Međunarodni ugovori, broj 3/19

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 2. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 18. decembra 2019. godine, i na 2. hitnoj sjednici Doma naroda, održanoj 20. decembra 2019. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O AMANDMANU I PRISTUPANJU UGOVORU O GRANTU OD 15.2.2011. IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, VODOVODA I KANALIZACIJE BIJELJINA A. D., OPĆINE BIJELJINA, REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PODRŠKU PROJEKTU BIJELJINA FAZA 2 - POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I PROŠIRENJE MREŽE


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Ugovora o amandmanu i pristupanju Ugovoru o grantu od 15.2.2011. između Bosne i Hercegovine, Vodovoda i kanalizacije Bijeljina a. d., Općine Bijeljina, Republike Srpske i Evropske banke za obnovu i razvoj za podršku Projektu Bijeljina faza 2 - postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i proširenje mreže, potpisanog 19. juna 2018. godine u Sarajevu.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-05-2-2111/18
20. decembra 2019. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Skupštine BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!