Službeni glasnik BiH, broj 46/19

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 36. stav (1) Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 47/16), na sjednici održanoj 16. maja 2019. godine, donijela je


ODLUKU


O PROGLAŠENJU HISTORIJSKOG GRADSKOG PODRUČJA TREBINJA NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet zaštite i prostorni obuhvat)

(1) Historijsko gradsko područje Trebinja proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

(2) Nacionalni spomenik se nalazi na teritoriji grada Trebinja, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina i obuhvata dijelove k.o. Trebinje I i k.o. Police I, u ukupnoj površini od 138.468 m2. Popis katastarskih čestica u obuhvatu nacionalnog spomenika prikazan je u Prilogu 1. ove odluke i čini njen sastavni dio.

(3) Nacionalni spomenik obuhvata tri zone zaštite, i to:

a) Zona Stari Grad obuhvata dijelove k.o. Trebinje I i k.o Police I u površini od 43.262 m2. Granica zone zaštite počinje sa tačke na granici k.č. 2522/1 k.o. Trebinje I i k.č.1835 k.o. Police I, čije su koordinate Y=6528886.8 X=4729859.1, ide jugoistočno granicom navedenih parcela do tačke čije su koordinate Y=6528965.6 X=4729562.4 odakle nastavlja sredinom k.č. 1172 i sredinom ulice Dositejeve do raskrsnice sa ulicama Desanke Maksimović, Njegoševe i Svetosavske. Granična linija zatim ide sredinom ulice Desanke Maksimović i Svetozara Ćorovića preko raskrsnice ulica Dušanova i Vuka Mićunovića do zapadnog ugla objekta na k.č. 786, dalje ide granicom k.č. 788/1 sa k.č. 786, 785 i 788/3 do tromeđe k.č. 788/1, 788/3 i 2522/1 odakle se pravolinijski vraća na polaznu tačku na granici k.č. 2522/1 k.o. Trebinje I i k.č.1835 k.o. Police I, čije su koordinate Y=6528886.8 X=4729859.1 i time je zatvorena zona zaštite.

b) Zona naselja Krš (Omanovića-mahala) obuhvata dijelove k.o. Trebinje I u površini od 22.111 m2. Granica zone zaštite počinje sa raskrsnice ulica Nemanjine i Luke Ćelovića, ide sjeverno sredinom ulice Nemanjine do tromeđe k.č. 637/1, 819/2 i 2554. Granična linija nastavlja granicom k.č. 637/1 sa k.č. 819/2 i 818, granicom k.č. 814 sa k.č. 818, 830/1, 817/2, 817/1 i 816/1, granicom k.č. 815/1 i 816/1, granicom k.č. 815/4 i 816/5, granicom k.č. 815/3 i 816/2, granicom k.č.816/3 sa 815/2, 815/1 i 809, granicom k.č. 808/32 sa k.č. 808/29 i 808/34 do sjeveroistočnog ugla k.č. 808/29 odakle ide sredinom ulice Vuka Mićunovića do raskrsnice sa ulicom Luke Ćelovića, te se sredinom te ulice vraća na polaznu tačku na raskrsnici ulica Nemanjine i Luke Ćelovića i time je zatvorena zona zaštite.

c) Zona užeg centra Grada obuhvata dijelove k.o. Trebinje I, u površini od 73.095 m2. Granica zone zaštite počinje sa tromeđe k.č. 1249/1, 1251/1 i 2301/2 k.o. Trebinje I te ide sjevernom granicom k.č. 1251/1 sa k.č. 2301/2, 2301/4, 2301/3 i 2301/1 do tromeđe k.č. 1251/1, 2301/1 i 1259/1, odakle ide sredinom ulice Njegoševa do raskrsnice sa ulicom Carice Milice. Sa ove raskrsnice granična linija nastavlja sredinom ulica Carice Milice i Cara Lazara do raskrsnice ulica Cara Lazara i Kralja Petra I Oslobodioca i ide do jugozapadnog ugla objekta na k.č. 637/53. Granična linija dalje ide konturom objekta do tromeđe k.č. 637/47, 637/53 i 637/54 te nastavlja granicom k.č. 637/53 sa k.č. 637/47 i 637/59 do tromeđe k.č. 637/53, 637/59 i 2554 odakle ide pravolinijski do tromeđe k.č.2554, 931 i 933, nastavlja granicom k.č. 931 sa k.č. 933, 932 i 934/4, zatim granicom k.č. 930 i 934/4 do tromeđe k.č. 930, 934/4 i 934/1 odakle ide pravolinijski do sjeverozapadnog ugla objekta na k.č. 935. Granična linija dalje ide konturom objekta do sjeveroistočnog ugla odakle ide pravolinijski do tromeđe k.č. 937, 941 i 942, nastavlja granicom k.č. 942 sa k.č. 941 i 943 do sjeverozapadnog ugla objekta na k.č. 946 i ide konturom objekta do tromeđe k.č. 946, 952 i 2527. Dalje linija nastavlja granicom k.č. 2527 sa k.č. 952, 960 i 959, granicom k.č. 959 sa k.č. 961, 962, 963, 964, 965, 966, 969/2, 969/1, 969/3 i 969/4 odakle ide sredinom ulice Luke Ćelovića do raskrsnice sa ulicom Vuka Mićunovića. Granična linija dalje ide sredinom ulice Vuka Mićunovića do raskrsnice sa ulicama Kralja Petra I Oslobodioca i Dušana te nastavlja sredinom ulice Kralja Petra I Oslobodioca do tromeđe k.č. 2527, 973/3 i 981. Granična linija nastavlja granicom k.č. 973/3 sa k.č. 981 i 980, granicom k.č. 973/5 sa k.č. 980, 979 i 977, granicom k.č. 973/1 sa k.č. 975 i 973/2 do četveromeđe k.č. 973/1, 973/2, 981 i 1034 odakle ide sredinom ulica Desanke Masimović i Svetosavske do tromeđe k.č. 2555/1, 1247 i 1246. Granična linija dalje ide granicom k.č. 1247 sa k.č. 1246 i 1251/1, te se granicom k.č. 1251/1 sa k.č. 1248/1, 2302/1, 2302/2, 1249/3 i 1249/1 vraća na polaznu tačku na tromeđi k.č. 1249/1, 1251/1 i 2301/2 k.o. Trebinje I i time je zatvorena zona zaštite.

