Službeni glasnik BiH, broj 33/19

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (2), a u vezi sa članom 14. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", broj 48/05, 76/07 i 80/09), rješavajući po Prijavi koncentracije privrednog subjekta Aisle Dutch TopCo B.V., Herikerbergweg 238, Luna Arena (1101CM), Amsterdam, Kraljevina Holandija, podnesenu po advokatima Ezmani Turković i Džani Smailagić-Hromić iz Marić & Co Advokatskog društva d.o.o., zaprimljenoj dana 15.02.2019. godine, pod brojem UP-02-26-1-003-1/19, na 49. (četrdesetdevetoj) sjednici održanoj dana 21.03.2019. godine, donijelo je


ZAKLJUČAK
1. Odbacuje se Prijava koncentracije privrednog subjekta Aisle Dutch TopCo B.V., Herikerbergweg 238, Luna Arena (1101CM), Amsterdam, Kraljevina Holandija, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Konkurencijsko vijeće) je dana 15.02.2019. godine, pod brojem UP-02-26-1-003-1/19 zaprimilo Prijavu koncentracije (u daljem tekstu: Prijava) privrednog subjekta Aisle Dutch TopCo B.V., Herikerbergweg 238, Luna Arena (1101CM), Amsterdam, Kraljevina Holandija (u daljem tekstu: Podnosilac prijave ili Aisle Dutch), podnesenu po advokatima Ezmani Turković i Džani Smailagić-Hromić iz Marić & Co Advokatskog društva d.o.o., kojom privredni subjekt Aisle Dutch namjerava steći pojedinačnu kontrolu nad privrednim subjektom AGROLAGUNA d.d., Matije Vlašića 34, Poreč, Republika Hrvatska (u daljem tekstu: Agrolaguna ili Ciljno društvo), sticanjem (..)** 1 % ukupnog izdatog kapitala, na osnovu Ugovora o kupoprodaji dionica, sklopljenog dana 20.12.2018. godine.

Podnosilac prijave je dopunio Prijavu u više navrata i to podnescima: broj UP-02-26-1-003-2/19 dana 26.02.2019. godine i UP-02-26-1-003-5/19 dana 08.03.2019. godine.

Nakon analize podnesene Prijave i dopuna Prijave, Konkurencijsko vijeće je dana 19.03.2019. godine (akt broj UP-02-26-1-003-6/19), Podnosiocu prijave izdalo Potvrdu o prijemu kompletne i uredne Prijave, u smislu člana 30. stav (3) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", broj 48/05, 76/07 i 80/09) (u daljem tekstu: Zakon).

Podnosilac prijave je naveo da će zahtjev za ocjenu koncentracije osim u Bosni i Hercegovini biti podnesen nadležnim organima za zaštitu konkurencije u Republici Srbiji, Republici Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.

Konkurencijsko vijeće je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdilo da je Prijava podnesena u smislu člana 16. stav (2) Zakona.

1. Učesnici koncentracije


Učesnici koncentracije su privredni subjekti Aisle Dutch TopCo B.V., Herikerbergweg 238, Luna Arena (1101CM), Amsterdam, Kraljevina Holandija i AGROLAGUNA d.d., Matije Vlašića 34, Poreč, Republika Hrvatska.

1.1. Privredni subjekt Aisle Dutch TopCo B.V.


Privredni subjekt Aisle Dutch sa sjedištem na adresi Herikerbergweg 238, Luna Arena (1101CM), Amsterdam, Kraljevina Holandija je novoosnovano društvo za potrebe reorganizacije Agrokor Grupe, registrovano pod brojem 71635416 (RSIN: 858791365) u trgovačkom registru Privredne komore Kraljevine Holandije.

Osnovna registrovana djelatnost privrednog subjekta Aisle Dutch je djelatnost finansijskog holdinga. Privredni subjekt Aisle Dutch je matično društvo novoosnovanog privrednog subjekta Nova Grupa koja trenutno ne posluje i ne ostvaruje prihode, a na koji će prema planu reorganizacije privrednog subjekta Agrokor Grupa na dan početka provođenja nagodbe preći cjelokupno poslovanje i imovina privrednog subjekta Agrokor Grupa.

