Službeni glasnik BiH, broj 18/20

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (2), u vezi sa članom 14. stav (1) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", broj 48/05, 76/07 i 80/09), rješavajući po Prijavi koncentracije privrednih subjekata Volkswagen Group of America LLC, 2200 Ferdinand Porsche Drive Hendon, SAD i Ford AI Holdings LLC, One American Road, Dearborn, Mičigen, SAD 48126, podnesenoj po advokatu Nihadu Sijerčiću, Fra Anđela Zvizdovića 1, BC UNITIC, Tower B/II, 71000 Sarajevo, dana 29.07.2019. godine, pod brojem UP-01-26-1-020-1/19, na 66. (šezdesetšestoj) sjednici održanoj dana 21.02.2020. godine, donijelo


ZAKLJUČAK
1. Odbacuje se Prijava koncentracije privrednih subjekata Volkswagen Group of America LLC i Ford AI Holdings LLC, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

2. Obavezuju se privredni subjekti Volkswagen Group of America LLC i Ford AI Holdings LLC da uplate administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM (hiljadu konvertibilnih maraka) u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

3. Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (dalje u tekstu: Konkurencijsko vijeće) je dana 29.07.2019. godine, pod brojem UP-01-26-1-020-1/19, zaprimilo Prijavu koncentracije (dalje u tekstu: Prijava) privrednih subjekata Volkswagen Group of America LLC, 2200 Ferdinand Porsche Drive Hendon, SAD (dalje u tekstu: Volkswagen ili VW) i Ford AI Holdings LLC, One American Road, Dearborn, Mičigen, SAD 48126 (dalje u tekstu: Ford) koja se tiče stvaranja društva zajedničkog ulaganja u privrednom subjektu Argo AI LLC, Railroad Street, Pitsburg PA 15222, SAD (dalje u tekstu: Argo), podnesenu po advokatu Nihadu Sijerčiću, Fra Anđela Zvizdovića 1, BC UNITIC, Tower B/II, 71000 Sarajevo.

Privredni subjekti Volkswagen i Ford će u nastavku zajednički biti označeni kao Podnosioci Prijave.

Podnosioci Prijave su dana 30.07.2019. godine dostavili dokaz o uplati administrativne takse, koji je zaprimljen pod brojem UP 01-26-1-020-2/19.

Uvidom u podnesenu Prijavu, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da ista nije kompletna u smislu člana 30. stav (1) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", broj 48/05, 76/07 i 80/09) (dalje u tekstu: Zakon) i čl. 9 i 11. Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata ("Službeni glasnik BiH", broj 34/10) (dalje u tekstu: Odluka o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata), te je od Podnosilaca Prijave zatražena dopuna iste (akt broj UP-01-26-1-020-3/19 od dana 08.08.2016. godine).

Podnosioci Prijave su podneskom broj UP-01-26-1-020-4/19 dana 09.08.2019. godine zatražili produženje roka za dodatnih 15 (petnaest) dana za dostavu dokumentacije.

Konkurencijsko vijeće je aktom broj UP-01-26-1-020-5/19 od dana 14.08.2019. godine, u skladu sa članom 31. stav (2) Zakona, produžilo rok za dostavu tražene dokumentacije za dodatnih 15 (petnaest) dana.

Podnosioci Prijave su dostavili traženu dokumentaciju, podneskom broj UP-01-26-1-020-6/19 dana 29.08.2019. godine.

Podnosioci Prijave su u smislu člana 30. stav (2) Zakona, naveli da su prijave za ocjenu koncentracije podnijeli osim u Bosni i Hercegovini i Evropskoj komisiji, te nadležnim tijelima za zaštitu konkurencije u Republici Crnoj Gori i Republici Srbiji.

Konkurencijsko vijeće je aktom broj UP-01-26-1-020-7/19 od dana 17.10.2019. godine, zatražilo dodatno pojašnjenje pravnog osnova Prijave, te informaciju da li je donesena konačna odluka od strane Evropske komisije i tijela za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Republike Crne Gore.

Podnosioci Prijave su podneskom zaprimljenim pod brojem UP-01-26-1-020-8/19 dana 18.10.2019. godine dostavili pojašnjenje pravnog osnova Prijave, odgovore Generalnog direktorata za zaštitu konkurencije Evropske komisije u vezi Prijave, te su naveli da nadležna tijela za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Republike Crne Gore još uvijek razmatraju Prijavu.

Podnosioci Prijave su samoinicjativno dopunili Prijavu podneskom broj UP-01-26-1-020-9/19 od 23.10.2019. godine.