(4) Granica nacionalnog spomenika utvrđena je na osnovi katastarskih podloga novog premjera i prikazana je na karti u Prilogu 2. ove odluke i čini njen sastavni dio.

(5) Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zaštite utvrđene ovom odlukom, a u skladu sa Zakonom o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, ustanovljene u skladu sa Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 9/02, 70/06 i 64/08).

(6) U skladu sa Pravilnikom o kriterijima vrjednovanja dobara, podjeli po predmetu pravne zaštite i postupku kategorizacije nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 47/18), dobro je svrstano u kategoriju "nacionalni spomenik od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu".

Član 2.
(Nadležnost za osiguranje mjera zaštite)

(1) Republika Srpska, kroz svoja nadležna tijela, ulaže sve napore da poduzme odgovarajuće pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere neophodne za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.

(2) Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uvjete za izradu i postavljanje informacijske ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

Član 3.
(Mjere zaštite nacionalnog spomenika)

(1) S ciljem trajne zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se sljedeće opće mjere zaštite, koje se primjenjuju na cijelu površinu nacionalnog spomenika definiranu u članu 1. st. (2) i (3) ove odluke:

a) dozvoljeni su istraživački radovi, radovi sanacije, konzervacije i restauracije, radovi tekućeg održavanja objekata i radovi na prezentaciji nacionalnog spomenika;

b) za sve radove, izuzev radova tekućeg održavanja, potrebno je dobiti odobrenje nadležnog ministarstva za prostorno uređenje u Republici Srpskoj (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i izvoditi ih uz stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Republike Srpske (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);

c) sve intervencije trebaju biti usklađene sa karakterom i vrijednostima nacionalnog spomenika, uz poštivanje svih historijskih slojeva;

d) prilikom izvođenja radova sanacije, konzervacije i restauracije potrebno je primjenjivati izvorne materijale i tehnike u mjeri u kojoj je to moguće.

U slučaju upotrebe drugačijih materijala i tehnika, oni ne smiju ugroziti karakter nacionalnog spomenika;
e) u slučaju kada se prilikom izvođenja radova pronađu ostaci nekog starijeg objekta, arheološki nalazi ili slično, potrebno je obustaviti izvođenje radova i o tome obavijestiti nadležnu službu zaštite;

f) nije dozvoljena izgradnja struktura ili objekata koji bi mogli izgledom, veličinom, upotrebljenim materijalima ili arhitektonskim elementima ugroziti karakter nacionalnog spomenika;

g) dozvoljena je adaptacija enterijera objekata i uvođenje instalacija u cilju prilagođavanja savremenim potrebama stanovanja i rada pod uvjetom da se sačuvaju stilske karakteristike objekata;

h) dozvoljeno je korištenje objekata u stambene, ugostiteljske, zanatske, poslovne, obrazovne i kulturne svrhe, odnosno na način koji neće ugroziti integritet objekata i njihovo značenje u strukturi grada, a u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 71/12 i 79/15);

i) reklamna tijela, oglasi i druge oznake trebaju biti prilagođeni karakteru ambijenta i postavljeni na način koji neće ugroziti vizure i zaklanjati objekte;

j) Izuzev informacijske ploče iz člana 2. stav (2) ove odluke, na nacionalnom spomeniku nije dozvoljeno postavljanje drugih elemenata (druge informacijske ploče, jarboli za zastave, reklamni panoi, klima-uređaji i slično) bez saglasnosti nadležne službe zaštite na sadržaj teksta, dizajn i poziciju;

k) ulične vodove instalacija gradske infrastrukture (elektrika, vodovod, kanalizacija, PTT i internet-komunikacija i dr.) voditi isključivo podzemnim putem;

