Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 71/16

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU OKVIRNE STATEGIJE PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2016.-2030. GODINE

Službene novine Federacije BiH

broj 75/16

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA PROVOĐENJE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 2016 - 2019
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA I KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA UNAPREĐENJE STRANIH INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI - FIPA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPRAŽNJENU POZICIJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA UNAPREĐENJE STRANIH INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI - FIPA

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 38/16

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UTVRĐIVANJU POSTOJANJA JAVNOG INTERESA ZA OSNIVANJE JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ŠIP"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI BROJA ADRESE NA OBJEKTU JAVNE USTANOVE NA PODRUČJU OPĆINE ILIDŽA
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOM JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. SARAJEVO ZA POTPISIVANJE SPORAZUMA O REALIZACIJI PROJEKTA UREĐENJA LOKALITETA REZERVOARA "SOUKBUNAR" SA OPĆINOM CENTAR SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE SEKRETARA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O PROVOĐENJU PROSTORNOG PLANA POSEBNOG PODRUČJA PRIRODNOG NASLIJEĐA "VODOPAD SKAKAVAC"

Međunarodni ugovori

broj 4/16

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU PROGRAMA AKTIVNOSTI PREKOGRANIČNE SARADNJE BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA ZA 2014. GODINU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE UNIJE KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA NA SPORAZUM O FINANSIRANJU ZA TEHNIČKU POMOĆ ZA AUTOPUT NA KORIDORU VC - BIH, ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, JP "AUTOCESTE FBIH D.O.O." MOSTAR, I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU DRŽAVNOG PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA 2014. GODINU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BIH, I EVROPSKE UNIJE, KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O SARADNJI U BORBI PROTIV KRIMINALA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU DRŽAVNOG PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA BOSNU I HERCEGOVINU 2014. IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BIH, I EVROPSKE UNIJE, KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!

JP NIO

Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo, BiH

tel/fax:
+387 33 72 20 30
e-pošta:
Službeni list BiH


Stara web stranica

www.sllist.ba

Objava dodijeljenih ugovora


Pozivi za stručno usavršavanje - Anex 2 dio B


Registri objavljenih izdanja