Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 80/19

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ZAJEDNIČKIH TIJELA I ČLANOVA PREGOVARAČKIH TIMOVA ZA PROVEDBU SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE
MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OZNACI I ZNAČKI SLUŽBE OSIGURANJA, BOJI I OZNACI VOZILA SLUŽBE OSIGURANJA, UNIFORMI, SLUŽBENIM ZVANJIMA I OZNAKAMA SLUŽBENIH ZVANJA OVLAŠTENIH ZAVODSKIH SLUŽBENIKA U ZAVODIMA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU SPECIFIČNE I MINIMALNE AKCIZE NA CIGARETE I IZNOSA AKCIZE NA DUHAN ZA PUŠENJE ZA 2020. GODINU
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
ODLUKU O KOLIČINAMA DIZEL-GORIVA NA KOJE SE NE PLAĆA PUTARINA ZA 2020. GODINU
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
ODLUKU O VISINI STOPE KOMPENZATORNE KAMATE ZA PERIOD OD 01. JANUARA 2020. GODINE DO 30. JUNA 2020. GODINE

Službene novine Federacije BiH

broj 92/19

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O OBLIKU SLUŽBENE POLICIJSKE ISKAZNICE I ZNAČKE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENJE DIREKTORA ZAVODA ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLADINE - PAZARIĆ
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLADINE - PAZARIĆ
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 48/19

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZAVODU ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO ZA SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA O PRODAJI ZEMLJIŠTA PUTEM NEPOSREDNE POGODBE IMAMOVIĆ ELVIRU RADI OBLIKOVANJA GRAĐEVINSKE PARCELE
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČENJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA U SKLADU SA ČLANOM 363. ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-91"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE U STAMBENOM OBJEKTU "K-36", IZGRAĐENOM NA NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE U STAMBENOM OBJEKTU "K-36", IZGRAĐENOM NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 2/19

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU PRISTUPANJA ISTOČNE REPUBLIKE URUGVAJ HAŠKOJ KONVENCIJI O GRAĐANSKOM ASPEKTU MEĐUNARODNE OTMICE DJECE OD 25. OKTOBRA 1980 GODINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIHVATANJU PRIJEMA REPUBLIKE UZBEKISTAN U ČLANSTVO HAŠKE KONFERENCIJE ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
DEKLARACIJA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA PRIHVAĆENA OD MINISTARA PROMETA/PREDSTAVNIKA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA KOJI SU SE SASTALI U LJUBLJANI 25. APRILA 2018.
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA O GRANICAMA I ZAJEDNIČKIM PRIJELAZNIM TAČKAMA $$$U SKLADU SA DEFINICIJOM TEHNIČKOG PROTOKOLA ZA PROVOĐENJE DOGOVORENIH ZAKLJUČAKA O UPRAVLJANJU MEĐUNARODNIM GRANICAMA DIJALOGA OD 2. DECEMBRA 2011. $$$ PRIHVAĆENA OD MINISTARA PROMETA I PREDSTAVNIKA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA KOJI SU SE SASTALI U LJUBLJANI 25. APRILA 2018.
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU O SARADNJI U ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIM AKTIVNOSTIMA U OBLASTI PROMETA I INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA PROMETA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE TURSKE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!