Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 75/19

NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI
REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA NA DAN 31. DECEMBRA 2018. GODINE
AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O VISINI STOPE PREMIJE ZA 2020. GODINU
AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O VISINI ČLANARINE ZA 2020. GODINU

Službene novine Federacije BiH

broj 86/19

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "IGMAN" D.D. KONJIC
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "AGROKOMERC" D.D. VELIKA KLADUŠA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI VLADI UNSKO-SANSKOG KANTONA - KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE ZA SANACIJU I REKONSTRUKCIJU OBJEKTA U KASARNI ORLJANI U BIHAĆU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O USPOSTAVI WEB PORTALA E-UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA OBEZBJEĐENIH OD STRANE DONATORA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA- FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I ŠPORTA

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 45/19

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU STATUSA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARK" SA P.O. SARAJEVO SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU STATUSA KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SARAJEVO SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU STATUSA KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANE - SARAJEVO" SARAJEVO SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU STATUSA KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA TRANSPORT I DISTRIBUCIJU GASA "SARAJEVO-GAS" SARAJEVO SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRTE UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-94"

Međunarodni ugovori

broj 2/19

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU PRISTUPANJA ISTOČNE REPUBLIKE URUGVAJ HAŠKOJ KONVENCIJI O GRAĐANSKOM ASPEKTU MEĐUNARODNE OTMICE DJECE OD 25. OKTOBRA 1980 GODINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU PRIJEMA REPUBLIKE UZBEKISTAN U ČLANSTVO HAŠKE KONFERENCIJE ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
DEKLARACIJA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA PRIHVAĆENA OD MINISTARA PROMETA/PREDSTAVNIKA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA KOJI SU SE SASTALI U LJUBLJANI 25. APRILA 2018.
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA O GRANICAMA I ZAJEDNIČKIM PRIJELAZNIM TAČKAMA $$$U SKLADU SA DEFINICIJOM TEHNIČKOG PROTOKOLA ZA PROVOĐENJE DOGOVORENIH ZAKLJUČAKA O UPRAVLJANJU MEĐUNARODNIM GRANICAMA DIJALOGA OD 2. DECEMBRA 2011. $$$ PRIHVAĆENA OD MINISTARA PROMETA I PREDSTAVNIKA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA KOJI SU SE SASTALI U LJUBLJANI 25. APRILA 2018.
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU O SARADNJI U ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIM AKTIVNOSTIMA U OBLASTI PROMETA I INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA PROMETA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE TURSKE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!