Službeni glasnik BiH, broj 10/20

Na osnovu čl. 4.2, 4.7. i 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), člana 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05) i člana 16. Pravilnika o licencama - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 63/16), rješavajući po zahtjevu "Petrol BH Oil Company", d.o.o. Sarajevo broj 05-28-12-376-1/19 od 28. oktobra 2019. godine, na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 29. januara 2020. godine, donijeta je


ODLUKA


O IZDAVANJU LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

1. Izdaje se licenca za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom podnosiocu zahtjeva "Petrol BH Oil Company" d.o.o. Sarajevo.

2. Licenca iz tačke 1. ove Odluke izdaje se za period od 1. marta 2020. godine do 28. februara 2025. godine i koristi se u skladu sa Standardnim uvjetima za korištenje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom ("Službeni glasnik BiH", broj 14/16).

3. Licenca za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom sastavni je dio ove Odluke.

4. Vlasnik licence je u obavezi plaćati regulatornu naknadu u periodu važenja licence, na način i u rokovima utvrđenim posebnim aktom.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a dispozitiv Odluke bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta.

Broj 05-28-12-376-18/19
29. januara 2020. godine
Tuzla


Predsjedavajući Komisije
Suad Zeljković, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!