Konkurencijsko vijeće je aktom broj UP-01-26-1-020-10/19 od dana 06.11.2019. godine, zatražilo da Podnosioci Prijave definiraju relevantno tržište, te da dostave procjenu tržišnih udjela na relevantnom tržištu i procjenu tržišnih udjela glavnih tržišnih konkurenata na relevantnom tržištu. Podnosioci Prijave su podneskom zaprimljenim pod brojem UP-01-26-1-020-11/19 dana 14.11.2019. godine dostavili tražene podatke o relevantnom tržištu.

Konkurencijsko vijeće je aktom broj UP-01-26-1-020-12/19 od dana 19.11.2019. godine, zatražilo dodatno pojašnjenje pravnog oblika Prijave koncentracije, te informaciju da li je donesena konačna odluka od strane Evropske komisije i tijela za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Republike Crne Gore.

Podnosioci Prijave su podneskom broj UP-01-26-1-020-13/19 dana 26.11.2019. godine zatražili produženje roka za dodatnih 15 (petnaest) dana za dostavu podataka.

Konkurencijsko vijeće je aktom broj UP-01-26-1-020-14/19 od dana 28.11.2019. godine, u skladu sa članom 31. stav (2) Zakona, produžilo rok za dostavu traženih pokataka za dodatnih 15 (petnaest) dana.

Podnosioci Prijave su se podneskom zaprimljenim pod brojem UP-01-26-1-020-15/19 dana 28.11.2019. godine očitovali na akt Konkurencijskog vijeća broj UP-01-26-1-020-12/19 od dana 19.11.2019. godine.

Podnosioci Prijave su podneskom zaprimljenim dana 26.12.2019. godine, pod brojem UP-01-26-1-020-17/19 dostavili Zaključak Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije broj 6/0-02-671/2019-14 od dana 25.12.2019. godine kojim je predmetna Prijava koncentracije odbačena, jer ista ne predstavlja koncentraciju.

Konkurencijsko vijeće je izdalo Potvrdu o kompletnoj i urednoj prijavi, u smislu člana 30. stav (3) Zakona, aktom broj UP-01-26-1-020-28/19 dana 19.02.2020. godine.

1. Učesnici koncentracije


Učesnici koncentracije su privredni subjekti VOLKSWAGEN, 2200 Ferdinand Porsche Drive Hendon, SAD, FORD, One American Road, Dearborn, Mičigen, SAD 48126 i Argo AI LLC, Railroad Street, Pitsburg PA 15222, SAD.

1.1. Privredni subjekat VOLKSWAGEN


Privredni subjekt Volkswagen, 2200 Ferdinand Porsche Drive Hendon je registrovan u Državnom sekreterijatu savezne države Delaver, uvjerenjem o osnivanju koje je zavedeno 15.06.2018. godine.

Privredni subjekt Volkswagen je pod krajnjom kontrolom Volkswagen grupe društava (dalje u tekstu: VW Grupa).

Pretežne registrovane djelatnosti privrednog subjekta Volkswagen su razvoj, proizvodnja, reklamiranje i prodaja putničkih automobila, lakih komercijalnih vozila, kamiona, autobusa, šasija za autobuse, dizel motora, uključujući rezervne dijelove i dodatnu opremu za sve navedene kategorije vozila. Volkswagen je također aktivan u distribuciji vozila.

VW Grupa obuhvata slijedeće brendove: Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Light Commercial, Porshe, Audi, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, SEAT, MAN, Scania i Ducati. VW Grupa je nedavno uspostavila i brend MOIA, koji će biti aktivan u razvoju i reklamiranju usluga mobilnosti, kao što su "ride hailing" i "car sharing".

VW Grupa dodatno pruža i finansijske i osiguravajuće usluge prvenstveno u vezi sa distribucijom i finansiranjem svojih automobila i komercijalnih vozila, te pruža direktne bankarske usluge.

U martu 2017. godine, VW Grupa je osnovala društvo Autonomous Intelligent Driving GmbH (dalje u tekstu: AID) koje se fokusira na razvoj softvera i usluge skladištenja podataka i hardverskih specifikacija, radi omogućavanja autonomne vožnje. Privredni subjekat AID se nalazi pod direktnom kontrolom od strane VW Grupe.

