Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 48/19

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZUZEĆU OD PRIMJENE ODREDBI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SISTEMA ENERGETSKOG MENADŽMENTA I INFORMACIONOG SISTEMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE PREDSJEDNIŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PROGLAŠENJU 11. JULA 2019. GODINE DANOM ŽALOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI
MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BIH
INSTRUKCIJU ZA RASPODJELU DETAŠMANA ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA BOSANSKOHERCEGOVAČKIH PREDUZEĆA U SR NJEMAČKOJ ZA DETAŠMANSKU 2019/2020. GODINU

Službene novine Federacije BiH

broj 51/19

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O IZGLEDU I SADRŽAJU, ZAHTJEVA, OBRAZACA I OBAVJEŠTENJA OSTALIH PRATEĆIH DOKUMENATA UZ FISKALNE SISTEME
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPCIMA I REDOSLIJEDU RADNJI U PROCESU FISKALIZACIJE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA MAJ 2019. GODINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA MAJ 2019. GODINE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 29/19

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O SUKOBU INTERESA ZA ZAPOSLENIKE SLUŽBE ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O PLAĆAMA I NAKNADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U SLUŽBI ZA PROTOKOL KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA O RAZRJEŠENJU DIREKTORICE KANTONALNE JAVNE USTANOVE DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ORGANIZOVANJU SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE SPECIJALIZOVANE NAMJENE KANTONA SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 1/19

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
O SMANJENJU CIJENA USLUGE ROMINGA U JAVNIM MOBILNIM KOMUNIKACIONIM MREŽAMA U REGIONU ZAPADNOG BALKANA
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
O RAZUMIJEVANJU O SARADNJI U OBLASTI MEDIJA IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE I UREDA ZA INFORMIRANJE DRŽAVNOG VIJEĆA NARODNE REPUBLIKE KINE
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
O RAZUMIJEVANJU O PLANIRANJU UNAPREĐENJA THINK TANK SARADNJE IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE I UREDA ZA INFORMIRANJE DRŽAVNOG VIJEĆA NARODNE REPUBLIKE KINE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!