l) rasvjetna tijela i urbani mobilijar trebaju biti prilagođeni karakteru ambijenta i zadovoljavati funkcije savremenog prometa, rada i života;

m) postojeća rasvjetna tijela zamijeniti savremenijim i ekonomičnijim u pogledu potrošnje električne energije. Uvesti i reflektorsku rasvjetu za sve pojedinačne arhitektonski značajne objekte i prostore;

n) osigurati izradu plana upravljanja nacionalnim spomenikom, uključujući planove konzervacije i održavanja i sa definiranim nosiocima realizacije plana, a u skladu sa metodologijom za provođenje Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine;

o) izraditi elaborat za zaštitu nacionalnog spomenika sa procjenom ugroženosti na rizike od požara i drugih nepogoda i sa mjerama za otklanjanje rizika;

p) u sklopu detaljnih urbanističkih planova i plana upravljanja, utvrditi uvjete za očuvanje i promoviranje kulturnih i historijskih vrijednosti, kako materijalnih, tako i njihovih nematerijalnih komponenti – starih zanata i djelatnosti, tradicionalnih festivala i običaja koji su vezani za područje nacionalnog spomenika;

q) osigurati izradu izmjena i dopuna regulacionih planova za Stari Grad, Sjeverni Logor, Centar, Bregovi 2 i Bregovi, u skladu sa ovom odlukom i elaboratima o otklanjanju ili ublažavanju negativnih utjecaja izvršenih intervencija.

(2) Utvrđuju se sljedeće posebne mjere zaštite, koje se primjenjuju na pojedine zone zaštite iz člana 1. stav (3) ove odluke:

Zona Stari grad


a) prilikom radova na restauraciji objekata neophodno je sačuvati ili vratiti njihove izvorne gabarite (horizontalne i vertikalne, oblik i nagib krovnih ploha, pokrov kamenim pločama, dekorativne elemente dimnjaka), izvorni izgled i materijalizaciju vanjskih zidova i stepeništa (kamen i drvo). Izmjene u postojećem stanju su dozvoljene jedino u slučaju vraćanja autentičnih elemenata;

b) provesti hitne mjere zaštite na objektima u lošem konstruktivnom stanju, koji se nalaze na k.č. 1105, 1112,1120 i 1153 (novi premjer);

c) hitne mjere zaštite uključuju: postavljanje zaštitne ograde oko objekta do njegove najviše kote, čišćenje od samoniklog rastinja i otpada, konstruktivnu stabilizaciju objekta, a na osnovi elaborata odobrenog od nadležnog ministarstva;

d) izvršiti djelimičnu rekonstrukciju objekata navedenih u tački b) ovog stava zone Stari grad i privođenje izvornoj namjeni ili ugostiteljskoj, kulturnoj, zanatskoj ili trgovačkoj;

e) postojeće ograde i zidovi, izgrađeni u tradicionalnom stilu mogu se zadržati, a oni koji ne odgovaraju karakteru ambijenta moraju se preoblikovati ili ukloniti ako izlaze izvan izvornog profila uličnog fronta;

f) izvršiti konzervaciju i restauraciju zidova tvrđave;

g) potrebna je rekonstrukcija hendeka oko zidina Starog grada i pješačkih mostova preko hendeka do ulaznih kapija, uz obavezno prisustvo arheologa. Prethodno uraditi inžinjersko-geološki i geotehnički izvještaj koji će sadržavati podatke o provedenim istražnim radovima, precizirati radove koje je potrebno poduzeti na osiguranju stabilnosti zidina Starog grada i uže lokacije i neophodne radove na okolnom terenu, hidrogeološke karakteristike terena i s tim u vezi reguliranje gravitacionog protoka vode kroz hendek čija brzina protoka treba odgovarati brzini protoka rijeke Trebišnjice, te zaštitu okolnih objekata i struktura od prodiranja protočnih i podzemnih voda;

h) u cilju rekonstrukcije hendeka neophodno je ukloniti postojeći parking;

i) osigurati uvjete za provođenje arheoloških istraživanja, po prethodno urađenom programu odobrenom od nadležnog ministarstva i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite, a u cilju otkrivanja starijih historijskih slojeva i kontinuiteta naseljavanja;

j) izvršiti nastavak arheoloških istraživanja na prostoru oko Muzeja Hercegovine uz konzervaciju i prezentaciju nalaza;

k) prostor Starog grada zadržava se i uređuje kao prostor pješaka. Postojeća mreža historijskih ulica i trgova zadržava se u cijelosti;

l) izvršiti popločanje ulica lokalnim kamenom uz prethodna arheološka istraživanja;

m) dozvoljeno je uvođenje pergola i sjenila u ulicama na sjevernoj strani, koje trebaju biti u skladu sa ambijentalnim vrijednostima prostora;

n) dozvoljen je prolaz isključivo samo za servisna vozila, vozila za snabdijevanje robom i vozila hitnih intervencija (hitna pomoć, vatrogasna kola), visine manje od 250 cm;

