Službeni glasnik BiH, broj 34/21

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 19. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 28. aprila 2021. godine, i na 18. sjednici Doma naroda, održanoj 27. maja 2021. godine, usvojila je


ZAKON


O DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU PRED SUDOM BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Zakonu o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 36/04, 84/07, 58/13 i 94/16) u dijelu četvrtom pod nazivom "Posebni postupci", iza poglavlja XXVIII. dodaje se poglavlje XXVIIIa. i čl. 366a, 366b, 366c, 366d, 366e, 366f, 366g. i 366h. koji glase:

"XXVIIIa - POSTUPAK U PARNICAMA POVODOM OSTVARIVANJA PRAVA LICA KOJIMA SU ODREĐENE MJERE S CILJEM ZAŠTITE IDENTITETA


Član 366a.


Ako u poglavlju XXVIIIa. ovog zakona ne postoje posebne odredbe, u parnicama povodom ostvarivanja prava lica koje ima svojstvo svjedoka pod prijetnjom i ugroženog svjedoka primjenjivat će se ostale odredbe ovog zakona.

Član 366b.


Ako su mjere zaštite stranci kao svjedoku pod prijetnjom i ugroženom svjedoku ranije bile određene u krivičnom postupku, Sud će osigurati jednak nivo zaštite i u parničnom postupku.

Član 366c.


(1) U parnici povodom ostvarivanja prava lica koje ima svojstvo svjedoka pod prijetnjom i ugroženog svjedoka ne primjenjuju se odredbe čl. 20. stav (5), 158. stav (2) i 274. stav (2) ovog zakona kojima se određuje obavezan sadržaj tužbe, podneska i presude u smislu navođenja imena i prezimena, prebivališta ili boravišta, te drugih podataka koji otkrivaju identitet tužioca.

(2) U postupku iz stava (1) ovog člana tužilac se tokom parničnog postupka, uključujući sve podneske, odluke Suda, zapisnike i dokumente koji budu korišteni tokom postupka, označava onim pseudonimom koji mu je ranije određen u krivičnom postupku.

Član 366d.


(1) Tužba za ostvarivanje prava lica koje ima svojstvo svjedoka pod prijetnjom i ugroženog svjedoka podnosi se pod pseudonimom ranije određenim u krivičnom postupku.

(2) U prilogu tužbe, u odvojenoj koverti koja je zapečaćena i koju otvara postupajući sudija, dostavlja se rješenje Suda kojim su određene i izmijenjene mjere zaštite identiteta, te povjerljiv prilog u kojem su navedeni lični podaci tužioca.

Član 366e.


Ako je tužilac u parnici lice koje ima svojstvo svjedoka pod prijetnjom i ugroženog svjedoka, tokom cijelog postupka mora ga zastupati advokat kao punomoćnik.

Član 366f.


Odredbe iz ovog poglavlja koje se odnose na tužioca stupanjem u parnicu primjenjuju se i na umješača, ako je to lice u toku krivičnog postupka imalo određene mjere zaštite identiteta.

Član 366g.


Svi učesnici u postupku i službena lica koja u toku obavljanja svojih službenih ili profesionalnih dužnosti saznaju povjerljive podatke u pogledu identiteta tužioca, uključujući vještaka, imaju obavezu čuvanja tajne o tim podacima, u skladu s odredbama Krivičnog zakona.

Član 366h.


Ako se u toku dokaznog postupka poziva kao svjedok lice koje je u toku krivičnog postupka imalo određene mjere zaštite identiteta, Sud će od Krivičnog suda koji je ranije odredio mjere zaštite identiteta pribaviti rješenje o izmjenama mjera zaštite identiteta, te povjerljiv prilog u kojem su navedeni lični podaci svjedoka."

Član 2.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-02-1-478/21
27. maja 2021. godine
Sarajevo
Predsjedavajuća
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Bakir Izetbegović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!