Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 83/17

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNE STRATEGIJE ZA RAD NA PREDMETIMA RATNIH ZLOČINA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O FORMIRANJU KOORDINACIONOG TIJELA ZA PITANJA MIGRACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O OSNIVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Službene novine Federacije BiH

broj 89/17

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA U SARAJEVU, ULICA ISMETA MUJEZINOVIĆA BROJ 40, UDRUŽENJU OBOLJELIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA "VOX"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O DAVANJU NA KORIŠTENJE SLUŽBENOG PUTNIČKOG AUTOMOBILA GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA POTREBE UREDA PREMIJERA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA-RIZNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA "RAZVOJ I UNAPREĐENJE SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM" OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT FEDERALNOM ZAVODU ZA STATISTIKU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA "ANKETA O OBRAZOVANJU ODRASLIH U BIH" OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT FEDERALNOM ZAVODU ZA STATISTIKU

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 45/17

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U DJELATNOSTI DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE NA TERITORIJI KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA PROVOĐENJE KONKURSNE PROCEDURE IZBORA ČETIRI ČLANA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA U SARAJEVU - PREDSTAVNIKA OSNIVAČA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PROŠIRENJU BROJA I STRUKTURE STUDENATA KOJI SE MOGU UPISATI U PRVU STUDIJSKU GODINU I. I II. CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2017./2018. GODINI

Međunarodni ugovori

broj 10/17

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE U PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O FINANSIRANJU (BOLNICE U RS-U –B) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!

JP NIO

Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo, BiH

tel/fax:
+387 33 72 20 30
e-pošta:
Službeni list BiH


Stara web stranica

www.sllist.ba

Objava dodijeljenih ugovora


Pozivi za stručno usavršavanje - Anex 2 dio B


Registri objavljenih izdanja