Privredni subjekt VW Grupa ostvaruje učešće u vlasničkoj stukturi kapitala sljedećih privrednih subjekata (povezana privredna društva) koja se nalaze u Bosni i Hercegovini:

- TAS Tvornica automobila Sarajevo d.o.o., Vogošća, ul. Igmanska br. 36, Sarajevo, Opština Vogošća sa (..)** 1%;

- Volkswagen Sarajevo d.o.o., Vogošća, ul. Igmanska br. 36, Sarajevo, Opština Vogošća sa (..)**%,;

- Porsche BH d.o.o. Novi Grad, ul. Bulevar Meše Selimovića br. 16, Sarajevo, Opština Novi Grad sa (..)**%;

- SZ Vogošća d.o.o., Vogošća, ul. Igmanska br. 36, Sarajevo, Opština Vogošća sa (..)**%;

- Scania BH d.o.o., Sarajevo, ul. Rakovička cesta br. 180 A, Sarajevo, Opština Ilidža sa (..)**%;

- Porsche Inter Auto BH, Sarajevo, ul. Bulevar Meše Selimovića br. 16, Sarajevo, Opština Novi Grad sa (..)**%;

- Porsche Leasing d.o.o., Sarajevo, ul. Trg međunarodnog prijateljstva, br. 24, Sarajevo, Opština Novi Grad sa (..)**% i
- Porsche Partner d.o.o., Sarajevo, ul. Trg međunarodnog prijateljstva, br. 24, Sarajevo, Opština Novi Grad sa (..)**%.

1.2. Privredni subjekt FORD


Privredni subjekt "Ford AI Holdings LLC", One American Road, Dearborn, Mičigen, SAD 48126 je registrovan uvjerenjem o osnivanju koje je zavedeno u kancelariji Državnog sekreterijata savezne države Delaver dana 09.02.2017. godine. Registrovano sjedište društva s ograničenom odgovornošću se nalazi u državi Delaver na adresi The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaver 19801. Privredni subjekt Ford se nalazi pod krajnjom kontrolom Ford grupe društava.

Pretežne registrovane djelatnosti privrednog subjekta Ford su plasiranje, proizvodnja, dizajniranje i servisiranje cjelokupne linije Ford automobila, kamiona, SUV-ova, električnih vozila i Lincoln luksuznih vozila. Ford također pruža finansijske usluge preko svog društva Ford Motor Credit Company i namjerava da zauzme liderske pozicije u elektrifikaciji, autonomnim vozilima i rješenjima za mobilnost.

Privredni subjekt Ford nema povezana društva registrovana u Bosni i Hercegovini.

1.3. Privredni subjekt ARGO


Privredni subjekt Argo, Railroad Street, Pitsburg PA 15222, SAD, koji je prvenstveno nosio naziv "Spin Mobility, LLC", te naknadno promijenio naziv u "Argo AI LLC" je registrovan uvjerenjem o osnivanju koje je zavedeno u kancelariji Državnog sekreterijata savezne države Delaver dana 23.11.2016. godine. Registrovano sjedište društva s ograničenom odgovornošću se nalazi u državi Delaver na adresi The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street- Corporation Trust Center, New Castle County, Wilmington, Delaver 19801.

Pretežne registrovane djelatnosti privrednog subjekta Argo su razvijanje tehnologije samoupravljajuće vožnje radi pružanja bezbjednog, pristupačnijeg, udobnijeg i dostupnijeg načina za prijevoz. Argo trenutno zapošljava oko 500 ljudi sa razvojnim (inžinjerskim) centrima u Pitsburgu, Pensilvanija, Dearborn-u, Mičigen, Cranbury, Nju Džerzi i Palo Alto, Kalifornija.

Argo je u većinskom vlasništvu Forda koji indirektno drži (..)**% udjela u društvu. Preostalih (..)**% drže dva fizička lica koja su osnovala Argo i koja su dio menadžmenta Argo-a, kao i fond za podsticanje zaposlenih.

Argo nema povezana društva registrovana u Bosni i Hercegovini.

2. Pravni osnov i pravni oblik koncentracije


(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

Prema praksi Evropske unije, da bi se smatralo da ima potpunu funkcionalnost, društvo zajedničkog ulaganja mora strukturno i komercijalno biti samostalno od svojih osnivača:

- mora imati menadžment koji je posvećen svakodnevnom poslovanju, sa pristupom dovoljnim resursima, uključujući finansije, osoblje, kao i materijalnu i nematerijalnu imovinu neophodnu za obavljanje poslovne djelatnosti na dugoročnoj osnovi;

- ne smije samo preuzeti jednu od konkretnih funkcija u okviru poslovnih aktivnosti osnivača, bez sopstvenog pristupa ili prisustva na tržištu i ne smije, osim u periodu otpočinjanja djelatnosti da se oslanja gotovo u potpunosti na prodaju ili nabavku sa svojim osnivačima i

- mora da posluje na dugoročnoj osnovi.