o) potrebno je izraditi i provesti plan hortikulturnog uređenja uz očuvanje postojećeg dendromaterijala te popunu sa autohtonim vrstama, na javnim površinama, avlijama i terasama;

p) dio obale zadržati pod prirodnom vegetacijom. Nije dozvoljeno proširivanje objekata prema obali i ograđivanje obala i izlaza na rijeku;

q) dozvoljena je prenamjena objekata u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju djelatnosti koje se smatraju starim i umjetničkim zanatima i domaćom radinosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/12) ili ugostiteljsku namjenu;

r) za sve građevinske, infrastrukturne, hortikulturne i druge radove koji nisu u skladu s karakterom ambijenta potrebno je izraditi Elaborat o otklanjanju ili ublažavanju negativnog utjecaja izvršenih intervencija, zasnovan na stručnim analizama, a koji će obuhvatiti: trenutno stanje prostorne cjeline, identifikaciju, pravni status, informaciju o tome da li su radovi izvedeni sa odobrenjem za građenje, kvalifikaciju i opis intervencija, informacije o vlasništvu i investitoru, utjecaj neplanskih intervencija (interpolacija novih objekata, dogradnje nadogradnje, izmjena na objektima i u prostorima koje obuhvataju materijale, boje, tehnike i tehnologije na autentičnost i integralnost Starog grada; rizike i dosadašnje posljedice nepogoda, prirodnih i tehničkih katastrofa, stepen očuvanosti nematerijalne komponente nacionalnog spomenika (zastupljenost i autentičnost starih zanata, običaja, festivala i sl.). Elaborat treba utvrditi prijedlog mjera za umanjivanje ili otklanjanje negativnog utjecaja na autentičnost i integritet Starog grada: parcijalno uklanjanje dijelova objekta u skladu sa značajem historijskog objekta i ambijentalne cjeline, preoblikovanje pojedinih dijelova objekta, a koje se mogu odnositi na izmjenu dimenzija i materijalizacije prozora i portala, preoblikovanje krovova i fasada koje su urađene u suprotnosti sa ambijentom, uklanjanje ili preoblikovanje reklamnih i drugih panoa.

Zona naselja Krš


a) potrebno je očuvati postojeću plansku osnovu;

b) prilikom radova na restauraciji objekata neophodno je sačuvati ili vratiti njihove izvorne gabarite (horizontalne i vertikalne, oblik i nagib krovnih ploha, pokrov kamenim pločama, dekorativne elemente dimnjaka), izvorni izgled i materijalizaciju vanjskih zidova i stepeništa (kamen i drvo), a izmjene u postojećem stanju su dozvoljene jedino u slučaju vraćanja autentičnih elemenata;

c) provesti hitne mjere zaštite na objektima u lošem konstruktivnom stanju, koji se nalaze na k.č. 833, 835, 836, 850, 850, 852, 862, 864, 879, 882, 884, 885, 889, 893, 896, 898, 899, 900, 901, 908, 912, 914 i 915 (novi premjer);

d) hitne mjere zaštite uključuju: postavljanje zaštitne ograde oko objekta do njegove najviše kote, čišćenje od samoniklog rastinja i otpada, konstruktivnu stabilizaciju objekta, a na osnovi elaborata odobrenog od nadležnog ministarstva;

e) izvršiti djelomičnu rekonstrukciju objekata navedenih u tački c) ovog stava zone naselja Krš i vraćanje izvornoj namjeni ili izvršiti prenamjenu objekata;

f) dozvoljena je prenamjena objekata u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju djelatnosti koje se smatraju starim i umjetničkim zanatima i domaćom radinosti, ili ugostiteljsku namjenu;

g) izvršiti popločanje ulica i stepenica lokalnim kamenom.

Zona užeg centra Grada


a) potrebno je očuvati postojeću plansku osnovu i prostornu organizaciju uz zadržavanje namjena objekata sa centralnim sadržajima: poslovni, stambeni, stambeno-poslovni, vjerski, kulturno-obrazovni;

b) na graditeljsku cjelinu Katedralne crkve posvećene Rođenju Blažene Djevice Marije primjenjuju se mjere zaštite utvrđene u Odluci o proglašenju graditeljske cjeline - Katedralna crkva posvećena Rođenju Blažene Djevice Marije - Mala Gospa u Trebinju nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 42/06 i 48/13);

c) na graditeljskoj cjelini - Saborni hram Preobraženja gospodnjeg, Eparhijskom domu i biblioteci dozvoljeni su konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi tekućeg održavanja i radovi čiji je cilj prezentacija spomenika;

d) potrebno je zadržati izgled fasada objekata sa historicističkim obilježjima i onih sa ambijentalnim vrijednostima, sačuvati ili vratiti autentične arhitektonske elemente (veličinu i raspored otvora, tretman i stilske elemente na fasadama, oblik, nagib krovova i vrstu pokrova);

