Službeni glasnik BiH, broj 27/20

Na osnovu člana 8. stav (1) i člana 13. tačka i) Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 50/08) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i Odlukom o principima raspodjele međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje (VM broj 39/20 od 16.04.2020. godine), na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 18. vanrednoj sjednici održanoj 30.04.2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O RASPODJELI MEĐUNARODNE POMOĆI ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE U OPREMI I DRUGIM SREDSTVIMA


Član 1.
(Predmet odluke)

Ovom Odlukom Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrđuje raspodjelu, sadržaj i primaoce međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje za potrebe prevencije, zaštite, tretmana oboljelih i suzbijanja pojave korona virusa (COVID - 19), dobijenu od Vlade Republike Slovenije, Vlade Malezije, Vlade Republike Turske, Vlade Republike Austrije i Vlade Republike Azerbejdžan.

Član 2.
(Sadržaj i primaoci međunarodne pomoći)

Međunarodna pomoć za zaštitu i spašavanje dobijena od Vlada Slovenije, Malezije, Turske, Mađarske, Austrije i Azerbejdžana raspodjeljuje se krajnjim korisnicima, u skladu sa principima za raspodjelu utvrđenim Odlukom o principima raspodjele međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje, kako slijedi:

a) dostavljena mađunarodna pomoć Vlade Republike Slovenije u opremi i drugim sredstvima raspodjeljuje se na sljedeći način:

1) Federacija Bosne i Hercegovine: šator - 6 komada; poljski krevet - 37 komada; vreća za spavanje - 37 komada; grijalica za šator - 6 komada; deka - 928 komada; set za ručavanje - 62 setova; stalak za korpu za otpatke - 12 komada;

2) Republika Srpska: šator - 3 komada; poljski krevet - 22 komada; vreća za spavanje - 22 komada; grijalica za šator - 3 komada; deka - 557 komada; set za ručavanje - 37 setova; stalak za korpu za otpatke - 7 komada;

3) Brčko distrikt Bosne i Hercegovine: šator -1 komad; poljski krevet - 1 komad; vreća za spavanje - 1 komad; grijalica za šator -1 komad; deka - 15 komada; set za ručavanje - 1 set; stalak za korpu za otpatke - 1 komad;

b) Dostavljena međunarodna pomoć Vlade Malezije u opremi i drugim sredstvima raspodjeljuje se na sljedeći način:

1) Federacija Bosne i Hercegovine: zaštitne maske - 1 230 000 komada;

2) Republika Srpska: zaštitne maske - 750 000 komada;

3) Brčko distrikt Bosne i Hercegovine - 20 000 komada.

c) Dostavljena međunarodna pomoć Vlade Republike Turske u opremi i drugim sredstvima raspodjeljuje se na sljedeći način:

1) Federacija Bosne i Hercegovine: zaštitna odijela - 1200 komada; troslojne medicinske maske - 57 900 komada; troslojne medicinske maske univerzalne - 950 komada; zaštitne maske - 2450 komada, zaštitne rukavice - 1200 pari, alkohol 70% - 5 l;

2) Republika Srpska: testovi za Covid 19 (cca 1000 testova) - 1 paket, zaštitna odijela - 720 komada; troslojne medicinske maske -34 800 komada; troslojne medicinske maske univerzalne - 600 komada; zaštitne maske - 1500 komada, zaštitne rukavice - 700 pari, alkohol 70% - 5 l.

3) Brčko distrikt Bosne i Hercegovine: zaštitna odijela - 80 komada; troslojne medicinske maske - 900 komada; troslojne medicinske maske univerzalne - 50 komada; zaštitne maske - 50 komada, zaštitne rukavice - 100 pari.

d) Dostavljena međunarodna pomoć Vlade Republike Austrije u opremi i drugim sredstvima raspodjeljuje se na sljedeći način:

1) Federacija Bosne i Hercegovine: deke - 929 komada, setovi posteljina (jednokratni) - 615 setova, higijenski paketi - 317, zaštitne rukavice - M -123 750 pari, zaštitne rukavice - XL - 30 940, dezinfekciono sredstvo za ruke - 2300 l.

2) Republika Srpska: deke - 556 komada, setovi posteljina (jednokratni) - 375 setova, higijenski paketi - 193 paketa, zaštitne rukavice - M- 18 560 pari, zaštitne rukavice - XL - 18 560, dezinfekciono sredstvo za ruke - 1400 l.

3) Brčko distrikt Bosne i Hercegovine: deke - 15 komada, setovi posteljina (jednokratni) - 10 komada, higijenski paketi - 6 paketa, zaštitne rukavice 2000 pari, zaštitne rukavice - XL - 500, dezinfekciono sredstvo za ruke - 40 l).

e) Dostavljena međunarodna pomoć Republike Azerbejdžan u opremi i drugim sredstvima aspodjeljuje se na sljedeći način:

1) Federacija Bosne i Hercegovine: deka - 615 komada, jastuk - 1230 komada sapun - 1230, tečni sapun (pakovanje 5 l) - 133 pakovanja; dezinfekciono sredstvo za ruke (pakovanje 5 l) - 860 pakovanja; dezinfekciono sredstvo za ruke (pakovanje 0,4 l) -12 300 pakovanja; Etil alkohol (pakovanje 1 l) - 2460 pakovanja; sredstvo za čišćenje (pakovanje 5 l - 985 pakovanja.

2) Republika Srpska: deka - 375 komada, jastuk - 750 komada; sapun - 750 komada; tečni sapun (pakovanje 5 l) - 75 pakovanja; dezinfekciono sredstvo za ruke (pakovanje 5 l) - 525 pakovanja; dezinfekciono sredstvo za ruke (pakovanje 0,4 l) - 7 500 pakovanja; Etil alkohol (pakovanje 1 l) - 1500 pakovanja, sredstvo za čišćenje (pakovanje 5 l) - 500 pakovanja;

3) Brčko distrikt Bosne i Hercegovine: deka -10 komada, jastuk - 20 komada; sapun - 20 komada; tečni sapun (pakovanje 5 l) - 2 pakovanja; dezinfekciono sredstvo za ruke (pakovanje 5 l) - 15 pakovanja; dezinfekciono sredstvo za ruke (pakovanje 0,4 l) - 200 pakovanja; Etil alkohol (pakovanje 1 l) - 40 pakovanja, sredstvo za čišćenje (pakovanje 5 l) - 15 pakovanja.

Član 3.
(Izvještavanje)

Zadužuje se Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine da po završetku raspodjele međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje podnese Vijeću ministara Bosne i Hercegovine izvještaj o realizaciji ove Odluke.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 46/20
30. aprila 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!