Službeni glasnik BiH, broj 10/18

Na osnovu člana 2.9 stav (1) tačka 2, člana 2.2 stav (3) i (4) i člana 2.12 stav (2), (3) i (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), Centralna izborna komisije Bosne i Hercegovine je na 3. sjednici, održanoj 25.01.2018. godine, donijela


UPUTSTVO


O IZMJENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O UTVRĐIVANJU KVALIFIKACIJA, BROJA, IMENOVANJU I RAZRJEŠENJU I OBUCI ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE OSNOVNE IZBORNE JEDINICE U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.


U Uputstvu o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 57/17 i 60/17) u članu 2. u stavu (3) koji ovim izmjenama postaje stav (4) iza riječi "180 ETCS" dodaju se riječi ", bez izbornog iskustva propisanog stavom (2) ovog člana".

Član 2.


U članu 3. u stavu (1) iza riječi " Izbornog zakona BiH " dodaju se riječi "ili ukoliko nema kandidata koji ispunjavaju uslove iz člana 2. stav (1) tačka b) ovog Uputstva."

Član 3.


U članu 7. u stavu (1) u tački a) riječi " (mediji-TV, radio, dnevne novine)" zamjenjuju se riječima "internet stranica i mediji (TV, radio, dnevne novine)".

Član 4.


U članu 10. u stavu (1) tačka b) se mijenja i glasi:

"b) Upitnik o podacima kandidata - imenovanog člana izborne komisije (Upitnik o podacima kandidata-imenovanog člana izborne komisije sastavni je dio ovog Uputstva)".

U istom članu i stavu u tački c) prva rečenica se mijenja i glasi:

"c) dokaz o stručnoj spremi kandidata - imenovanog člana izborne komisije, odnosno ovjerenu diplomu o stečenoj stručnoj spremi."

U istom članu i stavu u tački d) u prvoj rečenici iza riječi,,iskustvu" dodaje se riječ " kandidata."

U istom članu i stavu tačka f) se mijenja i glasi:

"f) izjavu o nacionalnom izjašnjenju kandidata - imenovanog člana izborne komisije sa posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, svojeručno potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa,".

U istom članu i stavu u tački g) iza riječi,,BiH" dodaju se riječi ", koja je sastavni dio ovog Uputstva, svojeručno potpisanu i".

U istom članu u stavu (2) iza riječi "organu" dodaju se riječi,koju ovaj organ dostavlja i kandidatima koji su učestvovali u postupku imenovanja člana izborne komisije."

Član 5.


Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" i na internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba.

Broj 05-1-02-2-76-1/18
25. januara 2018. godine
Sarajevo


Predsjednica
Dr. Irena Hadžiabdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!