Službeni glasnik BiH, broj 27/20

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, člana 39. stav (1) i člana 40. stav (1) e) Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 47/16), na sjednici održanoj 29. januara 2020. godine, donijela je


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU GRAĐEVINE – AŠKENASKI HRAM U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Odluci o proglašenju građevine – Aškenaski hram u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 53/08, 48/13 i 41/19) u tački I st. 5. i 6. se brišu.

Član 2.


(1) Iza tačke I dodaje se nova tačka II koja glasi:

"U skladu sa Pravilnikom o kriterijima vrednovanja, podjeli i kategorizaciji nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH" broj 82/19), nacionalni spomenik svrstan je u kategoriju "nacionalni spomenici od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu"."

(2) Dosadašnje tač. II–X postaju tač. III–XI.

Član 3.


Dosadašnja tačka III mijenja se i glasi:

"U cilju zaštite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u tački I stav 3. ove odluke utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

a) Dozvoljeni su istraživački radovi, radovi sanacije, konzervacije i restauracije, radovi tekućeg održavanja objekata i radovi na prezentaciji nacionalnog spomenika;

b) Za sve radove potrebno je dobiti odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i izvoditi ih uz stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite), a na osnovu dokumentacije na koju je prije izdavanja potrebnih dozvola nadležnog ministarstva pribavljeno mišljenje nadležne službe zaštite;

c) izvršiti detaljno snimanje stanja, te provesti istraživačke radove koji će obuhvatiti analizu građevinskih materijala, konstruktivnog stanja, materijala korištenih izvorno za završnu obradu, što uključuje i vrstu i ton boja fasadnih zidova. Rezultati navedenih istraživanja trebaju biti korišteni kao osnova pri izradi i provođenju projekta konzervatorsko-restauratorskih radova;

d) Obavezno je sačuvati izvorni izgled objekta u pogledu obrade arhitektonskih detalja, boje zidova, tretmana fasada, konstrukcije objekta i nagiba krova, te vrste krovnog pokrivača;

e) Nije dozvoljena promjena stilskih karakteristika uklanjanjem ili dodavanjem pojedinih dekorativnih elemenata i arhitektonskih detalja (kamene i druge plastike – nadvratnika, vijenaca, drvenih konstruktivnih i dekorativnih elemenata i sl.);

f) Prilikom konzervatorsko-restauratorskih radova koristiti iste ili istovrsne materijale, uz primjenu istih tehnoloških pristupa u najvećoj mogućoj mjeri;

g) Prilikom intervencija mora biti očuvana zelena površina katastarske čestice nacionalnog spomenika;

h) Dozvoljena je izmjena vanjske stolarije u cilju energetske efikasnosti, uz korištenje istovjetnih materijala, pod uvjetom da se zadrže iste boje i podjele;

i) Svu dokumentaciju nastalu na osnovi istraživanja, ali i projektnu nakon završetka radova, učiniti javnom i dostupnom;

j) Potrebno je očuvati vizuelni integritet i sagledavanje nacionalnog spomenika sa glavnih pristupnih pravaca. Navedeno je potrebno osigurati kroz izradu i dopunu prostorno-planske dokumentacije (gabariti objekata u zoni zaštite, zaštitnom pojasu i pristupnim putevima) te primjenu nadležnog propisa u dijelu određivanja i izdavanje dozvole za mjesta postavljanja reklamnih tijela i sličnih struktura;

k) Potrebno je izraditi i provesti projekat iluminacije nacionalnog spomenika;

l) Nacionalni spomenik treba biti otvoren i dostupan javnosti.

m) Upravitelj, vlasnici i drugi korisnici nacionalnog spomenika dužni su brinuti se o spomeniku pažnjom dobrog domaćina;

n) Izuzev informacione ploče iz tačke III stav 2. ove odluke, na prostoru nacionalnog spomenika nije dozvoljeno postavljanje nikakvih drugih elemenata (druge informacione ploče, jarboli za zastave, reklamni panoi, klima-uređaji i slično) bez saglasnosti nadležne službe zaštite zaštite na sadržaj teksta, dizajn ploče i poziciju na koju će se postaviti.

Za nacionalni spomenik je potrebno izraditi i osigurati primjenu sljedećih dokumenata:

a) Program očuvanja;

b) Plan i projekat intervencija (naslonjen na program očuvanja), a koji treba obavezno sadržavati i plan redovnog tekućeg održavanja (objekta/objekata cjeline, okruženja, održavanje čistoće i komunalnog reda);

c) Plan interpretacije i prezentacije kojim se treba osigurati prezentacija narativa urađenog na osnovi naučno utemeljenih činjenica i rezultata istraživanja, a vodeći računa o dozvoljenoj namjeni. Plan interpretacije i prezentacije nacionalnog spomenika sa svom relevantnom dokumentacijom i obrazloženjem i projektima struktura i objekata za interpretaciju je potrebno dostaviti nadležnoj službi zaštite, a prije izdavanja odobrenja. Kod propisivanja mjere izrade plana interpretacije obavezno obratiti pažnju na uključivanje i interpretaciju pokretnog i nematerijalnog naslijeđa.

Utvrđuju se sljedeće mjere zaštite za zidno slikarstvo:

a) Sve intervencije na zidnom slikarstvu treba izvršiti stručno lice, uz konzervatorsko-restauratorski projekat koji odobrava federalno ministarstvo nadležno za kulturu i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite;

b) Za identifikaciju konzervatorsko-restauratorskog predviđenog projektom potrebno je da se koriste arheometrijske metode istraživanja;

c) Nadzor nad provođenjem mjera zaštite zidnog slikarstva vrši federalno ministarstvo nadležno za kulturu.

Utvrđuju se mjere zaštite za pokretno naslijeđe:

a) Izrada monitoring plana sa pojedinačnim kartonima za svako pokretno dobro iz tačke I stav 2. ove odluke (u daljnjem tekstu: pokretno naslijeđe). Plan treba sadržavati tačnu poziciju pokretnog dobra, parametre vlažnosti i temperature prostora, detaljne opise promjena na pokretnom dobru, fotodokumentaciju;

b) Pokretno naslijeđe ne smije biti izloženo sunčevoj svjetlosti niti drugim izvorima toplote i toplog svjetla;

c) Izrada plana konzervacije, restauracije i prezentacije pokretnog naslijeđa;

d) Pokretno naslijeđe treba se čuvati u beskiselinskom papiru u prozirnim PV kutijama odgovarajuće veličine.".

Član 4.


U dosadašnjoj tački IV stav 1. brišu se riječi: "iz tačke I stav 2. ove odluke".

Član 5.


Ova odluka će se nakon objave u "Službenom glasniku BiH" dostaviti nadležnom općinskom sudu radi upisa odgovarajuće zabilježbe u zemljišne knjige.

Član 6.


Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (www.kons.gov.ba).

Član 7.


Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

Član 8.


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: prof. dr. Amir Pašić, Goran Milojević i Radoje Vidović.

Broj 07.7-2.5-48/20-8
29. januara 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Komisije
Goran Milojević, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!