Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 79/16

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE U SASTAV MJEŠOVITE KOMISIJE ZA PRAĆENJE PROVOĐENJA SPORAZUMA O ODREĐIVANJU GRANIČNIH PRELAZA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SRBIJE I CRNE GORE I SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SRBIJE I CRNE GORE O POGRANIČNOM SAOBRAĆAJU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USPOSTAVLJANJU KOMISIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA ZA ODREĐENE KONTAMINANTE U HRANI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TRŽIŠNIM STANDARDIMA ZA MASLINOVO ULJE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O CIJENI LIČNIH DOKUMENATA

Službene novine Federacije BiH

broj 83/16

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO UGOVORU O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE (EIB) ZA REALIZACIJU PROJEKTA MODERNIZACIJA CESTA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO UGOVORU O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD) ZA REALIZACIJU PROJEKTA KORIDOR VC
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA ALUMINIJ D.D. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA REBALANS FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 42/16

VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PONIŠTENJU I PONOVNOM RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU SARAJEVO
MINISTARSTVO PRIVREDE KS
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPCIMA U PROVOĐENJU PROGRAMA RAZVOJA MALE PRIVREDE
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI

Međunarodni ugovori

broj 5/16

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O GRANTU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM PROGRAMOM STAMBENOG ZBRINJAVANJA BIH 4 (2015.)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE O SARADNJI U OBLASTI BORBE PROTIV KRIMINALA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O GRANTU (PROJEKT VODOOPSKRBE GRADAČAC) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I JP "KOMUNALAC" D.D. GRADAČAC I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O GRANTU (PROJEKAT VODOSNABDIJEVANJA GRADAČAC) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I JP "KOMUNALAC" D.D. GRADAČAC I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I OPEC-OVOG FONDA ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ (OFID) - PROJEKAT RAZVOJA RURALNOG PREDUZETNIŠTVA

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!

JP NIO

Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo, BiH

tel/fax:
+387 33 72 20 30
e-pošta:
Službeni list BiH


Stara web stranica

www.sllist.ba

Objava dodijeljenih ugovora


Pozivi za stručno usavršavanje - Anex 2 dio B


Registri objavljenih izdanja