Privredni subjekt Aisle Dutch ima jednodomni odbor koji čine samo izvršni direktori. Jedini član i osnivač privrednog subjekta Aisle Dutch je privredni subjekt Aisle STAK Stichting, fondacija osnovana u skladu sa pravom Kraljevine Holandije sa sjedištem na adresi Herikerbergweg 238, Luna Arena (1101CM), Amsterdam, Holandija (u daljem tekstu: Aisle Stak). Privredni subjekt Aisle Stak registrovan je pri trgovačkom registru Privredne komore Kraljevine Holandije pod registarskim brojem 71631410. Privredni subjekt Aisle Stak je krajnje holding društvo Nove Grupe osnovano sa ciljem postizanja što fleksibilnije i operativnije strukture Nove Grupe imajući u vidu predviđen veliki broj imalaca finansijskih instrumenata koji će se izdati na dan početka provođenja.

Privredni subjekt Agrokor d.d. je holding društvo (koncern) sa sjedištem u Zagrebu (u daljem tekstu: Agrokor), čiji počeci sežu u 1989. godinu. Privredni subjekt Agrokor je najveća privatna kompanija u Republici Hrvatskoj i jedna od najvećih kompanija u jugoistočnoj Evropi sa preko 50.000 zaposlenih. Privredni Agrokor je prisutan u nizu zemalja centralne i jugoistočne Europe, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Republiku Hrvatsku, Republiku Srbiju, Republiku Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Mađarsku.

Privredni subjekt Agrokor je trenutno u procesu Vanredne uprave što je poseban insolvencijski postupak u Republici Hrvatskoj.

Privredni subjekt Agrokor na relevantnom tržištu Bosne i Hercegovine ima slijedeća povezana društva:

- (..)**.

Nakon početka provođenja nagodbe, pomenuta povezana društva privrednog subjekta Agrokor, prelaze pod kontrolu privrednog subjekta Aisle Dutch.

1.1.1. Privredni subjekt Agrolaguna d.d.


Privredni subjekt Agrolaguna, Matije Vlašića 34, Poreč, Republika Hrvatska je registrovan pod MBS: 040003761 pri Trgovačkom sudu u Pazinu kao kompanija sa pretežnom registrovanom djelatnošću poljoprivredne proizvodnje. Privredni subjekt Agrolaguna je kompanija čije se poslovanje odvija u više proizvodnih cjelina: vinogradarstvo, maslinarstvo i stočarstvo na 1200 ha obrađenih površina u Istri u Republici Hrvatskoj. Brendovi Ol Istria i Vina Laguna dobitnici su svjetskih priznanja za kvalitet. Od 1200 ha obrađenih površina najveći dio čine vinogradi, maslinici i travnate površine. Maslinovo ulje, vino i sirevi predstavljaju autohtone istarske proizvode, a prodaju se pod brendovima "Ol Istria", "Vina Laguna" i "Špin".

Većinski vlasnik privrednog subjekta Agrolaguna sa (..)**% osnovog kapitala je privredni subjekt Agram Invest d.d., Ulica grada Vukovara 74, Zagreb, Republika Hrvatska (u daljem tekstu: Agram Invest). Privredni subjekt Agram Invest je dioničko društvo koje ima registrovane djelatnosti ulaganje, upravljanje i savjetovanje, te danas djeluje kao profesionalni ulagač na finansijskim tržištima.

Privredni subjekt Agrolaguna nema registrovana povezana društva u Bosni i Hercegovini i nije uopće prisutan na tržištu u Bosni i Hercegovini.

Predsjednica Nadzornog odbora privrednog subjekta Agram Invest gđa. Renata Grgić Tolj (..)** je ujedno i član Nadzornog odbora privrednog subjekta ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Sarajevo-Novi Grad, ul. Trg Međunarodnog prijateljstva broj 20, MBS: 65-02-0001-09, JIB: 4200213140004.

2. Pravni okvir ocjene koncentracije


Konkurencijsko vijeće je u provođenju postupka ocjene dopuštenosti koncentracije primjenilo odredbe Zakona i Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata ("Službeni glasnik BiH", broj 34/10) (u daljem tekstu: Odluka o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata).

