Službeni glasnik BiH, broj 34/21

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 15. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 11. januara 2021. godine, i na 18. sjednici Doma naroda, održanoj 27. maja 2021. godine, usvojila je


ZAKON


O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O STRANCIMA


Član 1.


U Zakonu o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15) u članu 106. stav (1) pod tačkom h) iza riječi: "s obilježjem" dodaju se riječi: "posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga ili".

U članu 106. stav (1) pod tačkom i) briše se interpunkcijski znak tačka-zarez i dodaju se riječi: "ili je pravosnažno kažnjen za prekršaj s elementima nasilja ili kršenja javnog reda i mira".

Član 2.


U članu 109. stav (2) riječi: "pravosnažno osuđen za teško krivično djelo" zamjenjuju se riječima: "pravosnažno osuđen za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od jedne godine ili teža kazna ili je registriran kao višestruki počinilac prekršaja s elementima nasilja ili kršenja javnog reda i mira na teritoriji BiH".

Član 3.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-02-1-2310/20
27. maja 2021. godine
Sarajevo
Predsjedavajuća
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Bakir Izetbegović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!