Službeni glasnik BiH, broj 27/20
ODLUKU


O PROGLAŠENJU ARHEOLOŠKOG PODRUČJA - SREDNJOVJEKOVNA TVRĐAVA VRBAŠKI GRAD I CRKVA SVETOG ĐORĐA U GORNJIM PODGRADCIMA, GRAD GRADIŠKA, NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet zaštite i prostorni obuhvat)

(1) Arheološko područje - srednjovjekovna tvrđava Vrbaški grad i crkva Svetog Đorđa u Gornjim Podgradcima, grad Gradiška, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

(2) Nacionalni spomenik čine: ostaci tvrđave Vrbaškog grada na brdu Pavetnjak i ostaci crkve sv. Đorđa, ispod tvrđave u Gornjim Podgradcima.

(3) Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru koji obuhvata k.č. 3157/1, 3157/2 i dio k.č. 3000/1, određen granicom sa k.č. 3142, 3141 i 3140, te granicom sa k.č. 3000/55 i sljedećim koordinatama geodetskih tački: y=6424332.030 x=4988481.120; y=6424332.130 x=4988275.920, k.o. Gornji Podgradci, posjedovni list broj 50/4, grad Gradiška, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Član 2.
(Kategorizacija)

U skladu sa Pravilnikom o kriterijima vrednovanja, podjeli i kategorizaciji nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 82/19), dobro je svrstano u kategoriju "nacionalni spomenik od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu".

Član 3.
(Nadležnost za osiguranje mjera zaštite)

(1) Republika Srpska, kroz svoje nadležne organe, ulaže sve napore da poduzme odgovarajuće pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere neophodne za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnog spomenika.

(2) Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uvjete za izradu i postavljanje informacione ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

Član 4.
(Mjere zaštite nacionalnog spomenika)

(1) U cilju zaštite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u članu 1. stav (3) ove odluke utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

a) Dozvoljeni su radovi konzervacije i restauracije graditeljskih struktura, radovi sanacije i radovi na tekućem održavanju, uključujući i one koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje ministarstva nadležnog za prostorno uređenje u Republici Srpskoj (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Republike Srpske (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);

b) Nije dozvoljeno pomjeranje nadgrobnika sa grobova na bilo koju drugu lokaciju;

c) Dozvoljeno je čišćenje spomenika od lišaja i mahovine i skidanje patine sa kamena u slučaju da je ono neophodno za istraživanje epigrafskih ili dekorativnih elemenata spomenika, uz prethodno izrađen elaborat i odobrenje nadležnog ministarstva. Elaborat treba biti zasnovan na biološkim, hemijskim, fizičkim i drugim analizama za koje konzervator utvrdi da su neophodne, te sadržavati odgovarajuće konzervatorske mjere i procjenu utjecaja načina čišćenja na kamen;

d) Potrebno je izvršiti detaljno snimanje lokaliteta u cilju utvrđivanja pozicije pojedničnih struktura, forme i položaja Vrbaškog grada sa svim identificiranim elementima, osnovi crkve sa utvrđenim tačnim debljinama zidova i identificiranih dijelova osnove i snimanje kompletne nekropole sa nadgobnicima sa utvrđivanjem broja, položaja i dimenzija nadgrobnika;

e) Radovi na uređenju lokaliteta, radovi na infrastrukturi i radovi na saniranju oštećenja dozvoljeni su isključivo uz prethodno izrađen plan sanacije, restauracije i konzervacije koji treba biti urađen na osnovi detaljnog snimka postojećeg stanja. Potrebno je primjenjivati izvorne materijale i tehnike u mjeri u kojoj je to moguće, a u slučaju upotrebe drugačijih materijala i tehnika, oni ne smiju ugroziti karakter nacionalnog spomenika;

f) Plan sanacije, restauracije i konzervacije i izvođenje radova obavljati uz odobrenje nadležnog ministava i stručni nadzor nadležne službe zaštite;

g) Moguća je izgradnja-interpoliranje novih, savremenih struktura-objekata u funkciji prezentacije nacionalnog spomenika, osim na ostacima graditeljskih struktura, koji neće ugroziti izvornost cjeline, odnosno autentičnost i intergralnost, uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručni nadzor nadležne službe zaštite;

h) Područje predstavlja arheološki lokalitet, pa je prilikom obavljanja arheoloških istražnih radova obavezno osigurati prisustvo arheologa;

i) Prostor spomenika će biti otvoren i dostupan javnosti, a može se koristiti u edukativne i kulturne svrhe. Prezentacija i interpretacija nacionalnog spomenika treba biti urađena na način da osigura ispravno i potupno razumijevanje forme i funkcije lokaliteta kao i historijski kontekst u kome je nastao;

