Službeni glasnik BiH, broj 66/18

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 36. stav (1) Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 47/16), na sjednici održanoj 26. aprila 2018. godine, donijelo je


ODLUKU

I


Historijska građevina - Željeznička stanica sa trgom u Sarajevu proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru koji obuhvata k.č. 4132 i 3360/1, k.o. Novo Sarajevo I (novi premjer), što odgovara k.č. 1035, 3166, 532, 1757, 1087, 3175, 3176, 317, 3178, 3183, 1141, 1175, 1143, 598, 531 i 587, k.o. Sarajevo LIII, k.č. 2305, 218, 906, 904, 905, 518 i 149, k.o. Sarajevo LIV (stari premjer), z.k. uložak br. 2251 i 804, 1414, 995, 1451, 957, 1060, 669, 608, 1301, 1099, 880, 430, 616 i 632. Prostor obuhvata i I peron stanice na krajnjoj sjevernoj strani, odnosno dio parcele k.č. 4117/1, k.o. Novo Sarajevo I, čiji obuhvat počinje sa tromeđe parcela k.č. 4117/1 i 3360/6, k.o. Novo Sarajevo I i k.č. 1214/2 k.o. Sarajevo VII i ide jugozapadno granicom parcele k.č. 4117/1 sa parcelama k.č. 3360/6, 4131, 4130, 4132, 4133, 4117/6, 4117/7 i 4117/22 do tačke na uglu parcele k.č. 4117/22 čije su koordinate Y=6532375 X=4857314. Linija dalje ide pravolinijski tačkama između dva kolosijeka čije su koordinate Y=6532372 X=4857317; Y=6532389 X=4857331; Y=6532477 X=4857405; Y=6532561 X=4857476 i Y=6532580 X=4857492, do tačke na uglu perona na parceli k.č. 4117/1 čije su koordinate Y=6532583 X=4857489. Granična linija zatim ide pravolinijski do drugog ugla perona čije su koordinate Y=6532588 X=4857484, te se pravolinijski vraća na polaznu tačku na tromeđi parcela k.č. 4117/1 i 3360/6 k.o. Novo Sarajevo I i k.č. 1214/2, k.o. Sarajevo, općina Novo Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zaštite utvrđene ovom odlukom, u skladu sa Zakonom o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

II


Federacija Bosne i Hercegovine (u dalјem tekstu: Federacija) dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uvjete za izradu i postavljanje informacione ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

III


U cilju trajne zaštite nacionalnog spomenika utvrđuju se sljedeće mjere zaštite koje se odnose na prostor definiran u tački I stav 2. ove odluke:

- dozvoljeni su konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi tekućeg održavanja i radovi koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite)

- obavezno je sačuvati izvorni izgled objekta u pogledu obrade arhitektonskih detalja, boje i obrade zidova, tretmana fasada, konstrukcije objekta i oblika krova i nije dozvoljena promjena karakteristika objekta uklanjanjem ili dodavanjem pojedinih dekorativnih elemenata i arhitektonskih detalja

- prilikom konzervatorsko-restauratorskih radova koristiti materijale koji neće narušiti integritet dobra

- prilikom intervencija mora biti očuvan autentičan izgled unutrašnjeg prostora

- dozvoljene su intervencije u cilju prilagodbe objekta savremenim potrebama pod uvjetom da se ne naruše njegove arhitektonske vrijednosti i integritet, uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručno nadziranje nadležne službe zaštite

- objekat može imati namjenu koja neće ugroziti vizuelni integritet objekta

- prilikom potencijalne buduće restauracije objekta preporučuje se zamjena neadekvatnih ugrađenih elemenata izvornim

- na prostoru trga dozvoljeno je privremeno - kratkoročno postavljanje montažno demontažnih prizemnih struktura

- u prostor ispod trga moguće je interpolirati podzemne sadržaje uz zadržavanje izvornog izgleda trga.

IV


Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

V


Svako, a posebno nadležna tijela Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe, suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

VI


Ova odluka dostavit će se nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

VII


Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).

VIII


Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

IX


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: prof. dr. Amir Pašić, Goran Milojević i Radoje Vidović.

Broj 07.3-2.3-37/18-7
26. aprila 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Komisije
Radoje Vidović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!