Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 46/17

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU ŠEFA DIJELA KONTINGENTA ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U OPERACIJI PODRŠKE MIRU "ODLUČNA PODRŠKA" U ISLAMSKOJ REPUBLICI AFGANISTAN
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRODUŽENJU MANDATA KONTINGENTU ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U ORGANIZACIONO-STABILIZACIONOJ MISIJI UJEDINJENIH NACIJA U DEMOKRATSKOJ REPUBLICI KONGO
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU POLITIKE SEKTORA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2017 - 2021. GODINE I AKCIONOG PLANA ZA REALIZACIJU POLITIKE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA ŽALBE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Službene novine Federacije BiH

broj 47/17

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU NOVČANIH IZNOSA KOJI ĆE SE NAPLAĆIVATI TOKOM MJESECA OKTOBRA 2017. GODINE NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA "DJEČIJU NEDJELJU"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU PRODAJE 1 (JEDNOG) MOTORNOG VOZILA FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA - FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA - FINANSIJSKE POLICIJE - FINANCIJSKE POLICIJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA I ZAMJENIKA DIREKTORA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA-RIZNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA U SARAJEVU ZA SMJEŠTAJ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE, UREDA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, FEDERALNE DIREKCIJE ROBNIH REZERVI, ARHIVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 24/17

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU IT - RAZVOJNOG VIJEĆA KANTONA SARAJEVO BROJ 02-05-18870-12.1/17 OD 19.05.2017. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UPLATI SREDSTAVA ZA REALIZACIJU USLUGA MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE I BUDŽETSKE KORISNIKE IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UTVRĐIVANJU UKUPNOG IZNOSA SREDSTAVA I VISINI SUBVENCIONIRANE KAMATNE STOPE

Međunarodni ugovori

broj 5/17

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O FINANSIJSKOJ SARADNJI U 2013. GODINI
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O ZAJMU (LUKA BRČKO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PRIJEVOZU PUTNIKA I TERETA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O ZAJMU (PROJEKAT KORIDOR 5C 2 - NASTAVAK) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VIJEĆA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O POMORSKOM PRIJEVOZU TERETA TRGOVAČKIM BRODOVIMA

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!

JP NIO

Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo, BiH

tel/fax:
+387 33 72 20 30
e-pošta:
Službeni list BiH


Stara web stranica

www.sllist.ba

Objava dodijeljenih ugovora


Pozivi za stručno usavršavanje - Anex 2 dio B


Registri objavljenih izdanja