e) prilikom restauracije zamijeniti eloksiranu bravariju i PVC prozore i portale, drvenim. Nije dozvoljeno otvaranje novih otvora na fasadama;

f) ukloniti klima-uređaje, tende i konzolne reklame sa uličnih fasada koje narušavaju karakter ambijenta, a klima-uređaje treba sistemski rješavati za objekte ili formirati odgovarajuće maske koje odgovaraju karakteru fasada;

g) moguće su adaptacije potkrovlja za potrebe stanovanja bez mijenjanja visine vijenaca, a uz mogućnost postavljanja badža;

h) na objektima višim od P+ 2 etaže dozvoljava se postavljanje solarnih crijepova ili solarnih ploča u cilju postizanja veće energetske efikasnosti;

i) na fasadama objekata u nizu uz ulice Vladimira Gojinovića i Desanke Maksimović potrebno je izvršiti djelomičnu rekonstrukciju fasada uz preoblikovanje dograđenih dijelova na način da odgovaraju stilskim karakteristikama objekata (kamen i drvo);

j) ulica Jovana Dučića, trg Slobode i Njegošev trg zadržavaju se i uređuju kao prostori za pješake;

k) sezonsko postavljanje ljetnih bašta i sjenila mora biti u skladu sa ambijentom tako da svojim izgledom ne narušavaju ambijentalne vrijednosti prostora;

l) sačuvati namjenu Trga slobode za dnevnu pijacu, uz postavljanje mobilnih štandova i sjenila koji odgovaraju karakteru ambijenta;

m) na Trgu slobode izvršiti restauraciju postojećih prizemnih poslovnih struktura između dvije kule u sklopu objekta gradske pijace "Markthalle" i njihovu adaptaciju za potrebe savremenih standarda gradske pijace;

n) u slučaju da adaptacija struktura iz prethodne tačke nije izvodljiva, moguća je i interpolacija poslovnog objekta između dvije kule isključivo prizemne etaže za potrebe gradske pijace;

o) izvršiti restauraciju i adaptaciju javnog WC-a da zadovolji savremene standarde;

p) rasvjeta na trgovima treba biti postavljena do 3 m visine, kako krošnje drveća ne bi umanjile osvjetljenje i na način da ne ometaju kretanje pješaka;

q) stabla platana na trgovima potrebno je zaštititi i konzervirati prema prethodno urađenom elaboratu. U slučaju potrebe zamijene bolesnih stabala osigurati odrasle sadnice platana;

r) potrebno je izraditi i provesti plan hortikulturnog uređenja Gradskog parka uz očuvanje postojećeg dendromaterijala te popunu sa autohtonim vrstama;

s) napraviti stepenice i pješačku rampu na uglu ulica Kralja Petra I Oslobodioca i Svetozara Ćorovića, kojom će se riješiti denivelacija ulica.

(3) U cilju trajne zaštite nacionalnog spomenika utvrđuje se zaštitni pojas koji obuhvata dijelove k.o. Trebinje I i k.o. Police I, u ukupnoj površini od 65.227 m2. Popis katastarskih čestica u obuhvatu zaštitnog pojasa nacionalnog spomenika prikazan je u Prilogu 1. ove odluke i čini njen sastavni dio:

a) Zaštitni pojas I ima površinu od 15.090 m2. Granica zaštitnog pojasa počinje sa tačke na granici k.č. 2522/1 k.o. Trebinje i 1835 k.o. Police I čije su koordinate Y= 6528822.0 X= 4730023.8 odakle ide jugoistočno granicom navedenih k.č. do tačke čije su koordinate Y=6528886.8 X=4729859.1. Granična linija dalje ide opisanom granicom zona zaštita "Stari grad", "Zona užeg centra" i "Krš", te se vraća na polaznu tačku na granici k.č. 2522/1 k.o. Trebinje i k.č. 1835 k.o. Police I čije su koordinate Y= 6528822.0 X= 4730023.8 i time je zatvoren zaštitni pojas.

b) Zaštitni pojas II ima površinu od 9.353 m2. Granica zaštitnog pojasa II počinje sa tromeđe k.č. 637/47, 637/53 i 637/59 k.o. Trebinje I i ide sjeverno granicom k.č. 637/59 i 637/47 do sjeveroistočnog ugla k.č. 637/47 odakle nastavlja pravolinijski do jugozapadnog ugla k.č. 637/61. Linija zatim ide granicom k.č. 637/61 sa k.č. 637/59, 637/60 i 637/48 do tromeđe k.č. 637/1, 637/48 i 637/61 odakle ide na raskrsnicu ulica Njegoševa i Luke Ćelovića.

