Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 41/22

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O DODATKU NA PLAĆU ZAPOSLENIMA U AGENCIJI ZA IDENTIFIKACIONE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O DODATKU NA PLAĆU DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA U GRANIČNOJ POLICIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA ODREĐENIH ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA, OGRJEVNOG DRVETA I PROIZVODA OD DRVETA
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O DIPLOMATSKO - KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA BOSNE I HERCEGOVINE, U KOJIMA SE PLANIRA ORGANIZIRANJE GLASANJA ZA OPĆE IZBORE 2022. GODINE

Službene novine Federacije BiH

broj 50/22

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTII FONDOVIMA - AKCIONI PLAN STRATEGIJE OKOLIŠA", UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLIŠA I TURIZMA
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
ODLUKU O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA STAVLJANJE NA LISTU OVLAŠTENIH PRAVNIH LICA ZA IZRADU STUDIJE O PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
VIJEĆE ZA DRŽAVNU POMOĆ BIH
RJEŠENJE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 25/22

VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O OSNIVANJU UREDA ZA DIJASPORU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMJENU UPUTSTVA O PRIMJENI UREDBE O SUBVENCIONIRANJU TROŠKOVA PREVOZA U JAVNOM GRADSKOM SAOBRAĆAJU NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTRU FINANSIJA KANTONA SARAJEVO DA POTPIŠE MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU AGENCIJE UJEDINJENIH NACIJA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST I OSNAŽIVANJE ŽENA - UN WOMEN I MINISTARSTVA FINANSIJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O BROJU I STRUKTURI STUDENATA/KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU STRUČNOG STUDIJA, PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA, DRUGOG CIKLUSA STUDIJA I SPECIJALISTIČKOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2022./2023. GODINI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UTVRĐIVANJU POSTOJANJA DRUŠTVENO-EKONOMSKE OPRAVDANOSTI OSNIVANJA PRIVATNE ŠKOLE POD NAZIVOM PRIVATNA MEĐUNARODNA GIMNAZIJA QSI INTERNATIONAL SCHOOL OF SARAJEVO - QSI MEĐUNARODNA KVALITETNA ŠKOLA SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 3/22

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE UNIJE O UČEŠĆU BOSNE I HERCEGOVINE U PROGRAMU UNIJE HORIZONT EVROPA - OKVIRNI DOKUMENT ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O OBAVLJANJU PLAĆENE DJELATNOSTI ČLANOVA PORODICE ČLANOVA DIPLOMATSKOG ILI KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU GODIŠNJEG AKCIONOG PROGRAMA ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA 2020. GODINU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, KOJU ZASTUPA EVROPSKA KOMISIJA, I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE O GRANIČNIM PRIJELAZIMA ZA POGRANIČNI PROMET
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE O IZGRADNJI MEĐUDRŽAVNOG MOSTA PREKO RIJEKE TARE NA SPOJU MAGISTRALNOG PUTA M-18 NA LOKACIJI HUM (BOSNA I HERCEGOVINA) I MAGISTRALNOG PUTA M-3 NA LOKACIJI ŠĆEPAN-POLJE (CRNA GORA) I PRIKLJUČNIH GRANIČNIH DIONICA

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!