Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 49/18

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PROGLAŠENJU 11. JULA 2018.GODINE DANOM ŽALOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI

Službene novine Federacije BiH

broj 55/18

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JAVNO PREDUZEĆE NACIONALNI PARK "UNA" D.O.O. BIHAĆ
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 29/18

VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DIREKTORA JAVNE USTANOVE "NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KANTONALNOG ODBORA ZA RAZVOJ ZA PROCES IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO DO 2020. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA KANTONALNOG ODBORA ZA RAZVOJ ZA PROCES IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO DO 2020. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 5/18

MINISTARTSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE
MEMORANDUM O SARADNJI U OBLASTI MLADIH IZMEĐU MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, NAUKE, ISTRAŽIVANJA I SPORTA REPUBLIKE SLOVAČKE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O SAGLASNOSTI NA UVEĆANJE ZAJMA I PRIHVATANJU UVEĆANJA OBAVEZA PO UGOVORU O GARANCIJI (BANJA LUKA - DOBOJ - FAZA 1) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ I UGOVORA BROJ 2 O AMANDMANU NA UGOVOR O ZAJMU, POTPISAN 26. APRILA 2012. (BANJA LUKA - DOBOJ - FAZA 1) IZMEĐU JAVNOG PREDUZEĆA "AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" BANJA LUKA I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU PROGRAMA AKTIVNOSTI PREKOGRANIČNE SARADNJE BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2015. - 2017., ZA 2016. GODINU, IZMEĐU EVROPSKE KOMISIJE, BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA NA SPORAZUM O GRANTU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM STAMBENIM PROGRAMOM I U VEZI S DRUGIM POTPROJEKTOM U OKVIRU DRŽAVNOG PROJEKTA STAMBENOG ZBRINJAVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA IZ 2014. GODINE UZ KONVENCIJU MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA O PRISILNOM RADU IZ 1930. GODINE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!