Službeni glasnik BiH, broj 36/20

Na osnovu člana 56. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 193. stav (1) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), člana 16. stav (1) Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode ("Službeni glasnik BiH", broj 90/18), i Prijedloga Komisije za registraciju oznaka porijekla, oznaka geografskog porijekla i dodjelu oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini (broj 01-1-02-3-463-4/20 od 11.05.2020. godine), po Zahtjevu za registraciju naziva prehrambenog proizvoda "Visočka pečenica" zaštićenom oznakom geografskog porijekla podnesenog od strane Udruženja mesoprerađivača "Proizvođači Visočke pečenice i sudžuke ("ViPS")", Arnautovići br. 1, 71300 Visoko, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donosi


RJEŠENJE
1. Registrira se OZNAKA GEOGRAFSKOG PORIJEKLA (ZOGP) prehrambenog proizvoda "VISOČKA PEČENICA", Udruženja mesoprerađivača "Proizvođači Visočke pečenice i sudžuke ("ViPS")".

2. Naziv iz tačke 1. ovog rješenja odnosi se na proizvod iz razreda 1.2. Mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itd.) iz Aneksa I Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode ("Službeni glasnik BiH", broj 90/18).

3. Registrirana oznaka iz tačke 1. ovog rješenja, označava se pripadajućim zaštićenim znakom oznake geografskog porijekla na način i u skladu sa Pravilnikom o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda ("Službeni glasnik BiH", broj 82/19).

4. Danom pravosnažnosti ovog rješenja, registrirana oznaka iz tačke 1. ovog rješenja upisuje se u registar Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

5. U registar Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine upisuje se i svaki pojedini član Udruženja iz tačke 1. ovog rješenja.

6. Svaki pojedini proizvođač proizvoda s nazivom zaštićenim iz tačke 1. ovog rješenja, odnosno korisnik oznake, kao i svaki učesnik u lancu proizvodnje, prerade i distribucije naveden u specifikaciji proizvoda "Visočka pečenica", provodi postupak potvrđivanja usaglašenosti sa specifikacijom proizvoda kod ovlaštenog tijela za ocjenjivanje usаglašenosti.

7. Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i na web-stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Udruženje mesoprerađivača "Proizvođači Visočke pečenice i sudžuke ("ViPS")", adresa Arnautovići br. 1, 71300 Visoko, podnijelo je Zahtjev za registraciju naziva prehrambenog proizvoda "Visočka pečenica" zaštićenom oznakom geografskog porijekla, a koji je zaprimljen u Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija) pod brojem UP-1-02-2-2/19 od 24.01.2019. godine i dopune Zahtjeva pod brojem UP-1-02-2-2-3/19 od 29.03.2019. godine i brojem UP-1-02-2-2-4/19 od 03.04.2019. godine.

Zahtjev je osnovan.

Komisija za registraciju oznaka porijekla, oznaka geografskog porijekla i dodjelu oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Komisija) razmatrala je Zahtjev, u skladu sa članom 11. Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode. Podnosilac zahtjeva dostavio je: Zahtjev za registraciju naziva prehrambenog proizvoda "Visočka pečenica" zaštićenom oznakom geografskog porijekla; dokaz o registraciji Udruženja mesoprerađivača "Proizvođači Visočke pečenice i sudžuke ("ViPS")"; Odluku Upravnog odbora Udruženja mesoprerađivača "Proizvođači Visočke pečenice i sudžuke ("ViPS")" kojom se ovlašćuje predsjednik Udruženja "ViPS" da u ime Udruženja podnese zahtjev za brendiranje visočke pečenice, odnosno zahtjev za geografsku zaštitu porijekla Visočke pečenice kod Agencije; Proizvođačku specifikaciju za zaštitu geografskog porijekla "Visočke pečenice"; Jedinstveni dokument za prehrambeni proizvod "Visočka pečenica"; potvrdu Organske kontrole d.o.o. Sarajevo da se može izvršiti postupak provjere usklađenosti sa specifikacijom proizvoda "Visočka pečenica"; naziv i adresu Udruženja mesoprerađivača "Proizvođači Visočke pečenice i sudžuke ("ViPS")" i Organske kontrole d.o.o. Sarajevo kao ovlaštenog tijela koje provjerava usklađenost s odredbama specifikacije proizvoda; uplatnicu o uplaćenoj naknadi za podnošenje zahtjeva za registraciju oznake geografskog porijekla.

Komisija je utvrdila da je dostavljeni Zahtjev kompletan i osnovan. U skladu s navedenim Agencija je objavila Obavještenje o Zahtjevu ("Službeni glasnik BiH", broj 10/20) i Proizvođačku specifikaciju na svojoj službenoj web-stranici dana 12.02.2020. godine.

S obzirom da u propisanom roku nije bilo podnesenih prigovora na objavljeni Zahtjev, Komisija je jednoglasno dostavila Prijedlog o registraciji naziva prehrambenog proizvoda "Visočka pečenica" zaštićenom oznakom geografskog porijekla.

U skladu s navedenim, podnosilac Zahtjeva je obaviješten o ispunjavanju uslova za dobijanje rješenja i obavezom uplate naknade za provedbu postupka registracije i naknade za izdavanje rješenja odnosno za upis u registar.

Članom 8. Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode, određeno je da se postupak za registraciju oznake porijekla i oznake geografskog porijekla prehrambenog proizvoda pokreće zahtjevom koji se podnosi Agenciji, a da predmetni postupak provodi Komisija.

Članovima 12., 13., 14., 15. i 16. Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode, propisan je način vođenja postupka, okončanje postupka, upisa u registar i objava oznake u "Službenom glasniku BiH" i na web stranici Agencije.

Članom 17. Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode, definirano je korištenje zaštićene oznake kao i izgled i način korištenja iste.

Članom 43. Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode definiran je postupak potvrđivanja usaglašenosti sa specifikacijom proizvoda kod ovlaštenog tijela za ocjenjivanje usaglašenosti.

U skladu s naprijed navedenim, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

U skladu sa Odlukom o visini naknade za postupak zaštite oznaka porijekla i zaštite oznaka geografskog porijekla i postupak zaštite oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda ("Službeni glasnik BiH", broj 34/19), podnosilac zahtjeva uplatio je naknadu za podnošenje zahtjeva u iznosu od 30,00 KM, naknadu za provođenje postupka registracije u iznosu od 500,00 KM i naknadu za upis u Registar u iznosu od 30,00 KM, na jedinstveni račun trezora (JRT trezor BiH) u korist budžeta Bosne i Hercegovine.

Uputstvo o pravnom lijeku


Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja.

Broj UP-1-02-2-2-7/19
04. juna 2020. godine


Direktor
Dr. sci. Džemil Hajrić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!