Službeni glasnik BiH, broj 27/20

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 36. stav (1) Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 47/16), na sjednici održanoj 17. decembra 2019. godine, donijela je


ODLUKU


O PROGLAŠENJU ARHEOLOŠKOG PODRUČJA – KASNOANTIČKI-RANOBIZANTIJSKI GRAD I TRI RANOHRIŠĆANSKE BAZILIKE U GORNJIM BAKINCIMA, OPĆINA LAKTAŠI, NACIONALNIM SPOMENIKOM BiH


Član 1.
(Predmet zaštite i prostorni obuhvat)

(1) Arheološko područje – Kasnoantički-ranobizantijski grad i tri ranohrišćanske bazilike u Gornjim Bakincima, općina Laktaši, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u dalјem tekstu: nacionalni spomenik).

(2) Arheološko područje čine: ostaci kasnoantičkog-ranobizantijskog grada, ostaci tri ranohrišćanske bazilike na lokalitetu Gradina i pokretno nasliјeđe koje čine arheološki nalazi sa lokaliteta u Gornjim Bakincima smješteni u JU Zavičajni muzej Gradiška i arheološki nalazi pod zemlјom koji se nalaze na ovom lokalitetu.

(3) Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata k.č. 2169 (novi premjer), što odgovara k.č. 663/73 (stari premjer), te k.č. 2076, 2166, 2167, 2168/1, 2168/2, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176 i 2177 (novi premjer), što odgovara k.č. 689/1 dio (stari premjer), k.o. Gornji Bakinci, z.k. broj 1156/19, općina Laktaši, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Član 2.
(Kategorizacija)

U skladu sa Pravilnikom o kriterijima vrednovanja, podjeli i kategorizaciji nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 82/19), dobro je svrstano u kategoriju "nacionalni spomenik od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu".

Član 3.
(Nadležnost za osiguranje mjera zaštite)

(1) Republika Srpska, kroz svoje nadležne organe, ulaže sve napore da poduzme odgovarajuće pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere neophodne za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnog spomenika.

(2) Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u dalјem tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uvjete za izradu i postavlјanje informacione ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

Član 4.
(Mjere zaštite nacionalnog spomenika)

(1) U cilјu zaštite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u članu 1. stav (3) ove odluke utvrđuju se slјedeće mjere zaštite:

a) Dozvoljeni su arheološki, istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na tekućem održavanju, uklјučujući i one koji imaju za cilј prezentaciju spomenika, uz odobrenje ministarstva nadležnog za prostorno uređenje u Republici Srpskoj (u dalјem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne službe zaštite nasliјeđa na nivou Republike Srpske (u dalјem tekstu: nadležna služba zaštite);

b) Nakon izvršenih sistematskih arheoloških istraživanja potrebno je uraditi detalјan arhitektonski snimak postojećeg stanja pronađenih struktura te Plan sanacije, restauracije i konzervacije uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručni nadzor nadležne službe zaštite;

c) Sav pokretni arheološki materijal mora biti evidentiran, konzerviran i prezentiran na odgovarajući način;

d) Radovi na saniranju oštećenja na postojećim strukturama i čišćenje spomenika od lišaja i mahovine i skidanje patine sa kamena dozvolјeni su u slučaju da je ono neophodno za istraživanje epigrafskih ili dekorativnih elemenata spomenika, uz prethodno izrađen elaborat i odobrenje nadležnog ministarstva. Elaborat treba biti zasnovan na biološkim, hemijskim, fizičkim i drugim analizama za koje konzervator utvrdi da su neophodne, te sadržavati odgovarajuće konzervatorske mjere i procjenu utjecaja načina čišćenja na kamen;

e) Moguća je izgradnja objekata, osim na ostacima Kasnoantičkog-ranobizantijskog grada te ostacima tri ranohrišćanske bazilike na lokalitetu Gradina, pod uvjetom da ne ugroze izvornost cjeline, odnosno autentičnost i integralnost uz prethodno izvedena sistematska arheološka istraživanja, obrađen pronađeni materijal i urađen projekat, uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručni nadzor nadležne službe zaštite. Sastavni dio projekta trebaju biti studije utjecaja na okolinu i nasliјeđe;

f) Prostor spomenika će biti otvoren i dostupan javnosti, a može se koristiti u edukativne i kulturne svrhe;

g) Planiranje i realizacija buduće namjene lokaliteta treba da je u svrsi prezentacije nacionalnog spomenika uz sadržaje koji ne ugrožavaju integritet nacionalnog spomenika i osiguravaju njegovu održivost, uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručni nadrzor nadležne službe zaštite;

h) Obavezno je provođenje mjera održavanja čistoće i komunalnog reda;

i) Vlasnik ili drugi korisnik nacionalnog spomenika dužan je brinuti se o nacionalnom spomeniku pažnjom dobrog domaćina;

j) Izuzev informacione ploče iz člana 3. stav (2) ove odluke, na nacionalnom spomeniku nije dozvolјeno postavlјenje drugih elementa (druge informacione ploče, jarboli za zastave, reklamni panoi, klima-uređaji i sl.) bez saglasnosti nadležne službe zaštite na sadržaj teksta, dizajn i poziciju.