j) Obavezno je provođenje mjera održavanja čistoće i komunalnog reda;

k) Vlasnik ili drugi korisnik nacionalnog spomenika dužan je brinuti se o spomeniku pažnjom dobrog domaćina;

l) Izuzev informacione ploče iz člana 3. stav (2) ove odluke, na nacionalnom spomeniku nije dozvoljeno postavljenje drugih elementa (druge informacione ploče, jarboli za zastave, reklamni panoi, klima-uređaji i sl.) bez saglasnosti nadležne službe zaštite na sadržaj teksta, dizajn i poziciju.

(2) Republika Srpska, kroz svoje nadležne organe, naročito ulaže sve napore da poduzme:

a) sistematsko arheloško istraživanje lokaliteta;

b) osiguranje pristupa području uređenjem prilaznoga puta i staza do nacionalnog spomenika;

c) izradu i provođenje plana upravljanja lokalitetom u kome će biti definirana: namjena i način korištenja lokaliteta, finansijski i drugi resursi, tehničke mogućnosti, očekivanja lokalne zajednice, korištenje nalazišta, plan prezentacije nacionalnog spomenika, upravljanje posjetama, mjesto na kome će biti prezentirani arheološki nalazi lokaliteta na način da dopinese održivosti lokaliteta.

Član 5.
(Mjere zaštite pokretnih nalaza)

(1) Svi pokretni nalazi, koji u toku arheoloških istraživanja budu nađeni bit će pohranjeni u najbližem muzeju koji ispunjava kadrovske, materijalne i tehničke uvjete ili u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obrađeni i prezentirani na odgovarajući način.

(2) Sav pokretni i nepokretni arheološki materijal koji bude nađen u toku arheoloških istraživanja neophodno je stručno obraditi.

(3) Arheolog - voditelj arheoloških istraživanja dužan je nakon izvršenih arheoloških radova podnijeti izvještaj Komisiji i instituciji koja je obavila istraživanja.

(4) Arheolog - voditelj arheoloških istraživanja mora imati na raspolaganju sav pronađeni pokretni i nepokretni arheološki materijal dok traje istraživanje i dok ne završi izvještaj, a najduže za period od tri godine.

(5) Paralelno s izvođenjem arheoloških istraživanja, neophodna je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i konzervacija pokretnog arheološkog materijala i njegovo pohranjivanje u odgovarajuće prostore (depoe).

(6) Nakon dostavljanja izvještaja o provedenom istraživanju, Komisija će utvrditi pokretne nalaze na koje će biti primjenjivane mjere zaštite koje Komisija utvrđuje.

(7) Iznošenje pokretnih nalaza iz stava (1) ovog člana iz Bosne i Hercegovine nije dozvoljeno.

(8) Izuzetno od odredbe prethodnog stava, ukoliko voditelj istraživanja utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza van zemlje, dokaze o tome prezentirat će Komisiji, koja može dopustiti privremeno iznošenje nalaza iz zemlje pod detaljno utvrđenim uvjetima njegovog iznošenja, postupanja s njim u toku boravka van zemlje i njegovog povrata u Bosnu i Hercegovinu.

(9) Komisija u svom odobrenju za privremeno iznošenje pokretnih nalaza iz Bosne i Hercegovine utvrđuje sve uvjete pod kojima se to iznošenje može izvesti, rok za povrat u Bosnu i Hercegovinu, kao i zaduženje pojedinih organa i institucija na osiguranju tih uvjeta, te o tome obavještava Vladu Republike Srpske, nadležnu službu sigurnosti, carinsku službu Bosne i Hercegovine i javnost.

Član 6.
(Stavljanje van snage provedbenih akata)

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su suprotni odredbama ove odluke.

Član 7.
(Suzdržavanje od poduzimanja radnji)

Svako, a posebno nadležni organi Republike Srpske, gradske i općinske službe, suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

Član 8.
(Dostavljanje odluke nadležnom sudu)

Ova odluka će se nakon objave u "Službenom glasniku BiH" dostaviti nadležnom općinskom sudu, odnosno drugom nadležnom organu, radi upisa zabilježbe o proglašenju nacionalnog spomenika u zemljišne knjige.

Član 9.
(Sastavni dio odluke)

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).

Član 10.
(Konačnost odluke)

Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

Član 11.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: prof. dr. Amir Pašić, Goran Milojević i Radoje Vidović.

Broj 03-2.3-42/19-23
17. decembra 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Komisije
Goran Milojević, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!