U skladu sa članom 12. stav (1) tačka b) pod 3) Zakona, pravni oblik predmetne koncentracije je sticanje kontrole jednog, odnosno više privrednih subjekata nad drugim privrednim subjektom, na drugi način, u skladu sa odredbama zakona koji regulišu osnivanje privrednih subjekata i njihovo upravljanje.

3. Pravni okvir ocjene koncentracije


Konkurencijsko vijeće je u postupku ocjene Prijave primijenilo odredbe Zakona i Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata.

4. Ocjena koncentracije


Obaveza prijave koncentracije privrednih subjekata, u smislu člana 14. stav (1) tačke a) i b) Zakona, postoji ako ukupni godišnji prihodi učesnika koncentracije ostvareni prodajom roba i/ili usluga na svjetskom tržištu iznose 100.000.000,00 KM, po završnom računu u godini koja je prethodila predmetnoj koncentraciji, i da ukupan prihod svakog od najmanje dva privredna subjekta učesnika koncentracije ostvaren prodajom roba i/ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine iznosi najmanje 8.000.000,00 KM, ili ako je zajednički tržišni udjel učesnika koncentracije na relevantnom tržištu veći od 40,0%.

Ukupni godišnji prihodi privrednih subjekata učesnika predmetne koncentracije na dan 31.12.2018. godine:

Tabela 1.

KM

VW Grupa

Ford

Argo

Svijet

(..)**

(..)**

(..)**

Bosna i Hercegovina

(..)**

(..)**

(..)**

 Izvor: podaci iz Prijave

(..)**

Konkurencijsko vijeće je aktom broj UP-01-26-1-020-26/19 od dana 05.02.2020. godine zatražilo detaljno pojašnjenje od Podnosilaca prijave, vezano za ostvareni prihod privrednog subjekta Ford na tržištu Bosne i Hercegovine u 2018. godini.

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

(..)**

Godišnji prihodi učesnika koncentracije predstavljaju ukupne prihode (bez poreza na dodanu vrijednost i drugih poreza koji se direktno odnose na učesnike koncentracije na tržištu Bosne i Hercegovine), u smislu člana 9. tačka h) Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata.

Članom 14. stav (3) Zakona je utvrđeno da u slučaju da se koncentracija odnosi na spajanje ili pripajanje dijela ili dijelova jednog ili više privrednih subjekata, bez obzira da li ti dijelovi imaju status pravnog lica, pri izračunavanju prihoda, obračunavat će se samo prihod onih dijelova privrednog subjekta koji su predmet kontrole koncentracije.

Prema podacima iz Prijave (Tabela 1.) učesnici koncentracije ispunili su uslov iz člana 14. stav (1) tačka a) Zakona, ali nisu ispunili uslov ukupnog godišnjeg prihoda, u smislu člana 14. stav (1) tačka b) Zakona.

Također, učesnici koncentracije nisu ispunili uslov iz člana 14. stav (1) tačka b) Zakona u pogledu tržišnog udjela, s obzirom da je tehnologija SAE Level 4 automatizovane vožnje koju će razvijati učesnici koncentracije kroz privredni subjekat Argo u razvojnoj fazi i nije još komercijalizovana, pa je samim tim njihov tržišni udio 0%, te stoga Konkurencijsko vijeće nije analiziralo relevantno tržište u Bosni i Hercegovini.

Na osnovu naprijed navedenog, utvrđeno je da učesnici koncentracije nisu bili u obavezi podnijeti Prijavu, jer nisu kumulativno ispunjeni uslovi iz člana 14. stav (1) tačka a) i b) Zakona, te je odlučeno kao u dispozitivu.

5. Administrativna taksa


Podnosioci Prijave na ovaj Zaključak, u skladu sa članom 2. Tarifni broj 108. tačka c) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", broj 30/06, 18/11 i 75/18) dužni su platiti administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

6. Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovoga Zaključka nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objave ovog Zaključka.

Broj UP-01-26-1-020-30/19
21. februara 2020. godine
Sarajevo


Predsjednica
Mr. Arijana Regoda-Dražić, s. r.

1 (..)** - Podaci predstavljaju poslovnu tajnu, u smislu člana 38. Zakona o konkurenciji

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!