Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 80/23

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU KOORDINACIONOG ODBORA ZA KONTROLU MALOG ORUŽJA I LAKOG NAORUŽANJA U BOSNI I HERCEGOVINI
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU DELEGACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U KOMITET ZA SIGURNOST I ZAŠTITU NA SPORTSKIM PRIREDBAMA PRI VIJEĆU EVROPE U STATUSU POSMATRAČA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA I JEDNOG ZAMJENIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMJENIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

Službene novine Federacije BiH

broj 92/23

PREDSTAVNIČKI / ZASTUPNIČKI DOM I DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH - SEKRETAR / TAJNIK
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZAJEDNIČKE SLUŽBE PARLAMENTA FEDERACIJE BIH
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D.D. MOSTAR
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
KOEFICIJENTI RASTA CIJENA U FEDERACIJI BIH U OKTOBRU 2023. GODINE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 50/23

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI "DJECA SARAJEVA" I OSNOVNIM ŠKOLAMA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA POMOĆ PALESTINSKOM NARODU U POJASU GAZE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH VLASTITIH PRIHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU "VLADIMIR NAZOR"

Međunarodni ugovori

broj 11/23

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O FINANSIRANJU ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (PROJEKAT MEDICINSKOG KOMPLEKSA BANJA LUKA), EVROPSKI FOND ZA ODRŽIVI RAZVOJ - EFSD + NAMJENSKI INVESTICIONI OKVIR 1 (FI N° 91.071 - SERAPIS 2019-0319)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O PRIZNAVANJU STRUČNIH KVALIFIKACIJA DOKTORA MEDICINE, DOKTORA DENTALNE MEDICINE I ARHITEKATA U KONTEKSTU CENTRALNOEVROPSKOG SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O PRIZNAVANJU VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA NA ZAPADNOM BALKANU
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O INVESTICIONOM GRANTU ZA PODRŠKU PROJEKTU VODOSNABDIJEVANJA I SANITACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA II) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN O SARADNJI U OBLASTI ZAŠTITE OD PRIRODNIH I DRUGIH KATASTROFA

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!