Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 28/20

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POTVRĐIVANJU IMENOVANJA ZAMJENIKA MINISTRA SIGURNOSTI U VIJEĆU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POTVRĐIVANJU IMENOVANJA MINISTRA ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE U VIJEĆU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USPOSTAVLJANJU GRUPE ZA SOCIOEKONOMSKI ODGOVOR NA PANDEMIJU COVID-19
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU PRIVREMENOG OTVARANJA MEĐUNARODNOG GRANIČNOG PRELAZA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ZA PROMET PUTNIKA - AERODROM TUZLA, RADI ODLASKA DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE NA RAD U KRALJEVINU BELGIJU
MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE
NAREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBI O UPLATNIM RAČUNIMA ZA ADMINISTRATIVNE TAKSE

Službene novine Federacije BiH

broj 31/20

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI ZA DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVE - DIREKTORA I IZVRŠNIH DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI ZA DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVE - DIREKTORA I IZVRŠNIH DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRESUDU
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRESUDU

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 19/20

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O PRIVREMENOM PRESTANKU NAPLATE PARKINGA KOJA SE ODNOSI NA SVE PARKINGE IZ NADLEŽNOSTI KJKP "RAD" D.O.O. SARAJEVO OSIM ZA ZATVORENE PARKINGE POD RAMPOM
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O POSTOJANJU JAVNOG INTERESA KANTONA SARAJEVO ZA VRŠENJE GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "KRČ PUT", OPĆINA VOGOŠĆA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZNOSIMA NOVČANIH PODSTICAJA, MINIMALNIM USLOVIMA ZA POČETAK PROIZVODNJE, MINIMALNIM USLOVIMA ZA INVESTIRANJE I ROKOVIMA PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA 2020. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O POSTOJANJU JAVNOG INTERESA KANTONA SARAJEVO ZA VRŠENJE GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU PEĆINA BR. 24, OPĆINA CENTAR
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KJKP "GRAS" D.O.O. SARAJEVO ZA ZAPOŠLJAVANJE NA ODREĐENO VRIJEME

Međunarodni ugovori

broj 6/20

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU PROGRAMA AKTIVNOSTI PREKOGRANIČNE SARADNJE SRBIJA - BOSNA I HERCEGOVINA ZA 2017. GODINU IZMEĐU EVROPSKE KOMISIJE, VLADE REPUBLIKE SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI AMANDMANA BROJ 6 NA SPORAZUM O FINANSIRANJU OD 27.2.2006. GODINE ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA, I KFW-A, FRANKFURT NA MAJNI ("KFW"), KAO UGOVORNIH STRANA ZA EVROPSKI FOND ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!