(2) Republika Srpska kroz svoje nadležne organe naročito ulaže sve napore da poduzme:

a) sistematsko arheloško istraživanje lokaliteta;

b) osiguranje pristupa području uređenjem prilaznoga puta i staza do nacionalnog spomenika;

c) izradu i provođenje plana upravlјanja lokalitetom u kome će biti definirana: namjena i način korištenja lokaliteta, finansijski i drugi resursi, tehničke mogućnosti, očekivanja lokalne zajednice, korištenje nalazišta, plan prezentacije nacionalnog spomenika, upravlјanje posjetama, mjesto na kome će biti prezentirani arheološki nalazi lokaliteta na način da doprinese održivosti lokaliteta.

Član 5.
(Mjere zaštite pokretnih nalaza)

(1) Svi pokretni nalazi pronađeni na prostoru nacionalnog spomenika, koji se sada nalaze u depoima JU Zavičajni muzej Gradiška i oni koji budu pronađeni u toku arheoloških istraživanja, bit će sačuvani u ovom ili najbližem muzeju koji ispunjava kadrovske, materijalne i tehničke uvjete ili u Zemalјskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obrađeni i prezentirani na odgovarajući način.

(2) Sav pokretni i nepokretni arheološki materijal koji bude nađen u toku arheoloških istraživanja neophodno je stručno obraditi.

(3) Arheolog – voditelј arheoloških istraživanja dužan je nakon izvršenih arheoloških radova podnijeti izvještaj Komisiji i instituciji koja je obavila istraživanja.

(4) Arheolog – voditelј arheoloških istraživanja mora imati na raspolaganju sav pronađeni pokretni i nepokretni arheološki materijal dok traje istraživanje i dok ne završi izvještaj, a najduže za period od tri godine.

(5) Paralelno s izvođenjem arheoloških istraživanja, neophodna je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i konzervacija pokretnog arheološkog materijala i njegovo pohranjivanje u odgovarajuće prostore (depoe).

(6) Nakon dostavlјanja izvještaja o provedenom istraživanju, Komisija će utvrditi pokretne nalaze na koje će biti primjenjivane mjere zaštite koje Komisija utvrđuje.

(7) Iznošenje pokretnih nalaza iz stava (1) ovog člana iz Bosne i Hercegovine nije dozvoljeno.

(8) Izuzetno od odredbe prethodnog stava, ukoliko voditelј istraživanja utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza van zemlјe, dokaze o tome prezentirat će Komisiji, koja može dopustiti privremeno iznošenje nalaza iz zemlјe pod detalјno utvrđenim uvjetima njegovog iznošenja, postupanja s njim u toku boravka van zemlјe i njegovog povrata u Bosnu i Hercegovinu.

(9) Komisija u svom odobrenju za privremeno iznošenje pokretnih nalaza iz Bosne i Hercegovine utvrđuje sve uvjete pod kojima se to iznošenje može izvesti, rok za povrat u Bosnu i Hercegovinu, kao i zaduženje pojedinih organa i institucija na osiguranju tih uvjeta, te o tome obavještava Vladu Republike Srpske, nadležnu službu sigurnosti, carinsku službu Bosne i Hercegovine i javnost.

Član 6.
(Stavlјanje van snage provedbenih akata)

Stupanjem na snagu ove odluke, stavlјaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

Član 7.
(Suzdržavanje od poduzimanja radnji)

Svako, a posebno nadležni organi Republike Srpske, gradske i općinske službe suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

Član 8.
(Dostavlјanje odluke nadležnom sudu)

Ova odluka će se nakon objave u "Službenom glasniku BiH" dostaviti nadležnom općinskom sudu, odnosno drugom nadležnom organu, radi upisa zabilјežbe o proglašenju nacionalnog spomenika u zemlјišne knjige.

Član 9.
(Sastavni dio odluke)

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).

Član 10.
(Konačnost odluke)

Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

Član 11.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku BiH".

Ovu odluku Komisija je donijela u slјedećem sastavu: prof. dr. Amir Pašić, Goran Milojević, Radoje Vidović.

Broj 03-2.3-42/19-25
17. decembra 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Komisije
Goran Milojević, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!