Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 62/16

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BIH
SAOPŠTENJE O IZVRŠENOJ REVIZIJI ZA 2015. GODINU

Službene novine Federacije BiH

broj 66/16

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - TRANSFER ZA FOND ZA IZDAVAŠTVO" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA - FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I ŠPORTA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - TRANSFERA ZA KINEMATOGRAFIJU" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA - FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I ŠPORTA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - TRANSFER FONDACIJI ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOST" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA - FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I ŠPORTA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POSTUPKU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI UVJETA ZA PROMET I UPOTREBU OTROVA PRED FEDERALNIM MINISTARSTVOM ZDRAVSTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O SLUŽBENOM ODIJELU FEDERALNIH INSPEKTORA U FEDERALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 34/16

VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O VISINI TARIFNIH STAVOVA
VLADA KANTONA SARAJEVO
METODOLOGIJA OBRAČUNA ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO SA METODOLOGIJOM OBRAČUNA ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE
OPĆINA ILIJAŠ - OPĆINSKI NAČELNIK
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2016. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - OPĆINSKI NAČELNIK
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2016. GODINU

Međunarodni ugovori

broj 2/16

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU OKVIRNOG SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE LD 1836 (2014.) - KREDIT ZA SOCIJALNI PROGRAM STAMBENOG ZBRINJAVANJA U BIH, U REPUBLICI SRPSKOJ, KOJI PROVODI INVESTICIONO-RAZVOJNA BANKA REPUBLIKE SRPSKE (IRBRS)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA O SARADNJI U TRAŽENJU NESTALIH LICA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE UNIJE O USPOSTAVI OKVIRA ZA UČEŠĆE BOSNE I HERCEGOVINE U OPERACIJAMA EVROPSKE UNIJE ZA UPRAVLJANJE KRIZAMA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O ZAJMU (PROJEKAT REGIONALNI VODOVOD PLAVA VODA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI NOTA SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O PRIHVATANJU PROJEKATA TEHNIČKE SARADNJE ZA PERIOD 2008-2012

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!

JP NIO

Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo, BiH

tel/fax:
+387 33 72 20 30
e-pošta:
Službeni list BiH


Stara web stranica

www.sllist.ba

Objava dodijeljenih ugovora


Pozivi za stručno usavršavanje - Anex 2 dio B


Registri objavljenih izdanja