIJI ZA ODRŽIVI RAZVITAK
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRENOSU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU TAKSE ZA USPOSTAVU REZERVI NAFTNIH DERIVATA, PLANIRANIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE NA POZICIJI "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA - POSEBAN NAMJENSKI TRANSAKCIJI RAČUN ZA UPLATU TAKSE ZA USPOSTAVLJANJE REZERVI NAFTNIH DERIVATA"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA HITNOG OPORAVKA OD POPLAVA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PODRUČJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
PRAVILNIK O OBUCI VJEŠTAKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VJEŠTAČENJA
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE - NABAVKA RAČUNARSKE OPREME (RAČUNARI, LAPTOPI, PRINTERI) ZA POTREBE FEDERALNOG MINISTARSTVA OKOLIŠA I TURIZMA
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE - NABAVKA I UGRADNJA ORIGINALNIH REZERVNIH DIJELOVA ZA MOTORNA VOZILA ZA POTREBE FEDERALNOG MINISTARSTVA OKOLIŠA I TURIZMA
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPANJU KOD PREUZIMANJA DIONIČKIH DRUŠTAVA
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
OBJEDINJENU LISTU TRENERA ZA REALIZACIJU STRUČNOG USAVRŠAVANJA U ORGANIMA UPRAVE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
RJEŠENJE
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!