Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 56/19

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU FORME I OKVIRNOG SADRŽAJA IZJAVE O ODGOVORNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA INSTITUCIJE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O STICANJU DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O STICANJU DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O STICANJU DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU POLAGANJA JAVNOG I STRUČNOG ISPITA

Službene novine Federacije BiH

broj 58/19

FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA/BRANITELJA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG/DOMOVINSKOG RATA
INSTRUKCIJU O IZMJENAMA I DOPUNAMA INSTRUKCIJE O NAČINU IZVRŠENJA UPRAVNIH I STRUČNIH POSLOVA U POSTUPKU ODLUČIVANJA O PRAVU NA NOVČANU EGZISTENCIJALNU NAKNADU DEMOBILIZIRANIH BRANILACA ("SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BIH", BROJ 55/19)
KOMISIJA ZA KONCESIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA PREGOVORE
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O OBUSTAVI POSTUPKA

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 32/19

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU

Međunarodni ugovori

broj 1/19

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
O SMANJENJU CIJENA USLUGE ROMINGA U JAVNIM MOBILNIM KOMUNIKACIONIM MREŽAMA U REGIONU ZAPADNOG BALKANA
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
O RAZUMIJEVANJU O SARADNJI U OBLASTI MEDIJA IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE I UREDA ZA INFORMIRANJE DRŽAVNOG VIJEĆA NARODNE REPUBLIKE KINE
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
O RAZUMIJEVANJU O PLANIRANJU UNAPREĐENJA THINK TANK SARADNJE IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE I UREDA ZA INFORMIRANJE DRŽAVNOG VIJEĆA NARODNE REPUBLIKE KINE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!