c) Zaštitni pojas III ima površinu od 25.998 m2. Granica zaštitnog pojasa III počinje sa raskrsnice ulica Vojvode Stepe Stepanovića i Kralja Petra I Oslobodioca i ide istočno sredinom ulice Kralja Petra I Oslobodioca do raskrsnice sa ulicom Cara Lazara. Granična linija dalje nastavlja sredinom ulica Cara Lazara i Carice Milice do raskrsnice sa ulicom Njegoševom. Dalje ide sredinom ulice Njegoševe do raskrsnice sa ulicom Vojvode Stepe Stepanovića, zatim sredinom ulice Vojvode Stepe Stepanovića do raskrsnice sa ulicom Vuka Karadžića. Linija nastavlja sredinom ulice Vuka Karadžića do tromeđe k.č. 1466/4, 1466/6 i 1466/37 i ide granicom k.č. 1466/4 sa k.č. 1466/37, 1464/2 i 1463/1 i granicom k.č. 1463/2 i 1466/8 do tromeđe k.č. 1463/2, 1466/8 i 1337/1 odakle nastavlja pravolinijski do tačke na granici k.č. 1336 i 1342 čije su koordinate Y=6528410.3 X=4729794.0. Granična linija dalje ide granicom k.č. 1342 i 1336 te se sredinom ulice Vojvode Stepe Stepanovića vraća na polaznu tačku na raskrsnici ulica Vojvode Stepe Stepanovića i Kralja Petra I Oslobodioca i time je zatvoren zaštitni pojas.

d) Zaštitni pojas IV ima površinu od 14.786 m2. Granica zaštitnog pojasa IV počinje sa tačke na granici k.č. 2522/1 k.o. Trebinje I i 1835 k.o. Police I čije su koordinate Y= 6528965.7 X= 4729562.4 te ide južno granicom navedenih k.č. do tačke čije su koordinate Y= 6528965.3 X= 4729519.2 odakle nastavlja sredinom ulice Preobraženska do raskrsnice sa ulicom Svetosavska odakle ide sredinom ulice Svetosavske do raskrsnice sa ulicom Dositejeva. Granična linija dalje sredinom ulice Dositejeve i sredinom k.č. 1172, te se vraća na polaznu tačku na granici k.č. 2522/1 k.o. Trebinje I i k.č.1835 k.o. Police I čije su koordinate Y= 6528965.7 X= 4729562.4 i time je zatvoren zaštitni pojas.

(4) Granica zaštitnog pojasa nacionalnog spomenika utvrđena je na osnovi katastarskih podloga novog premjera i prikazana je na karti u Prilogu 2. ove odluke, te čini njen sastavni dio. U zaštitnom pojasu I-IV iz stava (3) ovog člana utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

a) osigurati širenje centralnih gradskih funkcija, poboljšanje kvaliteta i nivoa saobraćajnih usluga i rješenje nedostatka parking-prostora. Potrebno je formiranje parking-prostora u profilima ulica, gdje je to moguće;

b) dozvoljena je interpolacija novih objekata, rekonstrukcija i nadogradnja postojećih objekata, gdje je to konstruktivno, prostorno i funkcionalno moguće;

c) novim intervencijama iz prethodne tačke ne se smiju ugroziti: vizure na nacionalni spomenik, standard stanovanja u susjednim objektima, uvjeti osunčanja, provjetrenosti, otjecanje atmosferskih voda sa krovnih površina i terasa, privatnost nekretnine i vidik;

d) nove intervencije trebaju pažnju posvetiti usaglašavanju sa: susjednim objektima, krovnim i spratnim vijencima, veličinom otvora, materijalizacijom fasada i krovnog pokrivača;

e) oblikovanje interpoliranih objekata treba biti savremenog iskaza i izvedeno savremenim materijalima uz usklađivanje horizontalnih i vertikalnih gabarita sa izgrađenom fizičkom strukturom;

f) potrebno je za svaku novu intervenciju uraditi elaborate procjene utjecaja na nacionalni spomenik i usaglašenosti sa okolinom;

g) poželjno je unutrašnja dvorišta parterno i hortikulturno urediti, uz uklanjanje privrednih objekata privremenog karaktera;

h) osigurati održavanje postojećih drvoreda i podizanje novih uz saobraćajnice i parking-prostore;

i) potrebno je zamijeniti postojeće kioske projektiranjem tipskog montažno-demontažnog objekta oblikovanog u skladu sa karakterom ambijenta;

j) u zaštitnom pojasu III, na historijskim objektima sa ambijentalnim vrijednostima, koji se nalaze na k.č. 1264, 1277, 1288, 1289/1, 1304, 1330, 1327, 1464/1, 1463/1, 1317, 1319, 1324, 1281 i 1280 (novi premjer), u ulicama Kralja Petra I Oslobodioca, Vuka Karadžića i Vojvode Stepe Stepanovića, provesti konzervatorsko-restauratorske radove, radove tekućeg održavanja i radove kojima je cilj prezentacija arhitektonskih vrijednosti objekata uz dozvoljenu reflektorsku iluminaciju;

k) u zaštitnom pojasu III moguće je probijanje kolsko-pješačke komunikacije od ulice Vojvode Stepe Stepanovića do ulice Vojvode Luke Petkovića radi otvaranja vizura, uređenja površina za potrebe mirujućeg saobraćaja i hortikulturnog uređenja;