3. Pravni temelj i oblik koncentracije


Pravni temelj koncentracije je Ugovor o kupoprodaji dionica u privrednom subjektu Agrolaguna i privrednom subjektu Žitnjak d.d. (u daljem tekstu: Ugovor) koji su privredni subjekt Aisle Dutch i Agram Invest potpisali 20.12.2018. godine. (..)**.

U skladu sa naprijed navedenim, na osnovu člana 12. stav (1) tačka b) pod 1. Zakona, pravni oblik koncentracije je stiecanje kontrole privrednog subjekta Aisle Dutch nad privrednim subjektom Agrolaguna, kupovinom većine dionica u osnovnom kapitalu.

4. Ocjena predmetne koncentracije


Obaveza prijave koncentracije privrednih subjekata, u smislu člana 14. stav (1) tačke a) i b) Zakona, postoji ako ukupni godišnji prihodi učesnika koncentracije ostvareni prodajom roba i/ili usluga na svjetskom tržištu iznose 100.000.000,00 KM, po završnom računu u godini koja je prethodila predmetnoj koncentraciji, i da ukupan prihod svakog od najmanje dva privredna subjekta učesnika koncentracije ostvaren prodajom roba i/ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine iznosi najmanje 8.000.000,00 KM, ili ako je zajednički tržišni udjel učesnika koncentracije na relevantnom tržištu veći od 40,0%.

Ukupni godišnji prihodi privrednih subjekata učesnika koncentracije na dan 31.12.2017. godine:

Tabela 1.

KM

Aisle Dutch

Agrolaguna

Svijet

-

(..)**

Bosna i Hercegovina

-

-

 Izvor: podaci iz Prijave

Godišnji prihodi učesnika koncentracije predstavljaju ukupne prihode (bez poreza na dodatnu vrijednost i drugih poreza koji se direktno odnose na učesnike koncentracije na tržištu Bosne i Hercegovine), u smislu člana 9. tačka h) Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata.

Članom 14. stav (3) Zakona je utvrđeno da u slučaju da se koncentracija odnosi na spajanje ili pripajanje dijela ili dijelova jednog ili više privrednih subjekata, bez obzira da li ti dijelovi imaju status pravnog lica, pri izračunavanju prihoda, obračunavat će se samo prihod onih dijelova privrednog subjekta koji su predmet kontrole koncentracije.

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je Ugovor koji predstavlja pravni osnov koncentracije zaključen pod odgodnim uslovom, te da se predmetna koncentracija može smatrati namjerom koncentracije, jer će pravne posljedice iste tek nastupiti u momentu početka provođenja nagodbe.

Prema podacima iz Prijave (Tabela 1.) učesnici koncentracije nemaju ostvaren ukupni godišnji prihod na svjetskom tržištu preko 100.000.000,00 KM, niti osvaruju prihode na tržištu u Bosni i Hercegovini. Slijedom navedenog učesnici koncentracije nisu ispunili uslov ukupnog godišnjeg prihoda člana 14. stav (1) točka a) i b) Zakona.

Također, učesnici koncentracije nisu ispunili uslov iz člana 14. stav (1) tačka b) u pogledu tržišnog udjela, obzirom da Podnosilac prijave i Ciljno društvo ne ostvaruju prihode na teritoriji Bosne i Hercegovine, pa je samim tim njihov tržišni udio 0%, a koncentracija se dešava na teritoriji Republike Hrvatske, te stoga Konkurencijsko vijeće nije analiziralo relevantno tržište u Bosni i Hercegovini.

Na osnovu iznad navedenog, utvrđeno je da privredni subjekt Aisle Dutch nije bio obavezan podnijeti Prijavu u smislu člana 14. stav (1) Zakona, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog Zaključka.

5. Administrativna taksa


Podnosilac prijave na ovaj Zaključak u skladu sa članom 2. Tarifni broj 108. tačka c) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", broj 30/06, 18/11 i 75/18) dužan je platiti administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

6. Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovoga Zaključka nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objave ovog Zaključka.

Broj UP-02-26-1-003-8/19
21. marta 2019. godine
Sarajevo


Predsjednica
Adisa Begić, s. r.

1 (..)** - Podaci predstavljaju poslovnu tajnu, u smislu člana 38. Zakona o konkurenciji.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!