Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 52/17

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UPUĆIVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U MISIJU OBUKE EVROPSKE UNIJE U CENTRALNOAFRIČKOJ REPUBLICI
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UČEŠĆU PRIPADNIKA VOJNE POLICIJE ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U OPERACIJI PODRŠKE MIRU "ODLUČNA PODRŠKA" U ISLAMSKOJ REPUBLICI AFGANISTAN

Službene novine Federacije BiH

broj 55/17

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POTPISIVANJE ANEKSA 2. UGOVORA O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU IZVORA TERMALNE VODE BANJE "SANSKA ILIDŽA" U SANSKOM MOSTU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA ZAKLJUČENJE ANEKSA 2. UGOVORA O KOMISIONIM POSLOVIMA IZMEĐU FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE I UNION BANKE D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA 2. UGOVORA O KOMISIONIM POSLOVIMA IZMEĐU FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE I UNION BANKE D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVE BH TELECOM D.D. SARAJEVO O ODOBRAVANJU SREDSTAVA ZA NABAVKU REKLAMNO-PROPAGANDNIH USLUGA OD UDRUŽENJA ZA SPORT I REKREACIJU MLADIH
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVE BH TELECOM D.D. SARAJEVO O ODOBRAVANJU SREDSTAVA ZA NABAVKU REKLAMNO/PROMOTIVNIH USLUGA I PRAVA PRENOSA I EMITOVANJA I EKSPLOATACIJE SADRŽAJA PREMIJER LIGE BIH OD NOGOMETNOG/FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 27/17

VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ČLANOVA I ZAPISNIČARA DRUGOSTEPENE DISCIPLINSKE KOMISIJE VLADE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZNOSIMA NOVČANIH PODSTICAJA, MINIMALNIM USLOVIMA ZA POČETAK PROIZVODNJE, MINIMALNIM USLOVIMA ZA INVESTIRANJE I ROKOVIMA PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA 2017. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O BROJU I STRUKTURI STUDENATA KOJI SE MOGU UPISATI U PRVU GODINU I. I II. CIKLUSA STUDIJA TE INTEGRISANOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2017./2018. GODINI U SKLADU SA DOPUNOM PLANA UPISA STUDENATA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O VISINI NAKNADE ČLANOVIMA KOMISIJA KOJE SE IMENUJU ZA REALIZACIJU USLUGA MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE I BUDŽETSKIH KORISNIKA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE, A ZA KOJE KORISNICI USLUGA UPLAĆUJU NAKNADU
VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O KRITERIJIMA I POSTUPKU IZBORA PRIVATNOG PARTNERA I POSTUPKU IZBORA KONSULTANTA

Međunarodni ugovori

broj 6/17

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA NACIONALNOG RAZVOJA MAĐARSKE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTKAZIVANJE KONVENCIJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA O PODZEMNOM RADU (ŽENE) BROJ 45 IZ 1935. GODINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O ZAPOŠLJAVANJU DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE U REPUBLICI SLOVENIJI I PROTOKOLA O IZMJENAMA O DOPUNAMA PROTOKOLA O SPROVOĐENJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O ZAPOŠLJAVANJU DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE U REPUBLICI SLOVENIJI
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE O SARADNJI U OBLASTIMA KULTURE, OBRAZOVANJA, NAUKE, OMLADINE I SPORTA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O FINANSIJSKOJ SARADNJI U 2013. GODINI

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!

JP NIO

Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo, BiH

tel/fax:
+387 33 72 20 30
e-pošta:
Službeni list BiH


Stara web stranica

www.sllist.ba

Objava dodijeljenih ugovora


Pozivi za stručno usavršavanje - Anex 2 dio B


Registri objavljenih izdanja