Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 39/18

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
SPISAK LIJEKOVA KOJIMA SU UKINUTE DOZVOLE ZA STAVLJANJE U PROMET NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Federacije BiH

broj 46/18

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA UNION BANKA D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D.D. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA - FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANCIJA SA POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - KANTONI I OPĆINE" GRADOVIMA I OPĆINAMA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA - FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANCIJA SA POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - KANTONI I OPĆINE" KANTONI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA V. BROJ 1534/2015 (IMENOVANJE PREDSTAVNIKA VLADE FEDERACIJE BIH U KOMISIJU ZA TUMAČENJE I PRAĆENJE PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FEDERACIJI BIH)

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 25/18

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O KRITERIJIMA ZA PRIJEM UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA O RAZRJEŠENJU DIREKTORA USTANOVE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA O IMENOVANJU DIREKTORICE USTANOVE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE DRUGA OSNOVNA ŠKOLA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "VLADISLAV SKARIĆ"

Međunarodni ugovori

broj 5/18

MINISTARTSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE
MEMORANDUM O SARADNJI U OBLASTI MLADIH IZMEĐU MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, NAUKE, ISTRAŽIVANJA I SPORTA REPUBLIKE SLOVAČKE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O SAGLASNOSTI NA UVEĆANJE ZAJMA I PRIHVATANJU UVEĆANJA OBAVEZA PO UGOVORU O GARANCIJI (BANJA LUKA - DOBOJ - FAZA 1) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ I UGOVORA BROJ 2 O AMANDMANU NA UGOVOR O ZAJMU, POTPISAN 26. APRILA 2012. (BANJA LUKA - DOBOJ - FAZA 1) IZMEĐU JAVNOG PREDUZEĆA "AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" BANJA LUKA I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU PROGRAMA AKTIVNOSTI PREKOGRANIČNE SARADNJE BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2015. - 2017., ZA 2016. GODINU, IZMEĐU EVROPSKE KOMISIJE, BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA NA SPORAZUM O GRANTU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM STAMBENIM PROGRAMOM I U VEZI S DRUGIM POTPROJEKTOM U OKVIRU DRŽAVNOG PROJEKTA STAMBENOG ZBRINJAVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA IZ 2014. GODINE UZ KONVENCIJU MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA O PRISILNOM RADU IZ 1930. GODINE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!