Službeni glasnik BiH, broj 10/20

Na osnovu člana 15. stav (1) Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 41/16) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje i prethodne suglasnosti Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 178. sjednici, održanoj 12.11.2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O UTVRĐIVANJU MINIMUMA PROCESA RADA U UPRAVI ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE ZA VRIJEME TRAJANJA ŠTRAJKA


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom utvrđuje se minimum procesa rada u Upravi za indirektno oporezivanje (u daljnjem tekstu: UIO) za vrijeme trajanja štrajka.

Član 2.
(Pravo na organiziranje štrajka)

Zaposleni u UIO mogu organizirati štrajk u skladu sa Zakonom o štrajku u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 41/16), na način koji neće ugroziti javni interes, opću sigurnost, sigurnost lica i imovine, kao ni samo funkcioniranje UIO.

Član 3.
(Minimum procesa rada)

(1) Minimum procesa rada u UIO za vrijeme štrajka ostvaruje se u obimu do 35% kadrovskih kapaciteta na nivou osnovnih organizacionih jedinica na način da se osigura minimalno obavljanje poslova i zadataka koji se odnose na:

a) carinski nadzor na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine, kretanje roba i putnika, carinjenje robe i provođenje carinskih postupaka, provođenje nadzora i kontrolnih aktivnosti u carinskim postupcima;

b) preduzimanje carinskih mjera zaštite intelektualne svojine;

c) registraciju, upis, izmjenu podataka te brisanje iz Jedinstvenog registra poreznih obveznika, obradu poreznih prijava, kontrolu poreznih obveznika;

d) kontrolne aktivnosti na suzbijanju, otkrivanju i istraživanju krivičnih dijela, poreznih i carinskih prekršaja, krijumčarenja i drugih djela iz oblasti indirektnog oporezivanja;

e) suradnju sa poreznim organima drugih država, na osnovu međunarodnih sporazuma koje je zaključila Bosna i Hercegovina;

f) postupak prinudne naplate (poslove iz domena odobravanja odgode plaćanja duga i plaćanja duga na rate, koji se odnose na upravno rješavanje, izvršni i žalbeni postupak i slično), postupanje sa oduzetom robom;

g) poslove vezane za finansijsko poslovanje UIO (odobravanje finansijske dokumentacije za plaćanje, postupci vezani za doznačavanje i raspodjelu prihoda Jedinstvenog računa, plaćanje dospjelih obaveza UIO, planiranje i izvršavanje Budžeta, predaja naloga banci i slično);

h) zakonom propisane rokove, odnosno obavljanje poslova i zadataka koji ne trpe odgađanje, zahtjevi sudova, pravobranilaštava i tužilaštava, prvostepeni i drugostepeni upravni postupci i slično;

i) službe koje neposredno održavaju proces rada i sistem veze (informatika, telekomunikacije, pisarnica, blagajna).

(2) Za vrijeme štrajka, UIO i organizator štrajka dužni su surađivati radi osiguranja minimuma procesa rada kako bi se kontinuirano obavljali poslovi i zadaci iz stava (1) ovog člana.

Član 4.
(Osiguravanje minimuma procesa rada)

(1) Direktor UIO, u slučaju potrebe, može rasporediti zaposlene u UIO na odgovarajuća radna mjesta kako bi se osigurao minimum procesa rada za vrijeme štrajka, ako se do početka štrajka spor ne riješi mirnim putem.

(2) Direktor UIO ne može odrediti članove štrajkačkog odbora da rade u smislu stava (1) ovog člana bez suglasnosti štrajkačkog odbora.

(3) Rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica, u suradnji s rukovodiocima unutarnjih organizacionih jedinica, nakon organiziranja štrajka, obavezni su:

a) odrediti poslove i radne zadatke koji ne trpe odgađanje, odnosno koje je neophodno obavljati za vrijeme štrajka;

b) predložiti direktoru UIO zaposlene koji će raditi za vrijeme štrajka;

c) provesti minimum procesa rada iz člana 2. ove Odluke.

Član 5.
(Odgovornost u slučaju nepoštovanja Odluke)

Zaposleni koji je Odlukom direktora iz člana 4. stav (1) ove Odluke određen da radi za vrijeme štrajka, a odbije da radi, disciplinski odgovara za težu povredu službene dužnosti.

Član 6.
(Provođenje Odluke)

Za provođenje ove Odluke zadužuje se UIO.

Član 7.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 187/19
12. novembra 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!