l) u zaštitnom pojasu I, na obali rijeke Trebišnjice, planirati pješačke staze, odmorišta i hortikulturno uređenje prostora, a planirati nasade visokog dendrofonda autohtonih vrsta na terenu sa izraženim nagibom koji se spušta na magistralnu saobraćajnicu i na rijeku;

m) u zaštitnom pojasu I, na objektima u nizu podignutim uz rijeku Trebišnjicu, izvršiti djelomičnu rekonstrukciju na način da se sve intervencije međusobno usaglase, a u prizemlju ovih objekata moguće je uvođenje ugostiteljske namjene;

n) u zaštitnom pojasu IV, na prostoru ograničenom ulicama Preobraženska, Desanke Maksimović, zidinama Starog Grada i obalom rijeke, potrebno je ukloniti objekte i dogradnje izgrađene u neposrednoj blizini Starog grada koji se nalaze na k.č. 1173/1, 1173/2, 1174/2 i 1174/3 (novi premjer), a koji su u neskladu sa ambijentalnim vrijednostima nacionalnog spomenika;

o) uz prethodno pribavljanje mišljenja nadležne službe zaštite, moguće je dozvoliti preoblikovanje objekata navedenih u prethodnoj tački ili izgradnju novog objekta koji svojim gabaritima i izgledom neće ugrožavati vizuelni integritet nacionalnog spomenika;

p) u zaštitnom pojasu IV potrebno je ukidanje parking-prostora uz zidine zbog potrebe rekonstrukcije hendeka, izmještanje benzinske pumpe, koja se nalazi na k.č.1173/1 (novi premjer) izvan zaštitnog pojasa i uređenje obala rijeke.

Član 4.
(Mjere zaštite za arheološka istraživanja i nalaze)

(1) Svi pokretni nalazi koji u toku arheološkog istraživanja budu nađeni bit će pohranjeni u Muzeju Hercegovine u Trebinju, obrađeni i prezentirani na odgovarajući način.

(2) Sav pokretni i nepokretni arheološki materijal koji bude nađen u toku arheoloških istraživanja neophodno je stručno obraditi.

(3) Arheolog - voditelj arheoloških istraživanja dužan je nakon izvršenih arheoloških radova podnijeti izvještaj Komisiji i instituciji koja je obavila istraživanja.

(4) Arheolog - voditelj arheoloških istraživanja mora imati na raspolaganju sav pronađeni pokretni i nepokretni arheološki materijal dok traje istraživanje i dok ne završi izvještaj, a najduže za period od tri godine.

(5) Paralelno s izvođenjem arheoloških istraživanja, neophodna je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i konzervacija pokretnog arheološkog materijala i njegovo pohranjivanje u odgovarajuće prostore (depoe).

(6) Nakon dostavljanja izvještaja o provedenom istraživanju, Komisija će utvrditi pokretne nalaze na koje će biti primjenjivane mjere zaštite koje Komisija utvrđuje.

(7) Iznošenje pokretnih nalaza iz stava 1. ovog člana iz Bosne i Hercegovine nije dozvoljeno.

(8) Izuzetno od odredbe stava (7) ovog člana, ukoliko voditelj istraživanja utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza van Bosne i Hercegovine, dokaze o tome prezentirat će Komisiji, koja može dopustiti privremeno iznošenje nalaza iz zemlje pod detaljno utvrđenim uvjetima njegovog iznošenja, postupanja s njim u toku boravka van zemlje i njegovog povrata u Bosnu i Hercegovinu.

Član 5.
(Stavljanje van snage provedbenih akata)

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su suprotni odredbama ove odluke.

Član 6.
(Suzdržavanje od poduzimanja radnji)

Svako, a posebno nadležna tijela Republike Srpske, gradske i općinske službe, suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

Član 7.
(Dostavljanje odluke nadležnom sudu)

Ova odluka dostavit će se nadležnom općinskom sudu ili drugom nadležnom organu, radi upisa zabilježbe o proglašenju nacionalnog spomenika u zemlјišne knjige.

Član 8.
(Sastavni dio odluke)

Sastavni dio ove odluke su Prilog 1 i Prilog 2, te obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).

Član 9.
(Konačnost odluke)

Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

Član 10.
(Brisanje sa Privremene liste nacionalnih spomenika)

Danom donošenja ove odluke, sa Privremene liste nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 33/02, "Službeni glasnik Republike Srpske", broj 79/02, "Službene novine Federacije BiH", broj 59/02 i "Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", broj 4/03) brišu se nacionalni spomenici upisani pod rednim br. 655, 656, 657, 660 i 662.

Član 11.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: prof. dr. Amir Pašić, Goran Milojević i Radoje Vidović.

Broj 04.22.3-42/19-10
16. maja 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Komisije
Prof. dr. Amir Pašić, s. r.


