Službeni glasnik BiH, broj 27/20

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, člana 39. stav (1) i člana 40. stav (1) e) Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 47/16), na sjednici održanoj 29. januara 2020. godine, donijela je


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU GRADITELJSKE CJELINE – GAZI HUSREF-BEGOVA (BEGOVA) DŽAMIJA U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Odluci o proglašenju graditeljske cjeline – Gazi Husref-begova (Begova) džamija u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 105/06 i 48/13) u tački I stav 4. se briše.

Član 2.


(1) Iza tačke I dodaje se nova tačka II koja glasi:

"U skladu sa Pravilnikom o kriterijima vrednovanja, podjeli i kategorizaciji nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 82/19), nacionalni spomenik svrstan je u kategoriju "nacionalni spomenici od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu"."

(2) Dosadašnje tač. II–X postaju tač. III–XI.

Član 3.


(1) U dosadašnjoj tački II stav 1. riječi: "Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije)" zamjenjuju se riječima: "Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija)".

(2) U stavu 2. brišu se riječi: "i osigurati finansijska sredstva".

Član 4.


Dosadašnja tačka III mijenja se i glasi:

"U cilјu trajne zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se slјedeće mjere zaštite, koje se odnose na prostor definiran u tački I stav 3. ove odluke:

a) Vlasnik ili drugi korisnik nacionalnog spomenika dužan je brinuti se o spomeniku pažnjom dobrog domaćina;

b) Dozvolјeni su istraživački radovi, radovi sanacije, konzervacije i restauracije, radovi održavanja objekata i radovi na prezentaciji nacionalnog spomenika;

c) za sve radove na nacionalnom spomeniku potrebno je dobiti odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručnog nadzora nadležne službe za zaštitu naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite), a na osnovi dokumentacije na koju je prije izdavanja potrebnih dozvola nadležnog ministarstva pribavlјeno mišlјenje nadležne službe zaštite;

d) Na prostoru nacionalnog spomenika, dozvolјeni su radovi na tekućem održavanju, u skladu sa članom 35. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemlјišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10);

e) Svi drugi radovi, odnosno prostorni zahvati, bilo koje vrste, koji nisu predviđeni ovom odlukom, su zabranjeni;

f) Zabranjena je sječa postojeće visoke vegetacije/rastinja (izuzev sanitarno-higijenske sječe);

g) Nije dozvolјeno postavlјanje elemenata koji bi mogli negativno utjecati na sveukupni integritet nacionalnog spomenika, a prvenstveno funkcionalni i vizuelni;

h) Zabranjeno je postavlјanje reklama i turističke signalizacije uklјučujući znakove obavijesti na zidove nacionalnog spomenika;

i) Svi radovi i eventualne izmjene na slikanoj dekoraciji džamije treba vršiti stručno lice uz elaborat sa detalјnim opisom ornamenata koji trebaju odgovarati historijskom kontekstu uz nenarušavanje autentičnosti, integriteta i ostalih vrijednosti građevine;.

j) Uz zadržavanje postojećih, nije dozvolјeno izvođenje novih kaligrafskih zapisa na zidovima džamije;

k) Na preostaloj austrougarskoj dekoraciji džamije kao i na ulaznom portalu, mihrabu, minberu i mahfilu te levhama dozvolјeni su samo konzervatorsko-restauratorski radovi uz odgovarajući elaborat konzervatorsko-restauratorskih intervencija;

l) Prilikom zamjene ćilima preporučuje se nabavka ćilima rađenih tradicionalnom tehnikom tkanja bojama i motivima, u cilјu odgovarajuće interpretacije historijske i društvene vrijednosti objekta;

m) Izuzev informacione ploče iz tačke III stav 2. ove odluke, na prostoru nacionalnog spomenika nije dopušteno postavlјanje nikakvih drugih elemenata (druge informacione ploče, jarboli za zastave, reklamni panoi, klima-uređaji i slično) bez saglasnosti nadležne službe zaštite na sadržaj teksta, dizajn ploče i poziciju na koju će se postaviti;

n) Dozvolјene su mjere energetske obnove građevine uz prethodno izrađen i odobren projekat, pod uvjetom da ni na koji način negativno ne utječu na spomeničke vrijednosti i autentičnost;

o) Dozvolјena je upotreba obnovlјivih izvora energije i alternativnih sistema za njihovo korištenje ako se njihovom primjenom ne ugrožavaju spomeničke vrijednosti.".

Član 5.


Ova odluka će se nakon objave u "Službenom glasniku BiH" dostaviti nadležnom općinskom sudu radi upisa odgovarajuće zabilježbe u zemljišne knjige.

Član 6.


Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (www.kons.gov.ba).

Član 7.


Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

Član 8.


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: prof. dr. Amir Pašić, Goran Milojević i Radoje Vidović.

Broj 07.8-2.5-48/20-4
29. januara 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Komisije
Goran Milojević, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!