Službeni glasnik BiH, broj 30/18

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 17. stav (4) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 8/18) i Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava interventne tekuće rezerve broj 01-02-2-1932-1/18 od 13.2.2018. godine, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donosi


ODLUKU


O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu u iznosu od 3.000,00 KM (slovima: trihiljade konvertibilnih maraka) Udruženju distrofičara u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Mostar u svrhu jednokratne finansijske podrške za realizaciju aktivnosti "Nabavke neophodnih ortopedskih pomagala, elektromotornih kolica i rezervnih dijelova za servisiranje neispravnih elektromotornih kolica".

Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplata će se izvršiti na transakcijski račun broj 1610200002670023, koji je otvoren kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo.

Član 3.
(Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava)

Obavezuje se Udruženje distrofičara u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Mostar da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-2-2478-2/18
20. aprila 2018. godine
Sarajevo


Zamjenik predsjedavajućeg
Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!