Prilog 1.Popis katastarskih čestica u obuhvatu nacionalnog spomenika i zaštitnog pojasa
Nacionalni spomenik obuhvata tri (3) zone zaštite, i to:


Zona zaštite "Stari grad":


Zaštitni pojas III.:


Zaštitni pojas III čine dijelovi k.č. 1014/1, 1019/1, 1259/1, 1336, 1337/1, 1466/6, 2527, 2534 i 2552/1 i cijele k.č. 1260, 1261/1, 1261/2, 1261/3, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289/1, 1289/2, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294/1, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315/1, 1315/2, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321/1, 1321/2, 1322/1, 1322/2, 1323/1, 1323/2, 1323/3, 1324, 1325/1, 1325/2, 1325/3, 1325/4, 1325/5, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1463/1, 1463/2, 1464/1, 1464/2 i 1466/37 k.o. Trebinje I. (novi premjer).


Zaštitni pojas IV.:


Zaštitni pojas IV. čine dijelovi k.č. 1034, 1172, 1200 i 2522/1 i cijele k.č. 1173/1, 1173/2, 1173/4, 1174/1, 1174/2, 1174/3, 1174/4, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185/1, 1185/2, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192/1, 1192/2, 1192/3, 1192/4, 1192/5, 1193, 1194/1, 1194/2, 1195, 1196/1, 1196/2, 1197, 1198, 1199/1 i 1199/2 k.o. Trebinje I. (novi premjer).
Zaštitni pojas II. čine dijelovi k.č. 637/1, 637/59, 923, 930, 935, 937, 946 i 2554 i cijele k.č. 637/61, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 931, 936, 938, 939/1, 939/2, 939/3, 939/4, 940, 941, 943, 944, 945, 947/1, 947/2, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957/1, 957/2, 958, 959 i 960 k.o. Trebinje I. (novi premjer).


Zaštitni pojas II.:


Zaštitni pojas I. čine dijelovi k.č. 970/1, 973/1, 2522/1 i 2527 i cijele k.č. 777/1, 777/2, 777/7, 778, 779/1, 779/2, 779/3, 780/1, 780/2, 780/3, 781, 782, 783, 784, 788/1, 788/2, 970/2, 973/3, 973/4 i 973/5 k.o. Trebinje I. (novi premjer).


Zaštitni pojas I.:


U cilju trajne zaštite nacionalnog spomenika utvrđuje se zaštitni pojas, označen kao I., II., Ili. i IV., i to:
Zonu zaštite užeg središta Grada čine dijelovi k.č. 637/53, 930, 935, 937, 946, 970/1, 1014/1, 1019/1, 1034, 1259/1, 2527, 2554 i 2555/1 i cijele k.č. 932, 933, 934/1, 934/2, 934/3, 934/4, 942, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 969/1, 969/2, 969/3, 969/4, 971, 972, 973/2, 974, 975, 976, 977, 979, 980, 981, 982/1, 982/2, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995/1, 995/2, 995/3, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014/2, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019/2, 1019/3, 1020/1, 1020/2, 1020/3, 1020/4, 1020/5, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033/1, 1033/2, 1033/3, 1033/4, 1243, 1244, 1245, 1246, 1250, 1251/1, 1251/2, 1.252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257 i 1258 k.o. Trebinje I. (novi premjer).


Zona zaštite užeg središta Grada:


Zonu zaštite naselja Krš čine dijelovi k.č. 923 i 970/1 i cijele k.č. 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795/1, 795/2, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806/1, 806/2, 806/3, 807, 808/29, 808/34, 816/1, 816/2, 816/3, 816/4, 816/5, 817/1, 817/2, 817/3, 817/4, 818, 819/1, 819/2, 820/1, 820/2, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830/1, 830/2, 831. 832. 833. 834. 836, 836, 837, 838. 839. 840. 841, 842, 843/1, 843/2, 843/3, 843/4, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854/1, 854/2, 855, 856, 857, 858, 859/1, 859/2, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867/1, 867/2, 867/3, 867/4 i 867/5 k.o. Trebinje I. (novi premjer).


Zona zaštite naselja Krš:


Zonu zaštite "Stari grad" čine dijelovi k.č. 973/1, 1034, 1172, 1176/1, 2522/1 i 2527 i cijele k.č. 785, 786, 787, 788/3, 1035, 1036, 1037/1, 1037/2, 1037/3, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044/1, 1044/2, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053/1, 1053/2, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059. 1060/1, 1060/2, 1060/3, 1060/4, 1060/5, 1061, 1062/1, 1060/2, 1063, 1064, 1065/1, 1065/2, 1065/3, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070/1, 1070/2, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1093, 1094, 1095, 1096/1, 1096/2, 1097/1, 1097/2, 1099, 1100, 1101, 1102/1, 1102/2, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1200, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126/1, 1126/2, 1127, 1128, 1129, 1130/1, 1130/2, 1130/3, 1131/1, 1131/2, 1132/1, 1132/2, 1132/3, 1132/4, 1133/1, 1133/2, 1134, 1135/1, 1135/2, 1135/3, 1139, 1140/1, 1140/2, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151/1, 1151/2, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171/1, 1171/2, 1171/3, 1171/4, 1171/5, 1171/6 i 1171/7 k.o. Trebinje I. (novi premjer).


Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!