Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 62/19

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O USPOSTAVI NADZORNOG TIJELA ZA PRAĆENJE PROVEDBE DRŽAVNE STRATEGIJE ZA RAD NA PREDMETIMA RATNIH ZLOČINA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USPOSTAVLJANJU RADNIH GRUPA UNUTAR FORMIRANIH CEFTA PODODBORA
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO JAVNIM OGLASIMA ZA AUGUST 2019. GODINE

Službene novine Federacije BiH

broj 68/19

PREDSTAVNIČKI/ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA U POJEDINIM RADNIM TIJELIMA PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSTAVNIČKI/ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA U POJEDINIM RADNIM TIJELIMA PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA "KTK VISOKO" D.D. VISOKO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU VLADI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I ISPLATU MJESEČNIH NOVČANIH NAKNADA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA, ZA 2019. GODINU

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 37/19

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMISANJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O ISPRAVCI GREŠKE U RJEŠENJU BROJ 02-05-25160-1/18
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU TIMA ZA MONITORING PROTOKOLA O SARADNJI IZMEĐU VLADE KANTONA SARAJEVO I PROJEKTA INTEGRISANOG RAZVOJA (ILDP) BROJ 02-05-25160/18 OD 14.06.2018. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PROŠIRENJU BROJA I STRUKTURE STUDENATA KOJI SE MOGU UPISATI U PRVU STUDIJSKU GODINU I CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019./2020. GODINI

Međunarodni ugovori

broj 1/19

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
O SMANJENJU CIJENA USLUGE ROMINGA U JAVNIM MOBILNIM KOMUNIKACIONIM MREŽAMA U REGIONU ZAPADNOG BALKANA
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
O RAZUMIJEVANJU O SARADNJI U OBLASTI MEDIJA IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE I UREDA ZA INFORMIRANJE DRŽAVNOG VIJEĆA NARODNE REPUBLIKE KINE
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
O RAZUMIJEVANJU O PLANIRANJU UNAPREĐENJA THINK TANK SARADNJE IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE I UREDA ZA INFORMIRANJE DRŽAVNOG VIJEĆA NARODNE REPUBLIKE KINE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!